توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 ترجمه مقاله سازمان مدیرت صنعتی به همراه متن انگلیسی تحت pdf دارای 151 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ترجمه مقاله سازمان مدیرت صنعتی به همراه متن انگلیسی تحت pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز آی سی بی سی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ترجمه مقاله سازمان مدیرت صنعتی به همراه متن انگلیسی تحت pdf،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن ترجمه مقاله سازمان مدیرت صنعتی به همراه متن انگلیسی تحت pdf :

دانلود ترجمه مقاله سازمان مدیرت صنعتی به همراه متن انگلیسی تحت pdf

ترجمه متن :
SAFETY
MANAGEMENT SYSTEM

راهبردهای مدیریت ایمنی دانشگاه چارلز استورت (CSV)

ترجمه مقاله سازمان مدیرت صنعتی به همراه متن انگلیسی تحت pdf
فهرست:
- تعاریف
- در باب راهبردها
- مدیریت سلامت (OHS) و ایمنی شغلی CSU
1-3- مقدمه
-- فرهنگ ایمنی و تعهد
فرهنگ ایمنی
تعهد به فرهنگ ایمنی
حفظ فرهنگ ایمنی مثبت
هدف فرهنگ ایمنی
تعهد و تدبیر (خط مشی)
-- گزارش ساختارها و رویکرد
-- تنظیم بودجه و مراکز هزینه

-- مدیریت و کمیته های مشورتی
کمیته مدیریت ایمنی و محیط (ESMC)
کمیته برنامه ریزی اضطراری (EPC)
کمیته ایمنی در برابر تشعشع
کمیته زیست ایمنی

گزده واکنش سریع
کمیته های سلامت و ایمنی شغلی (OHS) محوطه دانشگاه
نگهبان محوطه دانشگاه
-- کنترل و برنامه ریزی در مواقع اضطراری
مفهوم
شرح محقه استاندارد استرالیا
موقعیت کنونی CSU
شناسایی مسئولین
استراتژی اجرا
مدیریت بحران
-- مدیریت آسیب دیدگی و غرامت به کارگران
مراجعت زود هنگام به کار
مدیرت غرامت به کارگران
خط مشی
مدیریت افراد آسیب دیده و مراجعت به برنامه کاری
Coordinatorهای بازگشت به کار و نقش آنها
مدیریت و صنعت
وظایف مناسب
کشمکش مطالبات
حق بیمه و توزیع آن
-- مدیریت کمکهای اولیه
(تدارک) تامین کمکهای اولیه
مدیریت کمکهای اولیه
گزارش حادثه
گزارش سوانح به Work Cover Nsw

-- استخدام
وظایف و میانه های در مورد آن duty and duty statements
کارمند غیر اجرایی
کارمند ناظر
مدیران
کارمند اجرایی

معانیات پزشکی پیش از استخدام
بکارگیری OHS (سلامت و ایمنی شغلی)
-- مدیریت ریسک (خطر)
مدیریت ریسک OHS
استانداردها
اصول مدیریت ریسک OHS
مزایای مدیریت ریسک OHS چیست
سیستم مدیریت ریسکOHS در CSU
زمینه ریسک
شناسایی ریسک
تعیین ریسکOHS
کنترل ریسکOHS
اندازه گیری میزان کارایی کنترل
انجام اصلاحات
ادغام در سیستم مدیریت ایمنی
-- گردآوری اسناد و مدیریت ریسک OHS
12-3- سیستم اطلاعات مدیریتی (MES)
اصول
مدیریت عملکرد
احکام و قراردادها
شاخص های عملکرد
شاخص های عملکرد منفی
گزارشات جراحت و بیماری
هزینه های غرامت وبه کارگران
شاخص های عملکرد مثبت
شاخص های عملکرد مدیریت
شاخص های عملیاتی عملکرد
-- بایگانی کردن

اصول
اسناد تحت نظارت
اطلاعات نسد
بررسی سند
شماره گزاری نسخه
تاریخچه سند و مدارک کنترل نسخه
اصلاحات

اصلاحات در خط مشی
اصلاحات اجرایی
-- گزارش درون و بیرون سازمانی
درون سازمانی
بیرون سازمانی
گزارش الزامی حوادث به سرپرست NSW
4- سیستم مدیریت OHS در واحد
-- مقدمه
-- ساختارهای مدیریت OHS در واحد
-- مسئولیت
-- مشاوره
شرایط قانونی برای مشاوره OHS (سلامت وایمنی شغلی) ارجاع: بخش های تا از مصوبه ی OHS وقانون کار بخش های و
وظیفه مدیریت مرکز صنعتی
بیانیه مشاوره OHS
هدف ازبیانیه مشاوره OHS
مشورت با کارکنان
کمیته OHS محوطه دانشگاه
بیانیه مشاوره OHS
5-4- ارتباطات و گروه های OHS
6-4- سیاستهای و راهبردهای OHS
7-4- مسئولیت و پاسخگویی
-- بیانیه های در مورد وظیفه و شرح موقعیت؟duty statements and Position Descriptions
9-4- موافقت نامه ای عملکرد
-- استخدام
-- مدیریت ریسک
-- فرایندهای استاندارد عامل
-- پیمانکاران
-- کار در خارج از ساختمان
صورت کلی
کارکردن از خانه

-- سیستم های ایمنی
-- مدیریت حادثه
-- مدیریت پس از حادثه
-- مدیریت آسیب
-- اطلاعات، دستورالعمل، آموزش

-- بایگانی نمودن
گزارشات بخش ها
گزارشات حادثه برای کارکنان
گزارشات حادثه برای دانشجویان
گزارش اجباری حوادث
بازرسی های محل
طرح های فعالیت OHS
21-4- سیکل پیشرفت
- توصعه برنامه خاص OHS
1-5- مقدمه
-- تعیین نیازها
-- طراحی وتعیین استاندارها
-- تحقق
-- اندازه گیری و ارزیابی عملکرد
-- بررسی و اصلاح
-- عملکرد منسجم
- لیست نمودارها
- ترجمه مقاله سازمان مدیرت صنعتی به همراه متن انگلیسی تحت pdf
فهرست بازبینی
- جداول
- انتشارات و مراجع
- قدردانی

تعاریف
ارزیابی: بررسی سیستماتیک و نظام مند درون سازمانی بر اساس معیارهای تعریف شده و به برسی این موضوع می پردازد که آیا فعالیتهای و نتایج مربوط با تمهیدات برنامه ریزی شده مطابق می کند یا خیر و آیا این تمهیدات عملا تحقق می یابند و برای رسیدن به سیاست و اهداف سازمان مناسبند

بازرسی: بررسی سیستماتیک و نظامند برون سازمانی بر اساس معیارهای تعریف شده می باشد و به بررسی این موضوع می پردازد که آیا فعالیتها و نتایج مربوطه با تمهیدات برنامه ریزی شده تطابق می کند یا خیر و آیا این تمهیدات عملا تحقق می یابند و برای رسیدن به سیاست و اهداف سازمان مناسبند.
محیط سلامت وایمنی : S،EH،EHS هر دو اختصار محیط سلامت وایمنی می باشند و در تمام این کتاب از EHS استفاده می کنیم.
خطر: منبع یا موقعیتی که می تواند بطور بالقوه دارای زیان باشد. مانند جراحت انسانی یا بیماری، خسارت به اموال، خسارت به محیط و یا ترکیبی از اینها.

شناسایی خطر: فرایند شناسایی وجود خطر و تعریف خصوصیات خطر
کنترل سلامت: کنترل افراد به منظور شناسایی تغییراتی در وضعیت سلامتی به واسطه ای تماس شغلی با خطر و شامل کنترل بیولوژیکی نیز می شود.
حادثه: هر گونه واقعه برنامه ریزی نشده که بطور بالقوه می تواند جراحت، بیماری، خسارت و یا زیانهای دیگر ایجاد کند و یا منجر به این موارد گردد.
سلامت و ایمنی شغلی: OH&S،OHS هر دو اختصار سلامت و ایمنی شغلی می باشند. OHS شامل مسائل رفاهی در محدوده قانون می باشد در این خصوص، OHS در تمام این کتاب مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مشاورهOHS: در ابتدا CSU، ایجاد مقدمات مشاوره را با اتحادیه های کارمندی مورد بحث قرار داد و سپس مستقیما با کارمندانش به مشاوره پرداخت. بعد از قرار دادن اطلاعات در اختیار کارمندان فعلی، در ژوئن رای گیری به عمل آمد و نشان داد که اکثریت کارمندان با مشاوره بوسیله کمیته ای OHS موافقند. بیانیه ای حاصله از مشاوره ی OHSدر وب سایت EHS در دسترس می باشد.
معرفیOHS: معرفی OHS بخشی از برنامه ی آشناسازی کارمند جدید است که بیاد در اولین هفته ی شروع کار انجام شود و شامل مولفه ی OHS میباشد.
اهدافOHS: اهداف بر حسب عملکرد OHS: حاصل سیاست OHS می باشد و یک سازمان خود را برای رسیدن به آنها آماده می کند و در صورت امکان می توان آنها را سنجید.
سیستم مدیریت OHS: تنظیم فعالیتهای وابسته به هم و فرایندهای مربوطه که عملکردOHS سازمان را هدایت می کند. آن بخش از سیستم مدیریت جامع می باشد که شامل ساختار سازمانی، فعالیتهای برنامه ریزی، مسئولیتها، اعمال، فرایندها، پروسه ها، منابع برای اصلاح، اجرا، دستیابی، بازبینی و حفظ سیاست OHS است و بنابراین به مدیریت ریسک های OHS مربوط به کار سازمان می پردازد.
محل کار: ساختمانها یا هر مکان دیگری که اشخاص درآن کار می کند.
توان بخشی: فرایند هدایت شده ی حفظ کارمندان صدمه دیده یا بیمار درکار مناسب یا بازگردان آنها به یک کار مناسب دیگر.

خطر(ریسک): تلفیق فراوانی یا احتمال وقوع حادثه خطرناک و پی آمد آن
ارزیابی ریسک(خطر): فرایند جامع ارزیابی بزرگی ریسک (خطر) و تصمیم گیری درباره ی قابل تحمل بودن ریسک(خطر)
کنترل ریسک: آن بخش از مدیریت ریسک که شامل تدارک سیاستها (خط مشی ها)، استانداردها و فرایند هایی به منظور کاهش، جلوگیری، به حداقل رسانیدن ریسکهایی است

که یک شرکت با آنها مواجه است.
شناسایی ریسک: فرایند تعیین آنچه که می تواند روی دهد و چرایی و چگونگی آن
مدیریت ریسک: کاربرد سیستماتیک سیاستها، فرایندها و اعمال مدیریت به منظور شناسایی، بررسی، ارزیابی، برخورد و کنترل ریسک
ایمنی: وضعیتی که درآن خطر آسیب به اشخاص و یا خسارت به دارایی ها تا سطح قابل قبولی کاهش می یابد.
واحد: بخش، قسمت، گروه یا دسته ای که دارای مدیریت مرکز صنعتی بوده و از نظر جغرافیایی محصور می باشد. قسمت یا بخش مربوطه که دارای همان موقعیت جغرافیایی هستند برای سیستمهای مدیریتی یک واحد محسوب می شود.
- در باب راهبردها
راهبردهای زیر بطور خلاصه به بیان بهترین استراتژی های عملی می پردازند که بستر سیستم مدیریت موثرOHS را در دانشگاه چارلز استورت CSU تست عمل می دهند در حالی که اصول اساسی در تمام واحدهای دانشگاه بکار میرود اما باید راهبردها آنچنان انعطاف پذیر باشند که یا شرایط هر واحد خاص دانشگاه سازگار باشد.
این راهبردها برای واحجد های در حال توسعه ی سیستم ها و یا واحدها ی که مدیریت شان نایز به اصلاحات دارد کمک ویژه ای خواهند بود.
بخشهای درباره ی مدیریت ریسک، تعلیم و آموزش خصوصا برای واحدهای در این موقعیت حائز اهمیت می باشند.
- مدیریت CSU.OHS
مقدمه
تمرکز بر مدیریت مسائل سلامت و ایمنی در CSU همراه با مدیریت موثر این مسائل در سطح واحد می باشد. برای رسیدن به بالاترین سطوح موفقیت در مدیریت این مسائل مردمی که تحت تاثیر آن مشکلات قرار می گیرند باید آنها را شناسایی و کنترل نمایند و غالبا این عمل را تحت عنوان داشتن مالکیت هم بر مشکلات و سیستمها هم بر برنامه های کنترل مشکلات، بیان می کنیم. این شیوه مالکیت موضعی یا واحد به عنوان بهترین شیوه برای اطمینان از وجود برناه های سلامت و ایمنی، و ادغام مدیریت ایمنی در سیستمهای مدیریت موجود محسوب می گردد.
همچنین این شیوه نیاز به منابع گسترده مرکزی را به حداقل خود می رساند.
اما بعضی مسائل بطور مرکزی مدیریت می شود تا میزان تاثیر هزینه و هماهنگی افراد را دریابند و در حال حاضر موارد که اینگونه در CSU مدیریت می شود و عبارتند از:
• گسترش سیستم ها و فعالیتهای OHS در دانشگاه
• مدیریت ماموران کمکهای اولیه و آموزششان
• مدیریت حوادث بحرانی و موارد اضطراری
• نظارت و مدیریت بر ایمنی در برابر تشعشع
• نظارت و مدیریت بر ایمنی بیولوژیکی
• تامین حمایت بر کمیته های OHS
• ثبت داده های عملکرد

• تامین غرامت به کارگران و مدیریت آسیب دیدگی
همچنین شایان ذکر است زمانی که تغییر است فرهنگ ایمنی کامل شود (در CSU اکنون در حال انجام می باشد). ممکن است بعضی از اجزاء متمرکز کنونی به سطح واجد واگذار گردد البته به شرطی که منابع کافی در دسترس باشد.
شیوه ای سیستماتیک برای مدیریت ایمنی در CSU چه، بطور مرکزی و چه در سطسترالیا، سیستم های مدیریت OHS و کتاب مدیران سلامت وایمنی بریتانیا به نام« پنج گام به سوی مدیریت سلامت وایمنی موفق» به آن پرداخته شده است. مدل مسوط سیستم مدیریت ایمنی در ارتباط با عناصر مدیریت ریسک بصورت نموداری تت عنوان «ادغام سیستم مدیریت ایمنی با مدیریت ریسک» نشان داده می شود و همچنین در نموداری تحت عنوان «سیستم مدیریت موثرOHS» به تفصیل نشان داده می شود.
ادغام سیستم مدیریت ایمنی با مدیریت ریسک
ساختار

اصطلاحات مداوم طرح اصول ریسك زمینه خط (ریسك)

تحقیق مدیریت ریسك شناسایی

اندازه گیری تعیین

بازنگری كنترل
سیستم مدیریت موثرOHS
اصلاحات دائمی
() ساختار و تعهد : با مدیریت خوب و برتر تعهد را نشان می دهد.
پاسخ گویی را در برابر تمام عملکرد های OHS قرار می دهد یعنی باید در برابر تمام عملکرد های OHS پاسخگو باشند
برای OHS، ارتباطات، مشاوره و همکاری به ارمغان می آورد
افراد شایسته را در وظایف تعیین شده قرار می دهد یا آموزش را آغاز می کند.
سیاست OHS را تبدیل به رویکردی مفصل می کند
به تعیین و استقرار فرهنگ ایمنی می پردازد

برای تعیین موفقیت حقیقی به بررسی تمام ابعاد OHSMS می پردازد.
() طراحی و استانداردها: به شناسایی ریسک ها، و اهداف، شاخص هی عملکرد می پردازد
به طراحی استراتژیهای پیشرفت می پردازد
کارمندان را مطلع می کند و با آنها به مشورت و قابل نظر می پردازد
به تعیین استانداردهای متناسب با عملیاتها می پردازد
اهداف قابل توجه، قابل دسترس و واقع نیاز را تعیین می کند
OHS را با مکانیزم های طراحی موجود در کنار هم قرار می دهد.
برای عناصر خاص سیستم، مسئولیت تعیین می کند
برای اتخاذ اصول مدیریت ریسک طراحی وبرنامه ریزی می کند
برنامه های OHS حاصل از ارزیابی آمار OHS را طراحی می کند

برای مدیریت حادثه و پس از حادثه برنامه ریزی می کند.
به شناسایی نیازهای اطلاعاتی، آموزشی و تعلیمی می پردازد
() تکمیل(تحقق): منابع انسانی، فیزیکی و مالی تخصیص می دهد
OHS را در کنار پروسه های مدیریتی موجود قرار می دهد.
برای تحققق هر هدف OHS مسئولیت های را تعیین می کند
کارمندان را مطلع می کند و با آنها به مشورت و تبادل نظر می پردازد
ممانعت از ریسک و پروسه های مدیریت ریسک را تحقق می بخشد
پروسه های عمل گر استاندارد را در جایی که لازم باشد توسعه می دهد

برای هر هدف معین به فراهم نمودن اطلاعات، دستورالعمل و آموزش می پردازد
پروسه های را برای گزارش یا ارائه سود تکمیل می کند.
به تکمیل و آزمایش طرح های حوادث متحمل آینده (مدیریت حادثه) می پردازد
به تکمیل پروسه های مدیریت پس از حادثه و استراتژی های اصلاحات می پردازد
() سنجش و ارزیابی: به اندازه گیری شاخص های عملکرد OHS که در فرایند برنامه ریزی تعیین شده می پردازد
به اندازه گیری میزان تحقق استانداردهای تعیین شده می پردازد

به اندازه گیری کارآمدی و تاثیر کنترل های مدیریت می پردازد
حوادث و سوانح را می سنجد و ارزیابی می کند
به ارزیابی آنچه که شما در مقابل اداف اصلی بدست آورده اید می پردازد
() بازنگری و اصلاحات: در بازنگری عملیات سیستم و اهداف برنامه OHS می پردازد
به شناسایی حوزه های که نیاز به اصلاحات دارند می پردازد
به طراحی و تکمیل و تحقق عمل اصلاحی می پردازد

به بررسی کارایی برنامه هایی (کارهایی) اصلاحی می پردازد
این رویکرد کلی برای مدیریت سلامت و ایمنی در CSU چه در سطح واحد و یا بطور مرکزی در نمودارهای بالا و در مطالب راهنمای زیر به تفصیل آمده است.

فرهنگ ایمنی و تعهد
فرهنگ ایمنی
عملکرد سلامت وایمنی از سازمانی به سازمان دیگر می تواند بسیار متفاوت باشد. چرا بعضی سازمانها، پی در پی عملکردهای بهتری نسبت به سازمانهای دیگر دارند. چرا نگرش بعضی سازمانها و حتی کشورها نسبت به سلامت و ایمنی کاملا متفاوت از دیگران است؟
اساسی ترین عامل که بر عملکرد سلامت و ایمنی تاثیر می گذارد همان چیزی است که به آن فرهنگ ایمنی اطلاق می گردد. در سالهای اخیر بسیاری از سازمانها به فرهنگ درون سازمانی بسیار علاقمند شده اند زیرا آنها تاثیرش را بر عملکرد کلی دریافته اند. در همین ترتیب مدیران سلامت و ایمنی به ارتباط میان فرهنگ و عملکرد ایمنی علاقمند می شوند.
تعهد نسبت به فرهنگ ایمنی
در بسیار از سازمانهای تجاری بیشترین تاثیر بر روی فرهنگ از طرف «پیغام از سوی مقامات بالا» می باشد. مدیران ارشد و رئسای اجرایی سیکنال آنچه را که از کارمندان و سازمان انتظار دارند می فرستند. نکته ی مهم برای متعهد نمودن مدیریت ارشد، دخالت مدیریت در OHS افزایش آگاهی مدیریت نسبت به OHS و متعهد نمودن مدیریت نسبت به ارزشهای OHS و با هدف نهایی محل کار عاری از آسیب دیدگی می باشد.
اینکه انتظار داشته باشیم که تمام کارمندان، دانشجویان و بازدید کنندگان CSU در پایان روز در وضعیتی یکسان با شروع روزشان به خانه رود توقع زیادی نیست. هر گونه تغییرمانند جراحت یا بیماری غیر قابل قبول است.

حفظ فرهنگ ایمنی مثبت
اگر مسیر ارتباط ارشد بسته شده باشد و افراد صاحب اختیار در مدیریت OHS وجود نداشته باشند در این صورت حفظ فرهنگ ایمنی موفق در سازمان مشکل می باشد. همانطور که برای اطمنیان از برآورده شدن اهداف سازمان در حوزه هایی مثل مالی، منابع انسانی، خرید، مدیریت ابزار و فعالیتهای برنام آموزشی قدرت از بالا به پایین محول می گردد بنابراین لازم است که عملکردهای OHS به افراد محول گردد و افراد در قبال آن مسئول باشند.
(مقامی) فردی که مسئولیتهای OHS به او محول شده باید به همان گونهای عمل کند

ای از سیاست ها بیانیه ها، پروسه ها، قوانین و دستورالعمل مکتوب می باشد که به محض محول شدن به فرد دیگر مدیریت باید دارای نوعی سیستم ارزیابی شود تا میزان تبعیت و مسئولیت هر فرد را بسنجد و این احتمالا مهمترین پیغامی است که یک مدیر می تواند به مدیریت ارشد خودش بگوید.
همچنین مدیر باید در مورد اصول برتری ایمنی با مدیریت ارشد به تبادل نظر بنشیند و موافقت آنها را در موارد زیر بدست آورد.
• از تمام جراحت های در محل کار می توان جلوگیری کرد و تمام خطرها را می توان کنترل نمود.
• مدیریت در قبال OHS پاسخگو و مسئول می باشد.
• بازرسی سیستم مدیریت OHS باید بطور منظم انجام گردد.
• نقص ها باید به سرعت رفع گردد
• آموزش اصول ایمنی برای تمام رده های کارمندان لازم می باشد.
• ایمنی باعث افزایش ارزش شده و هزینه ای اضافه نمی باشد.
هدف از فرهنگ ایمنی
هدف اساسی، گسترش فرهنگ ایمنی است و در سازمانی با این شعار اساسی که هیچ جراحتی قابل قبول نمی باشد. تمام سطوح سازمان با کمک مدیریت ارشد و با به روز نمودن آمار حوادث و جراحت و نتایج بررسی ها و توصیه های بعدی برای رسیدن به هدف که همان جلوگیری از حادثه است باید بگوشند.
سیستم OHS باید برای کسب نتیجه تلاش کند و از صنایع قابل قیاس و یا از آمار برای مقیاس صنعتی کمک گرفته تا داده ها را با آنها مقایسه کند.
همچنین در طول یک دوره زمانی، داده های در مورد هزینه های سوانح و جراحت شامل مقدار هزینه های مستقیم و غیرمستقیم، میزان متوسط زمان از دست رفته و میزان وقوع و تکرار حادثه باید جمع آوری گردند.

تعهد و سیاست
دانشگاه چارلز استوارت دارای سیاست OHS می باشد که بر امضای معاون دانشگاه رسیده و دانشگاه را متعهد به فراهم نمودن محیطی ایمنی و سالم برای کارمندان و دانشجویان و بازدید کنندگان می کند. اگر چه که مسئولیت کلی بر روش معاون دانشگاه می باشد. اما تمام سطوح مدیریت دانشگاه مسئولیتهای ویژه ای را بر عهده دارند به علاوه، تمام کارمندان و دانشجویان دارای مسئولیتهای کلی می باشند که در سیاست «اهداف سلامت ، ایمنی و رفاه شغلی و مسئولیتها» به تفضیل آمده و ضمیمه ی سیاست OHS دانشگاه می باشد.
(شاخص هایی كه نشان دهنده ی تعهدد مدیریت ارشد می باشد)
• داشتن تصور روشنی از OHS پاسخگو می باشند.
• مدیران ارشد در قبال OHS پاسخگو می باشند.
• ماموران ارشد دارای قدرت عمل به عنوان نماینده ی مدیریت در کمیته های OHS محل کار معرفی شده اند.
• نمایندگان کارمندان که در جلسات کمیته OHS و فعالیت های مربوطه حضوردارند حمایت و تشویق می شوند
• میزان مناسب و کافی منابع برای مدیریت OHS تهیه شده است.
• بازنگری تنظیم بر عملکرد OHS هم در سطح واحد و هم بطور کل در سطح دانشگاه انجام می شود.
• OHS تمام زوایای برنامه ریزی دانشگاه دخالت دارد.
• واکنش سریع و قابل مشاهده ای در قبال مسائل جدی OHS دیده می شود
• OHS زمانی مطرح می شود که ما جلسات کارمندان را مورد توجه قرار می دهم
• OHS یک مورد معین از دستور کار جلسات کمیته مدیریت و اجرایی می باشد.
گزارش ساختارها و رویکرد
نمودار«ساختار سازمانی مدیریت سلامت و ایمنی» نشان دهنده ی خطوط گزارش کننده سلامت و ایمنی در دانشگاه می باشد.
شما ذکر می کنید مسیر گزارش معمولی برای مسائل سلامت و ایمنی خواه در واحد و یا در دانشکده از کارمند به ناظران و از نظران به مدیران و از طریق مدیران اجرایی یا رئسای دانشکده به رئیس دانشگاه. دانشجویان نیز توانایی گزارش مسائل را از طریق ناظران (مدرسین مسئول کلاس ها) به همان ترتیب دارند.
خطوط گزارش کننده:

(ساختار سازمانی مدیریت سلامت و ایمنی محیط دانشگاه چارلز استورت)

اگر این رویکرد خلاصه شده به راه حلی رضایت بخش ختم نشود و یاموضوع، مورد بررسی قرار نگرفته باشد پس کارمندان و دانشجویان می توانند از طریق منشی کمیته موضوع را با کمیته OHS محوطه مطرح نمایند. این موضوع باید در برنامه کاری قرار گیرد. لطفا به خاطر داشته باشی

د که کمیته ابتدا خودش را به این صورت توجیه می کند که فرایندهای مدیریت زمان مورد استفاده قرار گرفته و نتوانسته موضوع/ موضوعات مطرح شده را حل نماید و یا نتوانسته راه حل هایی را در یک دروه زمانی مشخص تهیه نماید.
بخاطر داشته باشید که استفاده CSU از کمیته های OHS در «بیانیه مشاوره OHS» مورد تقدیر قرار گرفته است که این بیانیه به امضای معاون دانشگاه رسیده و رای کارکنان را در مورد شکلی از مشاوره OHS که باید در CSU مورد استفاده قرار گیرد گرفته است همچنین از این نمودار می فهمند که چندین کمیته تخصصی وجود دارند که در سطح بالا در مورد مدیریت ایمنی بیولوژیکی و ایمنی در برابر تشعشع ارائه نظر می نماید. منابع انسانی نیز مدیریت کمکهای اولیه را با مدیریت آسیب دیدگی هماهنگ می کند.
در سطح بالاتر دانشگاه و گزارش مستقیم به معاون دانشگاه، «کمیته مدیریت ایمنی و محیط (ESMC)» می باشد. نمودار عناصری را نشان می دهد که کمیته را تشکیل می دهد.

عناصر سازمانی کمیته مدیریت ایمنی و محیط
شكل دانشگاه

كمیته مدیریت ایمنی و محیط

کمیته تخصصی دیگری نیز ایجاد شده تا استادندارهایی را تعیین کند و در مورد مدیریت حوادث اضطراری و بحرانی راهنمایی کند. ساختار این رویکرد در نمودار تحت عنوان «روابط سازمانی EPC» نشان داده می شود که در آن ساختار، ناظر در سیستم های واکنش اضطراری موجب تخلیه ایمن می باشد. جزئیات هدف و رویکرد، در سیاست «سازمان کنترل اضطراری» قرار می گیرد و جزئیات ساختار و پروسه ها در کتاب «(طرح) پلان اضطراری محل» و «کتاب راهنمای حوادث بحرانی

» قرار می گیرد.

روابط سازمانی کمیته برنامه ریزی اضطراری (EPC)
مدیر اجرایی
منابع انسانی
(EHS)

كمیته برنامه ریزی اضطراری
در تمام دانشگاه

گروه واكنش سریع محوطه
سابقاً به نام – Ecimc

رئیس و ناظر محوطه رئیس محوطه (بوسیله cw مطلع نمی شود)

گروه های واكنش سریع تیم واكنش اضطراری محوطه
محوطه (رئسا)

- بودجه بندی و مراکز هزینه
بسیاری از مسائل سلامت و ایمنی را می توان استفاده از کنترل های اجرایی خوب و منابع در دسترس، بطور موفقیت آمیزی مدیریت کرد. اما مواقعی پیش می آید که به پول نیاز پیدا می کنیم برای مثال خرید ابزار برای فائق آمدن بر مشکلات ناشی از کار با دست.
جدا از تخصیص مرکزی بودجه برای برنامه های خاص ایمنی و سلامت، مثل آموزش روسا در پروسه ها اضطراری و تخلیه ها هیچ وجوه احتیاطی دیگری برای تکمیل بودجه در دسترس نمی باشد بنابراین مهم است که مدیران بودجه با جزئیات بودجه لازم برای ایمنی و سلامتی و اولویت های ارزیابی شده و مقیاس زمانی برای فرستادن طرح های پیشنهادی برای بودجه لازم آشنا شوند. رویکرد استفاه از بازرسی های محل کار و دیگر فرایندهایی که باید بصورت طرح های عملی درآید تا ارزیابی های صحیحی را برای طرح های پیشنهادی بودجه انجام دهد به تفضیل تحت عنوان طرح های عمل OHS مورد بحث قرار می گیرد.
شایان ذکر است که مراکز هزینه به عنوان کمک، برای هزینه های پی درپی سلامت و ایمنی می باشند به فعالیتهای در این جوزه که ویژه ی برنامه «LO24» داده شده است.
- مدیریت و کمیته های مشاوره
دانشگاه دارای چندین کمیته مختص به مدیریت حوزه های خاص سلامت، ایمنی و محیط می باشد همچنین دارای کمیته هایی می باشدکه زمینه را برای ارائه استراتژی ها، سیاست ها و برنامه ها به منظور بررسی مشکلات موجود و مسائل بوجود آمده فراهم می کند.
کمیته های مدیریتی که در جدول زیر آمده نقشی فراتر از مشورت دارند و وظیفه

کنترل یا مدیریت را برعهده دارند. کمیته های تخصصی در حوزه ی تشعشع و زیست ایمنی بر فعالیتهای تدریس و تحقیق کنترل می نمایند.
کمیته های مدیریت

نام کمیته وظیفه پشتوانه
کمیته مدیریت محیط و ایمنی در امر مدیریت محیطی و ایمنی دانشگاه و برای داشتن رویکردی نظارتی و جامع به معاون دانشگاه مشاوره می دهد مصوبه و قوانین OHS، مصوبات و قوانین مختلف محیطی و سیاستهای و راهبردهای CSU
کمیته برنامه ریزی در مواقع اضطراری (EPC) استانداردهایی را تعیین می نماید و در مورد بررسی موقعیتهای اضطراری مختلف در دانشگاه راهنمایی می کند سیاستهای CSU و پروسه های حوادث اضطراری در سایت و کتاب برنامه ریزی و کتاب راهنمای حوادث بحرانی AS3745
کمیته ایمنی در برابر تشعشع تشعشع را در فعالیتها و تحقیقات

دروه کارشناسی و کارشناسی ارشد کنترل می نماید مصوبات و قوانین کنترل تشعشع که EPA آنها را اجرا می کند و کتاب راهنمایی ایمنی در برابر تشعشع CSU
کمیته زیست ایمنی ایمنی بیولوژِیکی را در فعالیتها و تحقیقات دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد کنترل می نماید زیر نظر کمیته مشاوره ژنتیکی و سیاستهای CSU
گروه واکنش سریع تولید طرح های مبتنی که بر محوطه دانشگاه که بر اساس استانداردهای تعیین شده و راهنمایی از سوی EPC می باشد همانطور که در Albury کمیته برنامه ریزی در مواقع اضطراری وجود داشت در محوطه های Bakhursl و Wagga Wagga نیز هست
کمیته های مشاوره
کمیته های OHS محوطه دانشگاه شامل نگهبان محوطه در محوطه های Bathurst,Albury-Wodonga,Wagga Wagga, Bubbo می باشد به مدیر اجرایی بخش منابع انسانی در مودر سیاست و برنامه های کنترل مسائل OHS محوطه دشانگاه ماشوره می دهد و مکانیزمی را برای ارتباط و رای زنی میان داشنگاه و کارمندان و دانشجویان فراهم می کند مصوبه و قوانین OHS که Work Cover NSW آن را اجرا می کند و همچنین سایتها و راهبردهای OHS در CSU شامل سیاست نگهبان محوطه دانشگاه می باشد

کمیته های که در کل دانشگاه کار می کنند شامل موارد زیر میباشند.
• کمیته مدیریت ایمنی ومحیط
• کمیته زیست ایمنی
• کمیته برناه ریزی در مواقع اضطراری
• کمیته ایمنی در برابر تشعشع
کمیته های که در محوطه دانشگاه عمل می کنند شامل موارد زیر می باشند
• کمیته های OHS محوطه دانشگاه
• گروه های واکنش سریع محوطه
برنامه ریزی و کنترل در مواقع اضطراری
مفهوم:
نکته اساس در آمادگی و کنترل در مواقع اضطراری نجات جان انسانها می باشد نه حفاظت از ابزار و تجهیزات
شرح مختصر استاندارد استرالیا
حداقل استاندارد برای آمادگی و کنترل درمواقع اضراری در استاندارد استرالیا AS3745 تحت عنوان«سازمان کنترل درمواقع اضطراری و پروسه های موردنیاز برای ساختمانها، سازمانها و محل های کار» آمده است. برای اینکه مطمئن شویم وقتی حوادث اضطراری روی می دهد، می توان تمام واکنش های مربوطه را پیش بینی و کنترل نمود لازم است که کارمندان معینی، برای انجام

واکنشهای سریع سازماندهی شوند و تمام کارمندان (و دانشجویان) برای روبرو شدن با اینچنین اعمالی آموزش ببنیند این اعمال از روی برنامه انجام می شود. شیوه های که برای کنترل موقعیتهای اضطراری اتخاذ می گردد باید در دانشگاه بوسیله حوزه ی عملیاتی با جغرافیای مختلف و مدیریت در سطح واحد اتاندارد گردد.
موقعیت کنونی CSU
در تاریخ سپتامبر معاون دانشگاه با تصویب سیاست کنترل اضطراری سازمان، EPC راری در داخل دانشگاه فعالیت خود را آغاز کرد.
نمودار تحت عنوان «بروابط سازمانی کمیته برنامه ریزی اضطراری» را برای مشاهده ساختار سازمانی و مدیریت اضطراری ملاحظه نمایید.
پیش از تاسیس EPC، رویکرد واکنش سریع در CSU برای تهیه طرح تخلیه اضطراری و ثبت نام کارمندان برای شرکت دراین طرح به هر منطقه ای که عملیات درآن انجام می شد نیاز داشت اما برای تمام مناطق طرح تهیه نشد و حتی آن مناطقی که برایشان طرح تهیه گردید دارای جزئیات و کارکردهای بسیار زیادی بودند اکثر طرح های یا هیچ وقت مورد آزمایش قرار نگرفتند و یا بطور منظم آزمایش نشدند.
ساختار کنونی سازمان اورژانس دارای سرپرست ارشدی می باشد که در صورت نبود این سرپرست ارشد در هر محوطه جانشینی را به منطور کنترل اوضاع منصوب می نماید. هر ساختمان و یا هر گروه از ساختمان ها دارای سرپرستی می باشند که در این سایتها بر کنترل اورژانسی نظارت می کنند.
و سرپرستانی که در این ساختمانها برای حوزه های خاصی منصوب شده اند به سرپرست ساختمان کمک می کنند و در صورتی که کنترل اورژانسیس واضطراری مانند تخلیه لازم باشد، اساتید کلاسها در کلاسهای درس نقش سرپرست راانجام می دهند. تمام سرپرستان به منظور اطمینان از در دسترس بودن آنها در هنگام وقوع حادثه اورژانسی دارای جانشنیانی می باشند پرسنل امنیتی بعد از وقت کاری نقش سرپرست را به عهده می گیرند کارمندان دیگری مانند مامورین کمکهای اولیه و نمایندگان رسانه ها در ساختمان وجود دارند و در صورت لزوم مانند پیکهای ارتباطی می باشد.
شناسایی سرپرستان
استاندارد استرالیا ملزم می نماید که هر سرپرست با کلاه ایمنی رنگی مشخص گردد و زمانی که در فرایندهای آموزشی و تمرین قرار می گیرد، کارمندان دانشجویان و بازدیدکنندگان را قادر می سازد تا به دستورالعمل هایی که این پرسنل قابل شناسایی می دهند عمل نمایند رنگهایی که بکار می رود عبارتند از:
سرپرست ارشد و جانشین او = سفید
سرپرست ساختمان = زرد

سرپرستان = قرمز
ماموران کمکهای اولیه = سبز با راههای سفید
ناظرین = آبی
استراتژی تحقق
با کنترل بیش از ساختمان EPC بر اساس میزان ریسکی که هر ساختمان دارد، بر روی، انتصاب آموزش و تجهیز سرپرستان کار می کند این لیست تحت خطر را بخش مدیریت ابزار و تجهیزات، مدیر تجهیزات OHS تهیه می کند. این وظیفه بسیار بزرگی می باشد و سالها طول خواد کشید تا تکمیل گردد. در این میان، واحدهایی که برای انتصاب سرپرست انتخاب نشده اند، می تواند بر اساس الگو«طرح اورژانسی سایت» طرح تخلیه اورژانسی را آماده کند و کارمندان ا برای

کمک در تخلیه اورژانسی ثبت نام نمایند.
مدیریت حوادث بحرانی
به منطور ایجاد شیوه ای پیوسته تر برای مدیریت موارد اضطراری وحداث بحرانی، سرپرست ارشد هر محوطه بزرگ مسئول واکنش های در مقابل حوادث اضطراری وبحرانی می باشد. در این شویه به سرپرست ارشد به عنوان ناظری می نگرند که هم بر اعمال زیر دستان در تیم واکنش اضطراری وهم در گروههای واکنش بحرانی که برای مواجهه با مشکلات موجود لازم است، نظارت می کند. کار سازماندهی منابع به منظور فراهم آوردن عکس العمل های مناسب بر عهده ی فرماندهان تیم می باشد. این عمل، سرپرست ارشد را از جزئیات نشان دادن واکنش رها کرده و او را به سوی نقشی استراتژیک تر در ارزیابی اقتضا و کارایی کاربرد منبع می کشاند. بطور کلی، حادثه بحرانی به عنوان واقعه ای وحشتناک تعریف می شود که رنج جسمی و ریا عاطفی بر کارمندان و ریا دانشجویان وارد کردهو ممکن است فراتر از دامنه ی تجربیات افرادی باشد که تحت تاثیر آن حادثه قرار گرفته اند. یک حادثه بحرانی در داخل و یا خارج از محوطه دانشگاه روی می دهد. به عبارت دیگر، این سیاست تنها به حوادثی که در داخل محوطه دانشگاه روی می دهد محدود نمی شود.
در ارزیابی یک حادثه هم واکنش فرد یا افرادی که مستقیما تحت تاثیر قرار گرفته اند و هم دامنه ی گسترده تری را که بر اعضای جامعه دانشگاهی تاثیر گذاشته است را باید مد نظر قار داد. همچنین باید به یاد داشته باشیم که افراد نسبت به حوادث واکنشهای آنی و طولانی مدت متفاوتی نشان می دهد.
باید به حادثه بحرانی به عنوان حادثه ای نگریست که جامعه دانشگاهی یا هر بخش آنرا تحت استرس شدید قرار می دهد. در ارزیابی حادثه بحرانی، باید به فاکتورهای غالب و خلق و خوی کارمند یا دانشجو در زمان حادثه توجه ویژه نمود. برای مثال، اگر حادثه ی بزرگی مثل خراکباری یا حمله در یک ساختمان خاص روی داده است که بعد از آن یک حادثه ی کوچکتر مثل سرقت جزئی در همان ساختمان روی دهد. با توجه به اینکه خلق افراد تحت تاثیر حادثه اول قرار گرفته، حادثه جزئی دوم استرس بیشتری را ممکن است برای این افراد وارد کند. در این مورد حادثه دوم به عنوان حادثه بحرانی تلقی می گردد با وجود اینکه سرقت جزئی بسیار کم اهمیت تلقی می شود.
نمونه هایی از حوادث بحرانی
• هر گونه فاجعه، شبه فاجعه یا حادثه ای که شدیدا بر روی تعدادی از کارمندان و یا دانشجویان تاثیر گذاشته
• حوادث راندگی جدی
• قرص مسموم کننده
• عمل تروریستی
• بی نظمی اجتماعی/حمله و یا عملیات مسلحانه
• قتل یا خودکشی شامل دانشجویان/ کارمندان و اعضای خانواده شان
• حمله و تجاوز جسمی و جنسی

• آسیب دیدگی و یا مرگ یکی از همقطاران
• آتش سوزی، انفجار، بمب گذاری
• سرقت مسلحانه یا نافرجام
• تهدید کارمندان/ دانشجویان به خشونت
• سرقت بزرگ یا خرابکاری
• خطر سرایت به HIV
• حوادث شامل آزار و سوء رفتار با بچه ها
• حوادثی که در آن مناظر، صداها یا بوها ناراحت کننده می باشند.
• طوفان / بلایای طبیعی

- مدیریت آسیب دیدگی وغرامت
بازگشت زود هنگام به کار
مدیریت آسیب دیدگی در محل کار و مصوبه غرامت به کارگران () بهبود کارگر آسیب دیده را کلید کاهش هزینه ها می داند حمایت از این شیوه و رویکرد ما را به این شناخت می رساند که طرح مفید بازگشت زود هنگام به کار درمقابل بهبودی از طریق استراحت، باعث می شود که کارگران آسیب دیده سریعتر به توانایی های پیش از آسیب دیدگی شان باز گردند. تمام طرفها حتی کارگر آسیب دیده دوست دارند که هر چه سریعتر به وضعیت پیش از آسیب دیدگی برسند در پاراگرافهای بعدی به به تفضیل به شیوه قانونی اتخاذ شده توسط CSU می پردازیم.
مدیریت غرامت به کارگران
سیاست
سیاست توانبخشی و بهبود CSU که در سپتامبر تصویب گردید به تفضیل در مورد شیوه و رویکرد مدیریت بازگشت به کار و غرامت کارگران در دانشگاه توضیح می دهد. این سیاست در سال جایگزین سیاست بازگشت به برنامه کاری می گردد. اصول سیاست بازگشت به کار شبیه سیاستی است که جایگزینش می شود.
مدیریت آسیب دیدگی و بازگشت به برنامه کاری
هدف از مدیریت افراد آسیب دیده و بازگشت به برنامه کاری
• ممانعت از آسیب دیدگی و بیماری ناشی از کار از طریق ایجاد محیط کاری سالم و ایمن
• کارمندانی که به دلیل کارشان دچار بیماری و آسیب دیدگی شده اند، هر چه سریعتر به کار بازگردند.
• آغاز هر چه سریعتر بهبودی و توان بخشی شغلی بعد از وقوع آسیب دیدگی و بیماری مربوط به کار
• تسهیل در امر بازگشت به کار بعد از وقوع آسیب دیدگی و بیماری مربوط به کار
• فراهم نمودن کار مفید و سازنده به عنوان بخشی از فرایند بازگشت به کار و به گونه ای که هماهنگ با توصیه پزشکی باشد.
• ایجاد توان بخشی شغلی به گونه ای که با توصیه های فرد توان بخش هماهنگ باشد.
• مشاوره با کارکنان از طریق کمیته های OHS محوطه و مشاوره با نماینده ای از اعضای کارکنان به منظور حصول اطمینان از موثر بودن بنرامه های بازگشت به کار
• حصول اطمینان از اینکه شرکت در برنامه بازگشت به کار بدلیل بیماری یا آسیب دیدگی مربوط به کار به کارکنان آسیب وارد نمی کند و به آنها ضرر نمی رساند.
Coordinatorهای بازگشت به کار و نقش آنها
کارمند یکی از اداره های منابع انسانی که آموزش منناسب دیده است. نقش Coordinator بازگشت به کار را به عهده خواهد گرفت
این Coordinatorها عبارتند از:

در محوطه Albury-wodonga تلفن رئیس منابع انسانی()
در محوطه Bathurst (که شامل Goulbum,Canberra نیز می شود) تلفن مامور منابع انسانی (مدیریت آسیب دیدگی) ()
برای هر محوطه وظیفه Coordinator های بازگشت به کار عبارت است از:
• روباط و ارتباطات را برقرار می کندو به بررسی کارکنان آسیب دیده، پزشک (پزشکان)، ناظر، فردتوان بخش و نماینده منصوب شده می پردازد
• بامشورت با افراد مهم، طرح های بازگشت به کار را آماده می نماید.
• وظایف مناسب دیگر را در صورتی که نیاز باشد شناسایی کرده و اطلاعات درباره ی گزینه های مختلف محل کار را در اختیار پزشک معالج معرفی شده و یا فرد توان بخش قرار می دهد.
• پیشرفت و تاثیر درمان، طرح های بازگشت به کار و خدمات وتوان بخشی را تحت کنترل قرار میدهد.
• به مدیریت وحفظ پرونده های محرمانه مدیریت آسیب دیدگی که در کنار قوانین و راهنماهای مربوطه قرار دارند وثبت شده اند می پردازد
• به منظور تامین نیازهای کارکنان آسیب دیده و برای تسهیل و هماهنگ نمودن خدمات لازم برای برآوردن این نیازها با افراد مهم وکلیدی ارتباط بر قرار می کند.

مدیریت وضعیت
برای حصول اطمینان از اینکه بازگشت به سرکار هر چه زودتر شروع می شود اعمال زیر، زمانی که کارمند آسیب دیده تقاضای غرامت کارگران Work Cover می فرستند باید انجام شود.
• هر چه سریعتر باید Coordinator بازگشت به کار مطلع گردد.
• Coordinator بازگشت به کار به کارمند آسیب دیده اطمینان می دهد که هر نوع کمک معقول و منطقی در برآوردن تقاضای Work Cover انجام می شود.
• در صورت اقتضاء Coordinator بازگشت به کار کارمند آسیب دیده را به مننظور ارزیابی و درمان به فرد توان بخش معتبر معرفی شده ارجاع می دهد. ارزیابی به منظور تعیین لزوم بکارگیری خدمات توان بخشی شغلی انجام می شود البته تمام آسیب دیدگی ها و بیماری ها نیاز به برنامه بازگشت به کار ندارد.

• شرکت هر کارمند دربرنامه بازگشت به کار در دانشگاه اختیاری و داوطلبانه می باشد. اما اگر درمورد پروسه های توان بخشی با کارمئد، همکاری و توافق حاصل نشد. غرامت ممکن است پذیرفته شود و وضعیت کشمکش بوجود می آید (به قسمت«کشمکشها» صفحه رجوع شود)
• اگر کارمند آسیب دیده تازه مشاوره کرده و یا ترجیح می دهد که با پزشک معالجه گر وتوان بخ

ش خودش مشاوره کند، Coordinator بازگشت به کار برای اطمینان از نیاز به خدمات توان بخشی شغلی با آنها تماس می گیرد.
• Coordinator بازگشت به کار در مورد هر کارمند آسیب دیده پرونده محرمانه مدیریت وضعیت توان بخشی را تشکیل داده و نگهداری می کند و از دسترسی کارمند به آن اطمینان حاصل می کند.
• کارکنان حق دارند که از نمایندگان معرفی شده بخواهند تا آنها را برای آشنایی وشرکت در فرایند توان بخشی کمک کنند از هر کارمند آسیب دیده سوال می شود که آیا آنها می خواهند نماینده ی مربوطه در برنامه بازگشت به کار شرکت کند یا خیر. اولین تماس را با نماینده معرفی شده، خود کارمند یا در صورت تمایل او، Coordinator بازگشت به کار برقرار می کند.
• کارمندان حق دارند که به نماینده معرفی شده شان اطلاعات مربوط به او را بدهند تا به کارمند کمک کند تا با فرایند بازگشت به کار آشنا گردد و در آن شرکت کند
این اطلاعات شامل موارد زیر می باشد:
– طرح توان بخشی
– ارزیابی پیشرفت کارمند
– طرح بازگشت به کار و پیشنهاد
– وظایف دیگر
• اطلاعات، به منظور انتقال به نماینده ی معرفی شده، به کارمند داده می شود. یک کپی از هر گونه گزارشات، ارزیابی ها و گواهی هایی که Coordinator بازگشت به کار برای نماینده معرفی شده می فرستد به کارمند نیز داده می شود.
• مسئله محرمانه بودن بوسیله شورای سلامت، ایمنی و توانبخشی صادر می شود و برای همیشه این حکم پا برجا می باشد.
وظایف مناسب
به محض امکان و با داشتن جراحت و یا بیماری مربوط به کار، کارمندان به منظور بازگشت به اشتغال کامل مورد تشویق قرار می گیرند. از کارمندان انتظار می رود در هر بخشی که معمولا کار می کرده اند و یا هر جا که برایشان ممکن است شروع به کار نمایند. در صورتی که کارگران اوضاع بیماری ویا جراحت را وخیم تر کند، هیچ کارمندی نباید کار کند. اگر کارمندان نمی توانند کار معمولی خودشان را انجام دهند، باید تدابیری اتخاذ گردد و هر جا که عملی می باشد و فرصتهای خالی و سرمایه گذاری شده وجود دارد. وظایف مناسب دیگیری را فراهم کند. چنین وظایفی تنها بعداز

مشورت کامل یا تمام طرفهای درگیر در درمان و فرایند توان بخشی فراهم می گردد (یعنی کارمند آسیب دیده، ناظر مستقیم، نمایندگان معرفی شده و …) جایی که گزینه های استخدام دیگری وجود داشته باشد. وظایف اینگونه خواهند بود.
• طوری انتخاب می شوند تا مناسب محدوددیتهای کارمند باشند.
• موقتی خواهند بود
• برای اطمینان از مناسب بودنشان، Coordinator بازگشت به کار آنها را بازنگری و بررسی می نماید.

• پزشک معالج و فرد توان بخش وظایف را تایید می نمایند.
• باید در جهت توان بخشی کارمند سودمند باشد
• باید مطابق با نیازهای دانشگاه باشد.
همچنین برای کارکنانی که نمی توانند یک روز کامل را انجام دهند در صورت نیاز ساعت کاری محدود برایشان تعیین می گردد برای کارمندانی که وظایف دیگری را آغاز کرده اند. آموزش و نظارت در محدوده ی منابع موجود در بخش فراهم می آید.
زمانی که بر وظایف دیگر توافق حاصل گردید، Coordinator بازگشت به کار آنها را کتبا مشخص می نماید که شامل موارد زیر می باشد:
توصیفی از شغل
ساعات کاری
تاریخ شروع به کار
تمهیدات برای بازنگری و بررسی وضعیت
تمهیدات پرداخت
نام ناظر و تمهیدات لازم برای گزارش مشکلات
Coordinator بازگشت به کار، همکاران و ناظاران را در مورد تمهیدات دیگر مطلع مینماید.
تمهیدات برای وظایف جایگزین الصاق می گردد و تغییرات تنها زمانی که با پزشک معالج و فرد توان بخش کارمند مشورت صورت گیرد.
مدیریت مطالبات
مسئلو منابع انسانی (مدیریت آسیب دیدگی) مسئول نظارت بر مدیریت مطالبات می باشد و این نظارت شالم بازنگری وبررسی و رسیدگی به کلیه مطالبات می باشد تا اطمینان یابد که هزینه ی مطالبات وارد پرونده ی مطابات گردیده و در جریان می باشد وارزیابی مطالبات، واقع بینانه بوده و مطالبات وپیشرفت توان بخشی بطور منظم مورد بررسی قرار می گیرد.
شاخص های میزان کارایی فرایند مدیریت مطالبات.
• در مدت ساعت پس از مطلع شدن از وقوع آسیب دیدگی قابل جبران، بیمه گر را نیز مطلع می کند.
• بعد از تایید آسیب دیدگی، اطلاعات و فرم های ماسب را در اسرع وقت در اختیار کارمند آسیب دیده قرار می دهد.
• در اسرع وقت مدیر و ناظر مربوطه را در جریان وقوع آسیب دیدگی در محل کار قرار می دهد.
• فرم گزارش آسیب دیدگی کارفرما را به بیمه گر می فرستد.
• رابطه حمایتی را با کارمند آسیب دیده حفظ می نماید.
• بطور گروهی در برنامه ریزی بازگشت زود هنگام بکار با Coordinator بازگشت به کار، مدیر فرد آسیب دیده و فرد توان بخش همکار می نماید.
• در حوزه ی مسئولیت، از وضعیت تماتم مطالبات در جریان مطلع می باشد.
• بطور منظم مطالبات را بررسی می کنند.
هدف ازبررسی مطالبات
• بررسی مطالبات در جریان
• جدول اطمینان از اینکه مطالبات بطور نتیجه بخشی مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرند.
• به نهایی شدن مطالبات شتاب می بخشد
• تمام طرفها را تشویق می کند تا برای اطمینان از تشکیل رویکرد مناسب برای مدیریت مطالبات با هم کار کنند.

• استراتژی های بازگشت زود هنگام به کار را مورد بحث قرار میدهد.
• از وجود تمام اطلاعات موجود در پرونده اطمینان حاصل می کند.
کشمکش (مشاجرات)
چنانچه کشمکش بوجود آید، Coordinator بازگشت به کار با کارمند مربوطه و دگیر طرفهای درگیر در فرایند توان بخشی مشورت می کند. چنانچه توافق قابل قبولی حاصل نشود،

Coordinator بازگشت به کار موضوع را بهمدیر منابع انسانی محوطه دانشگاه و در صورت لزوم به رئیس حوطه دانشگاه ارجاع می دهد. هرکدام از طرفها شامل کارمد آسیب دیده یا نماینده معرفی شده در هر مرحله ای ممکن است کشمکش را به مامور میانجیگر توان بخش Work Cover ارجاع دهد و او به عنوان مشاور بی طر عمل کرده و در شفرایند حل کشمکش کمک می کند.
اگر نتوانند کشمکش را حل کنن، کشمکش به مامورین حل اختلاف work cover ارجاع داده می شود و در صورتی که کشمکش مربوط به موضوع پرداخت سود غرامت کارگران باشد به دادهگاه غرامت ارجاع داده می شود.
کشمکش های مربوط به مسائل صنعتی بوسیله کمیسیون صنعتی حل و فصل می شود. اما انتظار می رود که این گام تنها در صورتی برداشته شود که وجود تفاوتهای مهم و بسیار متفاوت مشهود باشد.
حق بیمه و توزیع آن
توزیع حق بیمه غرامت کارگران به مراکز هزینه بخش، قسمت یا واحد، بهترین وسیله برای بهبود عملکرد OHS می باشد. دانشگاه یک گروه کاری را با هدف گسترش رویکرد بدست آوردن مالکیت حق بیمه غرامت کارگران تشکیل داده است.
نتایج واگذاری و انتقال حق بیمه ها
• دفعات پاسخ به گزارش آسیب دیدگی را افزایش می دهد
• باعث افزایش در میزان بازگشت به کار می شود
• بر روی برنامه های جلوگیری ازآسیب دیدگی تمرکز بیشتر می کند
• مدیریت OHS و سیکل تنظیم بودجه را در کنار هم قرار می دهد.
• محل های ویژه را که دارای عملکردOHS ضعیفی می باشند شناسایی می کنند.
• اطلاعات صحیحی در مورد هزینه ای محل کار با ایمنی پایین به مدیران ارائه می دهد.
• ساعت بهبود عملکرد OHS می شود.
- مدیریت کمکهای اولیه
تامین کمکهای اولیه
بند از قانون و سیاست کمکهای اولیه CSU مسئول نظارت بر تامین کمکهای اولیه در CSU می باشند.
مدیریت کمکهای اولیه
سیاست CSU در مورد کمکهای اولیه این است که در هر محوطه دانشگاه یک مامور ارشد کمکهای اولیه رامنصوب می ناید تا ماموران به مدیریت کمکهای اولیه در آن محوطه بپردازند وبه آنها رسیدگی نماید. ماموران ارشد کمکهای اولیه به معاون اجرایی (EHS) در قسمت منابع انسانی گزارش می دهند. مقداری از مامورین کمکهای اولیه به منظور دادن پوشش کافی در محوطه دانشگاه منصوب می شوند ومسئول مدیریت تعدادی از جعبه های کمکهای اولیه می باشند که درحوزه ی انتصابشان وجود دارند. جعبه های کمکهای اولیه باید مورد بررسی قرار گیرد و هر سه ماه هر گونه نقصی باید رفع گردد.
در محوطه هایی که بیش از کارمند مشغول کارند، اتاق کمکهای اولیه نیز ایجاد میشو

ند، و در ساعات تعیین شده، پزشک و در خارج از ساعات تعیین شده مامورین کمکهای اولیه شغلی در آنجا می باشند جزئیات در مورد مامورین کمکهای اولیه را می توان از وب سایت :
http://www.cus.edu.au/division/humres/online/ehs/persons/persfao/EHS.htm بدست آورد.
گزارش حادثه
بند از قانون CSU,OHS را ملزم می کند که تمام آسیب دیدگی های ناشی از محلکار را بدون توجه به اینکه فرد آسیب دیده کارمند بوده یا دانشجو یا بازدید کننده ثبت نماید. تمام آسیب دیدگی هایی که نیاز به درمان کمکهای اولیه دارد باید به اداره منابع انسانی گزارش شود زیرا این اداره مسئول محوطه می باشد بدین منظور CSU دارای فرم گزارش سانحه / حادثه می باشد که آن را می توان از وب سایت HTTP://www.csu.edu.av/division/ humres/online/ehs/persons/persfao/EHS.xls بدست آورد.
جزئیات آسیب دیدگی های اندک که نیاز به درمان بوسیله کمکهای اولیه را ندارد باید در دفترچه واحد ثبت شوند یا باید به منظور کمک در ریشه یابی این گونه حوادث و برای مدیریت موصفی این گونه آسیب دیدگی های ثبت گردند.
گزارش سانحه به Wrok Cover (NSW)
بندهای تا قانون OHS، شخص مسئول محل کار را ملزم می نماید تا هر چه سریع تر بعد از اینکه یک سانحه منجر به فوت یا آسیب دیدگی جدی روی داد ظرف کمتر از روز Work Cover را مطلع نماید
به منظور اینکه CSU بتواند تمام این شرایط را برآورده نماید و عکس العمل تمام واحدهای دانشگاه را هماهنگ کند، تمام حوادث در برگیرنده ی کارمند، دانشجو و بازدید کننده و دارای معیار های زیر باید به کارمند قسمت غرامت کارگران یا کارمند مدیریت آسیب دیدگی در بخش منابع انسانی گزارش شود و حداکثر تا ساعت پس از حادثه این کار باید انجام شود شایان ذکر که محدودیتهای زمانی علاوه بر گزارش Work Cover بر گزارش غرامت کارگران که بیمه ر باید بدهد نیز اعمال می گردد محدوده ی زمانی برای ارائه گزارش بیمه گر تا ساعت پس از آسیب دیدگی قابل علاج می باشد.
معیارهای لزوم گزارش حوادث به Work Cover
• حوادثی که منجر به فوت فرد می شود
• حوادثی که منجر به آسیب دیدگی برای کارمند می شود به گونه ای که نمی تواند به مدت روز متوالی سرکار حاضر شود و یا نمی تواند برای روز متوالی وظایفش را انجام دهد.
• بیماری که منجر به ناتوانی کارمند از حضور در محل کارش یا انجام وظایف معمولی اش برای روز متوالی می شود.
• وقایع خطر ناکی که ناشی از آسیب به دیگ جوش، دیک فشار، یا ظرف انجماد می باشد که ایمنی کارمندان، دانشجویان یا بازدید کنندگان را به خطر می اندازد.

• وقایع خطر ناکی که ناشی از آسیب به هر کارخانه، تجهیزات یا چیزهای دیگر می باشد و ایمنی کارمندان، دانشجویان یا بازدید کنندگان را به خطر می اندازد.
• وقایع خطر ناکی که ناشی از آسیب به وسیله حمل بار یا وسیله کنترل یک جرثقیل، بالابر، نقاله یا داربست می باشد به گونه ای که ایمنی کارکنان، دانشجویان یا بازدیدکنندگان را به خطر بیاندازد.
• حوادث وِیژه در سرکار که مربوط به انفجار، نشت مواد خطرناک یا آسیب به کارخانه و تجهیزاتی است کهه سلامت و ایمنی اشخاص را در محل کار به خطر می اندازد.
-- استخدام
ارزش توجه به OHS در فریند استخدام، در فهم بهتر ریسک هر شغل و در شناسایی واعلام ویژگی های مهمی می باشد که باعث ایجاد رقابت میان شغل و فردی که باید انتخاب شود می گردد)
بخش قابل اجرا از سیستم مدیریت ایمنی CSU برای فرایند استخدام طراحی و تعیین استانداردها می باشد.
طراحی و تعیین استانداردها
• به بررسی ریسکهای مربوط تمام وظایف شغلی می پردازد
• استانداردها را برای کنترل و میزان قابل قبول ریسک را تعیین می کند.
• اعمال کنترل ریسک را انجام می دهد.
• مسئولیتها را برای تمام کارمندان در ارتباط با شغل تعریف می کند
• سیاستها و پروسه های عمل به استانداردهای تعیین شده را طراحی می کند.
• شاخص های قابل اندازه گیری عملکرد را تعیین می کند.
• اندازه های تراز پزشکی را در صورت نیاز تعیین می کند.
• هر گونه آزمایش پزشکی که برای عمل به استانداردهای تعیین شده لازم باشد را مشخص می کند.
• توانایی های شغلی را برای عمل به استانداردهای تعیین شده، شناسایی می کند.
• برای بالفعل کردن توانایی های شناخته شده، به طراحی برنامه آموزشی می پردازد
وظایف و بیانه هایی در مورد آن
خصوصیات کلی و ویژه ی OHS که در زمان طراحی و تعیین استانداردها تعیین شد را می توان تحت عنوان «بیانیه های وظیفه» و یا «توصیف وضعیت» تثبیت نمود البته این کار برای اطمینان از توصیف صحیح از شرایط هر موقعیت و کمک به تبلیغات و فرایند مصاحبه می باشد در بسیاری موارد تصمیم به استخدام، محرک بررسی استانداردهای لازم برای آن جایگاه و موقعیت می باشد.

بیانیه های عمومی، بسیاری از شرایط OHS را تحت پوشش قرار می دهد مانند:
• پوشیدن تجهیزات محافظت شخصی در هر جا که لازم است
• تعبیت نمودن از تمام سیاستها و پروسه های عملکرد استاندارد

• پذیرفتن رژیم وقت استراحت کاری در زمان انجام وظایف ورود داده ها
بعضی از شرایط، خاص و ویژه می باشند مثل:
تایید current fork lift ولیسانس (گواهی) مورد نیاز
گواهی نامه کمکهای اولیه به سطح بالاتر مورد نیاز
بیانیه های وظیفه برای موقعیتهای اجرایی و غیر اجرایی از بیانیه های خاص OHS بهره می جوید که آنها را می توان به شاخص های عملکرد ارتباط داد. نمونه هایی از این بیانیه ها برای موقعیتهای اجرایی وغیر اجرایی عبارتند از:
کارمند غیر اجرایی
برای حصول اطمینان از ایمنی خودتان و ایمنی کارکنان، دانشجویان و بازدید کنندگان داشنگاه، از تمام سیاستها، پروسه ها و برنامه های مربوط به موقعیت تان تبعیت نمایید.
کارمند ناظر
به منظور اطمینان از ایمنی کارکنان، دانشجویان و بازدیدکنندگان دانشگاه، به تحقق، حفظ و کنترل سیستم مدیریت ایمنی و سیاستها پروسه ها و برنامه های OHS مربوط به حوزه ی مسئولیتتان بپردازید.
مدیران
به منظور اطمینان از ایمنی کارکنان، دانشجویان و بازدید کنندگان دانشگاه، به حفظ، کنترل، ارزیابی و گزارش میزان کارآیی سیستم مدیریت ایمنی و سیاستهای OHS، پروسه های و برنامه های در حوزه ی مسئولیتتان بپردازد
کارمند اجرایی
به ایجاد، تامین و فراهم نمودن مسئولیت و رهبری در قبال سیاستهای OHS سیستم مدیریت ایمنی موثر و کارآمد، پروسه ها و برنامه های در حوزه ی مسئولیت تان بپردازد. و برای اطمینان از ایمنی کارکنان، دانشجویان و بازدیدکنندگان دانشگاه، و رسیدن به بهترین روش عمل

ی باید به کنترل و ارزیابی گزارشات در مورد میزان کارایی شان بپردازد.
آزمایشات پزشکی پیش از استخدام
کلا به دو دلیل آزمایشات پزشکی قبل از استخدام انجام می شود اول به دلیل اینکه ترازی را ایجاد کرده و درآینده هر تغییری را با آن بسنجیم غالبا مجموعه داده های تراز، ابزرا ارزیابی میزان کاریی مقدایر کنترل شده می باشد

نمونه ای از مکانهای که آزمایش پزشکی پیش از استخدام و بصورت مرتب در CSU قابل استفاده می باشد به شرح زیر می باشد.
ارزیابی بصورت مرتب آزمایش پیش از استخدام خطر شغل
بصورت منظم و یا سالیانه آزمایش شنوایی سنجش AUDIONETNE کم شدن قوه شنیداری
قبل و بعد از پاشیده شدن آزمایش ویژه خوب پاشیده شدن سم دفع آفات ارگانوفسفات
گزارشات سالیانه اندازه گیری روز گزارش اندازه گیری مقدار انباشته شده کار در برابر تشعشع

دلیل دیگر انجام آزمایشات پیش از استخدام این است که جلوی شرایط تثبیت شده ی معینی را بگیریم. به هر حال تست پزشکی باید بطور قطعی بتاند شرایط خواسته شده را شناسایی کند.
یک نمونه از این نوع آزمایش آزمایش الکل و مواد مخدر برای رانندگان ترابری می باشد . با اتخاذ این شیوه، لازم است که استانداردها از طریق سیاستها و پروسه ها در مورد مواد مخدر و آزمایش مرتب وتصادفی تعیین گردند البته لازم است برنامه در تبلع شغل نیز مشخص باشد وتمام متقاضیان شغل از آن مطلع باشند.
نکته: چون از آزمایشات پزشکی قبل از استخدام استفاده می نماییم، این امر باعث نمی شود که متقاضیان کار که دارای ناتوانی هایی می باشند را حذف نماییم مثلا زمانی که آزمایش شنوایی سنجی پیش از استخدام را انجام می دهیم به این دلیل است که شغل دارای سطوح نویز بالا می باشد واین باعث نمی شود که متقاضی کم را حذف نماییم.
مسئله مهم این است که آیا فردی با ناتوانی شنوایی می تواند این شغل را انجام دهد یا نه که جواب ممکن است بله باشد.
نکته : اطلاعات در مورد آزمایشات پزشکی قبل از استخدام برای راهنمایی می باشد البته تا زمانی که فرصتی مثل مطالعه خطوط اصلی مسائل دانشگاه و یا سیاست دانشگاه پیش آید.
بکارگیری OHS
دانشگاه برای ارائه اطلاعات خاص و کلی درباه ی OHS و آموزش تمام کارکنان قبلی وجدید دارای شرایط قانونی می باشد. استافده اینترنتی از OHS و برنامه آموزشی با استفاده از مشاورین خارجی شکل گرفته است و فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز کارکنان برای فهم و تعامل با سیستم و مدیریت OHS داشنگاه و با سیاستها، راهبردها و پروسه ها، مناسب و خوب به نظر می آید.
این برنامه دانش کارکنان را درباره سلامت و ایمنی شغلی افزایش داده و منابع ارزشمند اطلاعاتی را فراهم می آید، همچنین این بسته package باعث ارتقاء ارزشهای فرهنگ ایمنی می گردد و تعهد CSU رابرای فراهم نمودن محیط کاری ایمنی و بدون حادثه نشان می دهد تکمیل این برنامه شرایط کیفیت و نگهداری گزارش را به منظور رسیدگی، تامین می نماید.
استفاده اینترنتی از OHS و برنامه آموزشی شامل واحدها و اجزاء زیر می باشد.

• جزء - ایمنی و سلامت شغلی که شامل
– وظیفه دقت و پیشکار مناسب
– اهداف و مسئولیتها در CSU
– قانون OHS و مجازتها
• جزء- سیستم های مدیریت ایمنی شامل OHSMS که در CSU می باشد.
• جزء- اصول مدیریت ریسک

برنامه آموزشی انیترنتی به بکارگیری سلامت و ایمنی در حد پایه برای تمام کارمندان و برای دانشجویان دکترا و فوق دکترا که در آزمایشگاه ها و حوزه های خطرناک کار می کند می پردازد. این برناه به منظور ثبت بخش هایی که دیده شده ثبت و نام ها و جزئیات واحد کاربران طراحی گردیده این اطلاعات بصورت الکترونیکی در «Alesco» سیستم اطلاعات منابع انسانی ثبت می گردد.
معرفی ویژه ساست نیز مسئولیت مدیر واحد یا ناظر می باشد.
مدیریت ارشد دانشگاه اعمال زیر را تصویب نموده است.
- از اول سپتامبر به عنوان بخشی از فرایند معرفی CSU، تمام کارکنانی که به تازگی برای مدت معین یا نامحدودی استخدام شده اند باید برنامه جدید معرفی اینترنتی OHS را در ظرف هفته از شروع وظایف شان در دانشگاه تکمیل نمایند.
- قبل از مارس تمام کارکنان برای مدت ثابت یا نامحدود ملزم به تکمیل اجزاء برنامه معرفی اینترنتی OHS می باشند.
- مدیریت ریسک
از سال CSU به منظور بررسی ریسک گروهی و عملیاتی به اتخاذ ساختار استراتژیکی برای مدیریت ریسک پرداخته است. جزئیات این رویکرد که در سیاست مدیریت ریسک CSU که بوسیله ی شورا تصویب گردند، وجود دارد. جزئی از آن ریسکها که باید در سطح گروهی و عملیاتی مدیریت گروه «ریسک های OHS» می باشد.
مدیریت ریسک OHS
رویکرد قانونی OHS این است که تمام کر فرمایان باید به شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات در محل کار بپردازد و شامل این اعمال می باشد.

• شناسایی خطرات در محل کار و ارزیابی میزان خطر آنها
• یافتن راههای برای کاهش خطرات و یا حداقل ایمنی نگهداشتن مردم در برابر آنها
• اطمینان یافتن از اینکه، ماشین آلات و تجهیزات و ابزار همیشه در شرایط ایمنی می باشند و ایمنی مورد استفاده قرار می گیرند.
• اخطار دادن به کارکنان در مورد خطرات و آوزش انجام کار ایمنی و عاری از خطر
• حصول اطمینان از وجود برگه حاوی اطلاعات ایمنی ماده برای هر ماده شیمیایی در محل کار
• حصول اطمینان از اینکه مواد شیمیایی و دیگر موادی که می توانند بیماری یا جراحت ایجاد کند بدقت برویشان بر چسب زده شده و ثبت گردیده اند.
استانداردها

استانداردهای استرالیا و نیوزیلند که برای مدیریت ریسک بکار می روند عبارتند از:
جزئیات و راهنمایی برای استفاده سیستم ها ی مدیریت OHS 4801:2001 AS/NZ
رهنمودهای کلی در مورد اصول سیستم های مدیریت OHS 4804:2001 AS/NZ
سیستم ها و تکنیکهای حمایتی مدیریت ریسک : AS/NZS

اصول مدیریت ریسک OHS
مدیریت ریسک عبارت است از کاربرد سیستماتیک سیاستها، پروسه ها و اعمال مدیریتی به منظور شناسایی، ارزیابی، کنترل و نظارت خطرات (ریسک) این مراحل به عنوان بخشی از فرایند جاری تکرار می شوند بخصوص زمانی که تغییراتی در محل کار بوجود می آید مانند:
• تغییرات در قانون
• اطلاعت جدید درمورد خطرات
• شروع پروژه های جدید
• معرفی مواد و تجهیزات و ماشین آلات جدید
• تغییراتی در ابزار، تجهیزات، ماشین آلات و موقعیت و استفاده شان
• معرفی کارکنان جدید با مهارتها و سطح مهارت تازه
مدیریت ریکس فرایندی که به سازمانها اجازه شنسایی مشکلات OHS خودشان را می دهد و به آنها اجازه می دهد تا راه حل های مفیدی را پیدا کنند که بطور منظم می تواند آنها را بوسیله بهترین ابزار موجود کنترل نماید و بدین وسیله از سوانح و آسیب دیدگی های جلوگیری به عمل می آورد.
مزایای مدیریت ریسک OHS چیست؟

• کارکنان ارزشمند ترین منبع سازمان می باشند، سالم و ایمنی نگهداشتن آنها موجب حفظ و مهارت می گردد که این دو مورد برای تجارت بسیار حیاتی و اساسی می باشد.
• مکان کاری ایمن باعث افزایش روحیه کارکنان و به تبع باعث افزایش بازده می گردد.
• با جلوگیری و کاهش وقوع بیماری وآسیب دیدگی، سازمان می تواند هزینه های مربوط به زمان از دست رفته تولید، استخدام و آموزش کارمند جایگزین، حق بیمه غرامت کارگران و تعمیر و یا جایگزینی دستگاه آسیب دیده را کاهش دهد.
• پیشگیری بهتر از درمان است. سود در طولانی مدت به مراتب اهمیت بیشتری نسبت به هزینه های افزایش ایمنی دارد.
• عوامل ویژه ای را که بر سانحه یا بیماری کمک می کند می توان از طریق شیوه مدیریت ریسک شناسایی و ارزیابی کرد.
• قانون OHS مدیریت ریسک را با قاطعیت به دست کار فرما و کارکنانی می سپارد که اثرات خاص خطرات را در محیط کاری شان بهتر درک می کند.
• مدیریت ریسک، کارفرما و کارکنان را به ابزار استراتژیکی دقت تحت قانون OHS مجهز می نماید.
• اصول مدیریت ریسک را به تنها برای ایمنی و سلامت شغلی بلکه برای هر محیط کاری و هر بعد کار می توان بکار برد.
سیستم مدیریت ریسک OHS در CSU
سیستم مدیریت ریسک OHS در CSU شامل مراحل زیر می باشد.
• به جستجوی زمینه ریسک می پردازد
• به شناسایی وظایف، مواد، تجهیزات و متدهایی که برای سلامت و ایمنی در محل کار ریسک محسوب می شوند می پردازد. همچنین خطرات مربوط به آنها را نیز شناسایی می کند.
• به شناسایی و ارزیابی ریسکهای مربوط به این خطرات می پردازد
• اندازه گیری های کنترل را برای کاهش و یا به حداقل رساندن ریسک انجام می دهد.
• به اندازه گیری و ارزیابی تاثیر کنترل ها می پردازد

زمینه ریسک
زمینه کلی ریسک شامل فاکتورهای اقتصادی، محیطی، قانونی، اجتماعی و سیاسی باید در تمام سطوح مدیریت ریسک مورد توجه قرار گیرد اما در کاوش اثر ریسک محلی به یاد واحد در دانشگاه بطور کل و در اجتماع بزرگتر بسیار مهم می باشند. به عنوان یک نمونه از چرایی کاوش محیط ریسک، یک واحدد را در نظر بگیرید که ریسک قرص شیر را که هیچ خطری برای کارکنان ندارد ارزیابی کرده است که ممکن است برای محیط خطرناک باشد. هر قرصی مستقیما بر محیط تاثیر نمی گذارد امام هر تبلیغی ممکن است بطور معکوس بر بازاریابی دوره های محیطی و اعتبار دانشگاه تاثیر گذارد.
در هنگام جستجوی زمینه گسترده تر ریسک، سوالات زیر ممکن است مفید باشد.
• وجود یک خطر در محل کار چه تاثیری بر روی CSU، دیگر سازمانها، جامعه محلی، منطق

ه، ایالت و یا ملت دارد؟
• چه مسائلی در داخل و خارج زمینه محل کار و در هنگام ارزیابی ریسک و برنامه ریزی استراتژی ها برای ممانعت یا کنترل باید مورد توجه قرار بگیرد؟
• چگونه این مسائل بر میزان تقویم ریسک ها تاثیر می گذارد؟ برای مثال مسائل سیاسی میزان تقدم را ممکن است افزایش دهد.
• برپایه نتیجه این مسائل، چه استراتژی های بازدارنده، کنترل های ریسک واندازه گیری های احتمال را باید برای خطرات شناسایی شده تثبیت نمود؟
• تاثیر استراتژی های تحقق یافته مدیریت ریسک بر CSU، سازمانهای دیگر، جامعه محلی، منطقه، ایالت ویا ملت چیست؟
• چگونه می توان نقشه کنترل ریسک را به گونه ای ارتقاء داد که هر گونه اثر مضرر CSU، دیگر سازمانها، جامعه محلی، منطقه، ایالت و یا ملت در آینده از بین رود و یا کاهش یابد؟
شناسایی خطرات
خطر چیست؟
خطر منبع یا موقعیتی است که از نظر آسیب دیدگی، بیماری، خسارت به وسائل و یا محیط و یا ترکیبی از اینها می تواد بطور بالقوه مضر باشد. خطرات در محل کار ممکن است ناشی از محیط محل کار، استفاده از کارخانه و مواد به طراحی ضعیف کار، پروسه ها و سیستم های مدیریت نامناسب، یا رفتار انسانی می باشد.
وقتی به جستجوی خطرات می باشیم کارگران باید مسائل زیر را به یادداشته باشند.
• چه موقعیتها حوادث یا ترکیبی از شرایط می توانند باعث ایجاد جراحت و بیماری شوند؟
• چه نوع جراحت و بیماری ممکن می باشد؟
• تجیهزات و مواد لازم برای انجام یک وظیفه چقدر مناسب هستند و موقعیت قرار گرفتن آنها چقدر خوب می باشد؟
• چگونه مردم از تجهیزات و مواد استفاده می کنند؟
• چگونه کار سازمان یا فته و مدیریت می شود؟
می توان از طریق پروسه های مختلف مانند پروسه هایی که در شکل زیر شنان داده شده به شناسایی خطرات پرداخت
شاخص هایی که به شناسایی خطرات محل کار می پردازد
• بازرسی های ایمنی

• بازرسی های محل کار
• گزارشات بازرسی محل کار از سالهای پیش
• بررسی های حادثه و سانحه
• گزارشات خطر
• گزارشات جراحت و بیماری
• کنترل بیولوژیکی و محیطی
• مصائب و شکایات به OHS

• مشاوره با کارمندان
• مشاهده
• تجزیه تحلیل وبررسی وظیفه
• پرسیدن سوالات چه می شد اگر…
تحت سیستم مدیریت ریسک OHS در CSU و به منظور شناسایی، کاهش و کنترل خطرات، هر دانشکده یا واحد دانشگاه باید به طور رسمی و حداقل دو بار در سال به بازرسی محل کار بپردازند. مدیران و ناظرین به منظور گسترش و استفاده از ترجمه مقاله سازمان مدیرت صنعتی به همراه متن انگلیسی تحت pdf
فهرستهای بازرسی مختص به ابزار و عملیات خاص خودشان مورد تشویق قرار می گیرند.
ترجمه مقاله سازمان مدیرت صنعتی به همراه متن انگلیسی تحت pdf
فهرستهای اصلی و راهنماهای عملی برای بازرسی محل کار در وب سایت http://www.csu.pdu.au/division/healsafel.ehs موجود می باشد.
به علاوه، مدیران واحد در شروع ماه می در هر سال ملزم به طراحی طرح عمل OHS می شوند. هدف از طرح OHS این است که اطمینان حاصل کنیم که تمام واحدهای دانشگاه می توانند تحت قانون OHS «وظیفه احتیاط» را به «مدیریت ریسک» تبدیل نمایند، طرح، اهداف و اعمال واحد را به منظور کاهش ریسک به سلامتی وایمنی کاهش و بودجه مورد نیاز در طول ماه آینده به تفصیل بیان می کند.
بنابراین خطرات را باید بر روی لیست بازرسی محل کار و یا در فرم گزارش خطر ثبت نمود.
زمانی که خطر جسمی شناسایی می گردد، نوارها و برچسب های اخطار باید به گونه ای نصب گردند که افراد به هم به وجود ریسک آگاه شوند و هم بفهمند که در مقابل آن ریسک اقدام به عمل آمده است.

ازریابی ریسک OHS
به محض اینکه خطرات شناسایی شوند، ریسکی که ناشی از آن خطرات می باشد باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

ریسک چیست؟
ترکیبی از فراوانی یا احتمال ری داد و پی آمد یک حادثه خاص می باشد. جایی که فراوانی قرار گرفتن در برابر خطر مسئله بزرگی می باشد پس مدت وجد خطر نیز مورد توجه قرار می گیرد
ریسک سطحی است که در آن سطح یک خطر زندگی، اعضا یا وسائل را مورد تهدید قرار می دهد و ممکن است باعث یک جراحت جزئی یا ناتوانی دائمی بیماری مثل سرطان یا مرگ شود.
عواملی که باید درارزیابی ریسک OHS مورد توجه قرار گیرد در لیست زیر نشان داده می شود
فاکتورهای ارزیابی ریسک OHS
• طبعیت قرار گرفتن در برابر خطر

• فراوانی قرار گرفتن در برابر خطر
• مدت قرار گرفتن در برابر خطر
• تعداد کارمندان، دانشجویان یا بازدید کنندگان در برابرخطر قرار گرفته اند.
• میزان یا شدت آسیبی که آن خطر وارد کرده
• احتمال وقوع آسیب
همچنین سطح ریسک در میان کارمندانی که در برابر خطر قرار گرفته اند متفاوت می باشد. عواملی که به این تفاوت و نوسان کمک می کنند در لیست زیر نشان داده می شوند.
عوامل نوسان میزان خطر ریسک OHS درمیان داشن آموزان / کارکن
• سطح آموزش
• توانایی جسمی و سطح متناسب
• محیطی که در آن کار انجام می شود.
ریسک بر چسب احتمال و شرت پی آمدهایی که بوجود می آید اندازه گیری می شود. بر اساس این ارزیابی، برای کاهش یا کنترل ریسک اولویت تعیین می گردد و مسئولیت ها بر حسب منابع انسانی، مالی و جسمی تعیین می شود. برای مثال: ریسکهایی که به سادگی حل می شوند را باید بی درنگ مورد بررسی قرار داد
مقیاس خطر CSU (ماتریکس ) که برا ساس سیستم Work Coever NSW می باشد. شیوه ای مفید برای تعیین اولویت عمل برای اغلب ریسکها می باشد بخصوص جایی که مدت قرار گرفتن در برابر خطر مسئله مهمی نیست.
مقیاس خطر CSU
میزان بدی آن چقدر است میزان شدت
خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد آیا می تواند به کسی آسیب رساند؟
هیچ گاه روی نمی دهد؟ به ندرت روی می دهد؟ گاهی اوقات روی می دهد؟ هر زمانی روی می دهد؟ میزان بیماری زایی در فرد چقدر است؟
P2 P1 S S فرد را می کشد و یا باعث معلولیت دائمی می شود
P3 P2 P1 S بیماری طولانی مدت یا آسیب دیدگی جدی
P4 P3 P2 P1 مراقبت پزشکی و چند روز استراحت
P5 P4 P3 P2 نیاز به کمکهای اولیه
S نشان می دهد که ریسک جدی می باشد و بطوری بالقوه کشنده و نیاز به اقدام فوری دارد مثل اینکه ساختمانی را اعلام می کنند که بدون استاندارد های زندگی می باشد زیرا سقف دریک طوفان آسیب جدی دیده و هر لحظه احتمال خراب شدن ساختمان وجود دارد. در آن سوی مقیاس، در فرایندهای شناسایی خطر که در CSU مورد استفاده قرار می گیرید، ER نشان می دهد که ریسک به سادگی بر طرف می شود. و باید مورد توجه جدی قرار گیرد برای مثال برداشتن جامعه هایی که در جلوی یک خروجی وصل شده است. بنابراین موارد ER بر طرف می گردد و برای سطح ریسک مورد ارزیابی یا سنجش قرار می گیرد. تمام ریسک ها در میان این دو حد و براساس سطح اهمیت و ضرورت اقدام فوری از P1 تا P5 نام گذاری می شوند به عنوان یک راه دیگر، می توانیم ماتریس را از استاندارد مدیریت ریسک استرالیا استفاده کنیم شورای ایمنی ملی استرالیا (NSCA) برای ارزیابی های پیچیده تر و ارزیابی مدت قرار گرفتن در برابر خطر کارت میزان ریسک را پیشنهاد می کند

کنترل ریسک های OHS
کنترل ریسک شامل شناسایی دامنه گزینه هایی برای کاهش یا کنترل ریسکها، ارزیابی گزینه ها و آماده سازی طرح کنترل ریسک برای تحقق می باشد.
سلسله مراتب کنترل ریسک که از موثر ترین تا بی اثر ترین مرتبه طبقه بندی شده، راهنمایی مفید برای انتخاب استراتژی های مناسب می باشد.

سلسله مراتب کنترل ریسک OHS

حذف

ریسك را با از بین بردن خطر حذف می كند

جایگزینی
مواد و تجهیزات بی خطر تر را جایگزین می كند.

كنترل های مهندسی
برای ایمنی تر نمودن محیط كار ، سیستم كار و ابزار یا تجهیزات در آنها تغییرات ساختاری ایجاد می كند
از ابزار دستی یا وسائل كمكی مكانیكی استفاده می كند.
با كمك نگهبان یا تكنیكهای مراقبت از راه دور خطر را محهور و جدا می نمایند.
در كل ساختمان و یا در محل های خاص دستگاه تهویه گاز نصب می كنند.

كنترل های اجرایی
به ایجاد پروسه های اجرائی مناسب مثل ، سیاستها ، راهنمایی ها ، پروسه های عملگر استاندارد (sops).
ماشین های ثبت ، پروانه های كار ، signage ، چرخش كار ، زمان بندی شغل ، رسیدگی روزمره و مراقبت می پردازد.

خطرات و پروسه های صحیح را آموزش می دهد.
به نگهداری ماشین های ثبت آموزشی و مدارك آموزش افراد می پردازد

به نظارت بر رعایت استانداردهای تعیین شده می پردازد.

تجهیزات محافظت شخصی (PPE)
به فراهم آوردن تجهیزات محافظت شخصی متناسب و خوب نگهداری شده پردازد و آموزش استفاده از آنها را نیز
می دهد.

کنترل مهندسی خطرات
• در زمان طراحی ساختمانها، مواد، تجهیزات و سیستم های کاری جدید، باید خطر را باز بین ببرد.
• برای کاهش خطر به طراحی دوباره محیط های کاری موجود سیستم های یا تجهیزات بپردازد
• مواد، تجهیزات یا سیستم های کاری کم خطر تر را جایگزین نمایند.
• فرایند ایمن تر را اتخاذ نمایند.
• به جدا سازی و محصور نمودن خطر بپردازد.
• سیستم های تهویه موثر را فراهم نمایند.
کنترل خطرات بصورت اجرایی
• به منظور کاهش فراوانی قرار گرفتن در برابر خطر، چرخش شغلی را ایجاد کرده اند.
• شغل را زمانی بپذیرند که کمترین تعداد کارگران در معرض خطر قرار گرفته باشند.
• رسیدگی و مراقبت
• فراهم آوردن اطلاعات و آموزش در مورد پروسه های کار ایمن

• ایجاد پروسه ای برای گزارش خطر
• افزایش پروسه های عملکرد استاندارد برای وظایف خطرناک
درمثال اول باید برای حذف ریسک تلاش کرد. اما اگر ممکن نگردید باید دیگر اعمال کنترلی را از بالای سلسله مراتب انتخاب نمود. اما برای رسیدن به سطح مطلوب کنترل ریسک، برای مثال جایگزین نمودن ماد شیمیایی سمی با مواد شیمیایی کم خطر تر وایجاد پروسه های کاری ایمن تر و تجهیزات محافظت شخصی به منظور کاهش قرار گرفتن در معرض ریسک

، استفاده ازترکیبی از اعمال کنترلی ضروری می باشد.
به دلیل اینکه تجهیزات محافظت شخصی قادر به حذف یا کاهش ریسک نمی باشند، بعد از بررسی تمام راه حلهای ممکن، باید به همراه دیگر اعمال کنترلی استفاده گردد.
زمانی که گزینه های کنترل ریسک را ارزیابی می کنیم، مسائل زیر باید مورد نظر قرار گیرد.
• آیا شرایطی وجود دارد که باید تامین گردد؟
• کدامیک از اعمال کنترلی توانایی حذف ریسک را دارد؟
• اگر نمی توان ریک را حذف کرد پس کدامیک از اعمال کنترل یا ترکیبی از آنها می تواند ریسک را کاهش دهد؟
• تاثیرات یا پی آمدهای مستقیم یا غیر مستقیم اجرای (تحقق) هر عمل کنترلی چه می باشد؟
• آیا هزینه انجام عمل کنترل بهتر از سودی است که کسب می شود؟
• ایا انجام عمل کنترلی، خطر جدیدی را ایجاد می کند واین خطر آیا بهتر یا بدتر از خطر موجود می باشد.
اعمال کنترل انتخابی باید در برنامه کنترل ریسک ثبت گردند که این برنامه کنترل ریسک بطور خلاصه به خطرات، اولویت، اهداف اعمال کنترل، تاریخ های مورد نظر، اشخاص مسئول، مابع، شاخص های عملکرد، تاریخ بازنگری وپیشرفت می پردازد.
کارکنان باید در جریان هر گونه طرح موقت یا نهایی قرار گیرند.
برای جلوگیری از ترویج خطرات جدید به محل کار، مدیریت ریسک باید در موارد زیر جمع گردد:
• برنامه ریزی و طراحی محیط کار و وظایف کاری
• طراحی و تدارک تجهیزات و
• تدارک تمام کالاها و خدمات دیگر
استفاده هدفمند و نگهداری از ابزار، تجهیزات و سیستم ها باید مورد توجه قرار گیرد. اگر فرایندی محصولی یامحل کاری طراحی شود. بطور سالم و ایمن در ذهن ساخته شود. تعداد کارهای اصلاحی برای مدیریت خطرها به حداقل می رسد.
از آنجایی که تولید کنندگان مسئول طراحی تجهیزات می باشند، زمانی که سفارشات داده می شود. فاکتورهای OHS باید به روشنی و وضوح مشخص گردد.
لیست ویژگی ها و خصوصیات مطلوب و ضروری در یک وسیله جدید باید با شماوره با استفاده کننده ها شکل گیرد. و تمام تجهیزات جدید قبل از خرید باید بوسیله ی استفاده کنندگان (مشتریان) مورد آزمایش قرار گیرند.
اندازه گیری کارایی کنترل
به منظرو حصول اطمینان از مناسب بودن طرح کنترل ریسک، باید به طور منظم بهکنترل ریسک ها و تاثیر اعمال کنترل بپردازیم ابعادی که باید مورد توجه قرار گیرد عبارت است از:
• تا به امروز کدام یک از کارهای کنترلی اجرا شده اند.
• میزان کارایی و تاثیر کنترل ها چقدر است.
• آیا نتایج مطلوب کسب شده یا خیر؟

• آیا اعمال کنترل دیگر در رسیدن به اهداف موثر تر بوده اند.
• آیا برای تولید نتیجه مطلوب تر باید کارهای کنترلی را به گونه ای تغییر دهیم؟
• آیا ریسک های دیگر در اثر اعمال کنترلی پدید آمده اند.
• چگونه می توان این ریسک های جدید را کنترل نمود
به شیوه های مختلف می توان کنترل نمود برای مثال:
• کارکنان در نقاط تعیین شده و در فرایند کار به بررسی می پردا

زند
• بررسی وآزمایش را ناظر یا رهبر گروه انجام می دهد.
• بازرسی های مستقل
• مشاوره با کارکنان
• مشاهده
• شکایات OHS مربوط به کنترل ریسک
• گزارش خطرات مربوط به کنترل ریسک ها و
• گزارشات آسیب دیدگی وبیماری مربوط به کنترل ریسک ها
• نتایج بررسی باید در طرح کنترل ریسک ثبت گردد.

انجام اصلاحات
اگر اولویتهای ریک یا اعمال کنترلی نیاز به تغییردارد، مراحل سیکل مدیر ریسک به منظور شناسایی خطرات، ارزیابی او انتخاب مناسب ترین اعمال کنترلی باید تکرار گردد در طبق آن طرح کنترل ریسک باید تغییر کند
ادغام در سیستم مدیریت ایمنی
نمودار«ادغام سیستم مدیریت ایمنی با مدیریت ریسک» در بخش نشان دهنده ی رابطه ای است که مدیریت ریسک در سیستم کلی مدیریت ایمنی دارد شایان ذکر است که سیکل کامل مدیریت ریسک بازمینه ریسک آغاز می شود و به اندازه گیری، ارزیابی واصلاح که نشنداده شده ، ختم می شود همچنین سیکل اصلاحات پی درپی برای فرایند مدیریت ریسک بکار می رود.
سیستم مدیریت ایمنی CSU به تازگی از طریق گزارش خطر و شرایط بازرسی محل کار با فرایندهای شناسایی خطر ادغام شده است . ارزیابی و کنترل ریسک با استفاده از برگه های بازرسی محل کار و طرح های عملی و فرایندهای مجزا مدیریت ریسک OHS انجام می شود.
گردآوری اسناد مدیریت ریسک OHS
اسناد تمام مراحل فرایند مدیریت ریسک باید نگهداری شود. بخصوص زمان نگهداری این اسناد مهم می باشد که ارزیابی انجام شده و میزان ریسک اولیه، حداقل و قابل قبول بوده است و عملیات بیشتری نیز انجام نمی شود.
هنگام انجام ارزیابی های عمومی و زمانی که ارزیابی ها و فرایند ها مشابه با استفاده از ارزیابی که قبلا روی فرایند یا پروسه مشابه انجام شده مورد ارزیابی قرار می گیرند باید بسیار دقت کرد.
می توانید از طریق وب سایت EHS فرم های و راهنمایی های در مورد فرایند های مدیریت ریسک را بدست آورند.

اسناد اصلی بطور مرتب به روز می شوند بنابراین تازمانی که مطمئن نشده اید که فرم ها نسخه ی تایید شده جاری می باشند به استخراج آنها برای استفاده کنونی اقدام ننمایید. در حالی که نموداری از اسناد در وب سایت EHS موجود می باشند و به منظور کمک به اسناد مورد نیاز را نگهداری می کند پس به استفاده از آن سیستم ادامه دهید.
سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)
اصول
اساس اصلاح این است که از عملکرد کنونی تان مطلع باشید به گونه ای که اهداف واقع بیانیه و عملکرد های هدف تعیین و اندازه گیری شود و وظیفه سیستم اطلاعات مدیریت جمع آوری این داده ها می باشد.
در بسیاری از سازمانها، تمرکز بر روی داده های به آسانی بدست آورده می باشد مانند زمان از دست رفته، آسیب دیدگی ها وهزینه های غرامت کارگران اتحاد و اتکا بر چنین داده های عملکرد منفی غالبا تصویری واضح و یا متعادل از آنچه که واقعا به آن دست یافته ایم به ما نمی دهد.
هدف منابع انسانی (EHS) جمع آوری جزئیات عملکرد مدیران براساس داده های حادثه و هزینه های غرامت کارگران تا پایان سال می باشد
-- مدیریت عملکرد
اصول
سیاستها و پروسه های مدیریت عملکرد به منظور مدیریت و اصلاح عملکرد فردی و سازمانی و برآوردن اهداف و اولویتهای شرکت در جای مناسب خود قرار می گیرند مدیریت عملکرد به عنوان ابزاری مهم برای رسیدن به اهداف شرکت می باشد به گونه ای که اهداف شرکت

را با اهداف و دستاوردهای کارکنان مرتبط می نماید. مدیریت عملکرد بر اصلاح عملکرد از طریق قرار دادن نتایج در مقابل اهداف فردی تیمی و سازمانی معطوف شود.
و به نیازهای آموزشی و پیشرفت کارکنان در تمام سطوح سازمانی توجه ویژه ای مبذول می دارد. مدیریت عملکرد معتقد است که افراد ارزشمندترین دارایی سازمان می باشند.

احکام و قراردادها
شرایط OHS باید در قرار دادهای عملکرد تمام کارکنان شامل کارکنان اجرایی ارشد، مدیران و ناظران قرار گیرد و این اطمینان را به ما می دهد که کارکنان از نقشی که درحفظ محیط کاری ایمن دارند، مطلعند.
شاخص های عملکرد
شاخص های عملکرد، میزان عملکرد را تعیین می کنند، واز طریق شاخص های عملکرد من

فی یا اندازه گیری های احتیاطی، برنامه های OHS یا سیستم های نصب شده مدیریت که ناشن دهنده ی نتایج مثبت می باشند، به نشان دادن نقص های سیستم میپردازد.

شاخص های عملکرد منفی
شاخص های عملکرد منفی در نتیجه ی ناتانی در مدیریت ایمنی می باشد

گزارشات آسیب دیدگی و بیماری
به منظرو اندازه گیری میزان بیماری و آسیب دیدگی، تعدادی شاخص عملکرد رایج وجود دارد که می توان در تمام آنها در گزارشات سالیانه استفاده کرد اما باید بطور فصلی مورد سنجش واندازه گیری قرار گیرند
موارد زیر در تمام جهان و در استرالیا مورد استفاده قرار می گیرند گر چه تنها چند سازمان به منظرو فراهم آوردن تصویر صحیح تری از تعداد حوادث مقیاس معالجه پزشکی را مورد استفاده قرار می دهند زمانی که میزان زمان ازدست رفته را مورد توجه قرار می دهید این زمان از دست رفته ایجاب می کند که حداقل یک روز یا یک شیفیت در اثر رویداد یا حادثه از دست رفته باشد.

نوع تشریح
(درصد) میزان وقوع زمان از دست رفته تعداد رویدادهای یک دوره تقسیم بر تعداد کارکنان
میزان فراوانی زمان از دست رفته تعداد رویدادهای یک دوره تقسیم بر کل ساعات کاری آن دوره میلیون
متوسط میزان زمان از دست رفته تعداد روزهای کاری از دسته رفته تقسیم بر تعداد کل رویدادهای یک دوره
میزان وقوع معالجه پزشکی تعداد معالجات پزشکی در یک دوره تقسیم بر تعداد کارکنان
میزان فراوانی معالجات پزشکی تعداد معالجات پزشکی در یک دروه تقسیم بر تعداد کل ساعات کاری میلیون

هزینه های غرامت کارگران
بعضی از شاخص های عملکرد ویژه در حوزه غرامت کارگران در قسمت زیر نشان داده میشود
نوع تشریح

میزان حق بیمه (RR) هزینه حق بیمه تقسیم بر کل دستمزدها
متوسط هزینه ادعای خسارت و غرامت کارگران (ACC) کل هزینه های ادعای خسارت تقسیم بر تعداد ادعاها
میزان فراوانی ادعای خسارت تعداد ادعاهای پذیرفته شده در ازای هر میلیون واحد دستمزد

شاخص های عملکرد مثبت
شاخص های عملکرد مثبت به اندازه گیری آنچه که اندازه گیری های احتیاطی در سیستم ها و سطوح عملیاتی اتخاد کرده اند، می پردازد. هر دو نوع شاخص از اهداف و غایت ها

یی برای بیان محدوده ی زمانی سطح عملکرد و آنچه که باید انجام شود استفاده می کند.

شاخص های عملکرد مدیریت
شاخص های عملکرد مدیریت ابزاری برای اندازه گیری میزان رسیدن به اهداف سیستم مدیریت می باشند. این شاخصها از اصطلاحاتی مثل میزان، توان یا نسبت استفاده می کنند تا نشان دهند که سیستم های مدیریت ایمنی یا عناصر شان چگونه عمل می کنند.
نمونه های از شاخص های عملکرد مدیریت عبارتند از:
هدف هر واحد باید به شناسایی خطرات محل کار بپردازد
مقصود درهر سال باید دوگزارش از بازرسی محل کار تکمیل گردد
شاخص تعداد گزارشات
هدف آموزش بکارگیری OHS برای تمام کارکنان جدید
مقصود آموزش باید در ماه اول استخدم انجام شود
شاخص درصد کارکنان جدید که در هفته ی اول، آموزش بکارگیری OHS رادیده اند

شاخص های عملیاتی عملکرد
هدف حذف آسیب دیدگی های مربوط به لیفت تراک در کارخانه winery
مقصود به صفر رساندن آسیب دیدگی ها در سال تعیین شده
شاخص درصد آسیب دیدگی های مربوط به لیفت تراک در کارخانه winery
هدف کاهش آسیب دیدگی های کارکنان در محوطه wagga به % در سال تعیین شده
شاخص درصد کاهش آسیب دیدگی های کارکنان در محوطه wagga در طول سال

نکته: مقصود باید زیرکانه، خاص، قابل اندازه گیری، قابل دستابی، واقع بینانه و براساس زمان باشد این اطلاعات به منزله راهنمایی طراحی می شوند البته تازمانی که سیاستها و پروسه ها در مورد این موضوع ارتقاء یابند.
-- بایگانی نمودن
اصول
گردآوری سند، مولفه ی اصلی سیستم مدیریت در csu می باشد این اطلاعاتی که هم وسیله واحد ها و هم بصورت مرکزی جمع آوری می شوند اساس پروسه های اندازه گیری و ارزیابی وبه اصلاحات کمک می کنند.
همچنین اساس حصول اطمینان از پیروی در قانون و دلیل پشتکار بسیار می باشد.
مدارکی که بصورت مرکزی نگهداری می شوند.
• مدارک تامین کمکهای اولیه و مامورین آن
• مدارک مربوط به جلسات کمیته OHS
• مدارک مربوط به EPC و کمیته های مربوطه
• مدارک مربوط به پروسه های واکنش اضطراری دانشگاه
• مدارک در مورد جلسات کمیته ایمنی در برابر تشعشع
• مدارک مربوط به استفاده از تشعشع

• مدارک مربوط به جلسات کمیته زیست ایمنی
• مدارک مربوط به کارمندان و دانشجویان
• مدارک مربوط به بازرسی ها
• مدارک مربوط به خطرات
• بازرسی های محل کار بوسیله واحدها
• انجام طرح های عمل OHS بوسیله واحدها
• مدارک مربوط به توان بخشی شغلی و غرامت کارگران
• مدارک مربوط به کنترل مشخص بیولوژیکی ومحیطی که بوسیله ی واحدها انجام می شده.
• مدارک مربوط به شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات وریسکها درمحل کار

• مدارک مربوط به بکارگیری برنامه ها
• مدارک مربوط به مجوزهای آموزش به کارکنان و برنامه های آموزش
مدارکی که واحد آنها را نگهداری می کند:
• مدارک ساختار واحد به همراه مسئولیتهای OHS
• مدارک مربوط به جلسات گروه های EHS و جلسات دیگری که OHS مورد بحث قرار می گیرد.
• مدارک مربوط به خطرات شناسایی شده و اصلاحات
• مدارک مربوط به بازرسی های محل کار و گزارشات
• مدارک مربوط به طرح های عمل OHS بازنگری ها و انجام عمل
• مدارک مربوط به پروسه های واکنش اضطراری واحد
• ثبت مواد خطر ناک
• مدارک مربوط به رسیدگی به کارخانه و تجهیزات
• مدارک مربوط به کنترل مشخص بیولوژیکی و محیطی
• مدارک مربوط به شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و ریسک ها درمحل کار
• مدارک مربوط به بکارگیری برنامه ها
• رجسترهای آموزشی، برنامه های آموزشی و گواهی نامه های آموزشی
شاخص های که نشن دهنده ی بایگانی قانونی می باشد.
• مدارک مربوط به ریسک های شناسای شده، ارزیابی شده و کنترل شده باید نگهداری شود
• گزارشات خطر و اعمال پس از آن باید مستند گردد.
• مدارک و نتایج در مورد بازرسی های محل کار، رسیدگی ها و هر عمل اصلاحی باید نگهداری شود.
• کپی از سیاستهای کنونی، پروسه های عملکرد استاندارد و طرح های عمل OHS باید نگهداری شود
• گزارش حوادث واعمال پس از آن باید مستند گردد.
• مدارک آسیب دیدگی و بیماری در محل کار باید نگهداشته شود
• آموزش OHS و مدارک آموزش بکارگیری آن باید نگهداشته شود
• مدیریت مطالبات و آسیب دیدگی و اقدامات پس از آن باید مستند گردد.
• مدارک هر جلسه ای که در آن مسائل OHS مورد بحث قرار گرفته است باید نگهداری شود
اتخاد بهترین سیستم عمل برای مدیریت اسناد مشخص باعث بررسی کامل اسناد از آغاز تا پایان سند می شود همچنین این سیستم به کنترل رواج و میزان اطلاعت منشتر شده می پردازد
اسناد تحت نظارت:
تمام اسناد نیاز به این مقدار کنترل ندارند. اما اسناد مشخص، بخصوص اسنادی ک

ه در خارج از حوزه مبدا منتشر می شوند، از اندازه گیری های کنترل ذکر شده بهره می برند.
اسنادی که باید کنترل گردند شامل موارد زیر می باشند.
• اسناد مربوط به سیاست وخط مشی
• اسناد مربوط به راهبردها
• اسناد مربوط به پروسه
• کتابهای راهنما
اطلاعات سند
برای ایجاد سیستم کنترل سند، ما باید مقدار مشخصی از اطلاعات را در مورد هر سند تحت نظارت نگهداری کنیم. این اطلاعات شامل نام سند، نویسنده یا فرد صاحب اختیار برای اصلاح سند، توضیح مختصری در مورد محتویات یا هدف سند، کسی که اجازه انتشارش را داده تاریخ تصویب استفاده از سند، مدت تعیین شده برای بازنگری و تاریخ بعدی می باشد. همچنین ما باید تمام اصلاحات انجام شده بر روی سند را ردیابی نماییم.
بازنگری در سند
اگر بخواهیم اسناد موثر و کارآمد باقی بمانند، باید صحت و اعتبارشان بطور مرتب مورد بازنگری و بررسی قرار گیرد و هر سند خاص ممکن است دارای دوره خاص بازنگری باشد. اما در کل بازنگری ها و بررسی ها در حوزه ی عملیاتی محیط سلامت و ایمنی مانند زیر طبقه بندی می شود.
سند دوره بازنگری و بررسی
سیاست (خط مشی) ساله
راهبردها ساله
فرم ها سالیانه
کتابهای راهنما سالیانه
پروسه ها سالیانه

شماره گذاری نسخه
مقدی که به عنوان کی از بهترین مقدهای کنترل، انتخاب شده و کاربرد گسترده در کنترل نرم افزاری دارد شماره گذاری نسخه می باشد. این مقد را می توان به سادگی توضیح داد و مورد استفاده قرار داد. و شامل یک عدد یک نقطه و یک عد دیگر می باشد. عدد سمت چپ نقطه نشان دهنده ی تعداد ویرایش های کلی از رمان چاپ می باشد عدد سمت راست نقطه نشان دهنده ی تعداد اصلاحات جزئی از رمان چاپ یا در زمان آخرین اصلاحات کلی می باشد عدد همیشه با / آغاز می شود و با اولین اصلاح جزئی عدد تبدیل به / می شود بعد از اصلاح جزئی بدون هیچ ویرایش کلی عدد / می شود احتمال وجود این عدد خیلی کم می باشد اما ممکن است هر ویرایش کلی باعث می شود که عدد سمت چپ نقطه یک شماره افزایش یابد و عددد سمت راست نقطه تبدیل به صفر شود بنابراین با دومین ویرایش کلی در رمان چاپ شماره به عدد یک افزوده می شود و عدد / را به مادهی مزیت اصلی سیستم مشاره گذاری این است ه با یک نگاه اطلاعات زیادی را می توانیم کسب نماییم اگر عدد نسخه / باشد پس هیچ تغییری از رمان چاپ صورت نگرفته است عدد / نشان می دهد که ویرایش کلی و اصلاح جزئی از رمان آخرین ویرایش کلی وجود داشته است.
به عبارت دیگر، این سند خاص به روز نگهداری شده است و بطور منظم مورد بررسی و ویرایش قرار گرفته است.
نسخه های طرح مقدماتیبا / شروع می شوند و همانطور که گفته

شد افزایش می یابد اما عدد گذاری کنترل نسخه به محض تایید شدن با / آغاز می شود.
تاریخچه ی سند و مدارک کنترل نسخه
گر چه که کنترل مکانیزمی را برای شناخت محلی که سندتان بر عهده آن محل است فراهم می آورد اما توصیف آنچه که در هر اصلاح جزئی و کلی دخالت داد کافی نیست. انجام این کار نیاز به استفاده از مدارک کنترل نسخه دارد که برای هر شماره نسخه، تاریخ چاپ هر نسخه، فرد مسئول اصلاحات و جزئیات انجام اصلاحات را نشان می دهد. با افزودن اطلاعات مورد نیاز دیگر، همانطور که تحت عنوان اطلاعات سند در بالا مورد بحث قرار گرفت ما تمام اطلاعات مورد نیاز را تنها بر روی یک فرم تهیه می کنیم که نگهداری و پیدا کردن مدارک را آسانتر می کند.

اصلاحات

اصلاحات درسیاست (خط مشی)
ایجاد تغییرات درسیاست تنها با تهیه تاییدیه مکتوب و ممهور از مامور یا فرد تایید کننده اصلی عملی می گردد. این تاییدیه ها و مدارک هر سند باید نگهداری شوند. ایجاد تغییرات در سیاست به منظور شماره گذاری نسخه اصلاحات کلی در نظر گرفته می شود و باید عدد سمت چپ نقطه را افزایش دهد و عدد سمت راست نقطه صفر گردد برای مثال نسخه / تبدیل به نسخه / می شود

اصلاحات اجرایی
اصلاحات اجرایی که در نتیجه تغییر نام بخش ها، تغییر شماره تلفن ها یا تغییرات در اصلاحات و ساختار جملات به شرطی که معنی جمله تغییر نکند می باشد اصلاحات اجرایی محسوب می گردند. این اصلاحات را مدیر اجرایی، بخش منابع انسانی یا نماینده آن حوزه که آن سند خاص را مدیریت می کند اجرای می کنند. اصلاحات اجرایی به عنوان اصلاحات جزئی محسوب می گردند و عدد سمت راست نقطه را افزایش می دهند
برای مثال نسخه / تبدیل به نسخه ی / می شود.
گزارش درون و بیرون سازمانی
درون سازمانی
همانطور که فرهنگ ایمنی در داخل دانشگاه گسترش می یابد. گزارش OHS در داخل CSU نیز افزایش می یابد. در حال حاضر گزارش سالیان درون سازمانی در مورد عملکرد OHS در داخل دانشگاه وجود دارد همچنین گزارشی در مورد OHS وجود دارد که به رهنمودهای وزارت دارایی می پردازد و بخشی از گزارش سالیانه دانشگاه می باشد.
در داخل دانشگاه، هدف فراهم نمودن انواع گزارشات زیر برای مدیریت ارشد می باشد.
• گزارشات در مورد شناسایی خطر و اصلاحات
• گزارشات در مورد طرح های عمل واحد
• گزارشات در مورد بازرسی های محل کار در واحد
• گزارشات در مورد سوانح وری داده برای کارکنان و دانشجویان
• گزارشات در مورد مدیریت آسیب دیدگی و غرامت کارگران در دانشگاه
• گزارشات در مورد بازرسی های دانشگاه
• گزارشات در مورد پیگرد قانونی Work Cover دانشگاه
• گزارشات در مورد ایمنی در برابر تشعشع در دانشگاه
• گزارشات در مورد زیست ایمنی در دانشگاه
• گزارشات در مورد آمادگی در مواقع اضطراری
برون سازمانی
در حال حاضر نمونه های اندکی وجود دارند که گزارشات برون سازمانی را ملزم می کند این گزارشات شامل گزارش سوانح به دلیل غرامت کارگران و گزارش حوادث جدی به work cover و مولفه OHS در گزارش سالیانه دانشگاه می باشد.
گزارش الزامی حوادث به NSW work cover

قانون OHS شخص مسئول محل کار را ملزم می کند که حداکثر تا روز پس از وقوع حادثه منجر به فوت یا آسیب دیدگی جدی مراتب را به work cover گزارش دهد. به منظور اینکه CSU این شرایط را برآورده نماید و واکنشها را از تمام واحدهای دانشگاه با هم هماهنگ نماید، تمام سوانحی که در آن کارکنان، دانشجویان و بازدید کنندگان آسیب دیده اند و دارای معیارهای

موجود در لیست زیر می باشند باید از طریق اداره منابع انسانی که به واحدتان خدمات ارائه می دهد به کارمند مدیریت غرامت کارگران و آسیب دیدگی گزارش شود. در ظرف ساعت باید به این توصیه عمل کرد. در اینجا ذکر می کنیم که گزارش غرامت کارگران به بیمه گر وگزارش به work cover دارای محدودیت زمانی نیز می باشد. محدودیت زمانی برای مطلع نمودن بیمه گر تا
معیارهایگزارش الزامی حوادث به work cover
• حوادثی که منجر به مرگ شخص می شود
• حوادثی که منجر به آسیب دیدگی می شود به گونه ای که کارمند دیگر نمی تواند در محل کار حاضر شود و یا وظایف معمولی اش را برای مدت زمان روز متوالی نمی تواند انجام دهد.
• بیماری که باعث می شود که کارمند نتواند درمحل کارش حاضر شود و یا وظایف معمولی اش را برای مدت زمان روز متوالی نتواند انجام دهد.
• وقایع خطرناکی که ناشی از آسیب دیدگی دیگ جوش، دیگ فشار یا ظرف انجماد باشد که ایمنی کارمندان، دانشجویان و بازدید کنندگان را به خطر اندازد
• وقایع خطرناکی که ناشی از آسیب به وسیله حمل بار یا وسیله کنترل یک جرثقیل، بارور، نقاله یا داربست می باشد به گونه ای که ایمنی کارکنان دانشجویان یا بازدیدکنندگان را به خطر بیاندازد
• حوادث ویژه در سرکار که مربوط به انفجار، نشت مواد خطرناک با آسیب به کارخانه و تجهیزاتی است که سلامت و ایمنی اشخاص را در محل کار به خطر می اندازد.
- سیستم مدیریت OHS در واحد
-- مقدمه
همانطور که قبلا بیان کردیم، سیستم مدیریت ایمنی CSU آمیزه ای از مدیریت متمرکز کوچک و مالکیت واحد و مدیریت خطرات و فرایندها به منظور به حداقل رسانیدن ریسک می باشد.
بخش های زیر توضیح رویکردهایی می پردازد که واحد های برای مدیریت موفق مسائل OHS اتخاد می کند
-- ساختار مدیریت OHS در واحد
نمودار زیر نشان دهنده ی اجزاء سیستم مدیریت کارآمدد OHS می باشد. ارزش طولانی مدت در اتخاذ چنین شیوه ای، در اصلاح در پیشرفت پی درپی و فراینده میباشد نه در تنها تلاشی برای سرو سامان دادن امور و بعد به استراحت پرداختن، با توجه به مدیریت OHS در تعین جایی که شما اکنون هستید و در تعیین واقع بینانه ی جای که در پایان سال در آنجا هستید کمترین منابع مورد نیاز می باشد.
پس شما میتوانید آنچه را که بدست آورده اید و آنچه را که نتوانسته اید بدست آورید دوباره اندازه گیری نمیید و به ارزیابی دوباره اهداف تان پرداخته وهدفهای جدید را برای خودتان تعیین کنید. با این رویکرد. اصلاحات هر ساله ادامه پیدا خواهد کرد. اگر دارای سیستم مدیریت OHS نیستید. یک نقطه شروع خوب ایجاد ساختار OHS و فراهم نمودن مکانیزمی خوب برای ارتباط و مشاوره می

باشد. این کار چارچوب خوبی را برای ایجاد مدیریت اساسی ریسک و برنامه های OHS که به منظور به حداقل رسانیدن ریسکهای سطح بالاتر طراحی شده اند ایجاد می کند. پس شما می توانید برای اندازه گیری وارزیابی تلاشهای آغازین تان به تحقق رویکردها به عنوان هدفی آتی بنگرید.

سیستم مدیریت موثر OHS برای واحدها
ساختار و تعهد:
با مدیریت خوب و برتر تعهد را نشان می دهد

جوابگویی را در برابر تمام عملکردهای OHS قرار می دهد.
برای OHS، ارتباط مشاره و همکاری به ارمغان می آورد.
افراد شایسته را در وظایف تعیین شده قرار می دهد و یا آموزش را آغاز می کند.
سیاست OHS را تبدیل به رویکردی مفصل می کند.
به تعیین و استقرار فرهنگ ایمنی می پردازد
به منظور تعیین موقعیت حقیقی، به بررسی تمام ابعاد OHSMS می پردازد

طراحی و استانداردها
به شناسایی ریسک ها، اهداف و شاخص های عملکرد می پردازد
به طراحی استراتژی ای اصلاحات می پردازد
کارمندان را مطلع ساخته و با آنها به مشورت می پردازد
به تعیین استانداردهای متناسب باعملیاتها می پردازد
اهدافی که قابل اندازه گیری، دست یافتنی و واقع بینانه اند را تعیین می کند.
OHS را با مکانیزم های طراحی موجود در کنار هم قرار می دهد.
برای عناصر خاص سیستم، مسئولیت تعیین می کند.
به منظور اتخاد اصول مدیریت ریسک به طراحی و برنامه ریزی می پردازد
به طراحی برنامه ای OHS می پردازد که حاصل ارزیابی آمار OHS هستند.
برای مدیریت حادثه و پس از حادثه برنامه ریزی می کند.
به شناسایی نیازهای اطلاعاتی، آموزشی و تعلیمی می پردازد

تکمیل تحقق: منابع انسانی، فیزیکی و مالی تخصیص می دهد
OHS را در کنار پروسه های مدیریتی موجود قرار می دهد
برای تحقق هر هدف OHS، مسئولیتهایی را تعیین می کند.
کارمندان را مطلع نموده و با آنها به مشورت می پردازد
جلوگیری از ریسک و پروسه های مدیریت ریسک را تحقق می بخشد

پروسه های عملکرد استاندارد را در جایی که لازم باشد توصعه می دهد.
برای هر هدف به جمع آوری اطلاعات، دستورالعمل و آموزش می پردازد
پروسه ها را برای گزارش یا ارائه سند تکمیل می کند.
به تکمیل و آزمایش طرح های مربوط به حوادث آینده (مدیریت حادثه) می پردازد
به تکمیل پروسه های مدیریت پس از حادثه و استراتژی های اصلاحات می پردازد.
اندازه گیری و ارزیابی
به اندازه گیری شاخص های عملکرد OHS که در فرایند برنامه ریزی تعیین شده می پردازد
به اندازه گیری میزان تحقق استانداردهای تعیین شده، می پردازد

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir