توضیحات

 مقاله بررسي تنوع ژنتيکي جمعيتهاي سه گونه بابونه((Anthemis sp با استفاده از فعاليت آنزيمي پراکسيداز pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي تنوع ژنتيکي جمعيتهاي سه گونه بابونه((Anthemis sp با استفاده از فعاليت آنزيمي پراکسيداز pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي تنوع ژنتيکي جمعيتهاي سه گونه بابونه((Anthemis sp با استفاده از فعاليت آنزيمي پراکسيداز pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي تنوع ژنتيکي جمعيتهاي سه گونه بابونه((Anthemis sp با استفاده از فعاليت آنزيمي پراکسيداز pdf :

مقدمه

بابونه رومی (Anthemis sp) گیاهی علفی، چند ساله و از خانواده Asteraceae است. مصرف بابونه ( آلمانی و رومی) از گذشته دور در جهان مستند است و در فارماکوپه های 26 کشور آمده است .(22) این گیاه، مدیترانهای بوده و منشاء آن پرتغال، فرانسه و الجزایر است و در حال حاضر، مصرف سالانه بابونه در جهان شامل بابونه آلمانی و رومی، بیش از 4 هزار تن گل خشک است(.(1 بابونه یکی از مهم ترین داروهای شناخته شده توسط انسان و یکی از پرمصرفترین گیاهان دارویی در اروپا، خاورمیانه،

آمریکای شمالی، استرالیا و کشورهای آفریقایی است و بر این اساس در چند دهه اخیر در مناطق مختلف جهان به ویژه در کشورهای اروپایی تحقیقات زیادی پیرامون جنبههای بهزراعی و بهنژادی این گیاه انجام گرفته و همه ساله شاهد انواع محصولات تولیدی از این گیاه می توان بود. بهمین دلیل و با توجه به کاربرد روز افزون آن در صنایع داروسازی، آرایشی و بهداشتی، عطرسازی و تهیه چاشنیهای غذائی، بررسی تنوع ژنتیکی بابونه جهت

35

مجله پژوهشهای سلولی و مولکولی (مجله زیست شناسی ایران) جلد 27، شماره 1، 1393

اصلاح و دستیابی به ژنوتیپهای برتر، امری ضروری به نظر میرسد.

تنوع ذخایر ژنتیکی علاوه بر کمک به پایداری پوشش گیاهی در مقابل تنشهای ناشی از عوامل زنده و غیر زنده، در اصلاح ارقام و دستیابی به ژنوتیپهای برتر نیز اهمیت دارد .(15) نشانگرهای بیوشیمیایی از دهه 1950 میلادی برای مطالعه گیاهان زراعی به صورت گستردهای مورد استقبال قرار گرفت. از این نشانگرها برای شناسایی گونههای مختلف گیاهی، تفکیک هیبریدها، تعیین خلوص واریتهها، بررسی روابط تکاملی و تعیین میزان حساسیت گیاه نسبت به تغییرات و تنشهای محیطی استفاده میشود.

نشانگرهای آنزیمی یکی از مهم ترین نشانگرهای بیوشیمیایی هستند که در سطح وسیع مورد استفاده قرار میگیرند. در مطالعاتی که بر پایه این نشانگرها انجام میشود از چندشکلی آیزوزیمی((isozym polymorphism

استفاده میشود .(20)

ایزوآنزیمها اشکال متفاوت و قابل مشاهده الکتروفورزی آنزیمها هستند که توسط ژنهای متفاوت و جایگاههای متفاوت ژنی کد میشوند. هر ژن میتواند در یک مکان ژنی، آللهای متفاوتی داشته باشد که این آللها با تغییرات جزئی، پروتئینهای تغییر یافته را کد میکنند. این پروتئینها زیر دستهای از ایزوزیمها یعنی آلوزیمها هستند که ناشی از تفاوتهای آللی اند. بررسی گوناگونی آلوزیمی که ناشی از تغییرات در توالیهای DNA رمز کننده پروتئین میباشد، از روشهای متداول در زیستشناسی جمعیتهای گیاهی است(23 و .(25

آنزیم پراکسیداز به شماره اندکس (EC1.11.1X) و از گروه آنزیمهای اکسیدوردوکتاز است. گیاهان در برابر عوامل تنشزای محیطی پروتئینهایی با نام کلی پروتئینهای وابسته به عوامل بیماریزا ( (PRPs: Pathogen Related Proteins

تولید میکنند. این پروتئینها به گروههای مختلفی تقسیم میشوند. تحقیقات نشان دادهاند که اعضای یک تا پنج این

پروتئینها (PRP1-PRP5) فعالیت آنزیمی ندارند ولی از

PRP6 تا PRP11 همگی دارای فعالیت آنزیمی هستند و آنزیم پراکسیداز در خانواده PRP9 قرار دارد 12)، 13 و .(24 در همین رابطه فعالیت آنزیم پراکسیداز در پسته رقم احمدآقایی آلوده به قارچ آسپرژیلوس( (10، سیبهای رقم زرد آلوده به باکتری سودوموناس((2 و قارچ پنسیلیوم و خیارهای آلوده به فوزاریوم((9 مورد بررسی قرار گرفته است. حداکثر فعالیت این آنزیم در فصول سرد سال گزارش شده است. با استفاده از این آنزیم میتوان تأثیر تنش سرما بر گیاهان را مطالعه کرد و از این طریق میتوان به گیاهانی مقاوم تر به سرما نیز دست پیدا کرد( .(4 آنزیم پراکسیداز، از مهم ترین آنزیمها در سیر تحولات فیزیولوژیک گیاهان میباشد و به دلیل فراوانی باندها و نیز امکان وضوح باندها جهت مطالعات ایزوزیمی، همواره از جایگاه خاصی برخوردار بوده و بسیاری از محققین برای بررسی تنوع ژنتیکی گیاهان از تفسیر زیموگرامهای الکتروفورزی این آنزیم استفاده کرده اند 5)، 6، 7، 19 و .(21 البته برای بررسی تنوع ژنتیکی، تنها از آنزیم پراکسیداز استفاده نمیشود و گاهی، سایر آنزیمهای گیاهی به عنوان مارکرهای شیمیایی برای بررسی تنوع ژنتیکی مورد مطالعه قرار میگیرند(5، 11، 16، .(17

هدف از انجام این تحقیق شناسایی تنوع ژنتیکی و پلیمورفیسم درون گونهای و میان گونهای بابونه با استفاده از آنزیم پراکسیداز است تا از این طریق بتوان کارآیی آنزیم پراکسیداز را به عنوان یک نشانگر مناسب جهت بررسی تنوع ژنتیکی گونههای متفاوت بابونه مورد مطالعه قرار داد.

همچنین هدف دیگر، معرفی مناسبترین والدین جهت هیبریداسیون است تا از این طریق و با استفاده از مطالعات آتی، مانند انتقال ژن بتوان جهت اصلاح گیاه دارویی بابونه اقدام نمود.

مواد و روشها

36

مجله پژوهشهای سلولی و مولکولی (مجله زیست شناسی ایران) جلد 27، شماره 1، 1393

بذر جمعیتهای مورد مطالعه از بانک ژن مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور تهیه گردید. جمعیتها شامل شش جمعیت از گونه A. triumfetti از استانهای مازندران، گلستان و آذربایجان غربی، دو جمعیت از گونه A. haussknechtti از استانهای ایلام و گلستان و یک جمعیت از گونه A. pseudocotula از استان گلستان بود.

مشخصات جغرافیایی و اقلیمی هر منطقه در جدول 1 آمده است. بذور ابتدا نشاکاری شده و بعد از انتقال به مزرعه تحقیقاتی واقع در ایستگاه البرز کرج( مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 10 تکرار کشت شدند. پس از رشد کافی و رسیدن به اندازه مورد نظر، نمونهبرداری در اردیبهشت ماه از بوتههای یکساله انجام گرفت. از 90 نمونه متعلق به نه

جمعیت مورد مطالعه(از هر جمعیت 10 تکرار) به میزان یک گرم برگ جدا شد و به نسبت 1:2 با محلول استخراج

1 EDTAII ) درصد، 1 pvp40 درصد و مرکاپتواتانول 1

درصد) به خوبی در هاون سرد همگن شد. نمونهها با دور

4000 و به مدت 20 دقیقه سانتریفیوژ شده و عصاره آن خارج گردید. الکتروفورز به روش ژل پلی آکریل آمید حاوی ژل با غلظت 12 درصد انجام شد. از هر نمونه به میزان 70 میکرولیتر در داخل هر چاهک تزریق و ولتاژ منبع الکتریکی روی حالت max و آمپر بر روی 90 میلیآمپر(

برای هر دو ژل) تنظیم شد. هنگامی که حرکت آنزیم درژل به 8 سانتیمتر رسید، ژل از دستگاه جدا شده و درون محلول پراکسیداز گذاشته شد. بعد از حدود 12 ساعت ژل، از این محلول خارج شده و در آب مقطر قرار داده شد.
اطلاعات حاصل از ژل آنزیم به صورت لوکوسهای PXA، PXB و PXC نشان داده شد و با توجه به این سه لوکوس و با شمارش تعداد باندهای به وجود آمده در هر لوکوس، ماتریس دادهها ترسیم گردید. میانگین تعداد آلل در هر لوکوس((Na، تعداد آللهایی با فراوانی مساوی یا بیش از

25 درصد و 50 درصد و آللهای نادر( با فراوانی کمتر و یا مساوی 0/05 درصد) ، هتروزیگوسیتی و درصد

پلیمورفیسم با نرم افزار Gene Alex محاسبه گردید.

تسهیم گوناگونی ژنتیکی درون و میان گروهی توسط آزمون واریانس مولکولی((AMOVA و برنامه نرمافزاری

ARLEQUIN 101 تعیین گردید. اهمیت هر جزء واریانس با آزمون Excoffier مطالعه و فاصله ژنتیکی براساس معادله Nei برآورد گردید. با استفاده از فاصله ژنتیکی، تجزیه به مولفههای اصلی و تجزیه خوشهای به روش

UPGMA انجام گرفت.

برای معرفی گیاهان مورد مطالعه، از حرف اول نام گونه و سپس نام شهر محل جمع آوری گیاه استفاده شد.

نتایج

تفسیر زیموگرام پراکسیداز از روش Thiebaut و همکاران انجام شد. ژل پراکسیداز به وسیله 3 لوکوس ژنی رمز میشود، به طوری که دو زون دارای فعالیت کافی و پایدار هستند و تحت عنوان PXB و PXC مورد بررسی قرار میگیرند و زون سوم((PXA وابسته به فصل میباشد که با مشاهدات صورت گرفته بر روی ژلهای پراکسیداز در این تحقیق لحاظ گردید. در لوکوس PXA اختلافات آللی وجود نداشت و تنها در جمعیت گرگان از گونه A. pseudocutula فراوانی آلل A و B برابر با 0/500 بود.

لوکوس PXB با 5 آلل، دارای اختلافات آللی قابل توجهی بود به طوری که فراوانی آللی از 0/000 تا 0/800 متغیر بود.

بیشترین فراوانی آللی مربوط به آلل B درگونه A. haussknechtii و در جمعیت ایوان((0/800 و کمترین فراوانی، مربوط به آلل A در گونه A. triumfetti و در جمعیتهای گرگان و رامیان((0/050 بود. در لوکوس PXC

چهار آلل دیده شد که بیشترین فراوانی مربوط به آلل A در گونه A. triumfettiو در جمعیت زیراب (0/875) و
کمترین فراوانی در آلل D در جمعیت رامیان متعلق به گونه (0/050)A. triumfetti بود. در مجموع سه آلل نادر با فراوانی 0/050 در آللهای A و D گونه A. triumfetti (در لوکوسهای PXB و ( PXC دیده شد. چهار آلل مختص به

37

مجله پژوهشهای سلولی و مولکولی (مجله زیست شناسی ایران) جلد 27، شماره 1، 1393

محل در گونههای triumfetti A. و A. pseudocutula نیز مشاهده شد(جدول .(2
متعلق به جمعیت گرگان و در لوکوسهای PXA و PXB
جدول -1 مشخصات جغرافیایی و اقلیمی مناطق مورد مطالعه

شهر استان ارتفاع طول عرض میانگین حداکثر حداقل حداکثر حداقل
(m) جغرافیایی جغرافیایی بارندگی دمای دمای رطوبت رطوبت
سالانه((mm سالانه سالانه (%) (%)
گرگان گلستان 160 36/83 54/76 554/62 25/23 13/07 81/87 53/63
ایوان ایلام 1140 33/81 46/28 554/14 22/72 11/6 54/2 27
زیراب مازندران 1900 36/04 50/5 600 10 5، 7 75 65
رامیان گلستان 230 37/01 55/13 554/62 23/25 13/07 81/87 53/63
ارومیه آذربایجان غربی 1332 37/35 45/03 260/28 18/4 5/63 69/9 23/9
جدول شماره-2 فراوانی آللی در 9 جمعیت از 3 گونه Anthemis بر اساس داده های آنزیمی

لوکوس آلل -Hگرگان -Hایوان -Pگرگان -Tگرگان- T 1گرگان2 -Tرامیان -Tزیراب -Tارومیه1 -Tارومیه2
PXA A 0/00 0/00 0/500 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00
B 0/00 0/00 0/500 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00
A 0/300 0/00 0/550 0/050 0/100 0/050 0/500 0/150 0/450
PXB B 0/700 0/800 0/450 0/250 0/500 0/550 0/500 0/750 0/550
C 0/00 0/200 0/00 0/250 0/400 0/400 0/00 0/100 0/00

D 0/00 0/00 0/00 0/350 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00
E 0/00 0/00 0/00 0/100 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00
A 0/667 0/800 0/150 0/350 0/800 0/350 0/875 0/350 0/300
PXC B 0/333 0/200 0/850 0/400 0/200 0/350 0/125 0/00 0/250
C 0/00 0/00 0/00 0/150 0/00 0/250 0/00 0/650 0/450
D 0/00 0/00 0/00 0/100 0/00 0/050 0/00 0/00 0/00
جدول-3 جدول تکثر ژنتیکی در 9 جمعیت از 3 گونه Anthemis مورد مطالعه

تعداد تعداد آللهایی تعداد موثر ضریب آللهای مختص تعداد آللهایی تعداد آللهایی هتروزیگوسیتی پلی مورفیسم
جمعیت مشاهده
آلل((Na با فراوانی %5 آلل((Ne شانون((I به محل((Nr بافراوانی%25 با فراوانی %50 (%p)

شده((Ho
-Hگرگان 1/333 1/333 1/175 0/416 0/00 0/00 0/00 0/288 %66/67
-Hایوان 1/333 1/333 0/980 0/334 0/000 0/000 0/000 0/212 %66/67
-Pگرگان 2/000 2/000 1/774 0/601 0/667 0/000 0/000 0/417 %100
-Tگرگان1 3/000 3/000 2/340 0/896 0/667 0/333 0/667 0/475 %66/67
Tگرگان2 1/667 1/667 1/248 0/481 0/000 0/000 0/000 0/300 %66/67
-Tرامیان 2/333 2/333 1/792 0/692 0/000 0/333 0/667 0/408 %66/67
-Tزیراب 1/333 1/333 1/093 0/357 0/000 0/000 0/000 0/240 %66/67
-Tارومیه1 1/667 1/667 1/172 0/459 0/000 0/000 0/333 0/287 %66/67
-Tارومیه2 1/667 1/667 1/599 0/585 0/000 0/000 0/333 0/380 %66/67
38

مجله پژوهشهای سلولی و مولکولی (مجله زیست شناسی ایران) جلد 27، شماره 1، 1393

جدول-4 ماتریس برآورد نااریب فاصله ژنتیکی (NEI) در میان 9 جمعیت از 3 گونه Anthemis بر اساس داده های آنزیمی

جمعیتها -Hگرگان -H ایوان -P گرگان -T گرگان1 -T گرگان2 -T رامیان -T زیراب -T ارومیه1 -T ارومیه2
-Hگرگان 0
-Hایوان 0/069 0
-Pگرگان 0/49 0/864 0
-Tگرگان1 0/373 0/371 0/633 0
-Tگرگان2 0/131 0/053 0/890 0/299 0
-Tرامیان 0/224 0/166 0/622 0/203 0/156 0
-Tزیراب 0/070 0/160 0/708 0/528 0/147 0/427 0
-Tارومیه1 0/384 0/325 1/095 0/610 0/456 0/232 0/469 0
-Tارومیه2 0/207 0/393 0/489 0/486 0/467 0/259 0/279 0/121 0

اشتراک‌گذاری:

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

دانلود مقاله بررسي تنوع ژنتيکي جمعيتهاي سه گونه بابونه((Anthemis sp با استفاده از فعاليت آنزيمي پراکسيداز با word, پروژه word مقاله بررسي تنوع ژنتيکي جمعيتهاي سه گونه بابونه((Anthemis sp با استفاده از فعاليت آنزيمي پراکسيداز, دانلود سورس مقاله بررسي تنوع ژنتيکي جمعيتهاي سه گونه بابونه((Anthemis sp با استفاده از فعاليت آنزيمي پراکسيداز با word, سیستم مقاله بررسي تنوع ژنتيکي جمعيتهاي سه گونه بابونه((Anthemis sp با استفاده از فعاليت آنزيمي پراکسيداز با word, مدیریت مقاله بررسي تنوع ژنتيکي جمعيتهاي سه گونه بابونه((Anthemis sp با استفاده از فعاليت آنزيمي پراکسيداز به زبان word, مقاله بررسي تنوع ژنتيکي جمعيتهاي سه گونه بابونه((Anthemis sp با استفاده از فعاليت آنزيمي پراکسيداز با word, پروژه دانشجویی مقاله بررسي تنوع ژنتيکي جمعيتهاي سه گونه بابونه((Anthemis sp با استفاده از فعاليت آنزيمي پراکسيداز, مقاله بررسي تنوع ژنتيکي جمعيتهاي سه گونه بابونه((Anthemis sp با استفاده از فعاليت آنزيمي پراکسيداز به زبان word, مقاله بررسي تنوع ژنتيکي جمعيتهاي سه گونه بابونه((Anthemis sp با استفاده از فعاليت آنزيمي پراکسيداز در word, سیستم مقاله بررسي تنوع ژنتيکي جمعيتهاي سه گونه بابونه((Anthemis sp با استفاده از فعاليت آنزيمي پراکسيداز تحت word, دانلود پروژه مقاله بررسي تنوع ژنتيکي جمعيتهاي سه گونه بابونه((Anthemis sp با استفاده از فعاليت آنزيمي پراکسيداز با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) مقاله بررسي تنوع ژنتيکي جمعيتهاي سه گونه بابونه((Anthemis sp با استفاده از فعاليت آنزيمي پراکسيداز, سورس پروژه مقاله بررسي تنوع ژنتيکي جمعيتهاي سه گونه بابونه((Anthemis sp با استفاده از فعاليت آنزيمي پراکسيداز به زبان word, مقاله بررسي تنوع ژنتيکي جمعيتهاي سه گونه بابونه((Anthemis sp با استفاده از فعاليت آنزيمي پراکسيداز با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) مقاله بررسي تنوع ژنتيکي جمعيتهاي سه گونه بابونه((Anthemis sp با استفاده از فعاليت آنزيمي پراکسيداز, مقاله بررسي تنوع ژنتيکي جمعيتهاي سه گونه بابونه((Anthemis sp با استفاده از فعاليت آنزيمي پراکسيداز به زبان فایل ورد (word), مقاله بررسي تنوع ژنتيکي جمعيتهاي سه گونه بابونه((Anthemis sp با استفاده از فعاليت آنزيمي پراکسيداز در فایل ورد (word), سیستم مقاله بررسي تنوع ژنتيکي جمعيتهاي سه گونه بابونه((Anthemis sp با استفاده از فعاليت آنزيمي پراکسيداز تحت فایل ورد (word), دانلود پروژه مقاله بررسي تنوع ژنتيکي جمعيتهاي سه گونه بابونه((Anthemis sp با استفاده از فعاليت آنزيمي پراکسيداز با word, پروژه مقاله بررسي تنوع ژنتيکي جمعيتهاي سه گونه بابونه((Anthemis sp با استفاده از فعاليت آنزيمي پراکسيداز به زبان فایل ورد (word), سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir