توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله در مورد آلارم های فشار، مسیر هوا دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد آلارم های فشار، مسیر هوا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد آلارم های فشار، مسیر هوا،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد آلارم های فشار، مسیر هوا :

آلارم های فشار، مسیر هوا

هدف از این مقایسه محصول
این مقایسه‌ محصول آلارم های فشار هوایی (مربوط به مسیر هوا) را برای استفاده در مدارات بیهوشی و مدارات تنفس مصنوعی در شرایط بحرانی و نیمه بحرانی و نیز در تهویه های مراقبت خانگی، مطرح می كند. تنفس سنج ها (Spiro maters) ، جریان سنج ها (flow mater) ، كاپنومترها (Capnomaters) و اپنی مانیتورها (Apnea monitors) برای بیماران غیر ارادی تنفسی از این مقوله مستثنی می باشند.

برای اطلاعات مربوطه، به مقایسه محصولات زیر مراجعه نمایید:
– آپنی مانیتورها (Apnea monitors)
– مانیتورهای دی اكسیدكربن، بازدم خروجی
– تنفس سنج ها، تشخیصی
اطلاعات UMDNS :
این مقایسه محصول، واژه ابزار (واژه اصطلاحی ابزارآلات Device term) و كد محصول (Product code) زیر را كه در ECRI از سیستم فهرست واژه های ابزار پزشكی عمومی (جهانی) می باشد را در بر می گیرد:
– اخطارهای فشار، هواپیمایی [14-35]
هدف:
آلارم های فشار مسیر هوایی، در مورد تغییرات پر و كم فشار در مدارات مسیر هوایی مربوطه به بیماران كه بصورت مكانیكی تهویه می

شوند، اخطارهای لازم را تولید می كنند. آنها اغلب با تهویه كننده های مراقبتهای بحرانی و غیر بحرانی بكار می روند. آلارم های كم فشار ممكن است مواردی نظیر، نقص دستگاه تهویه (ونتیلاتور)، قطعیهای مدار تنفس، خارج شدن های لوله (برای مثال جابجایی یك لوله درون نای از نای و رفتن به حلق) و یا بوجود آمدن نشتی هایی در لوله های درون نایی كه به میزان كافی پر از هوا نشده اند و یا در بریدن سر نای (Tracheostomy ) و یا اتصالات مدارات تنفس، را اعلام كنند. برخی سیستم ها هم چنین، فشار متوسط مسیر هوا را مقایسه، نظارت و نمایش می دهند. آلارم های پرفشار برای شرایطی نظارت می كنند كه می توانند سبب زخمها و برش های ریویِ ناشی از فشار (زخم ریه (شش) كه توسط فشار زیاد بوجود می آید) شوند.
اصول عملكرد:
مانیتورهای حس كننده فشار در دستگاههای تنفس، یك یا تعداد بیشتری فشار را در مدار تنفس بیمار و از طریق یك خط حس كننده فشار، اندازه می گیرند، كه در محل اتصال آن با لوله درونِ نای یا لوله برش دهنده نای بصورت بهینه ای به مدار تنفسی متصل شده است. این محل مدیریت فشار مستقیم و مسلطی را در روزنه مسیر هوای بیمار فراهم می كند. مطالعات نشان می دهند كه لوله درون نایی، اتصالات اصطكاكی چسبیده به اتصال لوله درون نایی و راه هوایی بیمار از معمول

ترین نقاط جدایی و قطع مدار تنفسی بیماری باشند. قطع شدن ها و یا نشتی های بزرگ در این خط هوایی (مسیر عبور هوا)، سبب فرار گاز از سیستم و تولید قطره در پیك (حد بالا) فشار تزریق- ماكزیمم فشاری كه در طول تزریق در مسیر هوایی ریه (شش) تولید می شود، می شود. وقتی كه PIP (پیك فشار تزریق) (Peak inpiration pressure) به زیر یك حد آستانه از قبل تعیین شده افت می كند، یك اخطار و آلارم را فعال می كند. (هم چنین بنامهای پیكِ فشار مسیر هوا، نقص در سیكل و یا اخطار كاهش فشار نیز خوانده می شود).

برخی واحدها آلارم هایی را برای MAP كه دیده شده بود با اكسیژن سازی در رگهای بیمارانِ منحصر به فرد، به خوبی مرتبط می باشد، محاسبه و تهیه می كند. سنجش و اندازه گیری MAP هم چنین برای بازداری نظارتِ بدقوارگی نایچه ریه (Bronchopulmonary dysplasia) ، كه یك پیچیدگی و بُغرنجی در تهویه با فشار مثبت و سطوح اكسیژنی افزایش یافته در نوزادان كه در آن بافت ریه بطور پیشرفته ای آسیب دیده، و منجر به افزایش بافت فیبروز (رشته مانند) و عدم پذیرش خواهد شد، می باشد، مفید می باشد.
آلارم های PIP هم چنین می توانند به، سستی و ضعف ریه افزایش یافته و مقاومت مسیر هوایی كاهش یافته كه هر دوی آنها می توانند فشار در مدار تنفسی را كاهش دهند، نیز پاسخ دهند. یك ترانس دیوسر (تراگردان Trans ducer) فشارِ از نوع الكترو مكانیكی یا حالت جامد (مدارات الكترونیكی) درون مانیتور سیگنال فشار پر ضربان (تنفس ارائه شده توسط ونتیلاتور) را اندازه گرفته و آن را با یك حد آستانه آلارم كه قابل تنظیم می باشد، مقایسه می كند. آستانه اخطار و آلارم باید درست در زیر PIP و به گونه ای تنظیم شود كه آلارم به تغییر تنها چند cm از H2o پاسخ دهد و بنابراین بتواند نشتیها و قطع شدن های كامل را به خوبیِ هم، اخطار دهد. برخی واحدها می توانند براساس فشار حس شده در طول تنفسهای قبل، آستانه آلارم را بصو

رت اتوماتیك تنظیم كنند. این آستانه باید در طول تنفسهای بعدی و آینده، متجاوز شده و بیشتر شود تا از فعال شدن یك آلارم صوتی یا / تصویری جلوگیری نماید.
یك حد پرفشارِ قابل تنظیم یا فیكس شده (ثابت شده)، مانیتورهای ف

شار مسیر هوا را قادر می سازد تا سستی ریه كاهش یافته، مقاومت مسیر هوای افزایش یافته و یا انسداد در مدار تنفس نظیر لوله گذاری پیچ و تاب خورده یا بسته شده را آشكار كند. فشار بیشتر از آستانه یك آلارم را برای پاسخِ سریع پرستار فعال كنند. آلارم های پرفشار قابل تنظیم، معمولاً در مقداری بالای PIP تنظیم می شوند، در حالی كه آلارم های ثابت شده، زمانی فعال می كنند كه فشار مدار، از یك نقطه كه به عنوان ماكزیمم فشار مطمئن مسیر هوایی بیمار در نظر گرفته شده، تجاوز كنند و بیشتر شوند. برای واحدهای حس كننده فشار مدارات اختصاصی و ویژه ای را برای نمایش فشار روی تراز رفته و پیوسته، تركیب كرده اند – برای مثال، اگر فشار بالاتر از آستانه آلارم قطع بوده، اما پایین تر از آستانه آلارم پیچ خوردگی باشد، برای دوره تنظیم زمان، و یا اینكه اگر فشار در طول هر حالت بازدمِ ونتیلاتور به سطوح معینی افت نكند.
مانیتورهای فشار هم چنین می تواند شامل آلارم های فشار ویژه انقضای – انتهایی مثبت (Positive end-Expiratory) (PEEP) و مسیر هوایی دائماً مثبت (CPAP) نیز باشند. PEEP برای بیماران وابسته به ونتیلاتور، مستلزم حفظ فشار مسیر هوایی در بالای فشار اتمسفر، در انتهای مرحله بازدم از چرخه تنفس می باشد. این فشار بالا نگه داشته شده در مدار – و از آن طریق در ریه بیمار ممكن است سبب جلوگیری از متلاشی شدن حبابچه ریوی (كیسه های هوایی) شوند كه منتج به حجم باقی مانده بیشتر ریه و افزایش تبادل گاز می شود. چون محدوده تنظیم PEEP باید در بین درست بالاترین و پایین ترین حدود ابقا شود، بسیاری از مانیتورهای فشار اگر فشاری خارج از هر سوی محدوده را حس كنند، هر دوی آلارمهای صوتی

و تصویری را فعال می كنند. CPAP شبیه به PEEP می باشد، اما برای بیماران غیرارادی تنفسی بكار برده می شود و اجرا می شود. یول ها و سطح های CPAP هم شبیه به PEEP در محدوده باریكی میان آستانه های آلارمِ كم فشار و پرفشار نگهداری می شود، آلارم های اختصاصیِ CPAP ، مراقبان و پرستارها را نسبت به فشارهای خارج از این محدوده ها گوش به زنگ می دارد و اخطار می دهد.

بسیاری از دستگاهها این اجازه را می دهند كه در طول قطع مدار تنفسی به منظور مكش و تخلیه ترشحات كه یك عمل مداوم برای بیشتر بیماران می باشد، آلارم های صوتی قطع و ساكت شوند. ماكزیمم زمان قطع آلارم از 60 تا 120 دقیقه تغییر می كند. در طول این دوره زمانی، آلارم تصویری روشن باقی خواهد ماند، آلارم صوتی در برخی دستگاهها می تواند بطور كامل قطع شود.
مشكلات گزارش شده:
نشت (و حتی برخی قطعی ها) در مدار تنفسی احتمالاً سبب تولید یك افت در سطح PIP در محل اتصال بیمار خواهد شد، كه این امر بصورت عمده می تواند یك حجم جذر دهدهی (كَشَندی) را تولید كند، هر چند اگر افت تنها چند سانتی متر H2o باشد. مقاومتهای جریان قوی كه می توانند به سبب اجزایی نظیر فیلترها، مرطوب كننده ها، مبدل های حرارت / رطوبت بوجود بیایند، می توانند آلارم فشاری بر روی ونتیلاتور یا در بالای عضو تزریق پذیر بوجود آورند كه اشتباهاً به عنوان افتِ PIP خوانده شود و به عنوان یك لول قابل قبولِ فشار تزریق تلقی شود و از سویی سبب نقص اخطاردهی در طول شرایطی شود كه PIP بطور خطرناكی پایین است. قرار دادن یك پورت حس كننده كه تا حد ممكن به ریه مریض نزدیك باشد، (بر

ای مثال در لوله اتصال دهنده نای و یا در وایِ مریض (محل دوشاخه شدن نای بصورت Y است))، واقع نمایی و درست نمایی را بیشتر می كند. به طوری كه آلارم فشاری را می خواند كه در آن مسیر هوایی بیمار روباز و بدون گرفتگی و پوشش می باشد. بیش از این، برای فشار اندازه گیری شده در دهانه مسیر هوایی (وایِ (Y)ِ بیمار) اگر

حد آلارم قطع (فشار كم) درست در زیر PIP تنظیم شده باشد، مانیتور به تغییر فشارهای كوچك پاسخ داده و نشتی های كوتاه یك قطع كامل را آشكار می كند، اگرچه، در یك دستگاه با نگاه آلارمِ از پیش تعیین شده و بطور وسیع دور از هم، چنان شرایط تنظیم نزدیكی ممكن نخواهند بود. اگر پورت بیمار مدار تنفسی قطع شود و تا اندازه ای مسدود شود (برای مثال ممكن است بر روی تختخواب و ملافه بیفتد)، مانیتور فشار ممكن است اشتباه كند. در این مورد، مقاومت در مقابل جریان ممكن است برای ممانعت از ایجاد آلارم كافی باشد. آلارم های كم فشار در ونتیلاتورهای هوش بری ممكن است اگر یك بیمار تصادفاً دچار خروج لوله تنفسی شود، دچار نقص در فعال سازی شود. یك مشكل گزارش شده مربوط به یك طفل می باشد كه در یك ونتیلاتور هوش بری كه برای افراد بالغ مناسب بود، تحت تهویه قرار داده شده بود و نعره ای كشید و صدایی كرد. از آنجا كه پتانسیل چنان نقص هایی در آلارم های كم فشار بیشتر می باشد، پرستارها باید شرایط بیماران را از نزدیك تحت نظر قرار دهند. بصورت ایده آل و شایسته، اكسیژن مترهای پالسی (pulse oximaters) ، مانیتورهای كاپنومتریك یا والیومتریك (Volumetric) باید علاوه بر آلارم های كم فشار اولیه بكار برده شوند.
تغلیظ یا چگالش می تواند در خط حس گری (Sensing Line) جمع شده و فشار حس شده را تغییر دهد و در صورت امكان سبب تولید آلارم های فالس های (False – High) یا فالس لو (False – Low) شود. قرار دادن دستگاه در بالای پورت حس گر و نظاره كردن برای تقویت تغلیظ می توان به جلوگیری از این مسئله كمك كند.
برخی از مانیتورهای فشار اولیه از سوئیچهای فشار با هستیرزیسِ بیش از حد – اختلاف میان فشاری كه در آن آلارم ابتدا به صدا در می آید و

فشار پیكی كه در آن، آلارم خاموش شده و ری ست می شود – استفاده می كردند. یك آلارم با هستیرزیس بیش از حد نمی تواند برای آشكارسازی كاهش های كوچك در PIP بكار برده شود. اگرچه بیشتر دستگاههای فعلی هستیرزیس اندكی را به نمایش می گذارند، اما كاربران باید آگاه باشند كه تغییرات مكانیكی نظیر اجزای شل و ول شده می توانند یك مشكل بوجود آورند. مانیتورهای فشار مسیر هوا در زمانی كه تحت نظ

ارت قرار می گیرند، باید از جهت هستیرزیس بیش از حد به خوبی بررسی شوند.
آلارم صوتی می تواند بطور دائم، در برخی آلارم های فشار مسیر هوا غیر فعال شوند. در این صورت اگر این آلارم به علت ساكشینگ و عمل مكش خام

وش شود، مسئول كلینیك ممكن است فراموش كند آن را به حالت روشن برگرداند. (آلارم های پرفشار و آلارم های مربوط به نقص توان (انرژی یا برق) به دلیل خطر برای امنیت بیمار هرگز نباید خاموش شوند). در دستگاههایی كه دو وضعیت عملكرد دارند. (برای مثال، PEEP/CPAP) انتخاب یك وضعیت می تواند وضعیت دیگر را غیرفعال كرده و یا

ویژگی های آن را تغییر دهد.
دیگر موارد خطای انسان می تواند سبب گرفتاریهای جدی در حین استفاده از آلارم های فشار شود. در یك مورد، یك ونتیلاتور بیمار پس از عمل جراحی كه به درستی تنظیم نشده بود، منجر به افزایش و تقویت خطرناك فشار در ریه بیمار و جراحات متعاقب آن به مغز بیمار شده بود.
برخی آلارم های فشار مسیر هوایی مستعد دریافت اختلالات الكترومغناطیسی از دستگاههای جراحی الكتریكی (electro surgicou) می باشند. این وسایل برای كاربردهای هوش بری توصیه نمی شوند. اكسید نیتروس یا O2 كه از طریق یك نشتی یا شكستگی در خطوط هوش بری وارد كیس و جعبه مانیتور شود، می تواند سبب شود موادی كه در هوا و در حالت نرمال قابل اشتعال نمی باشند، در حضور یك جرقه آتش بگیرند. كیس های مانیتور برای كاهش خطر چنان آتش سوزیهایی می بایست به خوبی تهویه شده و مدارهای كم ولتاژ در آنها بكار برده شود.
شمار فزاینده آلارمهای صوتی در اتاقهای جراحی می توانند سبب تولید آشفتگی شوند، به خصوص اگر چندین آلارم بطور همزمان صدا دهند. اغلب اوقات، بسیاری از آلارمهای صوتی به دلیل نزدیكی هوش بر به بیمار، غیر ضروری می باشند. یك راه حل استفاده از آلارمهای تقدم یافته و مجتمع می باشد با تنها بیشترین تقدم صدادهی آلارم. دو یا سه آلارم مختلف برای تشخیص ساده تقدم كافی می باشند. اگرچه بسیاری از ونتیلاتورهای مراقبت خانگی دارای سیستم های آلارم بی سیم به عنوان یك ویژگی استاندارد یا انتخابی می باشند. بیشتر ونتیلاتورهای مراقبت های بحرانی هنوز آنها را ندارند. به دلیل اینكه ونتیلاتورهای مراقبت بحرانی با تناوب بیشتر، در خارج از مناطق مراقبت بحرانی بكار می روند، سیستم های آلارم بی سیم بر روی این ونتیلاتورها به طور ویژه ای مهم و ضروری شده اند.

ملاحظات خرید:
بسیار حیاتی است كه مانیتورها در زمانی كه فشار مسیر هوا به خارج از محدوده های قابل قبول می رود، بطور قابل اطمینان پاسخ دهند. آلارم هایی كه دچار نقص در اعلام می شوند، خطرات تهدید كننده زندگی را به معرض نمایش می گذارند و به

عكس، آلارمهایی كه بطور مداوم خاموش هستند یك مزاحمت هستند و ممكن است اگر اغماض شده و یا خاموش شوند، پایان پذیرند.
مانیتورها باید به میزان كافی در برابر قطع برق (انرژی) حفاظت شوند. اگر دستگاهها با برق خط برق شبكه سراسری عمل می كنند باید یك آلارم نقص برق و اگر با باطری كار می كنند یك اعلام كننده ضعف باطری داشته باشند.
هیچ سیگنال مانیتوری نمی تواند در مقابل تمام مشكلات مسیر هوایی مقابله كند. ECRI توصیه می كند، كه برای نظارت بر قطعی ها، مانیتورهای فشار مسیر هوایی باید در تركیب با پالس آكسی متیرها، و دیگر مانیتورها نظیر حجم بازدم و مانیتورهای دی اكسیدكربن بكار روند. ECRI هم چنین در برابر وابستگی به تنها مانیتورهای O2 برای آشكارسازی قطعیها، توصیه می كند. سطوح O2 به واسطه بسیاری از قطعیها تحت تأثیر قرار نمی گیرند و در نشان دادن موقعیت هایی كه بصورت بالقوه خطرناك می باشند. دچار نقص خواهد شد.
فیلترهای قابل عرضه اغلب میان خط بیمار و مانیتور قرار داده می شوند. این فیلترها می توانند هزینه ای بلندمدت متناسب با آلارم های فشار مسیر هوایی از خود نشان دهند.
مرحله توسعه:
از آنجا كه ونتیلاتورهای مراقبت شدیدِ قدیمی تر كه قابلیت های نظارت را كم دارند، بازنشسته شده اند، نیاز به آلارم های فشاری مسیر هوایی

قابل افزوده شدن كاهش خواهد یافت. اگرچه بسیاری از بیمارستان ها چنان ونتیلاتورهای قدیمی را نوسازی كرده و برای بكارگیری آنها طراحی می كنند. بطور فزاینده ای، بیماران تهویه شده بصورت مكانیكی از دستگاههای مراقبت شدید بیرون آورده می شوند، جایی كه آنها بطور نزدیكی تحت نظارت قرار می گیرند، و به اتاقهای ایزوله شده و اتاقهای پرستاری منظم، جایی كه متخصصین بالینی می توانند آلارم ها را از مانیتورهای فشار نصب شده بر روی ونتیلاتورها بكاهند، انتقال داده می شوند. بنابراین مانیتورهایی با آلارمهای بی س

یم كه در خارج از اتاق بیمار در ایستگاه پرستار اعلام می دهد، استفاده می شوند. برخی ونتیلاتورهای مراقبت خانگی و سیار (قابل حمل) نیز به همراه آلارمهای بی سیم موجود می باشند. سیستم های دارای چند آلارم بی سیم توسط میكروپروسسور كنترل می شوند و یك ویژگی خود نظارتی دارند كه می تواند قطعیهای مانیتور فشار بی سیم یا ونتیلاتور را آشكار كرده و هشدار دهد.
ECRI شدیداً استفاده از سیستم های خود نظارت آلارم بی سیم را در تمامی ونتیلاتورها توصیه می كند. به دلیل خطر افزایش یافته جراحت تهدید كننده زندگی كه به واسطه بیماران وابسته به ونتیلاتور كه بی توجه رها شده اند، تولید می شوند.
سیستم های تعیین هویت و امنیت بیمار

هدف از این مقایسه محصول: این مقایسه محصول وسایل امنیت بیمار را كه در تسهیلات مراقبت پزشكی بكار می رود و از دزدیده شدن نوزاد و یا فرار و سرگردانی بیمار جلوگیری می كند، تحت پوشش قرار می دهد. سیستم های مكان یابی سیار كه به همراه امكانات مراقبت پزشكی بكار می روند و برای ردیابی بیماران برچسب زده شده (مشخص شده) ای كه از امكان اصلی خارج شده اند، شامل این موضوعات می باشند.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir