عنوان : مقاله رابطه مغز و زبان
قیمت : 8,500 تومان
توضیحات در پایین همین صفحه

درگاه 1
درگاه 2

توجه : دریافت شماره تلفن همراه و آدرس ایمیل صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمی شود

هدف ما در این سایت کمک به دانشجویان و دانش پژوهان برای بالا بردن بار علمی آنها می باشد پس لطفا نگران نباشید و با اطمینان خاطر خرید کنید

توضیحات پروژه

  مقاله رابطه مغز و زبان دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رابطه مغز و زبان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز آی سی بی سی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رابطه مغز و زبان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رابطه مغز و زبان :

مقدمه

یکی از ارکان هوش بشری، زبان است. زبان نقش مهمی در تحلیل وقایع، حلّ مسأله و;

ایفا میکند. بعضی از دانشمندان معتقدند که تحول زبان، تفکّر انسانی را امکانپذیرساخته است (لوینسون2 و همکاران، .(2002 بیش از هر چیزی زبان به انسانها اجازه میدهد در مورد

1- positron emission tomoyraphy
2- Levinson, S. C.

137

تفکّر، ادراك و احساسشان با یکدیگر صحبت کنند. این سؤال که چطور کودکان یاد میگیرند به زبان مادری شان صحبت کنند توجه بسیاری از روانشناسان را به خود جلب نموده است.

کودکان در حدود یک سالگی زبان باز میکنند. آنها در این سنّ با مفهوم بسیاری از چیزها مانند اعضای خانواده، حیوانهای دستآمـوز، غـذاها، اسـباب بـازی و انـدامهـای بـدن آشـنا میشوند، و میکوشند بین این مفاهیم و واژههایی که بزرگسالان به کار میبرند ارتباط برقـرار کنند. از این مرحله به بعد واژگان کودك به صورت کم و بیش انفجاری افزایش مییابد. خزانه واژگان کودك که در یک و نیم سالگی فقط 25 واژه است در 6 سالگی به 1500 واژه میرسد.

این افزایش باورنکردنی واژگان مستلزم آن است که کودك هر روز در حدود 10 واژه تازه یاد بگیرد. گویی کودك برای فراگیری واژههای تازه کـوك شـده اسـت (لوینـسون، .(2001 ایـن زنجیره رشد زبانی به میزان چشمگیری در مورد همه کودکان یکسان است. روانشناسان درباره چگونگی فراگیری زبان سه نظریه اصلی مطرح نمـودهانـد. نظریـه یـادگیری، نظریـه تعـاملات اجتماعی و نظریه فطری.

نظریه یادگیری: براساس نظر نظریـهپـردازان یـادگیری اصـل دخیـل در فراگیـری و تغییـر بسیاری از رفتارها از جمله زبان، تقلید از الگو و عامل تقویت است. در نظریه یادگیری بیـشتر به تبیین رفتار (تولید گفتار) پرداخته میشود تا چرایی رفتار و یا عوامـل زیربنـایی مربـوط بـه درك زبان. به همین دلیل در این دیدگاه اعتقاد بر این است که والدین به کودك در برابر تولید آواهایی که شبیه کلمهها هستند، پاداش میدهند. به همین ترتیب کودکان تقویت میشوند طبق قواعد دستور زبان سخن بگویند. هر چند نمیتوان منکر نقش تقلید در یادگیری واژههـا شـد، نمیتوان آن را تنها شیوه یادگیری تولید و فهم زبان در کودکان دانست. زیرا کودکان خردسـال پیوسته جملههایی میسازند که هرگز چنین جملهای را از بزرگسالان نشنیدهاند.

نظریه فطری: بخشی از دانش زبانی ما فطری است و به همین دلیل کودك در خانواده خود

میتواند زبان یاد بگیرد، ولی حیوانهای دستآموز خانگی نمیتواننـد؛ امـا در مـورد میـزان و ماهیت این دانش فطری اختلاف نظر وجـود دارد. ایـن دسـته از روانشناسـان زبـان معتقدنـد کودکان خردسال دستور زبان را یاد نمیگیرند، بلکه آنان از کلمهها و جملههـایی که میشـنوند،

138

به نحوی قواعد پیچیده را استنباط و انتزاع میکنند. نوام چامسکی(1972) 1 یکی از رهبران این نظریه، معتقد است در انسان سازوکار مغزی ذاتیای وجود دارد که به فراگیری زبان اختصاص دارد. فطری بودن سازوکار زبان از آنجا ناشی میشود که روند تولید آوا در همه کودکان دارای نظم یکسان است.

به نظر میرسد همه کودکان صرف نظر از نوع فرهنگ و زبان خود، ازلحـاظ رشـد زبـانی مراحل همانندی را طی میکنند (جنتنر2، .(2004 در پژوهشی گروهی از پژوهشگران (کرینـا3،
(1998 به بررسی کودکان ناشنوایی پرداختند که والدین آنها از شنوایی طبیعی برخوردار بودند

.این کودکان هیچ آموزشی در زمینه لب خوانی دریافت نکرده بودند، با این وصف شـروع بـه استفاده از علایم ساختگی کردند. روش آنها در آغاز نوعی لال بازی بود ولـی بـه تـدریج بـه ویژگیهای یک زبان آراسته شد. برای مثال، این زبان هم در سـطح واژكهـا و هـم در سـطح نحوی، از علایم خاصی سازمان یافته بود. در واقع این کودکان ناشنوا زبانی برای خود سـاخته بودند، و از لحاظ رشد زبانی همان مراحلی را گذرانده بودند که کودکـان بهنجـار شـنوا طـی می کنند. این یافتهها تأییدی است بر این که دانش فطری زبانی ما از غنا و جزییات برخـوردار است.

دوره حساس:4 یادگیری زبان نیز همانند سایر رفتارهای فطری، دورههـای حـساس خـاص خود را دارد. تقریباً بزرگسالان همه چیز را آسانتر از کودکـان یـاد مـیگیرنـد، زیـرا دسـتگاه شناختی کودك به اندازه بزرگسالان برای یادگیری امور و اطّلاعـات پیچیـده، ظرفیـت لازم را ندارد. اما یک استثناء در این مورد وجود دارد و آن یادگیری زبان است. کودکان بهتـر از افـراد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


عنوان : مقاله رابطه مغز و زبان
قیمت : 8,500 تومان

درگاه 1
درگاه 2

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir