توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله جنگ شناسی یا پولمولوژی با جامعه شناسی جنگ با word دارای 210 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جنگ شناسی یا پولمولوژی با جامعه شناسی جنگ با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جنگ شناسی یا پولمولوژی با جامعه شناسی جنگ با word

مقدمه و کلیات
کلیات و مقررات
جنگ ایران و عراق
نقاط مورد تهاجم عراق
طرح مسئله
اهمیت و ضرورت مطالعه
مروری بر مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور
چهار چوب نظری تحقیق
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
نمونه مورد مطالعه
نحوه جمع آوری اطلاعات
واحد مطالعه
سطح تحلیل
آزمونهای آماری
تعریف متغیر ها و مفاهیم بنیادی( عملیاتی)
روش تعیین اعتبار و پایایی
استخراج و تجریه و تجلیل آماری
تجزیه و تحلیل داده ها
محاسبه نمرات سازگاری
تحلیل رگرسیون
محاسب تکنیک تحلیل رگرسیون چند متغیری
متغیر های موجود در معادله
تحلیل رگرسیون به روش پس رونده
متغیر های موجود در معادله
تحلیل رگرسیون به روش پس رونده
خلاصه و نتیجه گیری
جداول تقاطعی
جمع بندی و نتیجه گیری نهایی
کتابنامه

کتابنامه

منابع فارسی
آزاد ارمکی، تقی؛ مهدی بهار. 1377 بررسی مسایل اجتماعی. تهران: مؤسسه نشر جهاد
آقاجانیان، اکبر؛ مجید پایدار، 1363، پژوهشی در مشکل اجتماعی حاشیه نشینی، شیراز: بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی شهری دانشگاه شیراز
ا. گ برون، و. اف؛ ام. اف. نیم کوف،1353 زمین جامعه شناسی، ترجمه و اقتباس: امیر حسین آریان پور. چلپ هفتم، تهران: انتشارات جیبی و دهخدا
امین صارمی، نوذر.تابستان 1377 جنگ، مهاجرت تحمیلی و سامان فرهنگی، فصلنام نام پژوهش، شمار 9، مرکز پژوهشهای بنیادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. تهران
انصاری، عبد المعبود، 1369، ایرانیان مهاجر در ایلات متحده، ترجم ابوالقاسم، سری تهران، آگاه
ایمان، محمد تقی 1367 بررسی درج انطباق و سازگاری مهاجران افغانی در سطح شهرستان زاهدان. پایان نامه مارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه شیراز
بیتس، دانیل؛ فرد پلاگ. 1375، انسان شناسی فرهنگی، ترجم محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی
بیرو، آلن؛ 1366 فرهنگ علوم اجتماعی، ترجم باقر ساروخانی، تهران، سازمان انتشارات موسسه کیهان
بیکر، ترزا. ال. نحوه انجام تحقیقات اجتماعی. ترجم هوشنگ نایبی. تهران: انتشارات روش
بوتول، گاستون؛ 1368جامعه شناسی جنگ. ترجم هوشنگ فرخجسته. تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی
پور نجف، جیران؛ 1377 بررسی میزان سازگاری فرهنگی مهاجرین( معاودین) زن عراقی در شهرستان ایلام. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
جگر گوشه شیرین، شهرزاد. 1370 حاشیه نشینی د راردبیل: بررسی تفاوت روستاییان و عشایر منطقه سلمان آباد از نظر شهری شدن. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران
چلبی، مسعود؛ 1357 جامعه شناسی نظم. تهران
چیتامبار، جی. بی؛ 1373 مقدمه ای بر جامعه شناسی. ترجم تحمد حجاران و مصطفی ازکیا، تهران
دواس، دی. ای. 1376 پیمایش در تحقیقات اجتماعی. ترجم هوشنگ نایبی. تهران
رستگار، محمد. 1376 بررسی دلایل ماندگاری مهاجران در مشهد. پایان نام کارشناسی ارشد رشت جامعه شناسی، دانشگاه مشهد
رفیع پور، فرامز، 1372 سنجش گرایش روستاییان نسبت به جهاد سازندگی. تهران: مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی
روشه، گی؛ 1376 جامعه شناسی تالکوت پارسونز، ترجم عبد الحسین نیک گهر، تهران: تبیان
روزنامه صبح امروز، روشنبه، 18 مرداد 1378 تهران
روزنامه اطلاعات، شمار 20808 سال 1375 تهران: مؤسس اطلاعات
ریترز، جورج؛؛ 1374 نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجم محسن ثلاثی. تهران
زارع، بیژن 1367 بررسی فرآیند سازگاری مهاجرین جنگی: مطلعه موردی مهاجرین جنگی خوزستانی در شیراز. پیایان نام کارشناسی ارشد رشت جامعه شناسی. دانشگاه شیراز
زایتلن، ام، ا.؛ 1373 و دیگران. آیند بنیانگذاران جامعه شناسی. ترجم، غلامعباس توسلی. تهران: قدس
ساعی, علی؛ 1377 آمار در علوم اجتماعی با کاربرد نرم افزار +SPSS/PC در پژوهشهای اجتماعی، تهران: مؤسسه نشر جهاد
سرایی، حسن، 1372 مقدمه ای برنمونه گیری در تحقیق. تهران: سمت
ساروخانی، باقر و همکاران. 1350 ایرانیان بازگشته از عراق. مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، بخش تحقیقات روان شناسی اجتماعی، دانشکد علوم اجتماعی و تعاون
ساروخانی، باقر؛ 1370 دایره المعارف علوم اجتماعی، تهران: سازمان انتشارات مؤسسه کیهان
سهرابزاده، مهران و عباس عبدی، 1371 بهره مندی شهروندان تهرانی از مطبوعات، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه های وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی
شیخی، محمد تقی. 1367 تحلیل و کاربرد جمعیت شناسی. تهران: اشراقی؛
عبدی، عباس؛ 1370 آزمون فرضیه در علوم رفتاری، به ضمیم برنام آماری SPSS: نشر حنانه
عبد اللهی، محمد؛ 1375 بینش های جامعه شناسی. جزو درسی کارشناسی ارشد پژوهشگری، تهران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
عدالتی، علی 1376 بررسی سازگاری مهاجرین شهرستان لامرد در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. پایانام کارشناسی ارشد رشت جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلا واحد دهاقان
مروری بر تحولات جنگی، فصلنام فرهنگی و اجتمعی گفت و گو، شمار 23، تهران
کرلینجر، فرد. ن و لازار. جی. پدهاوزر. رگرسیون چند متغیری در پژوهش رفتاری. ترجم، حسن سرایی، جلد اول، تهران: مرکز نشر دانشگاهی
کرلینجر، فرد.ن 1376 مبانی پژوهش در علوم رفتاری. ترجم حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند. جلد دوم. تهران: مؤسس انتشارات آوای نور
کولتز، جان. دابلیو 1369 ارتباط گفتاری میان مردم.ترجم، علی اکبر میر حسینی و دیگران. تهرا: امیر کبیر
کلمن، جیمز. 1377 بنیادهای نظری اجتماعی. ترجم منوچهر صبوری، تهران: نشر نی
کوئن، بروس. 1370 درآمدی به جامعه شناسی. ترجم محسن ثلاثی. تهران: فرهنگ معاصر
کوزر، لیویس 1373 زندگی و اندیش بزرگان جامعه شناسی. ترجم محسن ثلاثی . تهران: انتشارات علمی
گیدنز، آنتونی، 1373 جامعه شناسی،ترجم منوچهر صبوری، تهران: نشر نی
لنسکی، گرهارد و جین لنسکی 1369، سیر جوامع بشری. ترجم ناصر موفقیان. تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی
لهسایی زاده، عبد العلی، 1367 جنگ و مهاجرت: بررسی نظری مهاجرین جنگی. مجموعه مقالات دومین گردهمایی دانشگاه شیراز پیرامون نقش پژوهش در بازسازی. جلد اول. شیراز: دانشگاه شیراز
————- دیدگاههای چجامعه شناختی مهاجرت از روستا به شهر. مجموعه مقالات نظریات مهاجرت شیراز: نوید
لی، اورت، اس. 1368 یک نظری مهاجرت. تزجم بیژن زارع. شیراز: نوید
« مروری بر تحولات جنگ». فصلنام فرهنگی و اجتماعی گفتگو. شماره 23 تهران، بهار1371
محسنی منوچهر 1366 جامعه شناسی عمومی. تهران کتابخان طهوری
————1375 بررسی آگاهی ها، نگرش ها و رفتار های اجتماعی و فرهنگی در ایران. تهران: معاونت پژوهشی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی
نتایج تفصیلی سر شماری عمومی نفوس و مسکن استان فارس در سال 1375 مهر 1376 انتشارات مرکز آمار ایران
نیک گهر، عبد الحسین 1369 مبانی جامعه شناسی. تهران: رایزن
نوذری، عزت الله و شاپور میلان. 1367 مهاجرت اجباری بر اثر جنگ تحمیلی مجموعه مقالات دومین گردهمایی دانشگاه شیراز پیرامون نقش پژوهش در بازسازی. جلد اول. شیراز دانشگاه شیراز
والی پور، ایرج، روانشناسی سازگاری. تهران: توس
واسکوئز، آنا، 1366 رونشناسی کارگران مهاجر. پیام یونسکو. شمار 185 تهران: انشارات یونسکو
وصوقی، منصور و علی اکبر نیک خلق 1370 میانی جامعه شناسی. تهران: خردمند
وایزبرگ. هربرت ف د. براون. 1363 درآمدی به تحقق پیمایشی و تحلیل داده ها. ترجم جمال عابدی، تهران: نشر دانشگاهی

مقدمه و کلیات

جنگ شناسی یا پولمولوژی با جامعه شناسی جنگ – یعنی شناخت تأثیر جنگ بر جامعه و متقابلاً تأثیر جامعه بر جنگ – متفاوت است. همچنین باید آن را از علم جنگ به مفهومی که در مراکز نظامی تعلیم می دهند و متخصصان نظامی، فرماندهان و افسران را تربیت می کنند. (ادیبی سده، 1379:8)

پولمولوژی، ترکیبی از واژه های یونانی polemos به معنای «جنگ» و logos به معنای «بررسی و شناسایی» است و در شکل کلی می توان ان را «علم جنگ» نامید. پولمولوژی به مطالعه شکل ها، علت ها، نتیجه ها و عملکردهای جنگ به عنوان یک پدیده اجتماعی می پردازد. (بوتول، 1:1368)

جنگ، بی تردید، شگفت انگیزترین پدیده اجتماعی است. اگر بنا به گفته دورکیم جامعه شناسی بیان تاریخ به صورتی دیگر باشد، می توان گفت که جنگ آفریننده تاریخ است. در واقع، تاریخ صرفاً با توصیف کردن کشمکش های مسلحانه آغاز شده است و بعید می نماید زمانی برسد که این پدیده کاملاً از بین برود، زیرا جنگ ها مشخص ترین مبادی تاریخ، و در عین حال، مرزهایی هستند که مراحل مهم حوادث را از یکدیگر متمایز می کنند. تقریباً نمامی تمدن های معروف بر اثر جنگ از بین رفته اند. همه تمدن های جدید نیز با رخ دادن جنگ پا به عرصه وجود نهاده اند. سیادت هایی که هر از چندگاه، نوعی جامعه خاص را در صدر جوامع بشری می نشانند، زاده جنگ هستند و مشروعیت خود را از آن ئیم گیرند

به علاوه، جنگ یکی از عوامل اصلی تقلید جمعی است که در تغییرات اجتماعی نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. جنگ بسته ترین جوامع را وا می دارد تا دیر یا زود دروازه های خود را بگشایند؛ مانند چین، ژاپن یا مراکش در طول قرن اخیر. جنگ احتمالاً نیرومندترین شکل تماس تمدن ها با یکدیگر است. جنگ انزوای روانی را به زور از بین می برد و حتی در نوع پوشش نیز تأثیر می گذارد. از روی برش لباس نظامیان می توان فاتح حقیقی جنگی را که سال ها پیش درگرفته است تشخیص داد؛ بعد از حکومت ناپلئون، از لباس های نظامی فرانسوی تقلید می کردند، پس از سال 1918 از لباس های نظامی انگلیسی، و امروز از لباس های نظامی امریکایی و روسی تقلید می کنند

مختصر اینکه جنگ از تمامی شکل های تحولات حیات اجتماعی مهم تر است. جنگ نوعی «تحول شتابان» است. بنابراین، شاید تعجب آور باشد که چرا تا کنون علمی واقعی به نام «جنگشناسی» یا «پولمولوژی» به وجود نیامده است. به راستی، چرا کمتر محققی به مطالعه عینی ویژگی ها و جنبه های عملکردی جنگ، که مهم ترین پدیده اجتماعی است، رغبت نیافته است؟ از نیم قرن پیش تا کنون شاهد افزایش آزمایشگاه هایی هستیم که به مطالعه تخصصی برروی بیماری های مهلک مانند سرطان، سل، طاعون و تب زرد می پردازد

تعداد این آزمایشگاه ها مدام در حال افزایش است و باید چنین باشد. اما چرا برای مطالعه جنگ که به تنهایی بیش از همه بلایا و آفات قربانی گرفته و مصیبت وبه بار آورده است، جتی یک مؤسسه تحقیقاتی تأسیس نشده است؟

ارسطو می گوید که علم، زاده حیرت است. می توان گفت نخستین چیزی که مانع مطالعه علمی موقله جنگ می شود این است که این پدیده در عین حیرت انگیز بودن، برای ما به قدری عادی است که به سختی می توانیم از آن شگفت زده شویم. پرودن[1]، نظریه پرداز سوسیالیست فرانسوی می گوید: (هیچ خواننده ای نیاز ندارد به او بگویند که جنگ از لحاظ فیزیکی یا تجربی چگونه چیزی است. هر کس تصویری از جنگ دارد؛ بعضی به سبب آنکه خود شاهد جنگ بوده اند، جمعی به علت ارتباطات عدیده ای که با جنگ داشته اند و بسیاری به علت آنکه خود مستقیماً جنگیده اند. بنابراین، ابتدا باید با اسن بداهت کاذب جنگ مبارزه کرد. در این مورد، بداهت ناشی از عادتی روانی است دکه از بچگی در ما به جا مانده است. تمام پسربچه ها دوست دارند از سربازان تقلید و جنگ بازی کنند.»

دومین مانع بر سر راه مطالعه علمی جنگ، این است که جنگ ظاهراً به طور کامل به اراده ما بستگی دارد. جنگ آغاز و پایانی دارد و در لحظه ای مشخص با همه تشریفات سیاسی و مذهبی خاص خود شروع می شود. برای جنگ دلایلی برمی شمارند که از مدت ها پیش از طریق بحث و مشورت تدارک دیده شده اند. به نظر ما، اگر هر جنگی مستقلاً در نظر گرفته شود، ارادی، قابل اجتناب و صرفاً معلول تصمیمی که از دیرباز سنجیده و پخته شده است، به نظر خواهد رسید

بی شک این اعتقاد که جنگها کاملاً ارادی و آگاهانه اند، از مانعی اصلی سرچشمه می گیرد که بر سر راه مطالعه علمی جنگها قرار دارد. در اینجا سخن از یک «مغالطه حقوقی» به میان می اید. با وجود تکذیب مکرر تاریخ، حقوقدانان هنوز جنگ را از مقوله نزاع میان افراد، مشاجره، دوئل یا کشمکش توأم با فحاشی می دانند. گاهی با نیز به تقلید از قراردادهای حقوقی خصوصی یا قانون جزا، برای پیمان ها، دادگاه ها یا قوانین بین المللی طرح هایی تهیه می کنند. عده ای می خواهند با نوعی آئین، مطابق الگوی قواعد جنگ تن به تن یا مقررات بوکس و فوتبال، برای جنگ مقرراتی تدوین کنند. طرح های حاکمیت نیز تا کنون حاصلی جز بازنویسی حقوق خصوصی، یا حداکثر حقوق خانخانی با تعبیر خاص آن از حکمیت تیولداران در منازعات، مانند دادگاه بارون ها، حاصلی نداشته است

اگرچه این همه، مسکن هایی آنی هستند و راه حل های موقت اند، هرچه قدر مشروع و قابل درک باشند، مانع اصلی بر سر راه مطالعه علمی جنگ ها به حساب خواهند آمد (بوتول، 1368: 4-2). بدین ترتیب، می توان گفت و صاحبنظران علوم اجتماعی، توجه نسبتاً ناچیزی به مطالعه در باره جنگ نشان داده اند. (باتومور، 1357: 249)

کلیات و مقررات

جنگ ایران و عراق

پس از یک رشته تنش های سیاسی و برخوردهای مرزی که چند صباحی بعد از انقلاب اسلامی 1357 بین دو کشور ایران و عراق پدیدار شد، سرانجام در 31 شهریور 1359، دولت عراق یک جنگ خانمانسوز را علیه ایران آغاز کرد که هشت سال ادامه داشت

فصلنامه فرهنگی – اجتماعی گفتگو در شماره 23 خود در این باره می نویسد: «اشاره به زمینه تاریخی این رویارویی گذشته از اختلافات مرزی دیرینه ایران و عراق که از سابقه ای چند صد ساله[2] برخوردار بود، یکی از ریشه های اصلی این تنش را در شکل گیری نوعی ناسیونالیسم رادیکال در جهان عرب باید جستجو کرد که در سال 1958 با پیروزی کودتای عبدالکریم قاسم، تحولات عراق را نیز تحت الشعاع خود قرار داد. از این مرحله به بعد بود که جهان بینی حاکم بر بغداد به نحوی روزافزون با فزون طلبی های عربی توأم شد. سیاستی که مطامع ارضی نسبت به ایران یکی از ارکان اصلی آن را تشکیل می داد

با پیروزی انقلاب و تبدیل ایران به کشوری که تحولات آن می توانست جنبش های اسلامی جاری در کشورهای منطقه و به ویژه حرکت های اسلامی شیعیان عراق را نیز تحت الشعاع قرار دهد. ابعاد جدیدی بر تنش های پیشین افزوده شد. انقلاب سال 1357 در عین افزودن این بعد جدید به مناسبات منطقه ای. با آشفتگی های اجتناب ناپذیری که بالاخص در عرصه آمادگی های دفاعی کشور به دنبال آورد، عراق را بر آن داشت که خط مشی ای تهاجمی اتخاذ کند. عراق در این رویکرد جدید، از حمایت و پشتیبانی بسیاری از کشورهای عرب منطقه. و همراهی قدرت هایی چون ایالات متحده و اتحاد شوروی – هر یک به دلایل خاص خویش – نیز برخوردار بود; پس از دوره ای از برخوردهای حاد مرزی که بعدها روشن شد که هدف عراق از طرح آن ها برآورد توان دفاعی ایران بوده است. با بمباران تعدادی از فرودگاه های عمده کشور توسط نیروی هوایی عراق در 31 شهریور 1359 جنگ آغاز شد. نقشه زیر نقاطی که حملات عراق از آنجا آغاز شده است را نشان می دهد. (مجله گفتگو، 1378: 9-7)


[1] -Pieere Joseph Prodhon

[2] -قبل از شکل گیری کشور امروزی عراق، از زمان صفویه بین دو کشور ایران و عثمانی اختلافات ریشه داری بوجود آمد که منجر به جنگهای خانمانسوزی شد. این اختلافات هرگز به طور ریشه ای حل نشد و پس از فروپاشی دولت مقتدر عثمانی و تشکیل کشور عراق نیز ادامه پیدا کرد

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir