توضیحات

  مقاله بررسي اثرات افزودنيها بر عملکرد، ايمني و فراسنجههاي مرتبط با آسيت در جوجه هاي گوشتي در pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي اثرات افزودنيها بر عملکرد، ايمني و فراسنجههاي مرتبط با آسيت در جوجه هاي گوشتي در pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي اثرات افزودنيها بر عملکرد، ايمني و فراسنجههاي مرتبط با آسيت در جوجه هاي گوشتي در pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي اثرات افزودنيها بر عملکرد، ايمني و فراسنجههاي مرتبط با آسيت در جوجه هاي گوشتي در pdf :

مقدمه

سندرم آسیت یا تجمع مایعات در بدن پرندههای مبتلا، به آبشاری از وقایع که با کمبود اکسیژن برای متابولیسم شروع
دنبال افزایش فشار در گردش خون ریوی رخ میدهد، به میشود، توصیف کرده است. به طور کلی این سندرم یک
همین دلیل این پدیده تحت عنوان سندرم افزایش فشار اختلال چند عاملی میباشد و تحت تأثیر عوامل درون
خون ریوی (Pulmonary hypertension syndrome) نیز زادی و برون زادی قرار میگیرد. اعتقاد بر این است که
شناخته شده و از مهم ترین اختلالات متابولیکی در جوجه اولین دلیل آسیت در جوجههای گوشتی، عدم تعادل بین
های گوشتی میباشد که خسارات فراوانی را بر این صنعت تأمین اکسیژن و مقدار مورد نیاز آن برای حمایت از رشد
وارد میکند. (2005) Julian، این اختلال را به صورت سریع و بازده غذایی بالای این پرندگان میباشد 9)، 10 و
416

مجله پژوهشهای سلولی و مولکولی (مجله زیست شناسی ایران) جلد 26، شماره 4، 1392

.(16 همچنین ممکن است نمو ناکافی ششها یا رگهای خونی ریوی در جوجههای گوشتی مبنای شیوع سندرم آسیت باشد. تغییرات در مقادیر هماتوکریت، فشار سهمی اکسیژن و دی اکسید کربن و همچنین ترشح و فعالیت هورمونها از قبیل هورمونهای تیروئید که از مهم ترین مکانیسمهای تنظیمی سرعت متابولیسم در طول نمو جنینی و دوره رشد میباشد، نیز در بروز سندرم آسیت دخالت دارند 9)، 10 و .(13 با توجه به گستره صنعت طیور، تلفات ناشی از ناهنجاریهای متابولیکی سبب تحمیل هزینه های زیادی به صنعت میگردد. لذا توجه به راهکارهای مناسب جهت کاهش خسارتهای ناشی از این ناهنجاریها امری اجتناب ناپذیر است.

نشان داده شده است که استفاده از 500 میلی گرم ویتامین

C در کیلوگرم جیره از طریق کاهش تعداد رگهای محیطی ضخیم در ریه سبب کاهش آسیت میشود .(28) این توانایی در ریه سبب کاهش عضلانی شدن رگهای ریوی و در نهایت کاهش مقاومت در برابر فشار خون ریوی می گردد. همچنین ویتامین C از طریق کاهش رادیکالهای آزاد اکسیژن در ریه توانایی کاهش آسیت را دارد .(18)
کولین در بدن پرنده نقشهای متعددی دارد. کولین جزء فسفولیپدها بوده و برای ساخت و نگهداری ساختار سلولی، بلوغ طبیعی ماتریس استخوان و جلوگیری از پروزیس مؤثر است. کولین در متابولیسم چربی در کبد و کاهش سندرم کبد چرب و ساخت استیل کولین که یک ناقل عصبی است نقش دارد .(3) لذا کولین از طریق توسعه مناسب سیستم اسکلتی و حفظ سلامت کبد می تواند در کاهش بروز آسیت مؤثر باشد. همچنین دستگاه گوارش حدود 20 درصد انرژی جیره و 50 تا 75 درصد پروتئینی که روزانه تجزیه و بازسازی میشود را مصرف میکند .(6)

حدود 25 درصد از پروتئینی که روزانه ساخته میشود به درون لوله گوارش ترشح میشود تا وظیفه هضم و ایجاد دیواره سد مانند را در برابر عوامل خارجی انجام دهد. لوله گوارش محل سکونت سلولهای باکتریایی است که 10

برابر بیشتر از 70 درصد کل سلولهای ایمنی هستند که بدن انسان برای حفاظت در برابر سلولهای بیگانه و مواد خارجی تخصیص میدهد .(17) این دستگاه با سیستم قلبی- عروقی در ارتباط هستند و هر گونه تورم بافتی، عوامل بیماریزا، عوامل محیطی و متابولیسم زیاد ناشی از آسیت در ارتباط آنها تأثیر گذار خواهد بود .(15) لذا تقاضای بالای اکسیژن برای دستگاه گوارش سبب افزایش فشار بر سیستم قلبی- عروقی میشود که محققان این امر را یکی از علل اثرات مثبت محدودیت بر سندرم آسیت میدانند .(15) میزان نیاز اکسیژنی دستگاه گوارش طیور مشخص نیست. در سایر گونههای تک معدهای مثل خوك، دستگاه گوارش با وجود درصد وزنی کم (حدود 5

درصد) 25 درصد نیاز اکسیژنی حیوان را به خود اختصاص میدهد .(4) هر گونه تغییر در الگوی فلور میکروبی دستگاه گوارش منجر به افزایش هزینههای مربوط به انرژی و پروتئین مصرفی شده و در نهایت نیاز اکسیژنی پرنده را افزایش میدهد. لذا توجه به ایجاد الگوی مناسب فلور در دستگاه گوارش میتواند از طریق بهبود سیستم ایمنی و کاهش هزینههای مربوط به تأمین اکسیژن در کاهش عوارض مرتبط با آسیت مؤثر باشد. با توجه به موارد ذکر شده، این تحقیق با هدف بررسی اثرات انفرادی و توأم ویتامین C ، کولین کلراید و پروبیوتیک بر عملکرد، ایمنی و فراسنجههای مرتبط با آسیت انجام شد.

مواد و روشها

به منظور بررسی اثرات افزودنیها بر عملکرد، ایمنی و فراسنجه های مرتبط با آسیت، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و 5 تکرار و 30 قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل

«1» شاهد، «2» ویتامین 300 ) C میلی گرم در کیلوگرم) «3» کولین کلراید ( 300 میلی گرم در کیلوگرم) «4»

ویتامین 300) C میلی گرم در کیلوگرم) و پروبیوتیک

100) میلی گرم در کیلوگرم پروتکسین) «5» کولین کلراید

417

مجله پژوهشهای سلولی و مولکولی (مجله زیست شناسی ایران) جلد 26، شماره 4، 1392

300 ) میلی گرم در کیلوگرم) و پروبیوتیک 100) میلی گراد در گرمخانه گذاشته شد. برای تعیین تیتر پاسخ کل
گرم در کیلوگرم پروتکسین) و «6» کولین کلراید ( 300 (IgM + IgG) از روش هماگلوتیناسیون 2) و (14
میلی گرم در کیلوگرم)، ویتامین 300) C میلی گرم در میکروتیتر استفاده شد. در هنگام قرائت نمونهها لگاریتم در
کیلوگرم) و پروبیوتیک 100) میلی گرم در کیلوگرم مبنای 2 عکس آخر رقتی که در آن هماگلوتیناسیون دیده
پروتکسین) بود. اجزاء جیره ها و ترکیب شیمیایی آنها در میشود به عنوان عیار پادتنی ثبت گردید. برای تعیین
جدول 1 آورده شده است. این آزمایش در یکی از اندازهگیری IgG و IgM که اجزاء پاسخ به SRBC هستند
مرغداریهای شهرستان کرج که دارای ارتفاع بالای 1000 با جداسازی آنتی بادی مقاوم به مرکاپتااتانول 2-)
متر از سطح دریا است اجرا گردید. در طول آزمایش (Mercaptoethanol که در حقیقت IgG هست و با مکمل
صفات وزن، خوراك مصرفی، افزایش وزن، ضریب تبدیل ویتامینی در هر کیلوگرم خوراك مقادیر زیر را تأمین می
خوراك و تلفات به صورت هفتگی مورد بررسی قرار نمود. ویتامین A، 9000 واحد بین المللی. ویتامین B1، 1/8
گرفت. در پایان دوره درصد ماندگاری و شاخص تولید میلی گرم. ویتامین B2، 6/6 میلی گرم. نیاسین، 30 میلی
محاسبه شد. همچنین درصد هماتوکریت به عنوان شاخص گرم. کلسیم پانتوتنات، 10 میلی گرم. ویتامین B6، 3 میلی
آسیت مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار، یک لوله گرم. فولیک اسید 1 میلی گرم. ویتامینB12، 0/015 میلی
مویینه رابرداشته و تا دو سوم آن از خون پر نموده و در گرم. بیوتین 0/1 میلی گرم. ویتامین D3، 2000 واحد بین
خمیر هماتوکریت قرار داده شد تا قسمت انتهایی آن پر المللی. ویتامین E، 18 واحد بین المللی. ویتامین K3، 2
گردد. سپس در دور 10000تا12000 به مدت 5 دقیقه میلی گرم. کولین کلراید 500 میلی گرم.
میکروسانتریفیوژ نموده و با استفاده از خط کش مخصوص مکمل مواد معدنی در هر کیلوگرم خوراك مقادیر زیر را
درصد هماتوکریت تعیین گردید.
تأمین می نمود. منگنز (اکسید منگنز)، 100 میلی گرم. آهن

در سن 35 روزگی جهت بررسی هورمونهای T3 و T4 از (سولفات آهن(7 H2O، 50 میلی گرم. روی (اکسید روی)،
هر تکرار دو پرنده انتخاب گردیده و از هر کدام به میزان 2 100 میلی گرم. مس (سولفات مس (5H2O، 10 میلی گرم.
سیسی خونگیری شدکه پس از جدا سازی سرم با استفاده ید (یدات کلسیم)، 1 میلی گرم. سلنیوم (سدیم سلنیت)،
از کیتهای شرکت پارس آزمون میزان هورمونهای T3 و T4 0/2 میلی گرم.
اندازهگیری شد. در سن28 روزگی از هر تکرار (واحد کسر این مقدار از پاسخ کل میتوان آنتی بادی حساس به
آزمایش) 2 پرنده انتخاب و 0/6 سی سی محلول
مرکاپتااتانول (MES) را به دست آورد که معرف IgM
سوسپانسیون SRBC (تهیه شده از مؤسسه رازی، کرج) که
می باشد، انجام گرفت .(11) داده ها با نرم افزار آماری
سه بار با سرم فیزیولوژیک شستشو داده شده بود، از طریق
SAS تجزیه و تحلیل آماری شدند. مدل مورد استفاده به
ورید بال به پرندگان تزریق گردید. 7 روز بعد از تزریق از
صورت زیر بود.
پرندگان مزبور نمونههای خون جمع آوری شد. نمونههای

خون به مدت 1 روز در شرایط آزمایشگاهی نگهداری شد مقدار مشاهده شده xij= xij=+j+Eij
و سرم خون جدا شد (خون به مدت 10 دقیقه سانتریفیوژ
شده و سرم جدا گردید). ابتدا نمونههای سرم جهت خنثی میانگین جامعه =
شدن سیستم کمپلمان و عدم تداخل آن با پادتن ضد گلبول اثر خطای آزمایشEij= اثر هر تیمار j=

قرمز گوسفند به مدت 30 دقیقه در دمای 55 درجه سانتی

418

مجله پژوهشهای سلولی و مولکولی (مجله زیست شناسی ایران) جلد 26، شماره 4، 1392
جدول -1 جیره های مورد استفاده در مراحل آزمایش

سن( روز)
مواد خوراکی 0-14 15-28 29-42
ذرت 56/85 59/5 63/58
کنجاله سویا 39 34/3 30
روغن سویا 1/4 2 2/25
متیونین 0/3 0/23 0/18
لیزین 0/12 0/12 0/2
دی کلسیم فسفات 1/95 1/70 1/60
صدف کوهی 1/40 1/2 1/3
نمک 0/33 0/3 0/3
جوش شیرین 0/15 0/15 0/15
مکمل ویتامنی و معدنی 0/5 0/5 0/6
جمع 100 100 100
مواد مغذی
انرژی قابل متابولیسم( کیلو کالری در کیلو گرم) 2828 2940 3000
پروتئین خام(درصد) 21/08 20/15 18/50
کلسیم(درصد ) 1/50 1/50 0/90
فسفر قابل دسترس(درصد ) 0/5 0/45 0/42
لیزین(درصد ) 1/29 1/17 0/98
متیونین+سیستئین(درصد ) 0/98 0/88 0/79
سدیم(درصد ) 0/18 0/18 0/18

جدول-2 اثرات تیمارها بر فراسنجههای عملکردی در سنین مختلف

شاهد ویتامین کولین کلراید ویتامین C و کولین کلراید+ ویتامین +Cکولین SEM P-value
C پروبیوتیک پروبیوتیک کلراید+ پروبیوتیک
وزن زنده(گرم)
7 روزگی 182 182 181 180 182 180 0/43 NS
14 روزگی 293 295 285 291 291 289 2/36 NS
21 روزگی 804 783 777 793 784 778 5/47 NS
28 روزگی 1297 1288 1252 1295 1261 1304 9/82 NS
35 روزگی 1894 1893 1849 1917 1826 1941 14/05 NS
42 روزگی 2382 2428 2346 2403 2366 2405 18/04 NS
خوراك مصرفی(گرم)
0-14 روز 342 352 334 338 334 327 2/31 NS
0-21 روز 1042 1066 1057 1061 1037 1027 9/60 NS
0-28 روز 1898 1909 1864 1885 1884 1930 11/26 NS
0-35 روز 3098 3113 3045 3076 3028 3180 27/21 NS

419

اشتراک‌گذاری:

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

دانلود مقاله بررسي اثرات افزودنيها بر عملکرد، ايمني و فراسنجههاي مرتبط با آسيت در جوجه هاي گوشتي با word, پروژه word مقاله بررسي اثرات افزودنيها بر عملکرد، ايمني و فراسنجههاي مرتبط با آسيت در جوجه هاي گوشتي, دانلود سورس مقاله بررسي اثرات افزودنيها بر عملکرد، ايمني و فراسنجههاي مرتبط با آسيت در جوجه هاي گوشتي با word, سیستم مقاله بررسي اثرات افزودنيها بر عملکرد، ايمني و فراسنجههاي مرتبط با آسيت در جوجه هاي گوشتي با word, مدیریت مقاله بررسي اثرات افزودنيها بر عملکرد، ايمني و فراسنجههاي مرتبط با آسيت در جوجه هاي گوشتي به زبان word, مقاله بررسي اثرات افزودنيها بر عملکرد، ايمني و فراسنجههاي مرتبط با آسيت در جوجه هاي گوشتي با word, پروژه دانشجویی مقاله بررسي اثرات افزودنيها بر عملکرد، ايمني و فراسنجههاي مرتبط با آسيت در جوجه هاي گوشتي, مقاله بررسي اثرات افزودنيها بر عملکرد، ايمني و فراسنجههاي مرتبط با آسيت در جوجه هاي گوشتي به زبان word, مقاله بررسي اثرات افزودنيها بر عملکرد، ايمني و فراسنجههاي مرتبط با آسيت در جوجه هاي گوشتي در word, سیستم مقاله بررسي اثرات افزودنيها بر عملکرد، ايمني و فراسنجههاي مرتبط با آسيت در جوجه هاي گوشتي تحت word, دانلود پروژه مقاله بررسي اثرات افزودنيها بر عملکرد، ايمني و فراسنجههاي مرتبط با آسيت در جوجه هاي گوشتي با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) مقاله بررسي اثرات افزودنيها بر عملکرد، ايمني و فراسنجههاي مرتبط با آسيت در جوجه هاي گوشتي, سورس پروژه مقاله بررسي اثرات افزودنيها بر عملکرد، ايمني و فراسنجههاي مرتبط با آسيت در جوجه هاي گوشتي به زبان word, مقاله بررسي اثرات افزودنيها بر عملکرد، ايمني و فراسنجههاي مرتبط با آسيت در جوجه هاي گوشتي با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) مقاله بررسي اثرات افزودنيها بر عملکرد، ايمني و فراسنجههاي مرتبط با آسيت در جوجه هاي گوشتي, مقاله بررسي اثرات افزودنيها بر عملکرد، ايمني و فراسنجههاي مرتبط با آسيت در جوجه هاي گوشتي به زبان فایل ورد (word), مقاله بررسي اثرات افزودنيها بر عملکرد، ايمني و فراسنجههاي مرتبط با آسيت در جوجه هاي گوشتي در فایل ورد (word), سیستم مقاله بررسي اثرات افزودنيها بر عملکرد، ايمني و فراسنجههاي مرتبط با آسيت در جوجه هاي گوشتي تحت فایل ورد (word), دانلود پروژه مقاله بررسي اثرات افزودنيها بر عملکرد، ايمني و فراسنجههاي مرتبط با آسيت در جوجه هاي گوشتي با word, پروژه مقاله بررسي اثرات افزودنيها بر عملکرد، ايمني و فراسنجههاي مرتبط با آسيت در جوجه هاي گوشتي به زبان فایل ورد (word), سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir