توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحقیق رابطه بین سبک اسناد و سلامت روانی در بین دانشجویان دارای 127 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق رابطه بین سبک اسناد و سلامت روانی در بین دانشجویان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق رابطه بین سبک اسناد و سلامت روانی در بین دانشجویان

چکیده
مقدمه
الف- نظریه اسناد
ب- نظریه های اسناد
نظریه اسناد روانشناسی ساده هایدر
نظریه اسناد استنباط متناظر جونز و دیویس
نظریه تغییر همگام هارولد کلی
نظریه ترکیبی اسناد شیور
اسنادهای درونی
اسنادهای بیرونی
ج- دیدگاههای نظری در زمینه ارتباط شیوه های تبیین تنیدگی با سلامت روانی
نظریه استیصال اکتسابی
نظریه استیصال اسنادی
نظریه ناامیدی
د- سلامت روانی
هـ مفهوم سلامت روان در برخی نظریه های روان تحلیل گری
نظریه زیگموند فروید
نظریه کارل یونگ راجع به سلامت روان
مفهوم سلامت روانی از نظر هنری موری
مفهوم سلامت روان در نظریه روانی – اجتماعی – زیستی آدلر
مفهوم سلامت روان در نظریه کارل راجرز انسان گرا
بیان موضوع پژوهش
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه پژوهش
تعاریف عملیاتی متغیرها
اسناد
سبک اسناد پایدار – ناپایدار
سلامت روانی
دانشجو
الف- مطالعات داخلی
ب- مطالعات خارجی
جمعیت هدف و روش نمونه گیری
ابزار پژوهش
معرفی ابزار پژوهش
روش نمره گذاری
طبقه بندی سوالات پرسشنامه
الف- موقعیت مثبت
ب- موقعیت منفی
اعتبار
پایایی
اعتبار
پایایی
پرسشنامه وضعیت اقتصادی اجتماعی
طرح پژوهش
روش جمع آوری داده ها و اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده ها
الف- توصیف داده ها
جدول (1-1) فراوانی،‌درصد شغل پدر
جدول (3-1) فراوانی،‌درصد شغل مادر
جدول (2-1) فراوانی،‌درصد تحصیلات پدر
جدول (4-1) فراوانی،‌درصد تحصیلات مادر
جدول (5-1) فراوانی و درصد رتبه تولد
جدول (6-1) فراوانی، درصد تعداد فرزندان خانواده
جدول (7-1) فراوانی، درصد نوع مسکن
جدول (8-1) فراوانی،‌درصد معدل دانشجویان
جدول (9-1) فراوانی، درصد درآمد ماهیانه
جدو ل(10-1) میانگین انحراف معیار، بطور کل در دانشجویان
جدول (11-1) میانگین و انحراف معیار در دانشجویان دانشکده علوم انسانی
جدول (12-1) میانگین و انحراف معیار در دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی
جدول (13-1) میانگین و انحراف معیار در دانشجویان دانشکده هنر
جدول (14-1) میانگین و انحراف معیار در پسران دانشکده علوم انسانی
جدول (15-1) میانگین و انحراف استاندارد در پسران دانشکده فنی و مهندسی
جدول (16-1) میانگین و انحراف استاندارد در پسران دانشکده هنر
جدول (17-1) میانگین و انحراف معیار دختران دانشکده علوم انسانی
جدول (18-1) میانگین انحراف معیار دختران دانشکده فنی و مهندسی
جدول (19-1) میانگین و انحراف معیار در دختران دانشکده هنر
جدول (20-1) میانگین و انحراف معیار پسران بطور کلی
جدول (21-1) میانگین و انحراف معیار دختران بطور کلی
ب- یافته های مبتنی بر فرضیه ها
جدول (1-2) مربوط به همبستگی بین سبک استاندارد و سلامت روانی در کلیه دانشجویان
جدول (2-2) مربوط به تفاوت سبک اسناد در دانشجویان دانشکده های سه گانه
جدول (3-2) مربوط به تفاوت سلامت روانی در دانشجویان دانشکده های سه گانه
جدول (4-2) مربوط به همبستگی بین وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سلامت روانی در کلیه دانشجویان
جدول (5-2) مربوط به همبستگی بین سبک اسناد و سلامت روانی دانشجویان دانشکده علوم انسانی
جدول (6-2) ، مربوط به همبستگی بین سبک اسناد و سلامت روانی در دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی
جدول (7-2) مربوط به همبستگی بین سبک اسناد و سلامت روانی در دانشجویان دانشکده هنر
جدول (8-2) مربوط به تفاوت سلامت عمومی در دانشجویان با معدل کمتر و بیشتر از 99/
جدول (9-2) مربوط به تفاوت سبک اسناد در دانشجویان با معدل کمتر و بیشتر از 99/
جدول (10-2) مربوط به تفاوت سلامت عمومی در دختران و پسران بطور کلی
جدول (11-2) مربوط به تفاوت سبک اسناد در دختران و پسران بطور کلی

 چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین سبک اسناد و سلامت روانی در دانشجویان دختر و پسر دانشکده های علوم انسانی و پایه، فنی و مهندسی و هنر دانشاه علم و فرهنگ صورت گرفته است

نمونه این پژوهش 90 نفر از دانشجویان رشته های مختلف که از سه دانشکده ی مختلف فنی و مهندسی و انسانی و هنر می باشد که از هر گروه 30 نفر نمونه گیری شده که 15 نفر از آنها دختر و 15 نفر از آنها پسر می باشد

در این پژوهش روش نمونه گیری به صورت خوشه ای تصادفی انجام شده و به جای افراد از گروهها برای نمونه گیری استفاده شده و از بین سه دانشکده به صورت تصادفی انتخاب شدند

برای جمع آوری اطلاعات پژوهش از پرسشنامه سبک اسناد (CASQ)، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)  و پرسشنامه وضعیت اجتماعی و اقتصادی استفاده شده است

فرضیه های اصلی پژوهش به شرح ذیل مورد بررسی قرارگرفتند

فرضیه اول:‌بین سبک اسناد و سلامت روانی دانشجویان همبستگی منفی و معناداری در سطح 1% وجود دارد

فرضیه دوم: با توجه به جدول (2-2) ، 417/0=f و سطح معناداری 660P< ،‌هیچ تفاوت معناداری بین سبک اسناد در دانشجویان دانشکده های سه گانه وجود ندارد

فرضیه سوم: با توجه به جدول (3-2) ، 745/0=f و سطح معناداری478/0P< ،‌هیچ تفاوت معناداری بین سلامت روانی در دانشجویان دانشکده های سه گانه وجود ندارد

فرضیه چهارم: با توجه به جدول (4-2)،  بین وضعیت اقتصادی- اجتماعی و سلامت روانی در کلیه دانشجویان هیچ همبستگی معناداری وجود ندارد

فرضیه پنجم: با توجه به جدول (5-2)،‌هیچ تفاوت معناداری بین سبک اسناد و سلامت روانی در دانشجویان دانشکده علوم انسانی وجود ندارد

فرضیه ششم:‌با توجه به جدول (6-2)، بین سبک اسناد و سلامت روانی در دانشجویان فنی و مهندسی همبستگی مثبت و معناداری در سطح 5% وجود دارد

فرضیه هفتم: با توجه به جدول (7-2)، هیچ تفاوت معناداری بین سبک اسناد و سلامت روانی در دانشجویان دانشکده هنر وجود ندارد

فرضیه هشتم: با توجه به جدول (8-2)، 742/0=t و سطح معناداری 460/0P< ، هیچ تفاوت معناداری بین سلامت روانی در دانشجویان با معدل کمتر از 99/13 و بیشتر از 99/13 وجود ندارد. هرچند بین میانگینهای آنها تفاوت اندکی به چشم می خورد

فرضیه نهم: با توجه به جدول (9-2)، 102/1-t= و سطح معناداری 274/0P< هیچ تفاوت معناداری بین سبک اسناد در دانشجویان با معدل کمتر از 99/13 و بیشتر از 99/13 وجود ندارد

فرضیه دهم: با توجه به جدول (10-2)، 398/1t= و سطح معناداری 166/0P< هیچ تفاوت معناداری بین سلامت روانی در دختران و پسران بطور کلی وجود ندارد

فرضیه یازدهم:‌با توجه به جدول (11-2)، 167/3-=t و سطح معناداری 002/0P> تفاوت معناداری بین سبک اسناد در دختران و پسران بطور کلی وجود دارد


مقدمه

امروزه سلامت روانی طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت به عنوان یکی از ملاکهای لازم برای سلامت عمومی در نظر گرفته شده است. براساس نظر کارشناسان این سازمان سلامتی عبارت است از حالت «رفاه کامل جسمی،‌روانی،‌اجتماعی و نه فقدان بیماری است». یکی از روشهای تشخیص سلامت روانی از بیماری تعیین ملاک و معیار برای آنهاست. سابیشن و آفر (1984) چهار ملاک اساسی سلامت روانی را تحت عنوان فقدان اختلال یا نشانه های مرضی، کارکرد مطلوب، برخورداری از ویژگیهای اکثریت افراد جامعه و داشتن رفتار متناسب با فرهنگ هر جامعه برشمرده اند. البته در هریک از ملاکها اشکالاتی وجود دارد

عوامل زیادی در سلامت روانی دانشجویان دخالت دارند که طبق تحقیقات انجام شده یکی از این عوامل نحوه اسناد دانشجویان می باشد،‌بدین معنی که اسناد نامطلوب می تواند سلامت روانی فرد را تهدید کند. تئوری اسناد از تئوریهای شناختی انگیزشی است که هدف آن بررسی شیوه هایی است که افراد، رویدادها و حوادث را تبیین کرده و به دنبال روابط علت و معلولی بین آنها هستند (هاردی و ویری، 1984)

اولین کسی که به موضوع اسناد توجه کرده هایدر (1985) بود. او اسناد را به صورت فرایندی که افراد بکار می برند تا رویدادها (رفتارها)‌را به شرایط زیربنایی پیوند دهند،‌تعریف کرده است. در واقع او معتقد است که مردم در تبیین رفتار دیگران یا اسناد موقعیتی می دهند (رفتار فرد را معلول عوامل موقعیتی می دانند) یا اسناد گرایشی می دهند (معتقدند شخص با این رفتار، یکی از صفات شخصی خود را بروز داده است). (کریمی، 1373)

پس ازهایدر، جونز و دیویس (1965) نظریه اسناد را با توجه به پیامدهای رفتار بعنوان مبنای اسناد شکل دادند. منظور آنها این بود که مردم سعی دارند از یک عمل استنباط کنند که آیا آن عمل با یک ویژگی (خصیصه) پایدار فرد تطبیق می کند یا خیر (کریمی، 1373)‌

سپس هارولدکلی (1976) در نظریه تغییر همگام خود بر این اعتقاد بود که مردم اسنادهای خود را بر مبنای اصل تغییر همگام  انجام می دهند. این اصل می گوید برای این که عاملی علت یک رفتار باشد، باید هروقت آن رفتار روی می دهد،‌آن عامل حاضر باشد و وفتی رفتار رخ نمی دهد،‌آن عامل نیز حضور نداشته باشد. به اعتقاد کلی مردم برای اسناد از سه منبع اطلاعاتی همرایی، ثبات و تمایز استفاده می کنند. آیا فرد در همان موقعیت همان رفتار را دارد (همرأیی)،‌آیا فرد در مورد همه موقعیتها همین رفتار را دارد یا صرفا در یک موقعیت خاص (تمایز)، آیا فرد همواره در این موقعیت چنین رفتاری دارد یا فقط همین یکبار در این موقعیت چنین رفتاری داشته باشد (کریمی، 1373)،  و بالاخره شیور در نظریه ترکیبی خود که ترکیبی از سه نظریه بالاست، سه مفروضه بیان داشته است. بدین معنی که رفتارها تصادفی رخ نمی دهند و قابل پیش بینی هستند. همچنین رفتارها قابل مشاهده افراد،‌اطلاعات معتبری در مورد علل زیربنایی خود بدست می دهند و مردم تمایل به پیش بینی رفتار دیگران دارند. و سرانجام آخرین نظریه پرداز اسناد، برناردواینر (1971) نظریه اسناد را در ارتباط با یادگیری در مدارس مطرح کرده است و معتقد است مردم بازده رفتار خود را به عوامل درونی- بیرونی،‌پایدار- ناپایدار، قابل کنترل، غیرقابل کنترل اسناد می دهند. و در تبیین شکست و موفقیت ، پیامد آن را به یکی از چهار عامل توانایی،‌تلاش،‌شانس و دشواری تکلیف اسناد می دهند. (فورسایت، 1990)

بطور کلی اسنادها عملکرد آینده خود را تحت تاثیر قرارمی دهند و با انتظار فرد درباره بازده او در آینده پیوند دارند. البته اسناد افراد با توجه به شرایط محیطی و تجارب موفق و ناموفق متفاوت است. سلیگمن و همکارانش اسنادها را در سه بعد بیرونی – درونی،‌کلی – اختصاصی، پایدار- ناپایدار طبقه بندی کردند و معتقدند که سبک اسناد چهار اصل دارد و فرض بر این است که برای تهدید سلامت روانی و خصوصا وقوع افسردگی وجود هر چهار اصل لازم است، که عبارتند از

1-   انتظار شیوع حوادث بسیار ناگوار یا انتظار وقوع حوادث بسیار مطلوب

2-   ناتوانی در کنترل نتایج مرتبط با این حوادث

3-   برخورداری از سبک اسنادی ناجور (نسبت دادن رویدادهای منفی به علل بیرونی، ناپایدار،‌اختصاصی)‌

4-  هرقدر اطمینان درباره حالت ناگوار مورد انتظار و غیرقابل کنترل بودن رویداد بیشتر باشد،‌نارسایی های شناختی، انگیزشی، نیرومندتر خواهندبود و هرقدر رویداد غیرقابل کنترل برای فرد اهمیت بیشتری داشته باشد، اختلال عاطفی و کاهش عزت نفس بیشتر خواهدبود

علایق محققان بیشتر برروی اصل سوم متمرکز شده است. طبق این اصل برخورداری از یک سبک اسنادی ناجور فرد را مستعد می سازد تا در برابر رویدادهای ناخوشایند یا عدم وقوع رویدادهای خوشایند افسردگی نشان دهد. (نظری، 1372)

با توجه به مطالب فوق، تحقیق حاضر به بررسی و شناخت سبک اسناد دانشجویان دانشکده های هنر،‌علوم انسانی،‌فنی مهندسی بعنوان یکی از عوامل موثر در سلامت روانی آنها خواهد پرداخت تا شاید بتوان از این طریق، راه حلی موثر برای بهبود هرچه بیشتر سلامت روانی ارائه داد

فصل اول: مبانی نظری پژوهش

الف- نظریه اسناد

ب- نظریه های اسناد

نظریه روانشناسی ساده هایدر

نظریه استنباط تطابقی جونز و دیویس

نظریه تغییر همگام هاورلدکلی

نظریه ترکیبی اسناد شیور

نظریه سه بعدی برنارد واینر

ج- دیدگاه های نظری در زمینه ارتباط شیوه های تبیین با سلامت روانی

نظریه استیصال اکتسابی

نظریه استیصال اسنادی

نظریه ناامیدی

د- سلامت روانی

هـ- نظریه های سلامت روانی

نظریه زیگموندفروید

نظریه کارل یونگ

نظریه هنری موری

نظریه کارل راجرز


الف- نظریه اسناد

اسناد نسبت دادن چیزی به چیز دیگر و فرایندی است که از طریق آنها رفتار افراددیگر را تبیین می کنیم. نظریه اسناد به مطالعه فرایند نسبت دادن به نحوه داوری مردم در مورد دلایل یا علل رفتار اجتماعی می پردازد

همانطور که می دانیم،‌زندگی اجتماعی پیچیده است و مردم برای درک علل رفتارهای روزمره خود به مقدار زیادی اطلاعات تاریخی،‌فرهنگی و زیست شناختی نیاز دارند. اما متاسفانه ، احتمال کمی دارد که این اطلاعات برای شناخت علل رفتار آدمی همیشه در دسترس باشد. اما با وجود محدودیت در شناخت علل رفتار، بسیاری از افراد می کوشند تا علل هر چیز را تبیین کنند، حتی اگر با انتقادات درستی نیز روبرو شوند

نظریه پردازان اسنادی مردم را به عنوان دانشمندان ساده تلقی می نمایند که تلاش می کنند دلایل رویدادهای بین شخصی را که مشاهده و تجربه می کنند، دریابند

برای نمونه ممکن است از خود بپرسند: در تعجبم که چرا آن شخص به من لبخند زد؟ با شروع از چنین رویداد مشاهده شده ای، مردم به دلیلهای موجود برای نیتهای احتمالی این اتفاق رو می آورند (مهربانانه، عصبی، تمسخرآمیز) و فراتر از آن که، پیش فرضهای شخصی به وسیله چنان نیتها  و رفتارها نشان داده می شود (یک شخص مهربان؟ یک فرد عصبی؟ یا یک شخص ظالم و خودخواه) (از کمپ ، 1370: 578)

نظریه اسناد مبتنی بر این فرض است که مردم علت یک رفتار را براساس احساس خود نسبت می دهند و طبق احساس خود عمل می کنند. آنها معمولا علت یک رفتار را یا به ویژگیهای گرایش یا به عوامل موقعیتی نسبت می دهند. اسناد گرایشی[1]، شامل نسبت دادن کنشهای فرد به گرایشهای درونی وی مانند نگرشها، ویژگیها و انگیزه ها و اسناد موقعیتی[2] : شامل نسبت دادن کنشهای فرد به عوامل موقعیتی و محیطی است

در واقع، نظریه اسناد به بررسی این نکته می پردازد که چگونه انسانها حوادث را به برخی علل خاص نسبت می دهند، ولی آنها را به سایر افراد نسبت نمی دهند. زیرا واکنش ما به رفتار دیگران به طور گسترده تابع تفسیرما از چگونگی واکنش آنان است (یعنی چه علتی را به کنش آنان نسبت می دهیم)

ب- نظریه های اسناد

نظریه اسناد روانشناسی ساده هایدر

قدیمی ترین فرمول‌بندی نظریه اسناد در کارهای فریتس هایدر (1958) مشاهده می شود. به نظر او بیشتر مردم روانشاسان تازه کاری هستند که می کوشند رفتار دیگران را بفهمند تا دنیا را قابل پیش بینی تر کنند

طبق گفته هایدر،‌بیشتر مردم در این مورد یکی از سه تبیین زیر را به کار می گیرند

الف: آنها ممکن است فرض کنند که رفتار شخص دیگر معلول عوامل موقعیتی نظیر عوامل اقتصادی یا فشارهای اجتماعی است (اسناد موقعیتی)

ب: آنها ممکن است تصور کنند که آن رفتار غیرعمدی و اتفاقی بوده و احتمالا در آینده روی نخواهد داد (اسناد موقعیتی)

ج: تبیین سوم این است که شخص با این رفتار یکی از صفات شخصی خود را بروز داده است (اسناد شخصی)

هایدر معتقد است که اسنادهای شخصی وقتی بیشتر آشکار می شوند که محیط امکان یک رشته رفتارهای متنوع و ممکن را فراهم کند. وقتی درباره یک شخص یک اسناد شخصی استنباط شد، از این اسناد برای پیش بینی رفتار او می توان استفاده کرد

نظریه اسناد استنباط متناظر جونز[3] و دیویس[4]

جونز و دیویس (1965) توجه خود را بر پیامدهای رفتار به عنوان مبنای اسناد متمرکز کردند. طبق نظر آنها، فرایند اسناد اثراتی را که در یک موقعیت مفروض ناشی از هر پاسخ احتمالی است، مشخص می کند. پیامدهای غیرمعمول بینش پرارزشی درباره گرایشهای رفتاری عامل به ما می دهد. چنانکه ازنام نظریه برمی‌آید استنباطهای انجام شده درباره صفات شخصی، وقتی که رفتار تظاهری از آن صفات فرض می شوند با هم تطبیق می کنند

به بیان ساده تر این نظریه پیش بینی می کند که مردم سعی دارند از یک عمل استنباط کنند که آیا آن عمل با یک ویژگی پایدار شخص عامل تطبیق می کند یا نه. آیا شخص که رفتاری پرخاشگرانه نشان می دهد،‌حیوان صفت است؟ آیا شخصی که برای امور خیریه پول می دهد فردی نوعدوست است؟ برای پاسخگویی به چنین سوالاتی مردم بر مبنای سه عامل استنباط انجام می دهند

1-  نخستین عامل درجه حق انتخاب مشخص است. رفتارهایی که آزادانه انتخاب شده باشند، برای دادن اسناد شخصی گویاترند تا رفتارهایی که تحمیلی باشند. جونز و هریس [5] (1967)، دانشجویی مقاله ای علیه فیدل کاسترو نوشته بود. به نصف آزمودنیها گفتند که او این موضع را آزادانه انتخاب کرده است و به نیمی دیگر گفتند استاد درس او را به داشتن آن موضع گمارده است. بعد از آزمودنیها خواسته شد که نگرش واقعی دانشجوی مزبور را حدس بزنند. آزمودنیها بین رفتار و نگرش دانشجویی مزبور وقتی که او حق انتخاب داشت، رابطه بیشتری می دیدند،‌تا وقتی که حق انتخاب نداشت

2-  عامل دوم که افراد را به استنباطهای گرایشی وا می دارد، میزان مورد انتظار بودن[6] است. رفتارهایی که از هنجار دور باشند، درباره شخص بیشتر به ما چیزهایی می گویند تا رفتارهایی که عادی و مطابق با هنجار و بخشی از یک نفش اجتماعی باشند، یا تحت آن شرایط مورد انتظار باشند (جونز و همکاران، 1961)، بدین ترتیب مردم فکر می کنند که درباره شخصیت آدمی که لباس پانکی یا رَپ می پوشد یا شهروندی که از دادن مالیات فرار می کند، بیشتر می دانند تا افرادی که لباس معمولی می پوشند و مالیات خود را به موقع می پردازند

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir