توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مروری بر سیستم های نسل اول word دارای 215 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مروری بر سیستم های نسل اول word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

    

بخشی از فهرست مطالب پروژه مروری بر سیستم های نسل اول word

مروری بر سیستم های نسل اول

پیشگفتار

فصل

معرفی سیستمها و شبكه‏های سلولی مخابرات سیار

1-1-1- مقدمه

1-1-3-3- سیستم های شماره گیری

1-1-5-دستیابی چند گانه و مفاهیم  CDMA , FDMA,

1-1-5-1- تكنیك  TDMA

شكل1-

شكل1-

1-1-5-3-تكنیك CDMA

1-2- شبكه های سلولی مخابرات سیار

1-2-1- كلیات طرح سلولی شبكه‏ها

1-2-2- شكل سلول ها در طرح اولیه

1-2-3-نحوه توزیع فركانس

1-2-3-1-تداخل

1-2-3-2-الگوی تكرار فركانس

شكل1-

1-2-4- پاشیدگی زمانی

1-2-4-2-موانع محیطی

1-2-4-3-روشهای كاهش پاشیدگی زمانی

شكل1-16-چگونگی اندازه‏گیری پراكندگی زمانی

فصل

2-2- شبكه آنالوگ

2-3- سیگنالینگ در سیستم های آنالوگ

جدول 2-1- تعیین اینكه كدام SAT دریافتی استاندارد شده است

2-4 آماده سازی سیگنال آنالوگ

2-5- شماره های شناسایی موبایل و ایستگاه پایه  در AMPS

2-5-1-شماره شناسایی موبایل(MIN  )

2-5-2-شماره سریال الكترونیكی (ESN)

2-5-3-شماره مارك كلاس ایستگاه (SCM  )

2-5-4-مشخص كننده سیستم یا مشخص كننده شبكهSID )  یا  NID

2-6- كانالهای فركانسی

شكل2-6- نمایش AMPSو NAMPS

2-7- نگاهی بر عملیات تعویض كانال در سیستم های نسل اول

شكل2-7-مراحل تعویض كانال در سیستم AMPS

2-8- نتیجه

فصل

3-1 مقدمه‏ای بر GSM

شكل 3-2  نحوه قرار گیری كانالها و با ندهای فركانسی

3-2 پردازش سیگنال درGSM  و ساختار فرستنده و گیرنده

شكل 3-3  ساختار فرستنده وگیرنده    GSM

شكل 3-

شكل 3-

?    MODULATOR(مدوله كننده)

3-3- عناصر تشكیل دهنده شبكه GSM

3-3-1 -اجزائ شبكه عمومی زمینی سیار (( PLMN

ایستگاه سیار(MS )

مدول شناسایی مشتركین شبكه(SIM  )

واحد تطبیق و تبدیل نرخ بیت(TRAU )

فصل

4-1- مقدمه

4-2 -مدولاسیون در CDMA

4-3- شناخت كد در CDMA در دستیابی چند گانه كد

بیت 1 با یك رشته چیپ 64 تایی نمایش داده شده است

4-4-1-كانال پایلوت

4-4-2-كانال سنكرون سازی

4-4-3-كانال فراخوانی

4-5-سنكرون كردن لینك پیش رو

4-6-كانالهای لینك معكوس

فصل

شكل5-1-روشهای گسترده سازی

5-4 رابطهای هوایی و تخصیص طیف برای نسل سوم

5-5 جزئیات استاندارد W-CDMA كره جنوبی

5-6 كانالهای ارتباطی در W-CDMA

جدول5-

5-6-1-كانالهای لینك معكوس در W-CDMA

5-7-مدل سیستمهای CDMA باند وسیع

شكل5-2- بلوك دیاگرام سیستم مخابراتی طیف گسترده

5-8-ساختار فرستنده CDMA باند وسیع

شكل5-3-ساختار كانال ترافیكی معكوس

شكل5-4- ساختار كانال دسترسی معكوس

شكل5-6- ساختار كانال سنكرون سازی

شكل5-7-ساختار كانال فراخوانی

شكل5-8-ساختار كانال ترافیكی پیش رو

5-9-كنترل توان در WCDMA

شكل5-9- كنترل توان حلقه بسته در CDMA

شكل5-

5-10-تعویض كانال نرم و نرمتر

شكل5-

5-11-تفاوتهای  نسل دوم وWCDMA

جدول5-

GSM

مشخصات

1-2-6- مفاهیم ترانكینگ و درجه سرویس(GOS)

مركز سوئیچینگ موبایل (MSC)

ثبات شناسایی هویت تجهیزات (EIR)

3-3-2- رابطها در GSM

3-3-3- زیرسیستمهای GSM

3-4- كانالهای ارتباطات رادیویی موبایل

3-4-1- انواع كانال در GSM

3-4-1-1- كانالهای فیزیكی

3-4-1-2-كانالهای منطقی

كانال سنكرون سازی (SCH)

كانالهای كنترلی اشتراكی سریع ( FACCH )

3-4-2- بسته (Burst )

3-4-2-2-بسته تصحیح فركانس (FB)

3-4-2-3-بسته سنكرون سازی ( SB )

3-4-2-4-بسته دستیابی

3-4-2-5-بسته خالی

3-4-3- نگاشت كانال منطقی به كانال فیزیكی

بررسیTS0  از كاریرC0  حالت DOWNLINK

بررسی TS0  از كاریر C0  در حالت UPLINK

شكل3-24- نمایش  TS0 از كاریرC0  در حالت UPLINK

بررسی  TS1  از كاریر  C0  در حالت  UPLINK

3-5- شماره های شناسایی موبایل

3-5-2-شماره شناسایی موبایل  (IMSI)

3-5-3-شماره شناسایی جستجو  (MSRN)

3-5-4-شماره شناسایی موقتی موبایل  (TMSI)

3-5-5-شماره شناسایی تجهیزات

3-5-6-شماره شناسایی موقعیت محلی (LAI)

3-5-7-شماره شناسایی سلول ( (CGL

3-5-8-شماره شناسایی ایستگاه اصلی  (BSIC)

3-6- ارتباطات موبایل در شبكه مخابراتی

3-6-1 وضعیتهای موبایل

3-6-2 در خواست مكالمه از سوی موبایل

3-6-3 – درخواست مكالمه از سوی شبكه

شكل3-32-مرحله سوم دستیابی مشترك ثابت به موبایل

شكل3-34-مرحله پنجم دستیابی مشترك ثابت به موبایل

شكل3-35- مرحله‏ ششم دستیابی مشترك ثابت به موبایل

3-7- تعویض كانال  (Handoff) در  GSM

3-7-2- معیارهای كارآیی الگوریتمهای تعویض كانال

3-7-3- الگوریتم میانگین گیری AA

3-7-4- الگوریتم هیسترزیس HA

3-7-6- تعویض كانال با بیش از دو ایستگاه پایه

3-7-7- حساسیت نسبت به تغییر سرعت واحد متحرك

4-7-فرآیند مكالمه (چهارحالته)

4-8-عملیات ثبت در CDMA

4-9- نحوه تعویض كانال (HandOff) در CDMA

4-10-فرآیند جستجوی پایلوت

4-11-تحلیل مقایسه كانال نرم در CDMA  و تعویض كانال

محیط روستایی

محیط شهری

محیط حومه ای

4-12-مقایسه سیستمهای استاندارد AMPS، GSM،CDMA

جدول4-3- مقایسه سیستمهای استاندارد CDMA , GSM , AMPS

 


 مقدمه
سیستمهای رادیویی سیار نقش مهمی را در فعالیتهای بازرگانی، تجارتی و امور مراقبتی و حفاظتی عمومی بگونه‏ای صنعتی و پیشرفته دارا می‏باشند. نیاز به این سیستمها و درخواستهای فراوان برای آن توسط بخشهای مختلف لزوم ایجاد مقررات خاص رادیویی و اختصاص بخش معینی از طیف امواج رادیویی را برای این سیستمها در كشورهای مختلف ایجادكرده است. باندهای رادیویی150 و450   مگاهرتز،همچنین باندرادیویی حدود900  مگاهرتز برای سرویسهای رادیوتلفنی سیار سلولی (GSM900) و باند?Ι  (175-225 مگاهرتز)  برای سیستم‏های رادیویی سیار ترانكی اختصاص داده شده‏اند. باند 1800 مگاهرتز برای سیستم سلولی دیجیتال DCS1800  و باند1900 مگاهرتز برای  PCS1900  آمریكایی استفاده میشود. علاوه براین به نظر می‏رسدكه به علت افزایش تقاضا درآینده شاهد اختصاص باندهای دیگری برای این سرویسها باشیم .
عصر مخابرات بی سیم در سال1897 با اختراع تلگراف بی سیم توسط ماركنی آغاز شد و اكنون پس از گذشت یك قرن سومین نسل از سیستم های مخابرات بی سیم یعنی سیستمهای مخابرات فردی ((PCS  پا به عرصه ظهور می‏گذارد. كاربران چنین سیستمی با استفاده از یك ترمینال دستی كوچك (handset ) خواهند توانست با هركس، در هر زمان و از هر مكان، انواع اطلاعات (صوت و تصویر و دیتا) را مبادله نمایند0
تاریخ كامل مخابرات بی سیم به چهار دوره زیر قابل تقسیم است :
1ــ دوره قبل از همگانی شدن این سیستم ها
2ــ سیستم های آنالوگ (نسل اول )
3ــ سیستم های دیجیتال نسل دوم
4ــ سیستم های دیجیتال نسل سوم (PCS)
دوره قبل از همگانی شدن سیستمهای مخابرات بی سیم از سالهای 1950 شروع و تا 1960 ادامه یافت. دراین دوره از مخابرات سیار برای كاربردهای پلیسی، نظامی، كشتیرانی، هواپیمایی استفاده می‏شدوتجهیزات ارسال و دریافت ،حجیم،پرمصرف وگران قیمت بود0
نسل اول در سال های  1970 تا1980  بر پایه تكنولوژی آنالوگ واستفاده از مفهوم سلولی برای مصارف عمومی پدید آمد0 ایده اساسی در مخابرات سیار سلولی  (MCS)، استفاده مجدد از طیف فركانسی در مناطقی است كه به  اندازه كافی از هم دورند ودر نتیجه میزان تداخل هم كانال   ناچیزخواهد بود. استفاده از مخابرات سیارسلولی موجب افزایش چشمگیر ظرفیت سیستم،كاهش هزینه، بهبودكیفیت سرویس وكاهش توان موردنیاز شد0
سیستم AMPS    در سال 1978 راه اندازی شد. این سیستم در باندفركانسی 800 تا900  مگاهرتز كار می‏كرد و دارای 666 كانال دوطرفه با پهنای باند 30KHZ و مدولاسیون  FM  آنالوگ بود. با افزایش بیش از حدتقاضا،سیستم های آنالوگ نسل اول قادربه تامین ظرفیت مورد نیازبرای برخی ازمناطق شهری نبودند، درهمین زمان تكنیكهای مخابرات دیجیتال به رشد لازم جهت كاربردهای تجاری رسیدند.
سیستم های نسل دوم درسالهای  1980 و1990  با استفاده از تكنولوژی دیجیتال تحقق یافت. GSM  ، اولین استاندارد MCS  تمام دیجیتال در دنیاست. این سیستم درسال 1992  در اروپا به بهره برداری تجاری رسید وحدوداً  دو سال بعد در ایران نصب شد. در این سیستم موبایل ها از فركانس های 890  تا 915  مگاهرتز و ایستگاه پایه‏ها(BS)    از فركانسهای  935 تا960 مگاهرتز برای ارسال سیگنال استفاده می‏كنند. پهنای باند هر كانال رادیویی200 كیلوهرتز است كه توسط 8 كاربر مورد استفاده قرار می‏گیرد، بنابراین جمعاً 2000 كانال دو طرفه موجود است0
به علت رشد حیرت آور تقاضا برای سرویسهایMCS، تكنولوژیهای جدیدی نظیرCDMA   برای بهبود بهره برداری از طیف فركانسی پدید آمد. در CDMA جدایی كانالها با استفاده از كدهای متعامد صورت می‏گیرد. پهنای باند هر كانال 23/1 مگاهرتز بوده و ترمینالهای دستی بكار رفته در آن می‏توانند در سیستم AMPS نیز كار كنند.
 امروزه سرویس سیستم های ماهواره ای با تامین پوشش در منطقه‏ای كه سیستم های زمینی از لحاظ فیزیكی یا اقتصادی قادر به تامین سرویس نیستند (مثلاً پوشش هواپیماها، كشتی‏ها و...) مكمل سیستمهای مخابرات زمینی هستند. در سالهای آینده انواع سیستمهای مخابرات سیار زمینی و ماهواره‏ای و همچنین شبكه های سیمی با یكدیگر یكپارچه خواهند شد تا بتوانند انواع سرویسهای صوتی، تصویری و دیتا را به صورت مجتمع به كاربران واقع در تمام نقاط دنیا عرضه كنند. این سیستم ها نسل سوم به شمار می‏آیند و سیستمهای مخابرات فردی (PCS) نامیده می‏شوند. بنا بر تعریف FCC  ، PCS سیستمی است كه با استفاده از آن كاربر می‏تواند در هر زمان و در هر مكان با هر كس به كمك یك مخابرات فردی واحد  (PTN) تبادل اطلاعات نماید. شكل 1-1 روند تكاملی سیستمهای مخابرات بی‏سیم را نشان می‏دهد.

                                      شكل1-1-روند تكاملی سیستمهای مخابرات بی‏سیم

1-1-2- اصول سیستم های رادیویی موبایل
سیستمهای رادیویی موبایل علی‏رغم تنوع زیاد سرویسها و مطالب فنی، دارای اصول و پارامترهای مشتركی هستند كه در این قسمت اشاره مختصری به این نكات خواهیم داشت.
?    فركانسهای بهره برداری و نوع مدولاسیون
در كلیه تشكیلاتی كه از سرویسهای رادیویی سیار بهره برداری میكنند، عموماً واحدهای سیار نیاز به برقراری ارتباط رادیویی با یك ایستگاه كنترل كننده مركزی دارند. در این سیستمها تعداد زیادی سیار با مركز ثابت مربوط به خود در تماس هستند و معمولاً تشكیلات مختلف می‏بایستی همزمان و بدون ایجاد تداخل با یكدیگر قادر به برقراری تماس مورد نیاز باشند. در این سیستمها نیاز به آنتن‏هایی داریم كه به صورت همه جهته  و در موازات سطح زمین از ایستگاه ثابت، اطلاعات را پخش و یا جمع آوری نمایند و آنتن‏های سیار نیز بایستی با راندمان مناسب و ابعاد منطقی  جهت نصب روی واحد سیار باشد. در محیطهای شهری امواج رادیویی باید قدرت نفوذ و انتشار از میان ساختمانهای بلند و مرتفع را داشته باشند. همچنین بعلت محدودیت در باندهای رادیویی، باید بتوان از باندهای رادیویی مشابه در شهرهای مختلف كه دارای فاصله مناسبی از یكدیگر هستند به صورت مكرر استفاده نمود.
باتوجه به موارد فوق، باندهای رادیوییVHF (150 مگاهرتز) وUHF (450 و900 مگاهرتز) با فرستنده‏های با قدرت 30 تا 100 وات و با آنتنهایی با گین صفر تا شش dB  كه بصورت همه جهته كار می‏كنند، در سیستم های رادیویی سیار جهت انتقال صحبت، فراخوانی ، انتقال دیتا و مكالمات تلفنی استفاده می‏شود. همچنین جهت صرفه جویی در عرض باند، از كانالهای رادیویی با عرض باند 5/ 12، 25 ،30 و یا50 كیلوهرتز استفاده می‏شود. نوع مدولاسیون در سیستمهای آنالوگ عموماً ‏ FMبوده است، ولی امروزه با پیشرفت تكنولوژی از انواع مدولاسیون های دیجیتال استفاده می‏شود.
حالتهای مختلف عملیاتی و بهره برداری در این سیستمها بصورت زیر می‏باشند:
?    Single Frequency Simplex : دراین سیستم ها ارتباط ثابت به سیار  و سیار به ثابت  با یك فركانس و بصورت ترتیبی برقرار می‏شود (Semi Duplex )
?    Simplex Two Frequency : در این سیستم ارتباط ثابت به سیار و سیار به ثابت باز هم بصورت ترتیبی اما از طریق دو فركانس صورت می‏گیرد.
?    Duplex : دراین سیستم ها ارتباط ثابت به سیار و سیار به ثابت به طور همزمان وبااستفاده از دو فركانس جداگانه برقرار می‏شود .


شكل1-2
در سیستمهای Simplex، واحد سیار به صورت PTT  عمل می‏كند. در صورتی كه فركانسهای دریافت و ارسال مشابه باشند. سیستم دارای این حسن است كه واحدهای سیار نیز در شرایطی كه با توجه به موقعیت زمین و ساختمانها در برد رادیویی یكدیگر هستند، با یكدیگر تماس مستقیم خواهند داشت ودارای این عیب نیزهست كه ترافیك كانال بعلت امكان كاربرد فوق زیاد خواهد شد. در صورتیكه فركانسهای دریافت و ارسال مشابه نباشند، ارتباط واحدهای سیار با ایستگاه مركزی برقرارخواهد بود. اغلب جهت كاهش تداخل از این نوع سیستم استفاده می‏شود و معمولاً باندهای ارسال و در یافت با یك فاصله از یكدیگر قرار دارند.
در سیستم های Duplex، فرستنده و گیرنده به طور همزمان قادر به كار كردن هستند و لذا واحدهای سیار نیاز به دوآنتن جداگانه و یا یك دوطرف كننده  خواهند داشت. این سیستم در انتقال كانالهای تلفنی ضروری می‏باشد و تقریباً در كلیه سیستمهای رادیو تلفنی سلولی، نوع ارتباط بصورت Duplex خواهد بود. 
در اكثر سیستمهای عملی جهت برقراری ارتباط مناسب با واحدهای سیار لازم است تا از یك ایستگاه رادیویی مرتفع جهت ارسال و دریافت پیامها استفاده نمود. اما معمولاً ایستگاه مركزی و تشكیلات در موقعیتی قرار دارد كه دارای شرایط مناسب رادیویی نمی‏باشد. لذا در این نوع سیستم ها معمولاً ارتباط ما بین دفتر مركزی وایستگاه رادیویی مورد نیاز از طریق یك لینك ثانویه كه می‏تواند تركیبی از كابلهای تلفنی داخل شهری و یك لینك رادیویی ماكروویو باشد، برقرار شده و این لینك ثانویه پیامهای مركز ثابت را جهت پخش به ایستگاه رادیویی VHF انتقال داده و پیامها از آن نقطه برای واحدهای سیار پخش خواهد شد.
روش دیگر برای ایجاد پوشش رادیویی مناسب، استفاده از ایستگاههای تكراركننده  می‏باشد كه موجب افزایش برد عملیاتی ایستگاه مركزی خواهد شد. در این نوع تكراركننده بدلیل امكان كار همزمان بخش فرستنده و گیرنده، فركانس ارسال و دریافت باید از یكدیگر حداقل فاصله ای داشته باشند تا از كاهش حساسیت گیرنده و نوسان جلوگیری بعمل آید (شكل 1-3 ).


شكل1-3

یكی از اشكالات سیستم با لینك ثانویه نیز آنست كه چنانچه به عللی لینك ثانویه قطع شود، شبكه سیار از كار خواهد افتاد، ولی سیستم شكل3-1 به علت عدم وابستگی به لینك ثانویه دچار این نوع مشكل نخواهد شد.
در سیستمهای سیار (مانند رادیوهای دستی)، هیچ یك از مراكز ثابت و سیار از زمان دریافت پیام اطلاعی ندارند و لذا در این سیستمها معمولاً  گیرنده ها درحالت معمولی روشن بوده و آماده دریافت پیام می‏باشند. از طرف دیگر به علت تغییرات دامنه سیگنال دریافتی در سیستمهای سیار كه در یك محدوده وسیع انجام می‏پذیرد، گیرنده می‏بایستی مجهز به یك مدار كنترل كننده بهره بطور اتوماتیك (AGC) برای تثبیت قدرت سیگنال دریافتی باشد. در نتیجه در زمان‏هایی كه پیامی دریافت نمی‏شود به علت وجود نویز در سیستم، گیرنده‏هایFM مجهز به مداری موسوم به(Mute یاSquelch) هستند كه وجودكاریر را درسیگنال دریافتی آشكاركرده وخروجی صوتی را تنها درصورتی كه وجود كاریر تشخیص داده شود باز خواهد نمود. بنا براین وجود این مدار باعث خواهد شد تا در حالت انتظار برای دریافت پیام، گیرنده Mute شده و نویز مزاحم از گیرنده شنیده نشود. از وجود همین مدار جهت ایجاد امكانات احضار انتخابی  در سیستم‏های رادیویی سیار استفاده می‏شود.


1-1-3- سیرتكاملی روشهای احضارگیرنده سیار

1-1-3-1- سیستمCTCSS1: در ساده‏ترین سیستم احضار انتخابی كه به سیستمCTCSS معروف است، فرستنده همواره كاریر را كه با یك سیگنال تن كه در زیر باند صحبت(300-3400هرتز) قرار دارد مدوله كرده و ارسال می‏كند. گیرنده‏ها در این سیستم وجود این تن را همراه با كاریر تشخیص داده و با دریافت این تن مدار Mute  باز شده، گیرنده پیام دریافتی را پخش خواهد نمود. به عنوان مثال دو ایستگاه A و B را در نظر می‏گیریم كه  مجهز به امكاناتCTCSS  بوده و تن اختصاص داده شده به ثابت A برابر77هرتز  و تن اختصاص داده شده به ثابت B برابر125هرتز باشد. در این صورت هرگاه كه بی‏سیم های ثابت و سیار در شبكه A با یكدیگر صحبت كنند، علی‏رغم آنكه فركانس كاریر دو شبكه A  وB  مساوی هستند، گیرنده های B از حالتMute  خارج نخواهند شد.
تن های استانداردشده برای استفاده در سیستمهایCTCSS در باند67- 250 هرتز قرار دارند.یكی از اشكالاتی كه در این سیستمها به نظر می‏رسد آنست كه چنانچه شبكه B  همزمان با كار شبكهA  در صدد گرفتن تماس باشد، در اینصورت صدای او در شبكه A  نیز شنیده خواهد شد. لذا در این سیستمها، بی‏سیم‏ها مجهز به چراغ اشغال كانال(Busy ) خواهند بود وهر اپراتور قبل از ارسال پیام، بایستی از آزاد بودن كانال اطمینان داشته باشد.
1-1-3-2- سیستم احضار انتخابی
در این نوع سیستمها ،مركز ثابت جهت انتخاب سیار مورد نظر، كد مربوط به آن مركز را قبل از ارسال پیام پخش كرده و فقط گیرنده‏ای كه مجهز به مدار كدبردار با این كد باشد، از حالت Mute خارج شده و آماده دریافت پیام خواهد شد. دو سیستم معروف از این نوع ZVE1  و   CCIR نام دارند.
1-1-3-3- سیستم های شماره گیری
با توجه به امكانات احضار انتخابی در شبكه رادیویی سیار و شماره‏گیری تلفن در یك شبكه تلفن اختصاصی، می‏توان ارتباط مشتركین شبكه سیار با شبكه تلفن را از طریق اپراتوری كه در مركز ثابت شبكه رادیویی قرارگرفته تامین نمود. همچنین با توجه به شناخت نحوه ارسال كد در شبكه سیار و ارسال سیگنالینگ در شبكه تلفن، می‏توان تبدیل این دو سیستم كدبندی و سیگنالینگ را به كمك رابط  مناسب به صورت اتوماتیك انجام داده و امكان تماس واحد سیار با دستگاه تلفن را فراهم نمود.
تا مدتهای طولانی موضوع ارتباطات تلفنی ازطریق كابلهای تلفنی وانتقال مكالمات صوتی از طریق سیستم های سیار دو مطلب كاملاً جداگانه از یكدیگر بود و بهمین دلیل رشد و توسعه این دو سیستم بدون ارتباط با یكدیگر و با استفاده از استانداردها، مقررات و تكنولوژیهای جداگانه انجام می‏شد. جهت اتصال این دوشبكه به یكدیگر در اولین مرحله،
این امكان ازطریق ایستگاه ثابت و بصورت غیراتوماتیك و از طریق اپراتور و دستگاه رابطی به نامPatch Phone  عملی گردید. بعدها، با استفاده ازتكنیكها، استفاده اشتراكی از كانالهای رادیویی و ارتباط به صورت اتوماتیك در سیستمهای رادیو تلفنی سیار، متداول گردید و سپس شبكه‏های رادیو تلفنی سلولی بوجود آمد.

1-1-4- استفاده اشتراكی از كانالهای رادیویی
در اوایل پیدایش سیستمهای سیار، ابتدا موسوم بود كه به هر تشكیلات و یا سازمانی كه خواستار چنین سیستمی بود، یك كانال رادیویی تخصیص می‏یافت. اما به مرور مشكل كمبود طیف فركانسی بروز نمود. با بررسی‏های آماری مشخص گردید كه مشتركین شبكه‏های اختصاصی در درصد كمی از زمان در حال بهره برداری از كانال تخصیص داده شده هستند و لذا واگذاری دائمی یك كانال رادیویی به یك مشترك و یا سازمان مناسب نبود. در این زمان استفاده از كانالهای رادیویی بصورت اشتراكی پیشنهاد شد. در این روش اختصاص كانال به یك مشترك، برای یك مدت زمان محدود تا پایان زمان مورد نیاز برای ارتباط بوده و پس از پایان تماس كانال تخصیص داده شده آزاد و در اختیار سایر مشتركین قرارخواهد گرفت. این تكنیك، به تكنیك ترانكینگ  موسوم گردیده است.


1-1-5-دستیابی چند گانه و مفاهیم  CDMA  , FDMA , TDMA  
     در استانداردهای مختلف سیستم‏های مخابرات سیار برای كاربرد بهینه از طیف فركانسی موجود، در  پاسخگویی به متقاضیان و كاهش امكان بلوكه كردن  مكالمات از روشهای دستیابی چندگانه استفاده می‏‏شود. بدین معنی كه چندین كاربر مختلف می‏توانند همزمان در حال مكالمه باشند. در این راستا از سه تكنیك FDMA , TDMA  و یا  CDMA  استفاده می‏‏شود. در  TDMA  از روش تقسیم زمانی، در FDMA  از روش تقسیم فركانسی و در  CDMA  از روش تقسیم بوسیله كد بندی استفاده می‏شود.
1-1-5-1- تكنیك  TDMA
در سیستمهای TDMA یك قاب زمانی به كانالهای مختلف تقسیم می‏شود و هر كاربر از یك كانال برای ارسال سیگنال خود استفاده می‏كند. در اینجا برای كانال‏بندی، تقسیمات بر روی باند فركانسی مطرح نیست و هر مكالمه می‏‏تواند بر روی سراسر باند فركانسی موجود فرستاده شود(شكل1-4).

شكل1-4
بعنوان مثال در سیستم های دیجیتال   NA – TDMA از روش دستیابی چند‏گانه  TDMA استفاده می‏‏شود. بدین صورت كه هر فریم زمانی 40 میلی ثانیه ای به 6جز زمانی 67/6 میلی‏ثانیه‏ای تقسیم می‏شود. مطابق شكل 1-5 در اولین جز زمانی سمبلی از مكالمه A فرستاده می‏شود. درجز زمانی بعدی سمبلی از مكالمهB فرستاده می‏شود. درسومینجز زمانی سمبلی از مكالمهC و در نیمه بعدی فریم این عمل تكرار می‏گردد. بدین ترتیب بر روی هر كاریر سه كاربر می‏توانند بطور همزمان مخابره داشته باشند. در گیرنده نیز با توجه به فاصله زمانی میان سمبلهای هر مكالمه سمبلهای مكالمات مختلف از یكدیگر جدا شده و به منظور آشكارسازی در كنار یكدیگر چیده می‏شوند...


بخشی از منابع و مراجع پروژه مروری بر سیستم های نسل اول word
[1] T. S. S. Rappaport ,Wireless Communications :Principles and Practice, Prentice Hall,1996.
[2]  A. Miceli, Wireless Technician’s Handbook, Boston-London :Artech House ,2000.
[3]  A.Mehrotra, GSM System Engineering ,Boston-London :Artech House ,1997.
[4] S-w. Wang, S. S. Rappaport, “ Signal To Interference Calculations for Corner-Excited Cellular Communications Systems”, IEEE Transactions on Communications ,Vol.39, No.12,December 1991.
[5] J. D. Kicsling, “ Land Mobile Satelite Systems” , Proceeding of IEEE , Vol.78,NO.7,July 1990.
[6] P-A Raymond , “Performance analsis of cellular networks”,IEEE Transactions of communications, Vol.39,No.12,December 19991.
[7] S. M. Red , M. K. Weber and M.v. Oliphant, “An Introduction to GSM”, Boston-London :Artech House ,1995
[8]  H. Holma, A. Toskala, WCDMA for UMTS Radio Access  For Third Generation Mobile Communication”, Boston-London :Artech House ,2000
[9] T. Ojanpera, R. Prasad, Wide band CDMA for third Generation Mobile Communication, Boston-London :Artech House ,1998
[10] J. G. Proakis Digital Communications, McGraw-Hill, 1995
[11] A. J. Weiss and B. Friendlander, “ Channel Estimation for DS-CDMA Down Link with  Aperiodic Spreading Codes”, IEEE Trans On Communications, Vol.47, No.10, pp. 1561-1569, Oct 1999.
[12] M. Y. Rhee, CDMA Cellular Mobile Communications and Network Security, Prantice Hall, ‏1998
[13]  A. J. Viterbi, A. M. Viterbi, k.s. and E. Zehavi, “ Soft Handoff Extends CDMA Cell Coverage and Increases Reverse Link Capacity”, IEEE Trans On Communications,
[14] M. Chopra, K. Rohani and J. D. Reed, IEEE Trans On Communications, 1995
[15] W. C. Y. Lee, Mobile Communication Engineering , McGrawHill Publications, New York, 1995.
[16] G. Heine , GSM Networks: Protocols, Terminology and Implementation,
Boston-London :Artech House ,1999
[17] Y. Akaiwa, Digital Mobile Communications, John Wiley & Sons ,Inc., 1997.
[18] C. Zheng and M. faulkner, “ Power Control Requirements in Linear Decorrlating Detectors for CDMA”, Proceeding Of VTC’97, Arizona, USA, pp.213-217, May 1997.
[19]  K. S. M. helstern, G. P. Pollini and D. Goodman , “ Network Protocols for the Cellular Packet Switch”, Proceeding of IEEE Vehicular Technology Conference , Vol2, No.2, pp. 705-710,1992.
[20] Y. Akiwa and H. koga, “ Automatic Power Control for Mobile communicatio Channel”, Proc. International Symposium on Information Theory & its Applycations, Vol.1, pp.487-491, November1994.
[21] M. Zorzi and L. Tomba, “ A Comparison of CDMA, TDMA and Slotted Aloha Multiple Access Schemes in Cellular Mobile Radio Systems” IEEE/ICCC,776-780
[22] T. Ojampera, J. Skold, J. Castro, L.Girard and A.klein, “ Comparison of Multiple Access Schemes for UMTS, IEEE Trans on Communications, pp.480-494
[23] عطاالله ابراهیم زاده، “ الگوریتمهای بهینه تعویض كانال”، سمینار مخابرات سیار، دانشگاه فردوسی مشهد، زمستان1379
[24] شهریار كوزه كنانی ،طراحی شبكه های رادیویی، دانشگاه تهران

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir