توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  تحقیق تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان با word دارای 125 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان با word

چکیده
مقدمه
1- طرح مسأله
2- سابق پژوهش
3- تعریف واژگان
4- فرضیه های پژوهش
5- روش تحقیق
6- سازمان دهی تحقیق
فصل اول : پناهندگی و مهاجرت اتباع افغانی به ایران
1- 1 مراحل ورود پناهندگان و آوارگان افغانی به ایران
1- 1- 1 علل ورود افاغنه به ایران، قبل از انقلاب اسلامی
2- 1- 1 علل ورود افاغنه به ایران، بعد از انقلاب اسلامی
2- 1 بررسی ورود و استقرار مهاجران افغانی در ایران
3- 1 وضعیت حقوقی ، اجتماعی و فرهنگی افاغنه در ایران
4- 1 پیامدهای حضور آوارگان افغانی در ایران
1- 4- 1 پیامدهای سیاسی و امنیتی
2- 4- 1 پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
5- 1 نتایج بین المللی ، ورود افاغنه به ایران و بررسی قوانین مختلف در این زمینه
1- 5- 1 وظایف دولت ایران طبق کنوانسیون 1951 و پروتکل
2- 5- 1 قوانین و مقررات داخلی ایران
3- 5- 1 اصل ممنوعیت اعاده، و وظایف دولت ایران
4- 5- 1 حقوق پناهندگان ، مهاجرین و آوارگان افغانی در ایران
5- 5- 1 تکالیف پناهندگان افغانی نسبت به دولت ایران
6- 1 مهاجرت و بزهکاری
7- 1 بررسی پیامدهای مهاجرت، از نظر علوم مختلف انسانی
1- 7- 1 از نظر علوم اجتماعی و جامعه شناسی
2- 7- 1 از لحاظ علوم اقتصادی
3- 7- 1 از دید علوم سیاسی و امنیتی
4- 7- 1 پیامد های مهاجرت و علم حقوق
5- 7- 1 پیامدهای مهاجرت از لحاظ روان شناسی و تربیتی
8- 1 تأثیر مهاجرت در بزهکاری
1- 8- 1 تأثیر مهاجرت در بروز چگونگی جرایم
2- 8- 1 تأثیر مهاجرت از لحاظ کمیّت جرایم
9- 1 بزهکاری اطفال و نوجوانان
10- 1 موجبات بزهکاری زنان افاغنه
فصل دوم : تحقیق پیمایشی ، فرضیات و یافته ها
1- 2 روش تحقیق
1- 1- 2 فرضیات تحقیق
2- 1- 2 یافته ها
2- 2 توصیف یک متغیری
1- 2- 2 علل مهاجرت مجرمین افغانی
2- 2- 2 علل مهاجرت افراد غیر مجرم
3- 2- 2 موقعیت و وضعیت پناهندگی مجرمین ( از حیث ورود به کشور )
4- 2- 2 موقعیت و وضعیت پناهندگی غیر مجرمین
5- 2- 2 محل سکونت فعلی افراد مجرم تبع افغان
6- 2- 2 محل سکونت فعلی افراد غیر مجرم تبع افغان
7- 2- 2 محل سکنای والدین افراد مجرم
8- 2- 2 محل سکنای والدین افراد غیر مجرم
9- 2- 2 سن افراد مجرم
10- 2- 2 سن افراد غیر مجرم
11- 2- 2 وضعیت تأهل افراد مجرم
12- 2- 2 وضعیت تأهل افراد غیر مجرم
13- 2- 2 وضعیت اشتغال مجرمین مهاجر افغانی
14- 2- 2 وضعیت اشتغال گروه غیر مجرم
15- 2- 2 میزان درآمد ماهانه مجرمین
16- 2- 2 میزان درآمد افراد غیر مجرم تبع افغانی
17- 2- 2 تحصیلات افراد مجرم
18- 2- 2 تحصیلات افاغنه غیر مجرم
19- 2- 2 نوع جرم ارتکابی
20- 2- 2 محل ارتکاب جرم
3- 2 تحلیل دو متغیری
1- 3- 2 فرضی اول
2- 3- 2 فرضی دوم
3- 3- 2 فرضی سوم
4- 3- 2 فرضی چهارم
5- 3- 2 فرضی پنجم
4- 2 پیش گیری از بزهکاری
5-2 تقلیل مجازات های تنبیهی و ترذیلی
6-2 نتیجه گیری
7-2 پیشنهاد ها
1- 7- 2 نام پناهنده و مهاجر ، به جای آواره
2- 7- 2 ترس و واهم مردم از تبع افغان
3- 7- 2 طرد نمودن اجباری، نه
منابع
الف) منابع داخلی
ب) منابع خارجی و یا ترجمه شده
ج) جزوه ها ، مقالات ، پایان نامه ها و قوانین مرجوعی
ضمایم

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان با word

الف) منابع داخلی

1-          بداغی ، فاطمه ، ازدواج و تابعیت زن ایران ، نشری کتاب زنان ، تابستان

2-          جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژِی حقوق ، انتشارات گنج دانش ،               چاپ ششم ،

3-          دانش ، تاج الزمان ، مجرم کیست ؟ جرم شناسی چیست ؟چاپ اول ، پاییز

4-          رفاهی ، حسام الدین ، افغانستان و ظهور طالبان ، انتشارات شاب،

5-          ساروخانی ، باقر ، درآمدی به دایره المعارف علوم اجتماعی ، تهران ،انتشارات کیهان ،

6-          شیخاوندی ، داوود ، جامعه شناسی انحرافات آسیب شناسی ، چاپ سوم دقت ،

7-          صفایی ، جواد ، توسعه و تحول حقوق پناهندگان ، تهران ، وزارت امور خارجه،

8-          عبادی ، شیرین ، حقوق پناهندگان و نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران ،        تهران ،

9-          کی نیا ، مهدی ، مبانی جرم شناسی ، جلد اول ، تهران ، دانشگاه تهران ، مهر

10-      محمدی ، ابوالحسن ، حقوق کیفری اسلام ، مرکز نشر دانشگاهی ، تهران ، چاپ اول ،

11-      معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، یک جلد ، انتشارات سرایش ، چاپ ششم ، سال

12-      نجفی توانا ، علی ، جرم شناسی ، ناشر خط سوم ، چاپ

ب) منابع خارجی و یا ترجمه شده

1-    اچ وورما راوی ولی ، آنتونی ، انطباق اقتصادی مهاجرین بین المللی ، ترجم عبدالعلی لهسائی زاده ، از مجموعه مقالات و نظریات مهاجرت ، چاپ اول ، انتشارات نوید شیراز،

2-          استالکر ، پیتر ، کار در غربت ، ترجم فرهنگ و ارشاد ، مؤسس کار و تأمین اجتماعی ، سال

3-          بروس ، کوئن ،  در آمدی به جامعه شناسی ، ترجم محسن ثلاثی ، چاپ پنجم ، پاییز

4-    بوریس ، گرومف ، ارتش سرخ در افغانستان ، ترجم عزیز آریانفر ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ، تهران ،

5-    ولد، جرج، توماس برنارد و جفری اسینس، جرم شناسی نظری (گذری بر نظریه های جرم شناسی ) ، ترجم علی شجاعی، چاپ سمت، تهران،

6-          ژان میشل بست، جامعه شناسی جنایت، ترجم فریدون وحیدی، ناشر آستان قدس رضوی،

7-    رابین، جی پریور ، یگانه سازی نظریات مهاجرت ، ترجم عبدالعلی لهسائی زاده ، از مجموعه مقالات نظریات مهاجرت ، چاپ اول ، انتشارات نوید شیراز ،

8-          عهد عتیق و جدید ، ترجم فارسی کتاب مقدس، انجمن پخش کتب مقدس ، چاپ پنجم ،

9-    لی، اورت ، یک نظری مهاجرت ، ترجم بیژن زارع و عبدالعلی لهسائی زاده ، چاپ اول ، انتشارات نوید شیراز ،

10-      ویلهم، بتل ، گذرگاه افغانستان ، ترجم سید محمد محسنیان ، آستان قدس رضوی ،

11-      هیمن ، آنتونی ، افغانستان زیر سلط شوروی ، ترجم اسدالله طاهری ، چاپ صنوبر ،

پ) جزوه ها ، مقالات ، پایان نامه ها و قوانین مرجوعی

1-          آیین نام اجرایی قانون برنام سوم توسع اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور ، مصوب هیأت وزیران ،

2-          اعلامی جهانی حقوق بشر، مصوب

3-          توسعه و تحول حقوق پناهندگان ، گردآورنده دفتر سیاسی وزارت امور خارجه ، تهران،

4-          پور ، دانش ، نبود سیاست تشویقی برای بازگشت مهاجران افغانی ، روزنامه خراسان ، شهریور

5-    تبریز نیا ، شکوه ، بررسی وضعیت مهاجرین افغانی مقیم ایران ، پایان نام دور کارشناسی علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد ، سال

6-    ترابی ، یوسف و آیت گودرزی ، کالبد شکافی رهیافت ، محرومیت نسبی در پیدایش نوین شورش های اجتماعی ، قطعنام دانش انتظامی ، زمستان

7-    تهرانی ، مهدی ، بررسی علل و عوامل مهاجرت افاغنه به ایران و پیامد های ناشی از آن،
روزنام جام جم ، 22 دی 1379 ، شمار

8-    حیدری ، صمد ، هویت و امنیت ملی ، مبانی نظری هویت و بحران هویت ، پژوهشکد علوم انسانی و اجتماعی ،

9-    جمشیدی ها ، غلامرضا و علی بابایی ، بررسی عوامل مؤثر بر بازگشت مهاجرین افغانی ،
فصلنام علوم اجتماعی ، شمار 20 ، پاییز و زمستان

10-      رحیمی ، رضا ، جامعه پذیری فرهنگی ، ماهنام جامع سالم ، شمار 39 ،

11-   رودکی ، فاطمه ، وضعیت حقوقی آوارگان افغانی در ایران ، پایان نام کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکد حقوق ،

12-   سنجولی ، دولت علی ، حاکمیت افغان ها بر ایران ، پایان نام کارشناسی ارشد ، دانشگاه
شهید بهشتی ،

13-   شیخ الاسلامی ، عباس ، تقریرات و جزو درس جرم شناسی در کلاس های کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، سال

14-      صدری ، محمد ، هویت و امنیت ملی ، مجموعه مقالات هویت و بحران ، پژوهشکد مطالعات راه بردی ،

15-   طالبیان ، امیر ، مهاجران افغانی و تغییر فرهنگی مطالع موردی مهاجران کوی مطهری
شهرستان مشهد ، پایان نام کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ،

16-      طولانی، قاسم، کشور میزبان کشوری دیگر، روزنام حیات نو، بهمن1380، سال دوم، شمار

17-   علوی ، محمود ، تأثیر مهاجرت افاغنه بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ( با تأکید بر مسأل اشتغال ) ، پایان نام کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکد علوم انسانی ،

18-   غلامی ، علی ، نحو کنترل نظارت ناجا بر افاغنه و تأثیر آن بر جرایم و مقایس تطبیقی آن با    کشور پاکستان ، پایان نام کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکد علوم انسانی ،

19-      قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران ، مصوب 19/2/

20-   قره باغیان ، رضا ، تأثیر برخی از علل مهاجرت نیروی کار در ایران ، مؤسس تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس ، چاپ اول ، بهار

21-   کاظمی ، امیر ، پیامد های مهاجرت و بزهکاری ، تحقیق درس جرم شناسی کارشناسی ارشد ، زمستان 1384 ، استاد راهنما ، دکتر عباس شیخ الاسلامی

22-      کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد وضعیت پناهندگان، مصوب

23-      گزارش پروژ مهاجرت اتباع خارجی به ایران، ادار کل امور اتباع و مهاجرین خراسان،

24-   نظری تاج آبادی ، حمید ، بررسی جنبه های مختلف حقوقی مسأل پناهندگی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، تهران ،

25-   هدایت ، محمود ، اثرات مهاجرت های خارجی در ایران ، دفتر جمعیت و نیروی انسانی سازمان برنامه و بودجه ،

26-   منطقی ، مرتضی ، بحران های هویتی در جوامع در حال گذر ، مجموع مقالات مبانی نظری هویت و بحران هویت ، پژوهشگاه علوم انسانی ، جهاد دانشگاهی ،

27-      متن صد و پنج توصی کمیت مطالعات، پیرامون خشونت و بزهکاری

چکیده

قسمت عمد افغانستان امروزی ( منطقه هرات ، ولایت‌های قندهار، هزاره ، نیمروز و ; ) در ادوار مختلف تاریخی از ایران باستان تا دو سد اخیر، تحت فرمان روایی ایرانیان اداره می شده است .( به جز 7 سال حکمرانی این قوم به سرکردگی محمود و اشرف افغان در خاک ایران،1722 تا 1729میلادی )که در این میان، عهدنام پاریس ، مانند دیگر قراردادهای ننگین دوران قجری، موجب پیوستن منطق هرات به خاک آن سرزمین شد. اگرچه این سرزمین سال‌های سال نتوانست استقلال را درکشور خود به معنای واقعی کلمه بشناسد به طوری که یا تحت استعمار انگلیس ، شوروی بود یا بعد از آن با جنگ‌ های داخلی نژادها، اقلیت ‌ها در داخل کشور و نیز که با اشغال از سوی ایالات متحده آمریکا همراه بود و مردم این سرزمین را مجبور به ترک وطن و پناهندگی به سایر کشورها نمود و از آن‌جا که مرزهای وسیع همجوار با ایران دارد، مهاجرت بیشتر آنان درسه ده اخیر به کشورمان به ویژه کلان شهر مشهد و توابع می‌باشد

مهاجرت افاغنه به داخل کشور به دو صورت می باشد : گروه کمتر به صورت قانونی و گروه بیشتر آنان غیر قانونی به مرزهای کشور داخل شده‌اند که از گروه اخیر به عنوان « پدید غیر مجاز » نیز نام برده شده است

هدف مهم این رساله پرداختن به موضوع تأثیرات مهاجرت اتباع افغانی در بزهکاری آنان در مشهد است و این که مهاجرت به تنهایی در بزهکاری آنان موثر بوده یا عوامل دیگری هم در کنار مهاجرت نقش دارند. که تمامی موارد در تحقیق پیمایشی به صورت پرسشنامه و مصاحبه آورده شده است. ابتدا تأثیر مهاجرت و سپس سایر موارد مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین با بررسی آماری از جرایم صورت گرفته بوسیله مهاجران افغانی، عوامل موثر در بازگشت مهاجرین، روش های جمهوری اسلامی ایران و مقامات مسئول در خراسان رضوی نسبت به اینگونه افراد را مشخص می نماییم. در خاتمه با ارائه پیشگیری و پیشنهادهایی از بحران مهاجرت و بزهکاری مهاجران افغانی در شهر مشهد، امیدوارم نتیجه مطلوب را به دست آورده باشم

مقدمه

1-   طرح مسأله

مهاجرت مردم افغانستان به کشورهای همسایه به ویژه ایران که یکی از اشکال مهاجرت بین‌المللی می‌باشد ، در سه دهه اخیر روند صعودی داشته است . این نوع مهاجرت ، ازآن نظر که زایید عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می‌باشد، قابل توجه است

آغاز مشکلات و مسائل اجتماعی در افغانستان ،همزمان با فروپاشی ساخت سنتی افغانستان (مبتنی بر سلطنت ، رعایت و ارجحیت قوم پشتون ) و اعلام جمهوری در سال 1352 در این کشور می باشد. تجاوز شوروی سابق به این کشور، سبب شد اقوام مختلف مانند(هزاره‌ ها، تاجیک ها، ازبک ها، پشتون ها) هر یک به نوعی فریاد خود مختاری سر دهند و فرآیند جدایی گزینی خود را از سایر اقوام آغاز کنند . در نتیجه ساختاری جدید و پراکنده از قدرت در افغانستان ایجاد شد که بر دامنه مشکلات این کشور افزود

درگیری ها و رقابت ‌های قومی برای کسب قدرت در این کشور منجر به مهاجرت افراد زیادی از افغانستان به سوی کشورهای دیگر به‌ویژه ایران گردید. بعد از فروپاشی شوروی سابق اوضاع افغانستان تحول و تغییرات بیشتری یافت . دیری نپایید که تفوق طلبی‌های قومی و مذهبی ، همچنین قدرت‌ طلبی‌های  فرقه ای خصوصاً در عقاید افراطی فرقه ای ، به نام اسلام با عنوان «طالبان» این کشور را صحن جنگ‌های خونین داخلی کرد . یکی از پیامدهای مهم جنگ داخلی در افعانستان، کوچ یا مهاجرت تعداد زیادی از مردم این کشور بود

همچنین بعد از ورود ایالات‌متحده آمریکا و اشغال نظامی افغانستان توسط دولت مزبور، امنیت به طور کامل رخت بر بست و مهاجرت ها بی رویه و فراوان‌تر گردید

با تشکیل دولت اتحاد ملی ، هر چند وضعیت آرام‌تر شده است ولی بهتر نشد و نا به سامانی ها ادامه دارد ، به ویژه مهاجرت به کشوری که خود تازه از بستر بسیاری از مشکلات با یک انقلاب مذهبی برخاسته و با پدید جنگ تحمیلی و بعد از آن مشکلات اقتصادی همراه بوده ، حضور این گروه نیز موجبات گرفتاری های بیشتر و بزهکاری اتباع افاغنه در ایران را فراهم کرده است

با توجه به ورود غیر قانونی اتباع افغانی به کشورمان،  و عنایت به  این که این دسته از آوارگان سال‌های سال در کشورمان ماندگار شده و اغلب با زنان ایرانی ازدواج نموده‌اند ( کمتر زنان افغان با مردان ایرانی ازدواج کرده و صاحب اولاد و خانواده شده‌اند ) فرزندان دسته اخیر تبعه ایران نام گرفته‌اند و اکثراً از نظر اقتصادی فقیر بوده و در منطقه‌های خارج از محدود شهری و حاشی شهرهای ایران زندگی می‌کنند ،که این امر علل بعدی بزهکاری را فراهم نموده است

برخی از این مهاجران که غیر قانونی در داخل کشور سکونت گرفته‌اند ، بدون هیچ مدرک هویت قانونی ، در حال حاضر در بسیاری از مناطق شهر مشهد زندگی می‌کنند . اینان به دلیل نبودن کنترل کافی آزادانه در شهر فعالیت داشته مرتکب انواع بزهکاری‌ ها می‌شوند و حتّی برخی از مقامات مسؤول ، درباره این دسته از مهاجرین غیر قانونی مسامحه می ورزند

دست دیگر که به صورت قانونی با داشتن مدارک اقامتی منسجم‌تر و شناسایی شده هستند تحت کنترل و مراقبت هدایت شده‌ای قرار گرفته‌اند، با توجه به گسترش بزهکاری افغان‌ها در سال‌های اخیر در نزد افکار عمومی ، نویسنده را مجاب کرد که رسال خود را در این رابطه        تهیه نماید

یکی از سوال های اصلی این پژوهش ، پاسخ به این پرسش است که مهاجرت اتباع افغانی چه تأثیراتی در بزهکاری آنان در شهر مشهد داشته است و آیا بیشتر مهاجرین افغانی در این شهر مرتکب بزهکاری شده اند یا خیر ؟ سوال دیگر، این است که اتباع افغانی تحت چه عواملی دست به ارتکاب جرم زده و بیشتر چه نوع بزهکاری هایی را انجام می دهند ؟

در پایان راه ‌های پیشگیری از مهاجرت افغان‌ها به داخل کشور یا تقلیل پیامد های ناگوار آن که مهمترین آن بزهکاری اتباع افاغنه است ،چه می‌باشد؟

در این پژوهش ، ابتدا با بررسی مراحل ورود پناهندگان و آوارگان ، استقرار مهاجرین افغانی ، پیامد های حضور آوارگان افغانی ، حقوق پناهندگان، جنبه‌های مهاجرت از نظر علوم مختلف انسانی پرداخته می شود .ضمن این‌که رابطه مهاجرت و بزهکاری را بررسی می کنیم، به نتایج بین المللی ورود افاعنه به ایران، مطالعه قوانین مختلف در این زمینه، با تحقیق در خصوص بزهکاری‌های انجام شده توسط اتباع افغانی در مشهد می پردازیم

همچنین در تأثیر مهاجرت در بزهکاری ، تأثیرات آن از لحاظ چگونگی بزهکاری های انجام شده و کمیت جرایم توسط اتباع افغانی را بررسی نموده و نیز و با مورد مطالعه قرار دادن سایر عللی که در کنار مهاجرت در ارتکاب بزه مؤثر بوده پرداخته می شود. سپس با راههای پیشگیری یا تقلیل و کنترل مهاجرت افغان‌ها به داخل کشور علی‌الخصوص به مشهد و مقابله با انواع جرایم و تبه کاری های افاغنه در استان خراسان رضوی بررسی می کنیم

2-    سابق پژوهش

سابق پژوهش در رابطه با موضوع مورد بحث را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد

اول، سابق تحقیق در حوزه ورود غیر قانونی اتباع افغانی به ایران، نتایج بین المللی ورود افاغنه و تأثیرات مهاجرت اتباع افاغنه در بزهکاری آنان است

دوم، بررسی بزهکاری‌های انجام شده توسط آنان در مشهد به طور عام و سیاست جنایی ایران در قبال این بحران با ذکر راهکارهای پیشگیری و تقلیل از آن به طور خاص که در فصل دوم این پژوهش به این مقوله‌ها توجه شده است

اما آنچه از تحقیقات و پژوهشهایی که در این قلمرو صورت گرفته است. در دو قسمت سابقه پژوهش ذکر شده می توان به موارد زیر اشاره کرد. نویسنده کتاب اثرات مهاجرتهای خارجی در ایران آقای محمود هدایت با پرداختن به پیامدها و تأثیرات اینگونه از مهاجرت کمک شایانی به نویسنده پژوهش نموده است. از کتاب دیگر تحت عنوان، بررسی علل و عوامل مهاجرت افاغنه به ایران و پیامدهای ناشی از آن، تألیف آقای مهدی تهرانی، می توان نام برد. پایان نامه های کارشناسی ارشد آقای امیر طالبیان با عنوان، تأثیر مهاجرت افاغنه بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و نیز رساله کارشناسی ارشد خانم فاطمه رودکی با موضوع، وضعیت حقوقی آوارگان افغانی در ایران، پایان نامه دوره کارشناسی خانم شکوه تبریزنیا با بحث در رابطه با بررسی وضعیت مهاجران افغانی در ایران، همچنین مقالاتی تحت عنوان، بررسی عوامل موثر بر بازگشت مهاجرین افغانی که محققین و نویسندگان آن آقای دکتر غلامرضا جمشیدیها و علی بابایی می باشند . سایر تحقیقات و پژوهشهای صورت گرفته که مرتبط با پژوهش انجام شده می توان ذکر کرد با مراجعه به منابع تحقیق صفحه 108 به بعد مشاهده نمود

پیشین بررسی مهاجرت افاغنه به مشهد و پیامدهای مهاجرت آنان باید گفت علی رغم این‌که دو کشور ایران و افغانستان همسای یکدیگرند و مرزهای مشترک و طولانی با هم دارند و اشتراکات تاریخی و فرهنگی، آن‌ها را به هم پیوند داده است با این همه ، در ایران شناخت کافی نسبت به مسائل و شرایط سیاسی، اجتماعی افعانستان وجود ندارد . تلاش های انجام گرفته برای تعیین این شرایط نیز بسیار محدود بوده است. مشکلات موجود از قبیل جنگ‌های داخلی و نیز ورود سه میلیون مهاجر افغانی به ایران، نتوانسته است زمین ارتباط نزدیک بین دو کشور را به وجود آورد. به دلیل این که اغلب قشر فقیر و تحصیل نکرده به ایران روی آوردند و اغلب تحصیل کرده ها و متخصصین افغانی در اثر رویارویی با شرایط دشوار در ایران به ویژه بیکاری و عدم بهره‌گیری از تخصص آنان ، به سمت دیگر کشورها رفته اند و به این دلایل ، شناخت کافی از مسایل کشور افغانستان در ایران وجود ندارد

وقوع انقلاب در ایران ، اشغال افغانستان توسط شوروی سابق ، شروع جنگ‌های داخلی ، سقوط شوروی، ظهور فرقه های مذهبی افراطی (طالبان) و ائتلاف ضد طالبان ، پیامدهای امنیتی – سیاسی و سقوط آنان با حمل نظامی آمریکا ، مهاجرت بی روی مردمان این سرزمین مخصوصاً قشر ضعیف و بی‌پول که فقط می توانستند از سرزمین خود فراری شوند و راه مهاجرت پیش گیرند، ولی دولت جمهوری اسلامی ایران هم مشکلات خاص خودش را داشت که کمتر از فقر و فلاکت مردم افغانستان نبود. این موضوع به بیشتر شدن مشکلات در ایران دامن زد ، که به اثرات و پیامد های مهاجرت در بزهکاری اتباع افغانی در مشهد ، پرداخته می شود

3-    تعریف واژگان

در این پژوهش، بیشتر با واژه های بزهکاری، عوامل بزهکاری ، مهاجرت و پناهندگی مواجهیم ،که در این جا لازم است از مفاهیم و اصطلاحاتی که در پژوهش به کار رفته ، تعاریف مختصری را عنوان و روشن سازیم

1ـ بزه : مترادف کلمه جرم ( Crime ) عملی است که قانون آن را از طریق تعیین کیفر، منع نموده باشد .[1] مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی ( هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود ) . بزهکار ، فردی است که مرتکب بزه می‌شود و در لغت همان گناهکار ،خطا کار و مجرم نامیده می شود .[2] علی رغم اختلافات موجود در مفهوم بزهکاری، حقوق کیفری اکثر ممالک در برابر آن مواضع مشترکی دارند . این مواضع ، عبارتنداز

الف) غیر قابل بخشش بودن جرم به طور کلی

ب) متناسب نمودن مجازات با لطمه های اجتماعی ناشی از جرم

ج) پیش بینی مجازات برای ارتکاب عمل مجرمانه

با توجه به این مفاهیم، باید در هر زمان و مکان و در هر شرایطی که عمل بزهکارانه اتفاق می افتد قبل از انجام هر کاری به شناسایی همه جانب شخصیت مجرم و گذشت وی، امیال و هوس های سر کوفته، شرایط زندگی و علل وقوع جرم مبادرت ورزید

2ـ مهاجرت ( migration ) : از نظر لغوی ، مهاجر به کسی گویند که از موطن خود به جایی نقل مکان کرده باشد .[3] و مهاجرت رفتن از محلی به محلی دیگر برای مدت نسبتاً طولانی     ( خواه محدود باشد یا نا محدود ) جهت ترک یک محل که همان منشأ مهاجرت                   است (emigration ) و از حیث ورود به محل معین و مقصد مهاجرت (immigration ) نامیده شده است .[4]

از نظر حقوقی، به فردی که موطن اصلی خود را ترک و در کشور دیگری برای دائم مقیم گردد «مهاجر» اطلاق می‌شود [5]

از لحاظ جامعه‌شناسی، مهاجرت، به حرکت از یک نقط جغرافیایی به نقط دیگر، اطلاق می‌شود. دلایلی که آدم‌ها برای مهاجرتشان پیش می‌کشند، متفاوتند. این دلایل، از کمبود منابع غذایی در یک منطقه تا آزارها و تعقیب‌های سیاسی و مذهبی را در بر می‌گیرند. آدم‌ها اساساً برای یافتن فرصت‌های بهتر برای زندگی مهاجرت می‌کنند.[6]

در اصطلاح « مهاجرت » را کوچ کردن از شهری به شهر دیگر و از منطقه‌ای به منطقه ای دیگر به منظور اقامت موقتی یا دائم ،تعریف نموده‌اند. اغلب با تغییر اجتماعی فرد، گروه هماهنگ و همگونی فرهنگی را از دست می دهد. در محیط جدید باید به نیازها و شرایط تازه که با ساختار فرهنگی و تربیتی وی هماهنگ نیست ،پاسخ دهد. هرگونه عدم توانایی و قابلیت انعطاف‌پذیری، اختلالات شخصیتی و هنجاری را به دنبال داشته و زندگی فرد را دچار تضاد فرهنگی می‌کند . مهاجرین به محض ورود به محل تازه بعدی، به علت وضع نامناسب اقتصادی و مالی ، به سوی محل‌های کم درآمد با مسکن ارزان و نامناسب هجوم می‌برند. معمولاً اینان جهت امرار معاش مجبور به انجام کارهایی هستند که نیاز به تخصص ندارد.[7]

دایره ‌المعارف علوم اجتماعی ، مهاجرت را « حرکت انسان‌ها در سطح جغرافیایی که با قصد قبلی صورت گرفته باشد و به تغییر محل اقامت افراد برای همیشه یا مدت طولانی بینجامد » معرفی می‌کند.[8]

از نظر ادار امور اجتماعی سازمان ملل متحد مهاجر کسی است که

1) جهانگرد، بازرگان، دانشجوو یا مسافر عادی، نباشد

2) جزو ساکنین نواحی مرزی که به طور عادی بین دو کشور رفت ‌وآمد می‌کنند، نباشد

3) جزو پناهندگان نباشد

به عبارت دیگر: مهاجر به کسانی اطلاق می‌شود که در جست‌و‌جوی شغلی دایمی، فصلی یا موقت در سطح جغرافیایی جابه‌جا می‌شوند.[9]

2 ـ مهاجرت را می‌توان به صورت درون مرزی یعنی جابه جایی در داخل مرزهای جغرافیایی یک کشور و برون مرزی یعنی عزیمت به خارج از مرزهای جغرافیایی یک کشور ، تقسیم کرد. نوع اول را « مهاجرت داخلی » و نوع دوم را « مهاجرت بین المللی» می‌نامند

بر اساس عوامل مهاجرت ،می‌توان آن را به دو نوع مهاجرت «داوطلبانه» ( یعنی بنا به خواست و ملاحظ مصالح خود مهاجرین ) و «غیر داوطلبانه» ناشی از جنگ، اشغال نظامی و مانند آن دسته‌بندی کرد. مهاجرت غیر داوطلبان وضع معمولی ندارد و به حرکت وسیع جمعیت‌ها می‌انجامد و اسکان آنها در درون اردوگاهها را به همراه دارد.[10]

3- واژ پناهنده ،در لغت به معنای : به کسی یا چیزی پناه برده ، پناه آورنده ، پناه گیرنده و پناهیده آمده است.[11] مطابق تعریف کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مصوب 28 ژانویه1951 به این معناست که فرد یا افرادی در نتیج حوادثی به علت ترس موجه از این‌که به علل مربوط به نژاد، مذهب ، ملیت ، عضویت در بعضی گروههای اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرند و در خارج از کشور محل سکونت عادی خود  به سر می‌برند و نمی‌توانند و یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهند خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهند ، در صورتی که فاقد تابعیت هستند و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دائمی خود به سر می‌برند ،       نمی توانند یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهند به آن کشور باز گردند

هر پناهنده، در کشوری که به ‌سر می برد دارای وظایفی است که به موجب آن مخصوصاً ملزم می باشد خود را با قوانین و مقررات آن کشور و اقداماتی که برای حفظ نظم عمومی به عمل می‌آید تطبیق دهد

از لحاظ این کنوانسیون منظور از اصطلاح در شرایط یکسان بین پناهنده و اتباع داخلی این است که تمامی شرایط به خصوص شرایط مربوط به مدت و نحو اقامت موقت یا دائم، که خود اگر پناهنده نباشد باید برای برخورداری از حق مورد نظر دارا باشد مراعات گردد به استثنای شرایطی که طبیعتاً پناهنده نمی تواند واجد آن باشد. در این تعریف، دولتهای متعاهد، مقررات کنوانسیون را باید بدون تبعیض از لحاظ نژاد ، مذهب یا سرزمین اصلی دربار پناهنده اجرا کنند و در سرزمین خود نسبت به آزادی پناهنده در اجرای امور دینی و دادن تعلیمات مذهبی در حد رفتاری که نسبت به اتباع خود دارند اتخاذ نمایند

ماد سیزدهم اعلامی جهانی حقوق بشر ،  1948 می گوید

« هر کس حق دارد در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید و همچنین حق دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود بازگردد . »

سال 1948 در هنگام تنظیم این اعلامیه ، حق پناهندگی به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد ، از سوی دولت های شرکت کننده ، در هنگام تدوین اعلامی مزبور شناخته شد . توجه به این موضوع ، ناشی از حوادث اسفناک جنگ های جهانی اول و دوم و بلایایی بود که در نتیج جنگ ، گریبان بسیاری از افراد تبع دولت های اروپایی و مناطق دیگری از جهان را گرفته بود

[1] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم ، 1372، ص

[2] – معین ، محمد ، فرهنگ فارسی یک جلدی، انتشارات سرایش، چاپ هفتم ،تهران 1384 ، ص

[3]- همان ، ص

[4]- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم ، 1372، ص

[5] – دانش ، تاج زمان ، مجرم کیست ؟ جرم شناسی چیست ؟ ، چاپ اول ، پاییز 1366 ، ص

 -[6] بروس ، کوئن ،  در آمدی به جامعه شناسی ، ترجم محسن ثلاثی ، چاپ پنجم ، پاییز 1377 ، ص

[7] – نجفی توانا ، علی ، جرم شناسی ، ناشر خط سوم ، چاپ 1381 ، ص

-[8] ساروخانی ، باقر ، درآمدی به دایره المعارف علوم اجتماعی ، تهران ،انتشارات کیهان ، 1370 ، ص

[9] – همان ، ص

[10] – جمشیدی ها ، غلامرضا و علی بابایی ، بررسی عوامل مؤثر بر بازگشت مهاجرین افغانی ، فصلنام علوم اجتماعی ،شمار 20،ص

[11] – معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، یک جلدی ، انتشارات سرایش ، چاپ ششم ، سال1372 ، ص

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir