توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله در مورد ایمنی در ساختمانهای مسکونی دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد ایمنی در ساختمانهای مسکونی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد ایمنی در ساختمانهای مسکونی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد ایمنی در ساختمانهای مسکونی :

ایمنی در ساختمانهای مسکونی

فهرست:
ضرورت و اهمیت ایمنی در ساختمانهای مسکونی
نقش وتوانایی دانشجویان این رشته
توصیه ها و هشدارهای ایمنی در مورد حفاظت فیزیكی ساختمانها
پله های فرار فلزی
آسانسور

درهای خروج سالن های اجتماعات
درب راههای خروج اضطراری
قفل درب راههای خروج
روشنایی راههای خروج اضطراری در ساختمانهای بیش از18متر ارتفاع
بالكن ها و سقفهایطره ای
نگهداری مایعات قابل اشتعال در آپارتمانها
جدا سازی كانالهای عمودی
كلید حفاظت از جریان نشتی (RCCB)

ضرورت و اهمیت ایمنی در ساختمانهای مسکونی:
بروز حوادث مكرر در ساختمانهای بلند و مجتمعهای بلند مسكونی این ضرورت را ایجاد مینماید كه مسئولیت ایمنی و پیشگیری از بروز حوادث و آتش سوزیها و حفظ جان و مال ساكنین و متصرفین این بناها برعهده متولیان خبره و كارآمدی قرار گیرد تا ضمن ارائه آموزشهای لازم به ساكنین خطرات موجود در محل را شناسایی و با ایجاد هماهنگیهای لازم با مسئولین مربوطه برطرف نماید.
اهمیت این وظیفه به نسبت تعداد ساكنین و متصرفین هر مجتمع بالارفته و در مجموعه های بزرگ ضروری است این وظیفه بدقت مورد توجه قرار گیرد.
نقش وتوانایی دانشجویان این رشته : دانشجویان پس از پایان دوره قادر خواهند بود:
محافظت از ساختمانهای مسكونی پرجمعیت (بلند و مجموعه ها )را برعهده گیرند.
به ساكنان ساختمانها آموزش های عمومی ایمنی و پیشگیری از حریق و حوادث را ارائه دهند.
از سیستمهای ایمنی و حفاظت از حریق استفاده نمایند.

به ساكنان ساختمانها و مجتمع ها در موقع بروز حادثه یا حریق روحیه ببخشند.
در مواقع بروز سوانح و بلایای طبیعی امدادرسانی كنند.
به آموزش های ایمنی مربوط به ابزار و لوازم خانگی بپردازند.
از طریق آموزش زبان تخصصی از منابع معتبر علمی جهان در زمینه اطفاء حریق و مقابله باسوانح استفاده به عمل آورند.

مشاغل قابل احراز:
مسئول ایمنی و حفاظت از ساختمانهای بلند و مجتمع های مسكونی.
رابط بین ساختمانهای بلند یا مجتمع های مسكونی و ایستگاههای آتش نشانی.
همكار نیروهای آتش نشان در عملیات اطفاء حریق و نجات.
ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو :
1 دارا بودن مدرك دیپلم كامل متوسطه (در كلیه رشته ها)
2 گذراندن دوره آتش نشانی (حداقل 400 ساعت به عنوان پیش نیاز) بجز رشته های كاردانش آتش نشانی و شاغلین در آتش نشانی ها بنا به تشخیص مجتمع علمی – كاربردی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
3 سلامت جسمانی برابر تأیید پزشك معتمد سازمان در آزمایش پزشكی مربوطه
4 حداكثر سن 35 سال
طول دوره و شكل نظام : كاردانی ناپیوسته

مطابق با نظام آموزشهای علمی – كاربردی طول دوره كاردانی ناپیوسته 2 تا 3 سال است كه دروس علمی و نظری آن به صورت واحد ارائه می گردد. بطوریكه هر واحد نظری معادل 16 ساعت درسی و هر واحد آزمایشگاهی معادل 32 ساعت درسی ، هر واحد كارگاهی معادل 48 ساعت و هر واحد كارآموزی معادل 120 ساعت در طول نیمسال تحصیلی می باشد.
آزمایشگاهها و كارگاههای یك واحد را می توان به ترتیب 48 و 64 ساعت در نظر گرفت. طول هر ترم 16 هفته ، معادل یك نیمسال تحصیلی می باشد.

جدول مقایسه ای جهت گیری دروس نظری و عملی برحسب ساعت (گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلند)

توصیه ها و هشدارهای ایمنی در مورد حفاظت فیزیكی ساختمانها
ساختمانهای مسكونی از نظر ارتفاع به دو دسته تقسیم می گردند.
الف:بای 6طبقه كه از نظرایمنی سازمان آتش نشانی می بایست آنها را تأیید نماید واین تأئیدیه شامل پله فرار،دروها،برق،عرض پله ها، آسانسورها،تأسیسات، دو درب بـودن دروی بـه واحـد ها،سیستم اعم اتوماتیك، شـبكه آب، خـاموشكننـده هـایدسـتی و غیـره كـه خوشـبختانه دراینگونه اماكن ایمنی نسبی برقرار می باشد.
ب:
كمتر از6طبقه كه سازمان آتش نشانی می بایست از ابتدای احـداث برآنهـا نظـارت مـستقیم داشته باشد و نكات اینی را رعایت نمایند.
به نظر اینجانب هرمتری مسكونی می بایست با نظر كارشناس آتش نشانی خاموش كننده مناسب و دستگاه كشف اعم موضعی مجهز گردند و می بایست كلیه ساختمانهایی كه در حال احداث میباشند اعم از مسكونی، بجاری و غیره به تأئید آتش نشانی رسیده باشد.
باتوجه به اینكه در اكثر ساختمانهای مسكونی افراد ثابت نیستند یا به علت مستأجر نودن یا بعلت تعویض خانهمیبایست افراد از وضعیت ساختمان (چاه فاضب، لوله كشی گـاز،سـیم كـشی بـرق و…)باخبر باشند در خانه های مسكونی در صورت امكان می تـوان لولـه هـای آب را از مكانهـای مناسب مانند حیاط خلوت، پاسیو و غیره بطور روكار لوله كشی كه تا در زمان پوسیدگی ونـشت یـاتعویض دچار مشكل نشد.در منازل مسكونی سیستم برق را می توان بصورت مینیاتوری انتخاب كرد و در صورت لـزوم مـی توان برق قسمتی از منزل را قطع نمود یا اینكه برق كـولر را در زمـستان مـی تـوان جداگانـه قطـع نمود.
من عینأ شاهد برق گرفتگی فردی در زمستان كه برف پارو میكردبودم و به جای اینكه فازدر كلید باشد نول بكار گرفته شده بود و با رطوبت بـرف و بـاران ایـن فـرد دچـار بـرق گرفتگـی شددر صورتی كهاگر این منزل مسكونی دارای تابلو مینیاتوری بود میتوان بوسیله كلید مخصوص كولر را از مسیر برق خارج نمود ویا اینكه افرادی به منزل جدید اسباب كـشی مـی كننـد و بـدون توجه به مسیر عبور

سیم میخ بـر دیـوار مـیكوبنـد ودچـار بـرق گرفتگـی مـی شـوند و در منـازل مسكونی می بایست سیم ها را از داخل لوله های مخصوص عبور داد و یا اینكه لوله های رطـومیرا د رعمق مناسب دفن نمود یا اینكه از سیم های(توكار)بدون خرطومی یا بی حفـاظ نبایـد بهـره گیری شود چون در اثر گذشت زمان فرسوده می شودو حادثه ساز می باشـدكنتورهـای بـرق در منازل مسكونی می

بایست حتمأ به حفاظ كنتور مجهز باشند و لذا مپهای كم مصرف را مـی تـوان به جای مپهای پرخطردرمنازل استفاده كرد.
در منازل مسكونی نرده محافظ برای بالكن و همچنین برای پله های راهـرو مـی بایـست حتمـأ درنظر گرفته شود و می بایست عرض پله ها و همچنین پاگرد هـا مناسـب طراحـی گـردد روشـناییمنازل مسكونی بسیار مهم می باشد و می بایست تا جـایی كـه امكـان دارد روشـنایی آن مناسـب وكافی با شد در اكثر منازل مسكونی لوله های فاضب از پولیكا میباشـد در صـورتی كـه لولـه هـا

ی پولیكا به مرور زمان جرم و چربی را به خود میگیرد و قطر آن از داخل كمتر میشود و در صـورت زدن فنر امكان شكستگی آن زیاد می باشد لذا توصیه میگردد از لوله های مناسب جهتفاضـباستفاده شود خصوصأ در آپارتمانها از نظر اسكلت ساختمان می بایست بطور اصـول یطراحـی و بـاوسایل ساختمانی مناسب سفت كاری پایان پذیرد و این شامل مكانهای مناسب از قبیل

آشـپزخانه،پذیرایی، حال، اتاق خواب، دستشویی و حمام و غیره می باشد.
انباری منازل مسكونی مـی بایـست در مكان مناسب در نظر گرفته و با نظم وسایل آن چیده شود.
منازل مـسكونی كـه تـازه سـاز مـی باشند تا حد امكان باید سعی شود ضد زلزله باشد .چاهها ی فاضب در منازل میبایست در عمق مناسب و مجهز به لوله تخلیه گاز باشدو حتمأ می بایست دهانه چاه به طور اصولی بـسته شـود تـاحادثه ساز نباشد و از مكان دقیق چاهها افراد میبایست آگاهی كامـل داشـته باشـند از نظـر بـرق وگاز و آب و غیره می بایست حتمأ به كلید اصلی مجهز باشند تـا زمـانی كـه افـراد از منـزل خـارج میشوند با بستن شیر اصلی آبرا بطور مثال قطع نمایند.
در صورتیكه شیر ها چكه می كننـد بایـد حتمأرفع عیب شود.
ساختمانهایی كه بر اثر نشست یكی از ستونها دچار ترك خوردگی می گردد باید حتمأ توسط متخصص اهل فن مورد بازبینی قرار گیرد در منازل مسكونی حتمأمی بایست لوله های سیمانی جهت لوله های بخاری یك تیكه یا اینكـه درزهـای آن بـا مـصالح سـاختمانی مناسـب گرفته شود و روزنه ای وجود نداشته باشد و این لوله ها جداگانه از یكدیگر باشند و برای هر لوله كهك مخصوص د رنظر گرفته شود.
از نظر درب و پنجره باید تا جایی كـه امكـان دارد از دربـوپنجره های مناسب استفاده كرد و چه از نظر مقاومت و چه از نظر ایمنی یا زیبایی كانالهای كولر وسیم كشی برق و لوله های آب و لوله های گاز و ك وسایلی كه در منازل مسكونی بكار گرفته میشود باید از مكان مناسب و به

طور اصولی عبور داده شود تا كـار آبـی زم داشـته باشـد و از نظـرایمنی نیز رعایت گردد.

نشست كردن موزائیكهای كف حیاط باید در همان روزهـای اول بررسـی گردد در غیر اینصورت بمرور زمان خاك و ماسه های كف شسته شده و حادثه ساز مـی باشـد ازنظر دور چینی ساختمان(پشت بام)باید حداقل/51متر دور چینـی شـود.متـذكر مـیگـردد هـرعیب كوچكی چه در منزل و كارهای دیگر باید در اسرع وقت رفع عیب شودتا حادثه ساز نگـرددو هر ازگاه یكبار باید ساختمان مورد بررسی قرار گیرد و اطمینان كافی از بازدید حاصل گردد.
پله های فرار فلزی:
پله های فرار فلزی در صورتیكه در خارج از بنا اجرا میگردند باید شرایط زیر اعمال گردد.پنجره ها حداقل در فاصله /51متر از پله فرار نصب گردد.
مسیر دسترسی به پله از مكانهایی غیر از آشپزخانه و اتاق خواب باشد.

دیواری كه مجاور پله فرار میباشد دارای دو ساعت مقاومت حریق باشد.
پله فرار در مقابل برف و باران محافظت گردد بطوریكه از لغزش جلوگیری بعمل آید.
چیدن وسائل خانگی در پله های فرار مجاز نمی باشد.
آسانسور:
به منظور جلوگیری از سقوط افراد در چاه آسانسور توصیه میگـردد آسانـسوراز نـوع دو درب وتلسكوپی طراحی و اجرا گردد.
درهای خروج سالن های اجتماعات:
در سالن های اجتماعات و همچنین فضاهایی كه 50نفر متصرف دارند بایـد دارای دو راه خـروج مجزا و دور از هم باشند.
عئم راههای خروج اضطراری:
در ساختمانهای مرتفع و هتل هایی كه متصرفین آشنایی با معماری بنا ندارند توصیه میگردد نقشه های راههای روج اضطراری و موقعیت متصرف در پشت درب واحـد نـصب گـردد و همچنـین بـا نصب عئم راههای خروج متصرفین بتوانند براحتی از بنا خارج شوند.
درب راههای خروج اضطراری:
درب راههای خروج باید مقاوم حریق باشند و جهت بازشو این دربها باید در جهت موافـق خـروج باز شوند.
حداقل عرض درب راه خروج 81سانتی مترمیباشدو درب بصورت لویی باشد.
دربهای كشویی و گردون در راههای خروجی مجاز نمی باشد.
عبارت(درب خـروج را بـسته نگـهدارید)نصب گردد.
قفل درب راههای خروج:
درب راههای خروج باید قفل گردند و بسته شدن آنها باید به گونه ای باشد كه با اعمـال نیـرو بـهطرف خروج باز شود.
درب راههای خروج باید خود بسته شو باشند.
روشنایی راههای خروج اضطراری در ساختمانهای بیش از18متر ارتفاع:
روشنایی راههای خروج به طور مداوم و پیوسته باید برقرار باشد، ژنراتورهای اضطراری كه

بتواندحداقل/51ساعت شدت روشنایی مقرر شده تأمین نماید می توانـد در صـورت قطـع شـدن بـرقشبكه سراسری در مدارقرار بگیرد.
بالكن ها و سقفهایطره ای:
پیش بینی بالكن ها و سقف های طره ای در بناها میتواند از توسعه حریـق بـه صـورت عمـودی ازطبقه پایین به طبقه باتر جلوگیری بعمل آورد یاگسترش حریق از طبقات با بـه طبقـات پـایینمی شود از طبقه پایین تر به طبقه باتر جلوگیری بعمل آورد یاگسترش عمودی حریـق را تـأخیراندازد.
نگهداری مایعات قابل اشتعال در آپارتمانها:
نگهداری مایعات قابل اشتعال در آپارتمانها و بناهای مرتفع در صورت وقوع آتش سوزی موجـب گسترش حریق از طبقات با به طبقات پایین میـشود لـذا توصـیه مـی شـود از نگهـداری اینگونـه مایعات در طبقات و بالكنها جلوگیری بعمل آید.
جدا سازی كانالهای عمودی:
به منظور جلوگیری از گسترش عمودی آتش سوزی بایـد كانالهـای عمـودی كـه در سـاختمانهایمرتفع جهت عبور سیم هـای بـرق و لولـه هـای آب و تأسیـسات سرمایـشی و گرمایـشی در نظـرگرفته میشود در هر طبقه با مصالح مقاوم از دیگر طبقات جدا سازی شود.
كلید حفاظت از جریان نشتی (RCCB)

براساس مقررات مبحث 13 مقررات ملی ساختمان، استفاده از کلید RCCB
(Residual Current Circuit-Breaker) برای کلیه ساختمانها الزامی است. كلید RCCB انتخاب شده برای ساختمانهای مسكونی شهری باید حداقل شرایط و خصوصیات فنی زیر را دارا باشد:
– تأیید استانداردهای ISIRI6700 و IEC61008 را داشته باشد
– جریان پس ماند عامل كلیدهای یاد شده حداكثر برابر با 30 میلی آمپر باشد و به صورت غی

رقابل تغییر (Fix) و بدون تأخیر زمانی باشد
– كلید مربوطه باید مناسب با شرایط محیطی محل نصب انتخاب گردد (از نظر دما و رطوبت)
– كلید مربوطه قابلیت نصب در كنار دیگر تجهیزات تابلو برق را داشته باشد
– مناسبترین محل برای نصب كلید RCCB بلافاصله پس از كنتور برق انشعاب هر واحد (نوع تابلویی) می باشد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir