توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی رابطه بین مهارتهای زندگی با هوش هیجانی دانش آموزان دختر دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه بین مهارتهای زندگی با هوش هیجانی دانش آموزان دختر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب
فصل اول (كلیات تحقیق)
مقدمه 2
بیان مسئله 4
اهمیت و ضرورت پژوهش 5
اهداف پژوهش 7
فرضیه های پژوهش 8
متغیرها 8
تعاریف عملیاتی


فصل دوم(ادبیات وپیشینه تحقیق)
مهارت چیست ؟ 12
تعریف مهارتهای زندگی 13
اهمیت مهارتهای زندگی 14
خود آگاهی 15
موارد كاربرد مهارت های زندگی 18
همدلی چیست 20
اجزای همدلی 20
هدف از ایجاد همدلی 22
مهارتهای مقابله ای 25
هوش هیجانی یا عاطفی چیست 27
تاریخچه هوش هیجانی 28
اهمیت هوش هیجانی 37
هوش هیجانی وموفقیت شغلی 43
پیشینه تحقیق 47

فصل سوم (روش تحقیق)
مقدمه 53
روش تحقیق 53
جامعه آماری 53
نمونه آماری 54
روش نمونه گیری 54
ابزار جمع آوری اطلاعات 55
شیوه اجرای پژوهش 57
روش تجزیه و تحلیل داده ها 57

فصل چهارم(تجزیه وتحلیل داد ه ها)
تجزیه و تحلیل داده ها 59
جدول شماره 1-4 وضعیت پاسخگویان بر حسب جنسیت 61
نمودار شماره 1-4 وضعیت پاسخگویان بر حسب جنسیت 61
جدول شماره 2-4همبستگی پیرسون جهت رابطه آموزش مهارتهای زندگی و ارتقائ سطح هوش هیجانی دانش آموزان 62
جدول شماره 3-4همبستگی پیرسون جهت رابطه آموزش مهارتهای زندگی و ارتقائ سطح خود آگاهی دانش آموزان 62
جدول شماره 4-4 :همبستگی پیرسون جهت رابطه آموزش مهارتهای زندگی و ارتقائ سطح خود مدیریتی دانش آموزان 63
جدول شماره 5-4 :همبستگی پیرسون جهت رابطه آموزش مهارتهای زندگی و ارتقائ سطح آگاهی اجتماعی دانش آموزان63
جدول شماره 6-4 :همبستگی پیرسون جهت رابطه آموزش مهارتهای زندگی و ارتقائ سطح مدیریت رابطه دانش آموزان...64
جدول شماره 7-4 :جدول مربوط به t مستقل بین میزان هوش هیجانی دانش آموزان دختر و پسر 64

فصل پنجم(نتیجه گیری)
مقدمه 66
بحث و نتیجه گیری 66
پیشنهادات 68
محدودیت ها 70
منابع ومآخذ 71
ضمائم 76


چكیده:
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین مهارتهای زندگی با هوش هیجانی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان سر پل ذهاب در سال تحصیلی92/91 می پردازد چرا كه هوش هیجانی دارای مؤلفه هایی است كه بسیار نزدیك به مؤلفه های مهارت های زندگی می باشند. جامعه مورد بررسی در این تحقیق ، همان طوری كه به آن اشاره شد ، دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اند دلیل انتخاب چنین جامعه ای از سوی پژوهشگر بدین علت است كه از آن جایی كه استرس ها و هیجانات زیادی در این حیطه وجود دارد، خود دانش آموزان نیز از این آسیب ها به خصوص آسیب های روانی در امان نیستند. بر همین اساس ارتقاء بخشیدن سلامت روان چنین افرادی ، اهمیت ویژه ای دارد و باید آن ها را به انواع مهارت های روانی ـ اجتماعی تجهیز نمود تا بتوانند در موقعیت های بحرانی هیجانات منفی خود را كنترل كنند و به صورت های كارآمد با مسایل برخورد كنند ، نه به صورت هیجان مدار . این پژوهش شامل پنج فرضیه و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد در این پژوهش برای جمع آوری از پرسش نامه استفاده شد در این تحقیق جامعه آماری، کلیه مدیران و دبیران زن و مرد مدارس مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب که در سال تحصیلی 92/91 را تشکیل می دهد که تعدا آنها800نفربودند.

مقــدمه:
آنچه كه امروزه به « مهارت های زندگی مشهور است حاصل كار پژوهشگران عصر حاضر نیست بلكه بسیاری از این مهارت ها در لابلای تعالیم الهی و به خصوص در قرآن كریم و احادیث معصومین (‌علیهم والسلام ) بیان شده است . تلاش برای « برقراری ارتباط مفید و مؤثر با دیگران » ، «‌خودشناسی »‌و «‌توجه به ارزش ها » ،‌كه از فصول اصلی مهارت های زندگی است ، به كرات در آیات قرآن ، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و احادیث منقول از سایر معصومین (ع) مورد تأكید قرار گرفته است . عبارت مشهور « من عرف نفسه ، فقد عرف ربه »‌ از امام علی (ع) سر لوحه ی بهرمندی از یك زندگی مطلوب و مؤثر است و مهارت های زندگی بدون «‌خود شناسی بی معناست »‌ هرگاه مجموعه مهارت های زندگی را در نظر بگیریم و همه ی آنها را در یك نگره ی كلی مورد ملاحظه قرار دهیم ، خواهیم دید كه تقریبا هیچ موردی از آنها در تعالیم قرآن كریم و بزرگان دین ناگفته نمانده است . روانشناسان نیز این مهارت را در عمل و بر اساس برنامه ریزی های پژوهشی مد نظر قرار داده و برای اثبات آن تعالیم الهی ، شواهد عینی ارائه كرده اند (زندی ،‌1385)‌.

منابع وماُخذ:
آقاجانی، محمد، 1381، بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه الزهرا.
آقایار،سیروس؛ شریفی درآمدی،پرویز(1385)، کاربردهوش درقلمروهیجان، اصفهان: انتشارات سپاهان، چاپ اول
آقایی،اصغر(1383)، .بررسی رابطه هوش هیجانی با ابعاد شخصیتی، .پایان نامه کارشناسی، دانشگاه تبریز
احمد وند،محمد علی،(1382)، بهداشت روانی ،انتشارات پیام نور.
احمد وند،محمد علی،1382، بهداشت روانی،انتشارات پیام نور.
اتکینسون وهمکاران،2003،زمینه روانشناسی،ترجمه ؛محمدتقی براهنی و همکاران،1385،انتشارات رشد
امینی، شهریار،1383 ، اصول بهداشت روان، ماهنامه تربیت، معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی وزارت آموزش و پرورش.
اسماعیلی ، محمد،1380 ، بررسی اثر آموزش درس مهارتهای زندگی در تعامل با شیوه های فرزند پروری بر غزت نفس دانش آموزان استان اردبیل ، فصلنامه پیام مشاوره ، سال سوم ، شماره 6 .
اكبر زاده، نسرین،( 1383) هوش هیجانی(دیدگاه سالووی و دیگران)، تهران : انتشارات فارابی
برادبری، تراویس (77)، هوش هیجانی، ترجمه ؛ مهدی گنجی، تهران: نشر ساوالان
پاشا شریفی ،حسن - نجفی زند ، جعفر،1379، روشهای آماری درعلومرفتاری چاپ نهم تهران،انتشارات سخن
پور مقدس، علی ،1378، روان شناسی سازگاری ، مؤسسه انتشاراتی مشعل، اصفهان
تمیمیان ، علیرضا ،1381، مهارت های زندگی ، تعاریف و مبانی نظری، تهران ، انتشارات رشد .
ثمری،علی ولعلیفاز،آرمان، 1384 ،. مطالعهاثربخشیآموزشمهارتهایزندگیبر استرسخانوادگی وپذیرشاجتماعی، فصلنامهاصولبهداشتروانی سالهفتم،بهاروتابستان،شمارهبیستوپنجوبیستوشش،صفحه 55-47.
حسینی ، سید ابوالقاسم ،1387، اصول بهداشت روانی ، چاپ اول مشهد،انتشارات دانشگاه مشهد
حقیقی ، جمال و همکاران ،1385،بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روانی و عزت نفس دانش آموزان دختر سال اول متوسطه، مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ، دوره سوم ، سال سیزدهم .
حسین آبادی، فاطمه، مهر ()/مقاله درباره هوش هیجانی چه میدانید؟ روزنامه همشهری
حسن زاده، رمضان ()، هوش هیجانی، تهران : انتشارات سارگل
جلالی،سیداحمد(1381)،هوش هیجانی،فصلنامه تعلیم و تربیت،سال هیجدهم،شماره 1 و2.
خیراتی، صابر،1385،ضرورت فراگیری مهارت های زندگی برای کودکان و نوجوانان، روزنامه ی شاپرک، شماره ی 1016.
دلبری،زهرا،1383،مهارتهای زندگی را بیاموزیم،نشریه پیوند،اسفندماه.
دلاور،علی،1384، احتمالات وآمار کاربردی در روانشناسی وعلوم تربیتی،تهران،انتشارات رشد
دلاور،علی،1383،روش های آماری در روان شناسی وعلوم تربیتی ،انتشارات پیام نور.
دلاور،علی،1383،روش تحقیق در روان شناسی وعلوم تربیتی،انتشارات پیام نور.
دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی كل كشور (1384). راهنمای آموزش مهارت های زندگی ، تهران ،انتشارات هنر آبی.
رامشت،مریم ؛فرشاد،سیامک،1383، بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی در پیشگیری از سوء مصرف مواد دانشجویان،دومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
زندی ، بهمن، 1385 ،‌مهارت های زندگی ، تهران ، انتشارات دانشگاه پیام نور
ساعتچی، محمود،1379، روانشناسی در كار، سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات رشد، چاپ اول
سازمان بهداشت جهانی ،2001، برنامه ی آموزش مهارت های زندگی ، ترجمه ی نوری قاسم آبادی ، ربابه ، محمد خانی ، پروانه ،1388، تهران واحد بهداشت و روان و پیشگیری از سوء مصرف مواد سازمان بهداشت جهانی
ساروچی و دیگران ،مترجم حمزه گنجی(1377) هوش هیجانی ،انتشارات فارابی
سریع القدم،زهرا،1384،مفهوم سلامت روان شناختی ، چاپ اول مشهد ، انتشارات جاودان فرد
شاملو ،سعید ،1370، روانشناسی سلامت،تهران،انتشارات رشد.
شریعتمداری ، علی،1373،تعلیم و تربیت اسلامی، تهران، انتشارات امیركبیر
شفیع آبادی، عبدالله،1375، راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای، چاپ هشتم، تهران، انتشارات رشد.
شرفی،مریم(1385)،مقایسه هوش هیجانی دانشجویان دختر ورزشکار رشته های گروهی و انفرادی با دانشجویان غیر ورزشکار،پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر باشگاه پژوهشگران جوان.
طارمیان ، فرهاد،1378، مهارت های زندگی تعاریف و مبانی نظری، تهران، انتشارات تربیت
طارمیان ، فرهاد،1388،سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان ، چاپ اول تهران، انتشارات تربیت
علی پور ،احمد ،1371،مقدمات روانشناسی سلامت ، تهران ،انتشارات پیام نور.
غیاث فخری ،‌عاطفه ،1386 ،راهنمای آموزش مهارت های زندگی،تهران ، انتشارات هنر آبی .
فراهانی ، محمد نقی؛ كرمی نوری ، رضا، 1383 ، روان شناسی سال سوم ادبیات و علوم انسانی ، شركت چاپ و نشر كتابهای درسی ایران، تهران
قاسم زاده،فاطمه وهمکاران،1383،راهنمای آموزش مهارتهای زندگی برای جوانان وزنان ،جلد1،نشرنهضت سوادآموزی
کاویانی،حسین،1386،نظریه های زیستی شخصیت، تهران، انتشارات مهر کاویان، چاپ دوم
كریمی، یوسف،1374، روانشناسی شخصیت،چاپ اول، تهران، نشر ویرایش
كریس ، ال كلنیكه ، 1944،مهارت های زندگی،ترجمه شهرام محمد خانی، تهران، انتشارات رسانه تخصصی
کریم زاده ،احمد،1388،راهنمای آموزش و آداب مهارتهای زندگی،تهران،یادمان هنر اندیشه.
گنجی ، حمزه و همكاران،1377،روان شناسی سال سوم ادبیات و علوم انسانی ، تهران، شركت چاپ و نشر كتابهای درسی ایران.
گنجی ،حمزه ،1384،بهداشت روانی،تهران ،ارسباران.
گلمن ،‌دانیل،(1383) هوش هیجانی،ترجمه؛ نسرین پارسا، تهران: انتشارات رشد
گلمن، دانیل ( 1382) / هوش هیجانی ، ترجمه؛ محمد رضا بلوچ ، تهران : انتشارات رشد
لاكانی ، مژگان و همكاران ، 1384 ، جزوه ی مهارت های زندگی،تهران،سازمان جوانان جمعیت هلال احمر .
میلانی فر، بهروز ،1383)، بهداشت روانی، تهران، نشر قومس.
مركز رشد و آموزش وزارت آموزش و پرورش ،1386، احیای نقش راهنمایی و مشاوره ای معلمان . انتشارات مدرسه.
ملکی،حسن،1385،چگونه با تفاهم زندگی کنیم،نیکان کتاب.
مهدی زاده، منصور،1382،نقش آموزش مهار ت های زندگی بر دانش و نگرش نسبت به مواد مخدر و عزت نفس دانش آموزان پسر راهنمایی تهران (پایان نامه)
مختاری پور،مرضیه،(1381)،هوش هیجانی و اختلالات آسیب شناختی،فصلنامه تازه های روان درمانی،سال یازدهم،شماره 41و42.
ناصری،حسین،1384،راهنمای برنامه آموزش مهارتهای زندگی،تهران،معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور
وردی،مصطفی،1383 ،بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر ابراز وجود، عزت نفس و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر سال اول متوسطه ی آموزش و پرورش ناحیه ی یک اهواز. شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان.
یاوری ، ماندانا،1383 ، تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت عمومی ، عزت نفس و خود ابرازی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان اهواز ، پایاننامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

منابع لاتین :
1-Botvin. G.J.Kantor.L.W ( 2000 ) , Per renting alcohol and Tobaccos.
2-Crnin.M.E.(2006 ), Life skills curricula for stadents with learning disabilities. Journal of learning disabilities.
3-Darden .C .A : Günter. E .J ( 2007 ) , Life skills development scale- adolescence from. Journal health counseling.
4-Darden.C.A : Gazda .G M ( 2006 ), Life skills and mental health counseling. Journal of mental counseling.
5- Forneris T , Danish SJ , Scoll DL. Setting goals, solving problems and seeking social support. Pub med adolescence, 2007; 42 (165): 103-114
6-Ginter.E.J ( 2008 ) , David K.Brooks contribution to the developmentally based life skill approach. Journal of mental health counseling.
7-Klingman. A ( 2009 ), Psychological education : studying adolescents interests from their own perspective. Journal of Adolescence.
8-Miller.M: Namm .G .D (2008) , assign group miccussions to improve social problem solving and learning. Journal of Education
9-Nastasia.B ( 2009 ) , A model for mental health programming in school communities : introduction to the mini-series’. Journal of school psychology review .
10-Quatman.T: watson.C.M( 2009 ) , Gender differences in adolescent self-esteem : An exploration of domains journal of genetic psychology.
11-Schogiel . D.R ( 2010 ), Empowerment education for individuals with serious mental illness. Journal social nursing mental health services.
12-Weist.M.D.(2010) , Toward a public mental health promotion and intervention south. Journal of school health .

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir