توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله مقایسه روشهای بسته بندی انارهای تجاری آبدانان استخوانی طبس و میخوش عقدا یزد وتأثیر روی کیفیت و ارزش افزوده آن دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه روشهای بسته بندی انارهای تجاری آبدانان استخوانی طبس و میخوش عقدا یزد وتأثیر روی کیفیت و ارزش افزوده آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مقایسه روشهای بسته بندی انارهای تجاری آبدانان استخوانی طبس و میخوش عقدا یزد وتأثیر روی کیفیت و ارزش افزوده آن

چکیده 
1- مقدمه وکلیات 
1-1-مقدمه: 
1-2-کلیات: 
1-2-1-محیط رشد: 
1-2-2-آفات وبیماریها: 
1-2-3-روشهای نگهداری محلی: 
1-2-4-موارداستفاده: 
1-2-5-بیان مساله: 
1-3-اهداف: 
1-3-1اهداف آرمانی: 
1-3-2-اهداف کاربردی: 
1-4-واژه ها واصطلاحات فنی وتخصصی: 
2- پیشینه تحقیق 
2-1-کلیات: 
2-2-کاربرد: 
2-3-درطول رشدمیوه: 
2-4-مرحله برداشت: 
2-5-پس ازبرداشت: 
3- مواد و روشها 
3-1-موقعیت وزمان بندی: 
3-2-روش جمع آوری نمونه وبسته بندی: 
3-3-روش تحقیق وجمع آوری داده: 
3-3-1-آزمایش اول(TSS): 
3-3-2-آزمایش دوم(%TA): 
3-3-3-آزمایش سوم(PH): 
3-3-4-آزمایش چهارم(Panel Test): 
3-3-4-1-تهیه پرسش نامه: 
3-3-4-1-1-سوالات وضعیت ظاهری: 
3-3-4-1-2- سوالات وضعیت کیفی : 
3-3-4-2-انتخاب افراد: 
3-3-4-3-روش کار: 
3-4-شاخص طعم: 
3-5-روش تجزیه وتحلیل داده ها: 
3-5-1-داده های آزمایشگاهی: 
3-5-2-داده های شاخص بازارپسندی: 
3-6-شرایط آزمایش: 
3-6-1-دما: 
3-6-2-نوع بسته بندی: 
3-6-3-رطوبت: 
3-6-4-محیط نگهداری: 
3-6-5-مدت زمان آزمایش: 
3-6-6-مکان آزمایش: 
3-6-7-وسایل وموادموردنیاز: 
3-6-7-1-وسایل: 
3-6-7-2-مواد موردنیاز: 
3-7-الگوی مفهومی پروژه: 
4- نتایج وبحث 
4-1-کلیات: 
4-2-مقایسه تاثیرتیمارهای متفاوت: 
4-2-1-تاثیرتیمار های مختلف رویPh: 
4-2-1-1-اثردما(Temperator) 
4-2-1-2-اثرواریته های متفاوت (VAR): 
4-2-1-3-اثرروشهای مختلف نگهداری (Storage): 
4-2-2-اثرتیمارهای مختلف رویTSS: 
4 -2-2-1-اثردما: 
4-2-2-2-اثرروش نگهداری: 
4-2-2-3- اثررقم : 
4-2-3-اثرتیمارهای مختلف رویTA: 
4-2-3-1-اثردما: 
4-2-3-2-اثرروش نگهداری: 
4-2-3-3- اثررقم: 
4-3-شاخص طعم: 
4-3-1-تعیین طعم میوه هادرآزمایش اول: 
4-3-2-تعیین طعم میوه هادرآزمایش آخر : 
4-3-3-مقایسه طعم میوه هادرآزمایش اول باآزمایش آخر: 
4-4-مقایسه داده های آزمون میزان بازار پسندی: 
4-4-1-آزمون ها: 
4-4-1-1-آزمون اول: 
4-4-1-2-آزمون دوم: 
4-4-2-روش مقایسه: 
4-4-3-مقایسه داده های آزمایش شاخص بازارپسندی: 
4-4-3-1-مقایسه داده های آزمایش ظاهری: 
4-4-3-1-1-بررسی آزمون F: 
4-4-3-1-2-بررسی آزمون میانگین ظاهری میوه ها: 
4-4-3-2-تست کیفی شاخص بازارپسندی: 
4-4-3-2-1-بررسی آزمون F: 
4-4-3-2-2-بررسی آزمون میانگین کیفی میوه ها: 
4-4-3-2-3-بررسی رتبه انارهادرمجموع تست شاخص بازارپسندی: 
4-5-بحث ونتیجه گیری: 
5- نتیجه گیری وپیشنهادات 
5-1-نتیجه گیری: 
5-2-پیشنهادات: 
6- فهرست منابع 
7- پیوست 
7-1-پرسش نامه آزمون بازارپسندی 
7-2-جداول 
7-2-1-جدول1و2 
7-2-2-جدول3و4 
7-2-3-جدول5و6 
7-2-4-جدول7و8 
7-2-5-جدول9و10 
7-2-6-جدول11 
7-2-7-جدول12 
7-2-8-جدول13 
7-2-9-جدول14و15 
7-2-10-جدول16و17 
7-2-11-جدول18 
7-2-12-جدول19 
7-3-نمودارها 
7-3-1-نمودار1 
7-4-اشکال 
7-4-1-شکل1 
7-4-2-شکل2 
7-4-3-شکل3 
7-4-4-شکل4 
7-4-5-شکل5 
7-4-6-شکل6 
7-4-7-شکل7 
7-4-8-شکل8 
7-4-9-شکل9 
7-4-10-شکل10 

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله مقایسه روشهای بسته بندی انارهای تجاری آبدانان استخوانی طبس و میخوش عقدا یزد وتأثیر روی کیفیت و ارزش افزوده آن

1برادران جمیلی، س. (1385). میزان استخراج رنگینه از پوست انار و استفاده از آن جهت کاربرد الیاف پشمی(35-30)

2زمانی،ذ.(1369).بررسی مهمترین خصوصیات ومشخصات انار های ساوه ومرکزی.پایان نامه فوق لیسانس ،گروه باغبانی دانشکده کشاورزی کرج( 29-34)

3شاکری‌، م.(1385). بررسی مقدماتی تأثیر حذف پرچم در کنترل کرم گلوگاه انار و اثرات جنبی آن. نخستین جشنواره و همایش منطقه‌ای انار کاشان(100)

4شاکری‌، م.(1384). گزارش نهایی طرح مقایسه ارقام انار تجارتی استان از نظر عملکرد، بازارپسندی و میزان مقاومت به کرم‌گلوگاه انار، آفتاب‌سوختگی، ترکیدگی، سرمازدگی و شته‌های انار. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد، (117)

5شاهدی، م.(1367).نگهداری اناربه طرق سنتی و صنعتی .گزارش بررسی مسایل اناردرایران. جهاددانشگاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه دانشکده تهران.(168-175)

6عسکری سرچشمه،م.ع.(1364(بررسی اثردماروی خواص انبارداری انار.(پایان نامه فوق لیسانس ارائه شده به گروه باغبانی دانشکده کشاورزی کرج)،(48-52)

7میرخاور، ز.(1386-1387).اثرآنتی اکسیدانی ترکیبات فنولی پوست و دانه انار برتالو و روغن سویا (10-5)

8هاشمی، ر. ا.(1384).بررسی اثر کلریدکلسیم و واکس بر کمیت و کیفیت میوه انار رقم ملس یزدی وگل تفت درمراحل مختلف انبارداری(20-7)

9Artes, F.Tudela, J.A.Gil, M.I.(1998).Improving the keeping quality of pomegranate fruit by intermittent warming 207:316-

10.Aviram, M.Rosenblat, M.Gaitini, D.Nitecki, S.Hoffman, A.Dornfeld, L.Volkova, N.Presser, D.Attias J.H.Hayek, T.(2003).Pomegranate juice consumption for 3years by patients with carotid artery stenosis reduces common carotid intima-media thickness,blood pressure and LDL oxidation 423:423-

11. Ben-Arie, R.Segal, N. and Guelfat-Reich, S. (1984). The maturation and ripening of the Wonderful pomegranate

12. Ben- Yehoshua, Sh., R. V. Rodov, S.Fishman, & 1. Peretz. (1998). Packaging of ftuits and vega tables: Reducing condensation of water in Bell paper and mangoes, Acta Horticulturae. 464: 387-

13. Ben- Yehoshua, Sh., E. Barak, & B.Shapiro. (1987). Potharvest curing at high

temperatures reduces decay of individually sealed lemon, Pomelo and other citrus ftuit.J. Amer. Hort. Sci. 112(4): 658-

14. Ben- Yehoshua, Sh., B. Shapiro, Z. Even Chen, & S. Lurie.(1983). Mode of action of plastic film in extending life of lemon and bell pepper fruits by alleviation of water stress. Plant Physiology. 73:87-

15.Joles, W. (1995). Predicting film permeability needs for modified atmosphere packaging of lightly processed and vegetables. Hort. Sci. 30( 1): 25-

16. El-Nemr, S.E., Ismail, I.A. and Ragalo, M. (1990). Chemical composition of juice and seeds of pomegranate fruit162-

17.Francisco, A. J.Ginez, M.Juan, A.Martinez.(1995).controlled atmosphere of pomegranate33-

18.Guo, ch.Yang, j.Wei, j.Li, Y.Xu, J.Jiang, Y.(2003)Antioxidant activities of peel,pulp and seed fractions of common fruits as determined by FRAP assay.Nutrition Research.1719-

19. Harborne, J.B. (1982).Introduction to Ecological Biochemistry. Academic Press, London, UK

20.Hertog, M. G. L.Sweetnam, P. M.Fehily, A. M.Elwood, P.C.Kromhout, D.(1997). Antioxidant flavonols and ischaemic heart disease in a Welsh population of men. The Caerphilly study.Am. J. Clin. Nutr. 65, 1489-

21.Juan, P.Martinez, J.Martinez, J.J.Oltra, M.A.and Ferrandez, M. (1998).Current situation of pomegranate growing(Punica granatum L.) in southern Alicante.Chemical control of pests and diseases and financial cost157:157-

22. Kashiwada, Y.Nonaka, G. I.Nishioka, I.Chang, J. J.Lee,K. H.(1992). Antitumor agents, 129. Tannins and related compounds as selective cytotoxic agents. J. Nat. Prod., 55,1033-

23. Lansky, E.Shubert, S.Neeman, I.(1998). Pharmacological and therapeutical properties of pomegranate. In Proceedings 1st International Symposium on Pomegranate; Megarejo, P.;Mart´nez, J. J.; Mart´nez, J., Eds.; CIHEAM, Orihuela,Spain, Pr-07 232:231-

24.Maestre, J.Senabre, R.Melgarejo, P.and Garcia-Viguera, C.(1996).Preparation of pomegranate  jellies 223:219-

25.Melgarejo P,Martinez, J.Martinez, J.J. and Sanchez, M.(1998).Preliminary survival experiments in transplanting pomegranate 176:175-

26.Melgarejo, P. and Martnez, R.El Granado. Ed. Mundi-Prensa Libros, S.A., Madrid

27.Melgarejo, P.Sanchez, M.Hernandez, F.Martinez, J.J. and Amoros, A.(1998).Parameters for determining the hardness and pleasantness of  pomegranates (Punica granatum L.) 226:225-

28.Melgarejo, P.(1993).Selection y Tipificacion Varietal de Granado(Punica granatum L.). PhD Thesis,UPV

29. Pota, S., S. Keta, & M. L. C. Thongtham.(1989). Effect of packing materials and temperatures on quality and storage life of pomegranate fruits. Hort Abstract

30. Schubert, S.Y.Lansky, E. P.Neeman, I.(1999). Antioxidant and eicosanoid enzyme inhibition properties of pomegranate seed oil and fermented juice flavonoids. J. Ethnopharmacol.66, 11-

31.Stow, J. 1993. Effect of calcium ions on apple fruit softening during storage and ripening . Postharvest Biol Technol 3: 1 -

 

2-1-کلیات

مطالعات اپیدمیولوژی نشان می دهدکه مصرف میوه وسبزیجات بامحتوای بالای فنول باکاهش بیماریهای قلبی،مغزی، عروقی ومرگ دراثرتورم سرطانی مرتبط است(Hertog et al,1997).ودرآب میوه قرمزمانندانگوروتوت هامیزان فعالیت آنتی اکسیدان مورد توجه است.ازاین روآب انارنیزبه علت همین رنگ قرمزوفعالیت های بیولوژیکی مختص به آن دارای محبوبیت زیادی می باشد(Lansky et al,1998)

آنتی اکسیدان وآنتی تومورال فعال درتانن های پوست انار(Kashiwada et al,1992) و فعالیت آنتی اکسیدان آب انار ترش (Schubert et al,1999) گزارش شده است.یکی ازکاراکترهای اصلی کیفیت آنتی سیانین بارنگ قرمزدانه هاوآب آن نشان داده می شود.رنگ قرمز به غلظت ونوع محتوای آنتی سیانین درمیوه وابسته است (Harborne,1982)

انارمیوه ایست که ازمناطقی که اکنون ایران وافغانستان نامیده می شودسربرآورده است(Artes,1998)

اناردرختچه ایست خزان دارکه البته درنواحی گرم ومرطوب بازمستان های معتدل همیشه سبز است وحداکثرارتفاع آن به شش مترمی رسد.لازمه میوه دهی انار تابستانهای گرم وپاییز طولانی وخشک است.انار گیاهی است یک پایه وگرده ها ومادگی خودرابه راحتی بارورمی کند.(برادران جمیلی سارا،1385)اناردرجه حرارت پایین تراز12درجه سانتی گرادرانمی تواندتحمل کندزیراسرمای پایین ترازاین حد موجب خشک شدن قسمتهای هوایی وازبین رفتن درختان می گردد.(Guo et al,2003)همچنین انار میوه‌ای است گرمسیری تا نیمه گرمسیری که در مناطق حاشیه کویر، با تابستانهای گرم و خشک، محصول خوبی می‌دهد. انار بومی ایران بوده و در حال حاضر کشور ما با داشتن قریب 60000 هکتار باغهای انار و تولید حدود 665000 تن میوه، بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده انار دنیاست(شاکری،1384)

درخت انارمعمولاًبه وسیله قلمه چوبی ریشه تکثیرپیدامی کندکه اغلب درگلخانه ها پیوندزده وبعدازیک سال به مکان دایمی آن منتقل می شود.قلمه های درخت اناردرفصل یخبندان قادربه ریشه زنی نمی باشنددرصورتی که آنها معمولاًدرانتهای زمستان ودراوایل بهارقادربه انتقال به قطعه ای جدیدمی باشند که ازاین امرقبل ازجوانه زنی صورت می گیرداگرچه عوامل متفاوتی ممکن است اتفاق بیفتدکه ازاین امرجلوگیری کند(Melgarejo et al,1998).دراسپانیاپیوندزدن اغلب به طورمعمول در2نوبت مؤثروبهترمی باشدیکی درماه مه یادرجولای.اگرچه این کاردرانتهای تابستان نیزمی تواندتوسط جوانه های نهفته صورت گیرد(Melgarejo et al,1992).امادرایران معمولادراواخربهمن واوایل اسفندانجام می شود

برطبق تحقیق سازمان کشاورزی ایالات متحده آمریکاانارمنبع خوبی ازآنتی اکسیدان ها، پتاسیم و ویتامینCمی باشد.آب انارحاوی تانن ها،آنتوسیانین ها ،پلی فنول ها (گروهی ازآنتی اکسیدانها)ومقادیرزیادی فیبر،نیاسین وپتاسیم است.آنتی اکسیدانهای موجوددراناردرپیشگیری یاکاهش سرعت آسیب سلولی که درشروع بسیاری از بیماریهادخیل است موثرمی باشد(برادران جمیلی سارا،1385)

دردانه های انارآنتوسیانین،اسیدسیتریک،گلوکزوفروکتوزبرسایرموادمی چربد(Artes et al,1998).همچنین درتحقیق دیگری فروکتوز،گلوکز،ساکاروزومالتوز به عنوان قندهای اصلی درآب انارتشخیص داده شده اند(Melgarejo,1993)

2-2-کاربرد

بیشترین درصدمصرف اناربه صورت تازه است.ازآب اناربصورت یک نوشیدنی استفاده می شود.ازآب انارغلیظ شده که رب انارنام داردبه عنوان چاشنی مصرف می شود.دانه های انارراداخل شربت هاوژله هابه کارمی برند.پوست،گل وریشه اناردرطب سنتی کاربردفراوان دارد.درشمال ایران ازپوست اناربرای دباغی چرم به دلیل آنکه حاوی مقدارزیادی تانن می باشداستفاده می شود.همچنین پوست دارای موادرنگی است که دررنگرزی استفاده می شود.ازمخلوط کردن هسته های انارباجو،علوفه خوبی برای دام درست می شود.درطب سنتی برای درمان اسهال،دیسانتری،کرم روده وجلوگیری از خونریزی استفاده شده است.دارای اثرات مفیدبرای بیماران قلبی و عروقی است.بامهار اکسیداسیون لیپوپروتئین هابادانسیته کم وکاهش توسعه آتروکلرازین،باعث کاهش سکته قلبی می شود.ضدتصلب شرایین است.باعث کاهش فشارخون است.برعوارض ناشی از یائسگی،همچنین جلوگیری ازکاهش تراکم استخوان زنان یائسه موثراست.پوست،آب وروغن هسته اناردارای خواص ضد سرطانی است.ازرشد،گسترش وتهاجم تومورهاجلوگیری می کند.دارای اثرات ضدالتهابی بوده وروغن هسته انار حاوی اسیدچرب پانیسیک بوده وروی سرطان سینه،پروستات وتومورهای پوستی موثراست. در تیماربیماریهای تنفسی دارای کاربرد است.خواص ضدویروسی داشته وبرروی ویروس تبخال موثراست.فعالیت شدید ضدویروس آنفلوانزادارد.(میرخاورزهرا،1387)

 مصرف آب انار برای مدت 3سال توسط بیماران دارای تنگی مجاری شاهرگی، ضخامت عمومی شاهرگی درونی ترین غشای پوششی رگها،پوشش میان سرخرگ، فشارخون واکسایش آن باعث کاهش این مشکلات می شود(Aviram et al,2003)

 همواره پروسه تولیدغذاهایی که ازعصاره اناربدست می آیدبه عنوان یک جایگزین به جای مصرف انارتازه تحت بررسی بوده است.ازآن جمله پروژه تحقیقاتی تولید ژله اناربه عنوان یک مزیت مهم برای پرورش دهنده محسوب می شودکه در آن میزان PHودمای انبارداری وثبوت رنگ ژله موردتحقیق قرار گرفته است(Maestre et al,1996)

 یکی دیگرازجنبه های جدیدکه درحال تحقیق بوده وبازهم به عنوان جایگزین برای مصرف تازه انارموردتوجه می باشد به کارگیری روغن داخل دانه های اناراست.طبق تحقیقی 6/83درصد چربی داخل انار اشباع وحدود3/16غیراشباع می باشد(El-Nemr et al,1990)

 کیفیت دانه های اناربه پارامترهای معلومی بستگی دارد:رنگ اصلی،اندازه،نسبت ماده جامدمحلول به اسیدیته ( ) (که محتوایSS،Aونسبت( )به رتبه بندی اناردرشیرین ، ترش وترش- شیرین(ملس)بودن انارموثراست)، دلپذیری، سختی (Melgarejo et al,1998)

 باتوجه به سطح زیرکشت اناردرایران وافزایش همه ساله آن،همچنین استقبال کشورهای خارجی ازاین محصول وافزایش روزافزون صادرات وارزآوری آن برای کشور،مساله نگهداری وکنترل فاکتورهای موثردرکاهش کیفیت میوه اناردرپس از برداشت ازاهمیت بسیاری برخورداراست(بهادران باغبادرانی فیروز،1379)

عوامل موثردر کیفیت میوه اناردرسه بازه زمانی باید بررسی شود

درطول زمان رشدمیوه

درمرحله برداشت

پس ازبرداشت تارسیدن به دست مصرف کننده

2-3-درطول رشدمیوه

ایجاد شرایط مناسب برای گیاه ازلحاظ تغذیه،آبیاری،هرس مناسب ومبارزه باآفات و بیماریهادرجهت افزایش فتوسنتزو جلوگیری ازتضعیف گیاه،خصوصادرمرحله رشد سریع میوه هاضروری می باشد

آفت کرم گلوگاه،بیماری ترشیدگی وپوسیدگی ودوعارضه ترک خوردگی وآفتاب سوختگی ازعواملی هستندکه درمرحله قبل ازبرداشت باعث کاهش کیفیت میوه انار می شوند(هاشمی،1384)

نقص ایجادشده درظاهر اناردرایالت الیکانت دراسپانیا(ودرتمامنقاط دنیا)توسط آفات وبیماریها،مهمترین دلیل ضرر اقتصادی تولیدکنندگان هست.کاهش ارزش اقتصادی تولید سالم گیاه ازسالی به سال دیگرمتفاوت وبین 13-8درصدمی باشد(juan et al,1998)

برای مبارزه با کرم گلوگاه روش مکانیکی(حذف از مزرعه)وروش بیولوژیکی(زنبور تریکوگلوما)استفاده می شود. برای مقابله با ترشیدگی وپوسیدگی ناشی از قارچ تنها شیوه مبارزه شیمیایی انجام می شود.                                     خسارات ناشی ازترکیدگی راباافزایش مراقبتهای زراعی،کنترل آفت مکنده واستفاده ازارقام زراعی مقاوم می توان کاهش داد

عارضه آفتاب سوختگی میوه انار درمناطق بسیارخشک،گرم وپرنورمشاهده می شود که تنهابااستفاده ازارقام مقاوم واصلاح روش کشت وهرس مناسب درخت می توان آن راکاهش داد.(هاشمی،1384)با این حال، هر ساله خسارات هنگفتی از ناحیه حشرات، کنه‌ها، جوندگان، قارچها، باکتری‌ها، نماتدهای پارازیت گیاهی و عوامل خسارتزای غیر زنده مثل سرما، آفتاب، تنش‌های رطوبتی و بیماریهای فیزیولوژیکی به باغهای انار وارد می‌شود. به عنوان مثال متوسط درصد خسارت کرم‌گلوگاه انار در کشور و در سالهای مختلف حدود 30-25 درصد محصول، معادل 450- 375 میلیارد ریال به نرخ سال 85 برآورد شده‌است(شاکری، 1385)

2-4-مرحله برداشت

 اناریک میوه غیربحرانی است چون بایدموقعی برداشت شودکه مزه آن رسیده است . انارهایی که زودتربرداشت می شوند دارای اسیدیته بالاتر،درصدموادجامدقابل حل کمترومقدارتانن بیشتری دردانه ها می باشد. اگرانارقبل ازرسیدگی برداشت شودعلاوه برآنکه طعم وعطرآن کامل نمی شودپوست آن نیز به سرعت تغییررنگ داده وپوست داخلی قهوه ای می شود.درمقابل انارهای برداشت شده درمرحله پس ازرسیدگی به بیماریهای قارچی ونارسایی های فیزیولوژیک حساس شده وعمرانبارداری آن کاهش می یابد.برای تعیین بهترین زمان برداشت، شاخص هایی که می توانند استفاده شوند، رنگ خارجی، مواد جامد محلول(SS) ،اسید قابل ارزیابی(A)ورسیدگی یاشاخص کمال(بلوغ)می باشد.اودراین تحقیق موادجامدمحلول درسطح 5/1درصدرابه عنوان شاخص رسیدگی انار معرفی می کند.(Ben-arie et al,1984) بسته بندی بلافاصله پس ازبرداشت ودرمحل باغ انجام گیردتاازصدمات فیزیکی جلوگیری شود. (هاشمی،1384). وقتی اناربرداشت شد،ساقه های چوبی میوه درجعبه های پلاستیک طوری کنارهم قرارگیرند که ساقه میوه های کنارهم به هم آسیب نزند.بنابراین تاج میوه هابدون آسیب به یکدیگربه طور تکی قرار گیرند(Aviram et al,2003)

2-5-پس ازبرداشت

اناربه علت طبیعت خاص خودودارابودن مقدارزیادی آب وموادقندی پس ازبرداشت درمعرض حمله عوامل بیماریزاقرار می گیرد.همچنین ادامه فرایندهای متابولیکی ازقبیل تنفس وتعرق سبب کاهش ارزش غذایی و کیفیت ظاهری وبازارپسندی آن می گردد.درجه حرارت،رطوبت،غلظت گازهاوعوامل بیماریزاجزءفاکتورهای موثردرکیفیت میوه انار پس ازبرداشت می باشند(هاشمی،1384)

خنک کردن تنهاروش برای تازه نگه داشتن میوه تازه برای بیش ازسه ماه است(Artes et al,1998). کاهش دمادرکاهش تنفس،کندشدن ازدست رفتن آب،کاهش رشدعوامل بیماریزاو افزایش عمرماندگاری موثراست.تغییر دمابه گونه ورقم،زمان نگهداری،نقطه انجمادو حساسیت میوه به سرمازدگی بستگی دارد(هاشمی،1385)

البته باکاهش بیش ازحددماخطرسرمازدگی میوه بانشانه هایی مثل قهوه ای شدن پوست،سوراخ،تاول پوست،یک حساسیت بالابه پوسیدگی،بی رنگی دانه های داخلی وقهوه ای شدن بروز می کند(Artes et al,1998)

اتلاف آب میوه رابه دوروش کاهش دمای اطراف میوه وافزایش رطوبت نسبی محیط اطراف میوه می توان کنترل کرد. دونوع انبار جهت کنترل غلظت گازها داریم:الف)انباربااتمسفر کنترل شده   ب)انباربااتمسفرتغیییرداده شده(هاشمی،1384) دراسپانیااناررادردمای5درجه سانتیگرادورطوبت نسبی95-90درصدبه مدت بیش ازدوماه نگهداری می کنند(Artes et al,1998)

استفاده از هر کدام ازدوروش دمای مورد استفاده ومدت زمان تیمار، بستگی به نوع و حساسیت محصول دارد .در بعضی موارد استفاده از دماهای بالا سبب صدمات پوستی به میوه شده و حساسیت میوه را به سرمازدگی و بیماریهای قارچی افزایش می دهد(Ben-Yehoshua et al,1998).تیمارهای گرمایی علاوه برکنترل عوامل بیماری زا با تشکیل مواد لیگنینی در بافت آسیب دیده ، از کاهش آب محصول جلوگیری می کند(Pota et al,1989).دربرخی از میوه ها به طور موقت سرعت تنفس را کاهش داده و سبب حفظ قند و مواد جامد قابل حل در میوه ها می گردد( Ben-Yehoshua et al,1998). همچنین گرمادهی می تواند با افزایش فسفولیپیدهای غشا سبب افزایش مقاومت میوه به دمای پا یین شده وسرمازدگی محصول را کاهش دهد(Stow,1993)

درتحقیقی اثرکلریدکلسیم وواکس برکمیت وکیفیت رقم ملس یزدی وگل تفت درمراحل مختلف انبارداری بررسی شده است(هاشمی،1384).درجایی دیگر اثرپوشش پلی اتیلن برروی عمرانباری وکیفیت میوه اناربررسی شد(بهادران باغبادرانی فیروز،1379).یکی ازروشهای مناسب برای بسته بندی اناراستفاده ازکارتن باجعبه های یک ردیفه می باشد (هاشمی،1385).درجایی دیگرپیشنهادشد وقتی اناربرداشت شد، میوه درجعبه های پلاستیک کنارهم قرارگیرند(Aviram et al,2003)استفاده ازپوششهای پلی اتیلن جهت کاهش اتلاف آب و حفظ کیفیت محصول بر روی تعداد وسیعی از میوه ها آزمایش شده و در مورد بسیاری از محصولات چون مرکبات در مقیاس تجارتی مورداستفاده قرار می گیرد(Ben-Yehoshua et al,1983) . این پوششها نسبت به بخار آب نفوذناپذیر بوده و با به وجودآوردن اتمسفری اشباع از رطوبت، از تبخیر و چروکیدگی میوه جلوگیری می کنند( Ben-Yehoshua et al,1987).این پوشش ها به دلیل غیرقابل نفوذ بودن نسبت به ملکول های اکسیژن و دی اکسید کربن، اتمسفری تغییر داده شده (M.A)در اطراف میوه به وجود می آورند که باعث کاهش تنفس و تأخیر در پیری ونرم شدن آن به خصوص در میوه های دارای تنفس فرازگراهمچنین جلوگیری از پوسیدگی های ثانوی و بالاخره کاهش سرایت آلودگی در بین میوه ها به یکدیگر می شوند(Camerson et al,1995).ضمناً در صورت عدم مبارزه با عوامل بیماری زا و قارچ ها، میکرواتمسفر اشباع از رطوبت که توسط این پوشش ها به وجود می آید سبب تحریک رشد عوامل فساد قارچی خواهدشد(Ben-ehoshua et al,1987)

همچنین پوتاوهمکاران( 1989 ) باقراردادن میوه های اناردرپوشش های به ضخامت02/0میلی متر  عمر انباری میوه را افزایش داده بدون اینکه درخصوصیات کیفی میوه انارازقبیل TA&TSSتغییری حاصل شود(Pota et al,1989)

تحقیقی هم دردانشگاه صنعتی اصفهان روی ارقام گل تفتی وزاغ باسه روش نگهداری،شامل دوروش سنتی(روش معمولی وروش زیرخاک)ویک روش صنعتی(استفاده ازسردخانه)صورت گرفته است.دراین تحقیق روش زیرخاک،سردخانه وانبارمعمولی به ترتیب بیشترین مطلوبیت راداشته وکمترین درصدپوسیدگی مربوط به سردخانه بوده وانبارمعمولی وزیرخاک کردن دررده های بعدی قرارگرفته اند.همچنین سردخانه،دارای کمترین افت میوه براثرتبخیروپوسیدگی بودهوتیمارهای زیرخاک کردن وانبارمعمولی به ترتیب درردیفهای بعدی قرارگرفته اند(شاهدی،1367).همچنین درتحقیقی دیگربه مدت پنج ماه انارهای رقم گل وزاغ تفت رادرسردخانه نگهداشته وافت وزن وکیفیت میوه راموردارزیابی قرارداده است.براساس نتایج این بررسی،افت وزن درسردخانه حدود 20درصدازانبار معمولی کمتربوده وکیفیت انارنگهداری شده درسردخانه به مراتب بهتروبازارپسندتربوده است(زمانی،1369)

 

 

3- مواد و روشها

 

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir