توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری دارای 134 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق
مقدمه 2
بیان مسئله 6
ضرورت انجام تحقیق 10
اهداف تحقیق 14
سؤال تحقیق 15
فرضیه تحقیق 15
روش‌شناسی تحقیق 15
پیشینه تحقیق


فصل دوم:مبانی نظری تحقیق
مقدمه 23
مفهوم توسعه و توسعه پایدار 25
مدیریت شهری 26
گردشگری شهری 28
مدیریت گردشگری 30
توریسم پایدار 31
گردشگری پایدار شهری 32
توسعه گردشگری و مدیریت گردشگری شهری 32
صنعت گردشگری از دیدگاه اقتصاد 34
گردشگری از نگاه روایات 37
گردشگری در کشورهای مسلمان 38
عوامل و عناصر مؤثر در صنعت گردشگری 40
شناسایی فرصت‌های پنهان گردشگری در ایران و اثرات آن بر جامعه 42
موانع رشد صنعت گردشگری در ایران 43
محیط های شهری و صنعت گردشگری 45
مهمترین مزیت های گردشگری شهری46


فصل سوم :محدوده مورد مطالعه
مشخصات جغرافیایی و تقسیمات کشوری استان 48
مشخصات جغرافیایی شهرستان سرپل ذهاب 48
بررسی موقعیت شهرستان در استان 50
جغرافیای طبیعی شهرستان سرپل ذهاب 51
تیپ اقلیمی شهرستان سرپل ذهاب 52
ژئومرفولوژی و خاک 53
پستی و بلندیها 54
روزهای یخبندان 54
رژیم بادهای محلی 55
وضعیت منابع آب شهرستان سرپل ذهاب 55
وضعیت زلزله خیزی شهرستان سرپل ذهاب 59
نحوه توزیع جمعیت و پراکندگی مراکز جمعیتی در منطقه 59
ویژگیهای جمعیتی شهرستان 59
بعد خانوار60


فصل چهارم :یافته های تحقیق
یافته ها 64
مشخصات پاسخ دهندگان 64
یافته های تحلیلی 69
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث 96
نتیجه گیری 100
پیشنهاد‌ها و راهکارها 102
منابع 104
پیوستها 109
پرسشنامه 110


فهرست شکل‌ها
شکل 1-1، متغیرهای مورد بررسی پژوهش 17
نقشه شماره (3-1)، موقعیت جغرافیایی شهرستان سرپل ذهاب 49
تصویر شماره (3-2)، آبشار پیران در شهرستان سرپل ذهاب. 57
شکل (1-4)، جنسیت پاسخ‌دهندگان 65
شکل (2-4)، تحصیلات پاسخ‌دهنده‌ها 66
شکل (3-4)، وضعیت تأهل 67
شکل (4-4)، شغل افراد 69
شکل (5-4)، میزان هماهنگی بین ارگان‌های تصمیم‌گیرنده 70
شکل (6-4)، میزان هماهنگی بین عوامل اجرایی 72
شکل (7-4)، تلاش مدیریت یکپارچه شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری 73
شکل (8-4)، تخصیص اعتبار به مناطق گردشگری 74
شکل (9-4)، میزان اطلاع‌رسانی مسئولان به مردم محلی در رابطه با تصمیم‌گیری‌های مدیریت 76
شکل (10-4)، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید 77
شکل (11-4)، توسعه راه‌های زیربنایی 78
شکل (12-4)، گسترش مشاغل خدماتی 80
شکل (13-4)، آلودگی محیط‌زیست 81
شکل (14-4)، گسترش امکانات بهداشتی و درمانی 83
شکل (15-4)، میزان نظارت مردم محلی بر تصمیم‌گیری‌های مسئولین شهر 84
شکل (16-4)، میزان دخالت مردم محلی در تصمیم‌گیری‌ها 86
شکل (17-4)، توجه به آموزش مردم محلی و نقش همکاری‌های متقابل مدیران شهری و مردم محلی در توسعه گردشگری شهری 87
شکل (18-4)، افزایش سطح آگاهی‌های فرهنگی ساکنین 88
شکل (19-4)، میزان اطلاع‌رسانی مسئولان به مردم محلی در رابطه با تصمیم‌گیری‌های مدیریت 89
شکل (20-4)، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی 90
شکل (21-4)، میزان تمرکززدایی تصمیم‌گیری‌ها و واگذاری اختیارات به مردم 92
شکل (1-5)، نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری 99


فهرست جدول‌ها
جدول (3-1)، طول و عرض جغرافیایی شهرستان سرپل ذهاب. 49
جدول (3-2)، تقسیمات کشوری در محدوده شهرستان سرپلذهاب در سال . 53
جدول (3-3). تقسیمات کشوری در محدوده شهرستان سرپلذهاب در سال 51
جدول (3-4)، بارندگی سالیانه، ماهانه و فصلی ثبت‌شده در ایستگاه سرپل ذهاب (92-67) 53
جدول (3-5)، وسعت تیپهای اراضی و درصد سهم هر یک از کل استان و شهرستان سرپل ذهاب 58
جدول (3-6)، نحوه توزیع جمعیت مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه و شهرستان سرپل ذهاب در سال- 61
جدول (3-7)، تقسیمات کشوری مناطق روستایی شهرستان سرپل ذهاب به تفکیک بخش و دهستان سال - 62
جدول (1-4)، جنسیت پاسخ‌دهندگان 64
جدول (2-4)، تحصیلات پاسخ‌دهنده‌ها 66
جدول (3-4)، وضعیت تأهل 67
جدول (4-4)، شغل افراد 68
جدول (5-4)، میزان هماهنگی بین ارگان‌های تصمیم‌گیرنده 70
جدول (6-4)، میزان هماهنگی بین عوامل اجرایی 71
جدول (7-4)، تلاش مدیریت یکپارچه شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری 73
جدول (8-4)، تخصیص اعتبار به مناطق گردشگری 74
جدول (9-4)، میزان اطلاع‌رسانی مسئولان به مردم محلی در رابطه با تصمیم‌گیری‌های مدیریت 75
جدول (10-4)، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید 76
جدول (11-4)، توسعه راه‌های زیربنایی 78
جدول (12-4)، گسترش مشاغل خدماتی 79
جدول (13-4)، آلودگی محیط‌زیست 81
جدول (14-4)، گسترش امکانات بهداشتی و درمانی 82
جدول (15-4)، میزان نظارت مردم محلی بر تصمیم‌گیری‌های مسئولین شهر 84
جدول (16-4)، میزان دخالت مردم محلی در تصمیم‌گیری‌ها 85
جدول (17-4)، توجه به آموزش مردم محلی و نقش همکاری‌های متقابل مدیران شهری و مردم محلی در توسعه گردشگری شهری 87
جدول (18-4)، افزایش سطح آگاهی‌های فرهنگی ساکنین 88
جدول (19-4)، میزان اطلاع‌رسانی مسئولان به مردم محلی در رابطه با تصمیم‌گیری‌های مدیریت 89
جدول (20-4)، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی 90
جدول (21-4)، میزان تمرکززدایی تصمیم‌گیری‌ها و واگذاری اختیارات به مردم 91
جدول (1-5)، تلاش در جهت مشارکت بیشتر مردم محلی 97
جدول (2-5)، نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری 98
جدول (3-5)، نقش همکاری‌های متقابل مدیران شهری و مردم محلی در توسعه گردشگری شهری 100


چکیده:
هدف این پژوهش را می‌توان یک نوع تحقیق کاربردی – توسعه‌ای دانست. روش مطالعه توصیفی- تحلیلی است. جمع‌آوری اطلاعات از طریق اسنادی کتابخانه‌ای، مطالعات میدانی بوده است. بدین منظور از روش توصیفی-تحلیلی برای پاسخ به سؤالات و ارائه راه‌حل برای مسئله موردنظر استفاده شده است. با توجه به مجموعه اطلاعات به دست آمده، گزینه‌ها و سؤالات مورد نیاز به صورت مدون و در قالب پرسشنامه تهیه و تدوین شده است. پرسشنامه تهیه شده به منظور سنجش عملکرد مدیریت شهر سرپل ذهاب در رابطه با توسعه پایدار گردشگری شهری بوده است.

مقدمه
اساساً شهر تبلور فضایی عملکردهای انسانی و در راستای برطرف کردن نیازهای او می‌باشد. اولین شهرها با این هدف از هزاران سال پیش به وجود آمدند. در ابتدا شهرها بسیار کوچک بوده و ارتباطات محدودی داشتند؛ اما به تدریج و با گذشت زمان شرایط تغییر کرد. در واقع تحولات پیچیده اقتصادی- فنی كه اساس انقلاب صنعتی بودند موجبات تغییرات عمیقی در اندازه شهرها، نسبت جمعیت ساكن در آن‌ها و آهنگ رشد شهرنشینی گردید. قرن -بیست و یکم، سده بهره¬گیری از فرصت¬های تجاری ارزشمند در بخش‌های خدماتی به‌ویژه گردشگری است. گفته می¬شود گردش¬ مالی -صنعت ¬گردشگری ¬جهان ¬در ¬این ¬سده، ¬از گردش ¬مالی ¬بخش¬ صنعت ¬فراتر خواهد رفت و در چند سال ¬آینده دست‌کم به 2 تریلیون ¬دلار خواهد رسید. در این فرآیند، دستیابی ¬کشورهایی ¬که از جاذبه¬های ¬وسیع ¬گردشگری برخوردار هستند به یک درصد ارزش¬ گردش ¬مالی ¬این صنعت، سالانه ¬درآمدی ¬حدود 20 میلیارد ¬دلار ¬ایجاد ¬خواهد کرد که -برای اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران، این رقم قابل توجه است و می¬تواند تمامی فعالیت¬های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. با این وجود برای دستیابی به چنین درآمد قابل حصولی می¬بایست برنامه¬ریزی جامعی¬ صورت ¬گرفته ¬و سرمایه‌گذاری‌های ¬مناسب ¬¬در زمینه¬های ¬سخت‌افزاری ¬و نرم‌افزاری¬ این¬ صنعت ¬صورت ¬پذیرد (نوبخت و پیروز،1387: 7).
امروزه فعالیت‌های گردشگری به عنوان بخش چهارم فعالیت‌های انسان پس از کشاورزی، صنعت و خدمات محسوب می‌گردد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال 2020 میلادی به‌عنوان سودآورترین صنعت جهان درآید. گردشگری شهری که فعالیتی کاملاً در حال گسترش است، به‌تازگی به‌صورت یک منبع اقتصادی بسیار مهم درآمده است و نقش فزاینده در سیاست¬های توسعه محلی ایفا می‌کند. نواحی شهری به علت آنکه جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی بسیاری دارند غالباً مقاصد گردشگری مهمی محسوب می‌شوند. شهرها معمولاً جاذبه-های متنوع و بزرگی شامل موزه‌ها، بناهای یادبود، سالن¬های تئاتر، استادیوم¬های ورزشی، پارک‌ها، شهربازی، مراکز خرید، مناطقی با معماری تاریخی و مکان‌هایی مربوط به حوادث مهم یا افراد مشهور را دارا هستند که خود گردشگران بسیاری را جذب می‌کند. علاوه بر این حتی در صورتی که جاذبه‌های گردشگری در مناطق غیرشهری واقع باشند از آنجا که شهرها به پیرامون خود خدمات می‌دهند در رابطه با گردشگری قرار می‌گیرند. لذا حجم زیادی از امکانات گردشگری در شهرها متمرکز می‌شود. به عبارتی دیگر محل سکونت، سرو غذا، ارتباطات، حمل و نقل و سایر خدمات گردشگری در شهرها واقع‌اند که بازدیدکنندگان از مناطق اطراف شهر و خود شهر ازآنجا استفاده می‌کنند (پاپلی یزدی و سقایی،1385؛188)


فهرست منابع:
1. افراخته، حسن، بهرامعلی، خدائی، 1390، ساماندهی گردشگری در تفرجگاه‌های پیراشهری هماهنگ با ظرفیت تحمل محیطی، نشریه تحقیقات كاربردی علوم جغرافیایی، جلد 17، شماره 20،69-88.
2. پاپلی یزدی، محمدحسین؛ سقایی، مهدی، 1385، گردشگری (ماهیت و مفاهیم)، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران.
3. پشم فروش. مریم، 1380، قرآن، تاریخ و سنت‌های الهی، مجله گلستان قرآن، شماره 86، 54- 57.
4. تقوایی، مسعود و اعظم صفرآبادی،1390، نقش مدیریت شهری در دستیابی توسعه پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی-شهر کرمانشاه، مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال اول، شماره چهارم.
5. جباری، ایرج، میر نظری، جواد،1386، پهنه‌بندی رویداد زمین‌لغزش در حوضه آبریز پشت تنگ شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه، پژوهش‌های جغرافیایی شماره 59، 67 -55.
6. حافظ نیا، محمدرضا، 1384، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، تهران.
7. حیدری، رحیم،1387، مبانی برنامه‌ریزی گردشگری، انتشارات سمت، تهران.
8. دخیلی كهنموئی، جواد، 1382، درآمدی بر برنامه‌ریزی تفرجگاه‌های توریستی، دانشگاه تبریز، مجله علوم انسانی و اجتماعی، ویژه‌نامه جغرافیا، شماره 17.
9. ذوالفقاری، حسن، مرادی، فرشاد،1383، بررسی آسایش حرارتی در استان کرمانشاه، جغرافیا و توسعه، 58-44.
10. رسول اف، جلال، ، درباره مدیریت پایدار کشاورزی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره ، -.
11. رضاییان، علی،1382، مبانی سازمان و مدیریت، انتشارات سمت، تهران،8-10.
12. رنجبریان، محمدابراهیم، زاهدی، محمد،1386، خدمات صنعت گردشگری، انتشارات چهارباغ، اصفهان.
13. زاهدی، شمس السادات،1385، گردشگری و توسعه پایدار: ضرورت جاری سازی حفاظت محیطی در سیاست‌های توسعه گردشگری، نشریه اقتصاد مطالعات گردشگری، شماره 11 و 12، 1-22.
14. زاهدی، شمس السادات،1385، مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار با تأكید بر محیط‌زیست، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
15. زعفرانلو، عطاءالله، سیلانه، مهدی، ، توریسم و توسعه پایدار، همایش منطقه‌ای توریسم و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج.
16. سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،1386، فرهنگ جغرافیایی آبادی‌های استان کرمانشاه شهرستان‌های سرپل ذهاب و قصرشیرین، وزارت دفاع.
17. سازمان جهانگردی، 1379، برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای جهانگردی، مترجم محمود عبدالله زاده، ویرایش تخصصی نصرالله مستوفی، چاپ اول، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران.
18. ستاری ساربانقلی، حسن، ذبیحی، حسین،1388، نگرشی بر مفهوم مدیریت شهری حضرت رسول اکرم (ص) در شهر مدینه تجلی زیبای مدیریت شهر در شهر اسلامی، مجله فراسوی مدیریت، سال سوم، شماره 10.
19. سعیدی، عباس، حسینی حاصل، صدیقه، ، شالوده مکان‌یابی و استقرار روستاهای جدید، چاپ دوم، انتشارات شهیدی، تهران.
20. سقایی، مهدی، 1381، شهرهای ساحلی و گردشگری دریایی، مجله شهرداری¬ها، شماره 138.
21. سقایی، مهدی،1385، تفكیك فضایی گردشگری در کلان‌شهرها: مشهد، كنگره جغرافیدانان جهان اسلام، اصفهان.
22. شکویی، حسین، 1354، مقدمه‌ای بر جغرافیای جهانگردی، انتشارات دانشگاه تبریز، تبریز.
23. طاهری دمنه، محسن فرمانی سکینه و رضا مستوفی الممالکی،1390، بررسی چالش‌های موجود در صنعت گردشگری شهر شیراز در ارتباط با محدودیت مراکز اقامتی، مجله مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال دوم، شماره هشتم.
24. عظیمی، ناصر علی،1388، مدیریت گردشگری و توسعه پایدار مطلوب اکولوژیکی، مجله علوم محیطی، شماره 6.
25. کردی، محمد، 1381، برنامه‌ریزی توریسم شهری با تأکید بر توسعه پایدار (شهر تبریز)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
26. لطفی، صدیقه،1386 بررسی توسعه گردشگری با اکوتوریسم، اندیشه جغرافیایی، سال اول، شماره 1.
27. مافی، عزت اله، سقایی، مهدی،1388، کاربرد مدل MS-SWOT در تحلیل مدیریت گردشگری مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد، مجله جغرافیا و توسعه، پیاپی 14.
28. محلاتی، صلاح‌الدین،1380، درآمدی بر جهانگردی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
29. محمد کلانتری،1385، گردشگری در فقه و تمدن اسلامی، جمعی از نویسندگان مجله فقه، انتشارات بوستان كتاب، قم.
30. مرادی، مریم، بیژن رحمانی، ، نقش گردشگری در توسعه پایدار شهری، مورد: شهر مشهد، مجله جغرافیایی سرزمین، شماره ، سال هفتم، -.
31. مطیعی لنگرودی، سید حسن، نجفی کانی، علی‌اکبر، ، بررسی و ارزیابی اثرات شهرک‌ها و نواحی صنعتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی نمونه موردی: شهرستان بابل، پژوهش‌های جغرافیایی، سال ، شماره ، -.
32. مکنول، رضا، 1374، توسعه پایدار، مجله مبنا، شماره 1، 5، تهران.
33. ملائی توانی، علی،1386، مدیریت توریسم شهری تنکابن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علوم زمین.
34. مولائی هشتجین، نصراله، خوشنود، الف،1386، اکوتوریسم و توسعه در کنار عملکرد مسلط جزایر خارک و خارکو، مجموعه مقالات همایش منطقه‌ای جغرافیا، گردشگری و توسعه پایدار، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

35. Bhardwaj, S. M. (1998). Non-hajj piligrimage in Islam: A neglected dimension of religious circulation. Journal of Cultural Geography, 17(2), 69–88.
36. Britton, S. (1991). Tourism, capital and place: Towards a critical geography of tourism. Environment and Planning D: Society and Space, 9, 451–478.
37. Buler. w. Ecotourism-Has it Achieved Maturity or Has the Bubble Burst Keynote Address, Pacific Rim Tourism 2002, Rotorua, New Zealand, 4Nov.
38. Cater. E. (2000), Ecotourism in the world; Problems and prospect for sustainability, New York, NY: John Wiley and Sons.
39. Cukier-Snow, Judith et al. (1993), "Tourism employment perspectives from Bali". Tourism Management, Vol. 14, No.3.
40. Elliott, James (1977), Tourism: politics and public Sector Management, London: Routledge. Environmental¬ sustainability&18-Furtado, J. I, (2000), Economic development.
41. English Tourist Board(2000). The green light, a guide to sustainable tourism,London:Author Pourmohammadi, M, 2003, Land Use Planning, Samt Publication, Tehran.
42. Orbasll, Alylin, (2000), Tourists In Historic Towns, Urban Conservation And Heritage Management, London, E & Spon.
43. مجله اینترنتی جهان ساز، مقاله صنعت توریسم:www.jahansaz.com/thread1265.html

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir