توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  تحقیق مطالعه رابطه کارآمدی زیست محیطی با ارزش و بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf دارای 197 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق مطالعه رابطه کارآمدی زیست محیطی با ارزش و بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق مطالعه رابطه کارآمدی زیست محیطی با ارزش و بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf

فصل نخست : کلیات پژوهش
1-1    دیباچه
1-2    بیان مساله و چگونه برگزیدن موضوع پژوهش
1-3    اهمیت و ضرورت پژوهش;
1-4    اهداف پژوهش
1-5    فرضیه های پژوهش
1-6    روش پژوهش
1-7    گرد آوری اطلاعات
1-8    قلمرو پژوهش
1-9    واژگان و اصطلاحات کلیدی;
1-10    ساختار پژوهش
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش
دیباچه;
گفتار نخست : حسابداری زیست محیطی
2-1    اهداف
2-2     تعریف حسابداری زیست محیطی
2-3    اهمیت آلودگی محیط زیست
2-4     تاریخچه حسابداری محیط زیست
2-5    دلایل سودمندی حسابداری زیست محیطی
-    حسابداری درآمد ملی
-    حسابداری مالی;
-     حسابداری مدیریت
2-6    حسابداری مدیریت زیست محیطی(EMA) : تکنیک ها و مزایا
2-7    حسابداری مدیریت زیست محیطی (EMA) چیست ؟
2-8    مزایا از حسابداری مدیریت زیست محیطی در بخش صنعت
2-9    توسعه حسابداری مدیریت زیست محیطی
2-10     مزایای حسابداری محیط زیست 
2-11     کاربردهای حسابداری محیط زیست;
1-    کاربرد حسابداری محیط زیست در هزینه یابی ;
2-    کاربرد حسابداری محیط زیست در تصمیمات سرمایه گذاری
3-    کاربرد حسابداری محیط زیست در طراحی برنامه های راهبردی
2-12     تاریخچه فعالیت آژانس حفاظت از محیط زیست (EPA)
2-13     قوانین نظارتی و کنترلی در حوزه محیط زیست
2-14     حسابداری زیست محیطی برای چه شرکتهایی قابل اجرا است ؟
2-15     نحوه برخورد با هزینه های زیست محیطی;
2-16     استانداردهای گزارشهای مالی بین المللی و حسابداری زیست محیطی
گفتار دوم : کارآمدی زیست محیطی
2-17     دیباچه;
2-18     کارآمدی زیست محیطی ;
2-19    تئوری های مربوط به کارآمدی زیست محیطی
-    تئوری های مدیریت
-     تئوری های مالی ;
2-20     ارتباط بین عملکرد مالی و عملکرد زیست محیطی
2-21     زمینه و تئوری ارتباط عملکرد مالی- عملکرد زیست محیطی/ اجتماعی 
-    ملاک رابطه ی مستقیم: مثبت و منفی
-    ملاکی برای رابطه نیست
-    موردی برای نتیجه غیر مستقیم 
2-22     رابطه میان افشاگری زیست محیطی ، عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی 
2-23      آیا مسولیت اجتماعی شرکتها تاثیر در عملکرد شرکت دارد ؟;
2-24      رابطه عملکرد زیست محیطی و افشاگری زیست محیطی
2-25      آیا بهبود عملکرد زیست محیطی بهتر از بهبود عملکرد مالی شرکت است
2-26     بررسی رابطه عملکرد زیست محیطی و ارزش بازار شرکت
2-27     مفهوم جامع آلودگی
2-28     صنایع آلوده کننده 
گفتار سوم :شاخص های اندازه گیری و بازده
2-29     بازده حقوق صاحبان سهام
2-30     نکات اساسی در محاسبه و به کارگیری نسبت بازده سرمایه به کار رفته
2-31      شاخص  Qتوبین
2-32      سابقه تاریخی شاخص Q توبین ;
2-33     روشهای محاسبه شاخص Q توبین 
1-     ساده
2-    Q استاندارد 
3-    Q لیندنبرگ و راس
4-    Q لیندنبرگ و راس تعدیل شده
5-    Q هال 
6-    Q لی وی لن و بادرنات;
7-    Q چانگ و پرویت;
2-34     کاربرد های مالی شاخص Q توبین ;
2-35     مزایا و معایب شاخص Q توبین 
2-36     معیار Q توبین
2-37     سیستم مدیریت زیست محیطی (ایزو 14000) 
2-38     چگونگی شکلگیری استانداردهای سری ایزو 14000 
2-39     مزایای استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی ;
2-40    دسته بندی ها;
گفتار چهارم : پیشینه پژوهش
2-41    پژوهش های برون از کشور
1-    مطالعات رویدادی
2-    مطالعات رگرسیونی
3-    مطالعات پرتفویی
2-42    پژوهش های درون کشور  
فصل سوم : روش شناسایی پژوهش
3-1    دیباچه
3-2    جامعه آماری
3-3    تعیین حجم نمونه;
3-4     فرضیه های پژوهش
3-5     روش پژوهش;
3-6    گردآوری اطلاعات
3-7     کارآمدی زیست محیطی;
3-8     ممیزی عوامل ارزشیابی
3-9     بازده حقوق صاحبان سهام
3-10    نسبت  Qتوبین
3-11    تابع آماری
3-12    آزمون توزیع داده ها (کمولموگروف – اسمیرنوف);
3-13    آزمون دروبین واتسون (Dw);
3-14    تحلیل رگرسیون
3-15    دیاگرام پراکنش
3-16    ضریب همبستگی  پیرسون
3-17    نحوه داوری میزان عددی ضریب;
فصل چهارم : تجزیه تحلیل و واکاوی داده ها
4-1    دیباچه
4-2    آمار توصیفی
4-3    آمار استنباطی
4-3-1    آزمون فرضیه اول;
4-3-1-1    آزمون S-K فرضیه اول
4-3-1-2    آزمون DW فرضیه اول
4-3-1-3     آزمون دیاگرام پراکنش فرضیه اول
4-3-1-4     تعیین معادله خط فرضیه اول
4-3-1-5     نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه اول
4-3-1-6     ضریب پیرسون فرضیه اول
4-3-2 آزمون فرضیه دوم;
4-3-2-1 آزمون S-K فرضیه دوم
4-3-2-2 آزمون DW  فرضیه دوم
4-3-2-3 دیاگرام پراکنش فرضیه دوم
4-3-2-4 تعیین معادله خط فرضیه دوم;
4-3-2-5 نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه دوم;
4-3-2-6 ضریب پیرسون برای فرضیه دوم
4-3-3 آزمون فرضیه سوم;
4-3-3-1 آزمون S-K فرضیه سوم
4-3-3-2 آزمون DW فرضیه سوم
4-3-3-3 آزمون دیاگرام پراکنش  فرضیه سوم;
4-3-3-4 ضریب پیرسون  فرضیه سوم;
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1    دیباچه
5-2    نتیجه گیری
5-3    پیشنهادها در راستای فرضیه ها;
5-4    پیشنهادها برای پژوهش های آتی
5-5    محدویت های پژوهش;
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق مطالعه رابطه کارآمدی زیست محیطی با ارزش و بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf

1)     پاک گوهر، لیلا ، 1388 ، حسابداری محیط زیست ، حسابدار شماره

2)     سجادی ، سید حسین ، امیر جلیلی ،  1386 ، حسابدار زیست محیطی ،  حسابدار شماره

3)  دقاق ، محمد ،  1385، تاثیر وجود همبستگی و سایر نسخه های Q توبین برای ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، پایانه کارشناسی ارشد رشته حسابداری  ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

4)     سلم آبادی ، عبداله ، رنج کشیده ، محمد علی ،  1388، حسابداری محیط زیست ، انتشارات دانشگاه قم

5)  شاه ویسی ،  فرهاد ، سلیمانیان ، 1386 ، حسابداری محیط زیست : هزینه ها و کاربرد در تصمیم گیری ،  حسابدار

6)  فرنیان ، هادی ، 1387 ، بررسی رابطه بین تورم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، پایانه کارشناسی ارشد رشته حسابداری  ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

7)  قاسم زاده ، سید روح اله ، 1386 ، بررسی ابعاد حقوق محیط زیست با تاکید بر جنبه های پیشگیری از آلودگی محیط زیست ،  فصلنامه علامه

8)     لویزه ، فرشاد ، 1386 ، استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی : ایزو 14000 ضرورت و پیامدها

9)  متصدی زرندی ، سعید ، صدیقه ببران ، 1387 ، راهبرد بخش محیط زیست جهت نیل به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور ، شماره

10) مستوفی ،  حمید ،  1385 ،  بررسی رابطه بین نسبت Qتوبین و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اواراق بهادار تهران ،  پایانه کارشناسی ارشد رشته حسابداری  ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

11) نصیرزاده ، فرزانه ، 1386 ، حسابداری زیست محیطی ، حسابدار شماره

12) نصیرزاده ، فرزانه ، 1388 ، پیاده سازی حسابداری زیست محیطی ، حسابدار شماره

13) یزدانی ،  ایوب ،  1388 ، بررسی رابطه کارآمدی زیست محیطی و بازده داراییها ، پایانه کارشناسی ارشد رشته حسابداری  ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2-17 دیباچه

افزایش تدریجی جمعیت جهان در قرن 20 ، منجر به افزایش استفاده از منابع زمینی و توسعه ی صنعتی سریع حاصل از موفقیت فنی گردید. اگر چه این فعالیت صنعتی در بهبود استانداردهای زندگی نتیجه داد، باعث هزینه به محیط زیست گردید : عادات و سیستم های زیست محیطی به دلیل ظرفیت مطابقت کم آسیب پذیر فعالیت انسان شد که متحمل آسیب جدید گردید. گونه های گیاهی و حیوانی همراه با بوم های زندگی وحشی با سرعت سریعی در حال ناپدید شدن هستند و کاربرد آب در برخی بخشهای جهان موضوع بحرانی گردیده است)مسالستر و دیگران ، 2005 )1

اخطارهای دود برگردنده ، باران اسیدی ، شکاف های لایه ی اوزون و گرمای جهانی مثال های دیگری از آثار کنترل نشده ی فعالیت صنعتی بر محیط زیست هستند. (امبس و لانی ، 2008 ، 1)2

گرایش در حال افزایش به مسائل زیست محیطی و اجتماعی ، با تمرکز روی ارتباط بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی بهتر ، یک توسعه پایدار را موجب می شود . علیرغم افزایش کمی و کیفی مطالعات در این زمینه ، نتایج بحث بر انگیزی وجود دارند که دلیل اصلی آن ، مشکل تعریف معیار های کمی دقیق و قابل اتکا برای مفهوم مسؤلیت پذیری اجتماعی شرکتهاست . تفاوت های روش شناختی که منجر به تغییر پذیری و ایجاد نتایج متناقض می شود ، نیز از مشکلات قابل طرح در این خصوص می باشد . اغلب مطالعات صورت گرفته در باره مفهوم مسؤلیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی به بعد زیست محیطی محدود می شود. (گوئستر و دیگران3 ، 2006  ، 2)

هدف اصلی تحقیق حاضر ، ارزیابی رابطه عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی است تا عملکرد عملیاتی شرکت را که توسط شاخص های مالی Q  توبین ، ایزو 14000 و بازده حقوق صاحبان

سهام (ROE)1  اندازه گیری می شود تشریح کند

معیار بازده حقوق صاحبان سهام در این پژوهش به عنوان یکی از متغیر های اصلی انتخاب شده است و از طرفی شاخص مالی Q  توبین ، ایزو 14000 به عنوان متغیر های اصلی دیگر در نظر گرفته شده است که به طور مستقیم با مدیریت زیست محیطی شرکت در ارتباط است و به عنوان یک نماینده خوب برای ارزش شرکت در نظر گرفته می شود

2-18 کارآمدی زیست محیطی

مفهوم کارآمدی زیست محیطی به مدیریت زیست محیطی علاوه بر آنچه توسط قوانین اولیه زیست محیطی و سیاست کنترل آلودگی بیان شده است اشاره دارد در یک حالت کلی می توان کارآمدی زیست محیطی را به عنوان خلق ارزش بیشتر با منابع زیست محیطی کمتر و اثرات منفی زیست محیطی کمتر مثل آلودگی یا فرسودگی منابع طبیعی کمتر تعریف کرد.(ورفالیه و بیدول ، 2006 ، 5 )2

کارآمدی زیست محیطی یک روش مدیریتی است که مدیران را ترغیب می کند تا فرآیندهای عملیاتی شرکت را در جهت ملاحظات زیست محیطی بهبود دهند و این باعث کسب منافع اقتصادی بلند مدت می شود نوآوری را سرعت می بخشد و به تبع آن رقابت پذیری و رشد را موجب می شود همان طور که توسط هیات حرفه ای جهانی توسعه پایدار (WBCSD)3 تعریف شده است

” کارآمدی زیست محیطی با توزیع و ارائه کالاها و خدمات رقابتی از لحاظ قیمت بدست می آید که نیازهای بشری را برآورده می کند و کیفیت زندگی را بالا می برد در حالی که اثرات زیست شناسی و مصرف منابع را کاهش می دهد .”

فرصتهای کارآمدی زیست محیطی می تواند در هر نقطه از چرخه عمر کلی یک محصول پدیدار شود . هر چند کارآمدی زیست محیطی به تنهایی کافی نیست زیرا تنها دو بعد ( اقتصاد ، زیست شناسی) از سه بعد توسعه پایدار را لحاظ می کند و سومی که پیشرفت اقتصادی است در بر ندارد . هدف مدیران شرکتها این است که نیازهای سهامدارانشان را برآورده کنند . و با دستیابی به سود بیشتر پاداش بیشتری دریافت نمایند . اما شرکتهای مسؤلیت پذیر قصد دارند تا کیفیت زندگی افراد جامعه را بهبود دهند و این بخش بزرگی از آن چیزی است که پایدار شدن را معنی می دهد

کارآمدی زیست محیطی در اصل یک مفهوم تجاری است زیرا با زبان تجارت صحبت می کند به بیان ساده می گوید که کاراتر بودن مزایای تجاری بیشتری را ایجاد می کند . کارآمدی زیست محیطی با سه هدف عمده سر و کار دارد

1-    کاهش مصرف منابع : شامل حداقل سازی مصرف انرژی ، مواد آب و زمین ، افزایش قابلیت پذیری و ماندگاری محصول و کاهش چرخه موجودی مواد می باشد

2-    کاهش اثرگذاری روی طبیعت : شامل حداقل سازی آب و هوای آلوده ، ضایعات و مواد سمی همانند تسریع در توسعه استفاده از منابع تجدید پذیر می شود

3-    افزایش ارزش خدمات و کالا ها : بدین معنی است که برای مشتریان از طریق انعطاف پذیری  مسؤل ارائه خدمات بیشتر و تمرکز روی تولید و فروش محصولاتی که واضحا مشتریانی می خواهد که منابع بیشتری ایجاد شود 

شرکتهای زیادی هدف چهارمی نیز دارند که اجرای سیستم مدیریت زیست محیطی و توسعه پایدار نامیده می شود و با سیستم های مدیریت موجود شرکت ادغام می شود تا سیستم کارآمدتری از دیدگاه زیست محیطی را پیاده کند . (گوئستر و دیگران1 ، 2006  ، 2)

2-19 تئوری های مربوط به کارآمدی زیست محیطی

در طول چند دهه اخیر ، جامعه دانشگاهی مدلها و فرضیاتی که مسؤلیت پذیری زیست محیطی و اجتماعی شرکتها را به عملکرد مالی رابط می دهد  ، مبنا قرار داده اند و هدف اصلی آنها تهیه چارچوبی است که مسؤلیت پذیری اجتماعی را با خلق ارزش سهامدار در یک ردیف قرار دهد . علیرغم رشد قابل توجه جامعه دانشگاهی به ارتباط عملکرد مالی و مسؤلیت پذیری اجتماعی ، اقتصادانان و مدیران مالی ایده هایشان را در این محدوده تقریبا به صورت خود مختار توسعه داده اند . تئوری مدیریت شرکت با توجه به این نکته ، مزایای زیادی برای مسؤلیت پذیری اجتماعی شرکتها مطرح کرده اند ، اما سوالات پاسخ داده نشده ای را باقی می گذارند که به طور با اهمیتی مربوط به سهامداران شرکتهای مسؤلیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی هستند . تئوریهای سرمایه گذاری مدرن این شکاف را پر می کنند . در این بخش ما به طور مختصر تئوری هایی را نیز همانند شواهد تجربی مرور می کنیم که مشترکا برای پژوهش عملی حاضر، مبنا قرار داده می شود

1- تئوری های مدیریت 1

رابطه عملکرد مالی و مسؤلیت پذیری اجتماعی منشاء مباحث گسترده ای است و تئوریهای موجود در ادبیات مدیریت یکنواخت نیستند ، همان گونه که گریفن و ماهون (1997)2 اشاره شده است ، بیش از 25 سال تحقیقات عملی برای غلبه بر این مشکل در گذشته ناتوان بوده اند . ریشه این مباحث به دهه های قبل میگردد . طی سال 1960 مفهوم مسولیت پذیری اجتماعی شرکت و سرمایه گذاری مسؤلیت پذیری اجتماعی مطرح شدند ، هر چند منتقدان این مفهوم بطور کاملا تاکیدی ، اعتبار آن را زیر سوال برده اند . در کل منتقدان در مورد مفهوم مسؤلیت پذیری اجتماعی دو نکته حیاتی را مطرح می کنند

-        مسؤلیت پذیری اجتماعی خوب تعریف نشده است  ، یک دیدگاه مطرح شده توسط تعدادی از منتقدان از جمله فریدمن (1962 ) این است که مدیران برای تعیین اینکه مسؤلیت اجتماعی آنها چیست ،  ناتوان هستند ، بسیاری از مدیران معتقدند که تنها مسولیت پذیری شرکت این است که درفعالیت سود آور به کار برده شود . خود سهامداران به تصمیم گیری در مورد اینکه سود سهام آنها بطور کارآمدی آگاهیهای اجتماعی را ارائه می کند توانا هستند

-        مسؤلیت پذیری اجتماعی هزینه بر است و سود شرکت را کاهش می دهد و ممکن است به تبع آن ارزش شرکت را نیز کاهش دهد

حداقل به خاطر مساله تعیین مسؤلیت پذیری اجتماعی ، یک بحران و مشکل مشترک سیاست های مسولیت پذیری اجتماعی ، مسائل مالی پذیرش اصول مسؤلیت پذیری اجتماعی شرکت است . منتقدان و کارشناسان تاکید می کنند که ابتکارات مسؤلیت پذیری اجتماعی ذاتا بخشهای مهم منابع مالی یک شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند در حالی که منافع مالی بالقوه چنین ابتکاراتی بیشتر مربوط به آینده دوره هستند . (هندرسون 2002  ، والی و وایت هد 1994 )1

به طور مختصر ، نگرانی اصلی بیان شده توسط منتقدان مسؤلیت پذیری اجتماعی این است که هزینه های مربوط به بهبود عملکرد اجتماعی شرکت احتمالا از منابع آن سنگینی کند که تفکر مسؤلیت پذیری اجتماعی را مغایر و متناقض با اصول حداکثر سازی ثروت سهامدار می سازد

در مقابل ، تعداد قابل ملاحظه ای از طرفداران مسؤلیت پذیری اجتماعی از جمله فومبورن و دیگران (2000)2 ، هارت و آهوجا (1996)3 ، پورتر و وان در لیندا (1995)4 ، روسو و فوتس (1997)5 لیست بلند بالایی از مزایای مسؤلیت پذیری اجتماعی شرکت را مطرح کردند . استدلال آنها بر این است که شرکتها می توانند سرقفلی و فرصتهای بازار جدیدی را با ارائه ابتکارات زیست محیطی و اجتماعی کسب کنند . ( همان ماخذ ، 9 )

هر چند باور در حال رشدی وجود دارد که منافع اقتصادی با ماهیت عملکرد زیست محیطی در ارتباط است ، اغلب محققان ذکر کرده اند که مزایای ناشی از پیروی از مسایل اجتماعی و زیست محیطی در اثر  الزامات قانونی جزو مزایای اولیه رقابتی نیستند . برای مثال ، صرفا پیروی از مسائل زیست محیطی به سختی شرکتی را از سایر رقبای خود متمایز می کند ، زیرا بیشتر شرکتهای هم صنعت از این پیروی ثاتیر می پذیرند ، همان گونه که توسط دروال و دیگران (2000)1 ،  هارت و آهوجا (1996)2 ، روسو و فوتس (1997)3 اشاره شده است منافع واقعی برای شرکتها ممکن است از شکل های بهتر عملکرد زیست محیطی که هم تغییرات تولید ، هم تغییرات فرآیند های تولیدی و یک سبک مدیریت آینده نگر را در بر دارد ناشی شود

همچنین هیلمن و کیم (2001)4 اضافه می کنند که ابتکارات مسؤلیت پذیری اجتماعی شرکتها در مواقعی می توانند پاداش داده شوند که این تلاشها در جهت منافع ذینفعان اصلی شرکت باشد . با توجه به استدلال های فوق الذکر مباحث ویژه در جهت مسؤلیت پذیری اجتماعی موارد زیر را شامل می شود

دیویس (1973)5 بیان می دارد که مسؤلیت پذیری اجتماعی با مزایای اعتبار و نیک شرکت ارتباط دارد ،  تعدادی محقق و دانشمند ادعا کرده اند که پذیرش سیاستهای مسؤلیت پذیری اجتماعی شرکت ممکن است منجر به بهبود در تصویر شرکت شود . زیرا سابقه عملکرد اجتماعی شرکت می تواند نمایانگر سایر شرایط و دیدگاههای آن باشد

شرکتهای مسؤل نسبت به مسائل اجتماعی یک مزیت رقابتی با تقویت توانایی خود در جهت جذب کارکنان با کیفیت بالا بدست می آورند ، مدرک و دلیل عملی توسط توربان و گرینینگ (1996)1 به شدت از این استدلال حمایت می کند . سوای از مزایای منابع انسانی همچنین سایر محققان مثل وندرمو و اولیف (1990)2 و روسو و فوتس (1997)3 بیان کرده اند که ممکن است مزایای نام تجاری به فروش بیشتر منجر شود ، زیرا مشتریان ممکن است به مسائل اجتماعی حساس می باشند . به طور مشابه افزایش شهرت و اعتبار شرکت ممکن است ارتباط با تامین کنندگان و اعتبار دهندگان بالقوه را تحت تاثیر قرار دهد

-        مسؤلیت پذیری اجتماعی همچنین می تواند به عنوان نشانه ای از مهارتهای مدیریت عمل کند . الکساندر و باچ هولز (1978)4 و بومن و هایر (1975)5 ادعا کرده اند که عملکرد زیست محیطی و اجتماعی شرکت ، کیفیت مدیریت را انعکاس می دهد

مسؤلیت پذیری اجتماعی ممکن است نوآور بودن و ابنکار را منعکس می کند برای مثال پورتر و وان در لیندا (1995)6 بحث کرده اند که عملکرد زیست محیطی ضعیف نشانه ای از ناکارآمدی عملیاتی شرکت است که نهایتا به این می شود که شرکت در رقابت با سایر رقبای خود ناتوان باشد

بعلاوه دیدگاه مبتنی بر به کار گیری منابع در جهت مدیریت زیست محیطی که توسط روسو تاکید شده است ذکر می کند که یک سیاست زیست محیطی فعال در شرکت ، نهایتا یک تغییر ساختاری در تولید و فرآیند های توزیع و ارائه خدمات را الزامی می کند . این طراحی مجدد در جهت توسعه و کسب و تکمیل تکنولوژی جدید را شامل می شود و ممکن است به مزایای اقتصادی در میدان رقابتی منجر شود . آنچه که از دیدگاه نظری نمایان می شود می توان در هر دو بعد قضیه این سوال را مطرح کرد آیا مسؤلیت پذیری اجتماعی ارزش اقتصادی شرکت را افزایش می دهد یا تحلیل می برد ؟

2- تئوری های مالی1

هم اکنون بیش از پیش ، دست اندرکاران حرفه ای بازار و سرمایه گذاران توجه خود را به موضوع مسؤلیت پذیری اجتماعی معطوف کرده اند . سرمایه گذاران شرکت یافته علاقه و منافع خود را در مفاهیم مسؤلیت پذیری اجتماعی (CSR)2 و سرمایه گذاران با در نظر گرفتن مسؤلیت اجتماعی
(SRI)3 به عنوان ابزار هایی در جهت انجام تعهدات مالی و اجتماعی خودشان نشان می دهند . برآورد های اخیر توسط انجمن سرمایه گذاری (2003 ) ادعا می کند که کشش بازار برای سرمایه گذاریهای مسؤل نسبت به مسائل اجتماعی به طور متداول حدود 12% بازار را در کل پوشش می دهد. در جهت این توسعه ، اقتصادانان مالی که از مارکوتیز (1972)4 شروع شده است چارچوب های نظری را مطرح کرده اند ، که هم صلاحیت مسؤلیت پذیری اجتماعی را از دیدگاه سرمایه گذار رد می کند و هم آن را پشتیبانی می کند . این چارچوب ها ، به تئوریهای قیمت گذاری دارایی تعیین شده متکی بود که حول محور الگوی ریسک و بازده می چرخید

الگوی ریسک و بازده موضوع مهمی است زیرا تاکید می کند که دیدگاهای مدیریت به سمت مسؤلیت پذیری اجتماعی تنها یک بعد قضیه است ، اگر چه گرایش در میان دانشمندان مدیریت وجود دارد که معتقدند شرکتها با پذیرش و به کار گیری فعالیت هایی که ارزش شرکت (نامشهود) را افزایش می دهد ، خوب کار کنند . تئوریهای مالی دیدگاههای مهم را از روی منافع ناشی از چنین فعالیت هایی در قالب بازده و ریسک تعدیل شده به سهامداران اضافه می کنند ، هر چند منافع سرمایه گذاران از نگهداری سهام شرکتهای مسؤل نسبت به مسائل اجتماعی به چگونگی درک و دریافت مسؤلیت پذیری اجتماعی توسط جامعه سرمایه گذاری وابسته است

همیلتون و دیگران (1993)1 ادعا کرده اند که بازار های مالی ممکن است به اطلاعات مسؤلیت پذیری اجتماعی شرکتها در سه رویکرد مختلف عکس العمل نشان دهند

فرضیه اول می گوید که بازار به مسؤلیت پذیری اجتماعی شرکتها ارزش نمی دهد . اگر مسؤلیت پذیری اجتماعی شرکتها یک عامل ارزش گذاری در بازار نیست ، پس سرمایه گذاران از شرکت های مسؤل در مسائل زیست محیطی و اجتماعی انتظار ندارند که بازده سهام متفاوت از شرکتهای غیر مسؤل توزیع کنند ، بنابراین همه شرکتها ، پیرو و غیر پیرو ، نرخ بازده مورد انتظار مشابهی دارند و با هزینه سرمایه مشابه مواجه هستند ، با علم به اینکه سایر شرایط مساوی است

بر خلاف فرضیه اول ، فرضیه دوم پیش بینی می کند که سرمایه گذاران به مسؤلیت پذیری اجتماعی شرکتها ارج نهند ، برای مثال شاین و اسپیسر (1983)2 ادعا می کنند که شرکتهای با سابقه عملکرد زیست محیطی و اجتماعی خوب و قوی ممکن است اعتماد سرمایه گذار را جلب کنند و متعاقبا احتمال دارد به آن به عنوان سرمایه گذاری با ریسک پایین نگریسته شود ، در مقایسه با آنهایی که این معیار های عملکرد را ضعیف تر رعایت می کنند . در چارچوب ریسک و بازده ، تفکری که می گوید پیشروان زیست محیطی و اجتماعی ، سرمایه گذاری هایی با ریسک پایین هستند نسبت به آنهایی که پسرو هستند ، اشاره می کند که سرمایه گذاران خواستار یک بازده پایین (مورد انتظار) در سهام این شرکتها هستند و اینکه ، این شرکتها به طور نسبی هزینه سرمایه پایین دارند . زیرا سرمایه گذاران یک نرخ تنزیل پایین به جریانات نقدی آتی مورد انتظار شرکتهای مسئول نسبت به مسائل اجتماعی تعیین می کنند ، این شرکتها ارزش بازار بالاتری دارند

باید توجه داشت که اگر بازار های سرمایه ، اطلاعات مربوط به مسؤلیت پذیری اجتماعی شرکتها را به طور کارآمد شرکت دهند ، می توان فرضیه کرد که بازده مورد انتظار سهام به طور منصفانه ریسک مربوط به سرمایه گذاران را جبران می کند . به عبارت دیگر ، اگر ریسک مربوط به پیروی از مسؤلیت پذیری اجتماعی توسط بازار به درستی ارزش گذاری شود ، الگوی ریسک و بازده مشابه ، یک رابطه منفی بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی به کار خواهد گرفت

سومین فرضیه از امکان اینکه این مدل در عمل نقض شود ناشی می شود و بیان می کند که بازار به طور کارآمدی به مسؤلیت اجتماعی ارزش نمی دهد . به عنوان مثال همیلتون (1993)1 سناریوئی را بیان کرد که درآن سرمایه گذاران امکان اینکه اطلاعات منفی در باره شرکتها پدیدار خواهد شد ، که نوعا از یک دیدگاه اخلاقی بحث بر انگیز تلقی می شود را پایین برآورد می کنند ، مثل شرکتهایی که در بخش نفت کار می کنند

بر اساس این فرضیه سهام شرکتهای مسؤل در مسائل اجتماعی می تواند پایین ارزیابی شود (بالا ارزیابی شود) نسبت به آنهایی که کمتر احساس می کنند و بازده ریسک تعدیل شده بالایی (پایین) را ایجاد می کنند . اینکه سناریوها نشان می دهند  آیا مسؤلیت پذیری اجتماعی بستگی دارد . اگر سرمایه گذاران معتقد باشند که شرکتهایی که بر اساس اصول مسؤلیت پذیری اجتماعی عمل می کنند هدر دهنده منابع هستند ، آنها صرف بازده منفی روی سهام شرکتها تعیین می کنند . در مقابل ، اگر رفتار مسؤلیت پذیری اجتماعی شرکتها در راستای عقاید سرمایه گذاران باشد ، آنها صرف بازده مثبت روی سهام این شرکتها می کنند . (دروال و دیگران ، 2006 ، 12)2

 2-20 ارتباط بین عملکرد مالی و عملکرد زیست محیطی    

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir