توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی نقش عوامل اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی موثر در ازدواج جوانان دارای 138 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی نقش عوامل اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی موثر در ازدواج جوانان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه 2
بیان مسئله 7
اهمیت و ضرورت تحقیق 8
اهداف تحقیق 10
تعریف اصطلاحات 12
معنای لغوی ازدواج 12
جوان 13
عوامل اجتماعی،فرهنگی مؤثر در سن ازدواج 14
راهبردهای فرهنگی 20
راهبردهای اقتصادی 21
راهبردهای اجتماعی 22
حدود مطالعاتی تحقیق 23

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
فواید ازدواج 25
علل امتناع از ازدواج 26
تفاوت آسیب پذیری دختران و پسران 27
عوامل مؤثر بر افزایش سن ازدواج 29
عوامل جسمی و روانی مؤثر در سن ازدواج 30
پیشینه تحقیق داخلی 32
پیشینه تحقیق خارجی 34
چهار چوب نظری تحقیق 37
دیدگاه مرتن 38
دیدگاه دورکیم 38
دیدگاه گیدنز 40
نظریه های تالکوت پارسونز 41
نظریه رنه کونیک 43
نظریه هلموت شلسکی 44
نظریه ماکس هورکهایمر 47
نظریه الیزابت بات 48
فرضیات تحقیق 51

فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه 53
روش تحقیق 53
جامعه آماری 54
نمونه آماری 54
روش نمونه گیری آماری 55
ابزار جمع آوری اطلاعات 56
شیوه اجرا و مراحل پژوهش 57
تجزیه وتحلیل داده ها 57
ضریب همبستگی پیرسون 58

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
آمار توصیفی 60
آمار استنباطی 95

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری 100
تحلیل فرضیه ها 103
تفسیر نتایج 103
نتیجه گیری براساس یافته های تحقیق 105
پیشنهادات برای محققین آینده 106
محدودیت ها 106
منابع 107
پیوست (ضمائم ) 110
پرسشنامه 111


فهرست جداول
جدول 1-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « سن 60
جدول 2-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر «جنسیت 61
جدول 3-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « محل تولد 62
جدول 4-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « شغل 63
جدول 5-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « توان مالی 65
جدول 6-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « مسائل جنسی )) 66
جدول 7-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « مشورت با خانواده 67
جدول 8-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « احترام به نظر والدین 69
جدول 9-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « قبول نظر والدین 70
جدول 10-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « ازدواج دیر هنگام بخاطر کمک نکردن دولت 72
جدول 11-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « اعتماد به خانواده در انتخاب همسر 74
جدول 12-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « غیر قابل بودن مجردی 75
جدول 13-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « توجه والدین به شما 77
جدول 14-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « زندگی والدین با هم 78
جدول 15-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « مدت جدایی والدین 79
جدول 16-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « ازدواج مجدد والدین 80
جدول 17-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « قبول داشتن خود 81
جدول 18-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « احترام به خود 83
جدول 19-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « موفق بودن 84
جدول 20-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « رضایت از درآمد 86
جدول 21-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « تحصیلات خود 87
جدول 22-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « تحصیلات پدر 89
جدول 23-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « تحصیلات مادر 90
جدول 24-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « شغل پدر 92
جدول 25-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « شغل مادر 93
جدول 1-2-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « عوامل اجتماعی و گرایش جوانان به ازدواج 95
جدول 2-2-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « عوامل اقتصادی و گرایش جوانان به ازدواج 96
جدول 3-2-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « عوامل فرهنگی و گرایش جوانان به ازدواج 96
جدول 4-2-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « سطح انتظارات و گرایش جوانان به ازدواج 97
جدول 5-2-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « لذت بردن از مجردی و گرایش جوانان به ازدواج 98


چکیده:
موضوع ازدواج و تشکیل خانواده از جمله مسائلی است که مورد بحث ادیان و مذاهب، فلاسفه، جامعه شناسان، روانشناسان، علمای تعلیم و تربیت، شعرا و نویسندگان و هنرمندان قرار گرفته است در امر ازدواج تشکیل خانواده اهداف و انگیزههایی چون میل بشر به تداوم نسل، نیاز اقتصادی و نیاز روحی و . دخیل بوده که این عوامل در دورههای مختلف تاریخ بشری متغیر بوده است.اما آنچه امروزه در میان جوانان به صورت یک چالش اصلی جامعهایرانی درآمده است، افزایش سن ازدواج جوانان است. جواانی که ازدواج نمیکند، جواانی کهفرصت ازدواج نمی یابند، جواانی که به خاطر سنتهای غلط اجتماعی مجبور به خانه نشینی هستندو همچنین جواانی که دوست دارند مدتهای زیادی از عمر خود را مجرد باشند. این مسائل وعواملی دیگر دست به دست هم اده و پدیده سن ازدواج را به صورت یک مسأله درآورده است.دراین بررسی جامعه‌ی آماری شامل جوانان استان کرمانشاه می باشدونمونه آماری60 نفر از جوانان استان کرمانشاه می باشد که بنابر جدول لیکرت و کوکرال نوشته شده .


فهرست منابع
1- احمدی، حسن و جمهری، فرهاد،1380، روانشناسی رشد 2، نوجوانی، جوانی، میانسالی و پیری. تهران: پردیس.
2- آستین فشان، پروانه، 1380، بررسی روند تحولات سن ازدواج و عوامل اجتماعی - جمعیتی موثر بر آنطی سالهای 1355-75 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده: علوم اجتماعی، جمعیت شناسی
3-اسکندری چراتی، آذر، 1378، بررسی عوامل موثر بر تاخیر سن ازدواج در ایران، نمونه مورد مطالعه استان گلستان، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی، سال چهارم، شماره سوم، صص، 25.-1
4-اسکیدمور، ریچارد، 1372 ، تفکر نظری در جامعه شناسی، ترجمه علی محمد حاضری و دیگران، تهران، نشر سفید.
5-جعفری مژدهی، افشین، 1382، عدم تعادل در وضعیت ازدواج در ایران، پژوهش زنان، شماره 5، دوره بهار1382،تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران
6-روشه، گی ، 1366، تغییرات اجتماعی، ترجممنصوروثوقی،تهران: نشرنی.
7-ساروخانی، باقر، 1370، مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران، انتشارات سروش
8-سامانی، سیامک و فولاد چنگ، محبوبه، 1385، روانشناسی نوجوانی. شیراز: انتشارات ملک سلیمان
9-سگالن، مارتین، 1370، جامعه شناسی تاریخی خانواده، ترجمهحمیدالیاسی،تهران،نشرمرکز.
10-سماوی، سید عبدالوهاب، 1380، بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم اجتماعی سال سوم راهنمایی. پایان نامه کارشناسی ارشد، شیراز: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
11-عبداللهى، رضا، 1366، نظام اسلامى و مسایل و مشکلات نسل نو, روزنامه اطلاعات، 10 آذر .10ص ,66 12-علامه طباطبایى، 1364، ازدواج دائم و ازدواج موقت از نظر اسلامى، گردآورنده حسن موجودى, انتشارات موجودى.
13-فرجاد، محمدحسین، 1372، بررسی مسائل اجتماعی ایران، تهران، انتشارات اساطیر.
14-کاظمیپور، شهلا، 1383، تحول سن ازدواج زنان در ایران و عوامل جمعیتی مؤثر بر آن، پژوهش زنان، شماره 10، صص 124-103
15-کنعانی، محمد امین، 1385، پیوند سنت و نوسازی در افزایش سن ازدواج: نمونه مورد مطالعه ترکمن ها، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، سال یکم، شماره 1، صص 126-104
16- گولد، جولیوس و ویلیام ل، کوکب، 1376، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه محمد جواد زاهدی مازندرانی و دیگران. تهران: انتشارات مازیار
17-گیدنز، آنتونی، 1386، چشماندازهای جهانی، ترجمه محمدرضا جلائی پور، تهران، انتشارات طرح نو-18-لوکاس، دیوید و پاولمیر، 1381، درآمدی بر مطالعات جمعیتی، ترجمه حسین محمودیان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
19-محسنى، منوچهر(1379)، بررسى آگاهى، نگرش ها و رفتارهاى اجتماعى و فرهنگى در تهران، تهران، زهد، 1379، ص 117ـ123 . مرکز آمارایران، سرشماری نفوس و مسکن 1375 ، 1365 ، 1355 ، 1345 ، 1335
20-مطلق، محمد(1384). نگاهی به پدیده ازدواج جوانان، روزنامه همشهری، 29 مرداد.
21-مقدس جعفری و یعقوبی چوبری(1386). بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بالا رفتن سن ازدواج جوانان در رشت، فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی واحد شوشتر، شماره چهارم و پنجم، صص .201-177 22- 22- مهدوی، محمد صادق(1377)، بررسی تطبیقی تغییرات ازدواج، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
23- آتش پور، حمید. (1381). تأثیر آموزش گروهی به شیوه شناختی –رفتاریبرروابطزناشویی. نخستین كنگره سراسری آسیب شناسی خانواده. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
24- ادیب راد، نسترن. (1384). بررسی رابطه باورهای ارتباطی با دلزدگی زناشویی. فصلنامه تازه ها و پژوهش های مشاوره، ج 4، شماره 13.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir