توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

تحقيق مديريت و بررسي استرس شغلي کارکنان اورژانس دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق مديريت و بررسي استرس شغلي کارکنان اورژانس کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق مديريت و بررسي استرس شغلي کارکنان اورژانس

چکیده :  ‌و

فصل اول کلیات تحقیق : 
مقدمه: 
بیان مسئله: 
اهمیت وضرورت تحقیق: 
اهداف تحقیق: 
فرضیه های تحقیق: 
تعاریف نظری وعملیاتی واژه ها: 
استرس: 
استرس شغلی: 
پرسنل اورژانس : 

فصل دوم ادبیات تحقیق : 
تاریخچه مطالعات استرس: 
تاریخچه اورژانس: 
تاریخچه اورژانس در ایران: 
تعریف دیگر استرس : 
نشانه های استرس: 
عوامل استرس: 
پیامدهای استرس: 
مدیریت استرس: 
مراحل ایجاد استرس: 
گام مقاومت: 
گام فرسودگی: 
نکاتی درمورد استرس: 
بیماری های استرس: 
غذاهای استرس زا: 
هزینه های استرس: 
مشاغل تنش زا :  
وضعیت محل کار: 
زندگی روزمره: 
تشخیص استرس در دیگران: 
مقابله بااسترس درمحل کار: 
برقراری یک ارتباط خوب: 
تعادل درون: 
اقداماتی درمنزل: 
تمریناتی برای رفع استرس: 
پرورش علائق: 
چندراهکارمعنوی برای کاهش استرس: 
استرس ورفع آن درمحیط کار:  
استرس درسازمان شما: 
نقش ومسئولیتهای شما: 
فشاردرتیم: 
مسئولیت دربرابردیگران: 
نبایدها: 
وقتی در حال ارائه کمک به دیگران هستید: 
مهم: 
زمینه سازی برای یک فرهنگ کم اضطراب: 
عوامل افزایش دهنده خطر استرس : 
پیشگیری: 
عوارض احتمالی: 
درمان: 
برخی از روشهایی که به کاهش استرس کمک می کنند: 
مباحث مرتبط باعنوان: 
تاثیراسترس روی سلامت وآرامش جسمی: 
استرس وعدم سلامت روانی: 
تاثیراسترس روی عواطف: 
تاثیراسترس روی تصمیم گیری: 
تاثیراسترس روی خانواده: 
راهکارساده برای یک زندگی بدون استرس: 
روشهای فردی کاهش استرس شغلی: 
روشهای سازمانی کاهش استرس شغلی: 
استرس بیماری قرن: 
استرس شغلی : 
عوامل به وجودآورنده استرس شغلی: 
اثرات استرس برکارایی فرد درمحیط کار: 
راههای پیشگیری وکاهش استرس شغلی: 
اما وظایف مدیران: 
بازنگری تحقیقات انجام شده در داخل کشور: 

فصل سوم روش تحقیق: 
مقدمه: 
روش تحقیق: 
جامعه آماری: 
تعیین حجم نمونه: 
روش نمونه گیری: 
ابزاراندازه گیری: 
اعتبارپرسشنامه: 
روشهای آماری: 
روش اجرای تحقیق: 
روش نمره گذاری : 
روش تجزیه وتحلیل اطلاعات: 

فصل چهارم تجزیه تحلیل داده ها: 
مقدمه : 
یافته های توصیفی: 
جدول(1-4) توزیع کارکنان برحسب تاهل 
جدول (2-4) توزیع کارکنان برحسب مدرک تحصیلی 
جدول (3-4) توزیع کارکنان برحسب سن 
جدول (4-4) توزیع کارکنان برحسب تعداد فرزند 
جدول (5-4) توزیع کارکنان برحسب سابقه 
جدول(6-4) توزیع کارکنان برحسب درآمد 
یافته های آماراستنباطی: 
جدول (7-4) مقایسه میانگین استرس شغلی کارکنان مجرد و متاهل 
جدول (8-4) مقایسه میانگین عوامل استرس شغلی کارکنان مجرد ومتاهل 
جدول (9-4) مقایسه میانگین استرس شغلی کارکنان برحسب مدرک تحصیلی 
جدول (10-4) مقایسه میانگین عوامل استرس شغلی کارکنان برحسب مدرک تحصیلی 
جدول (11-4) مقایسه میانگین استرس شغلی کارکنان برحسب سن 
جدول (12-4) مقایسه میانگین عوامل استرس شغلی کارکنان برحسب سن 
جدول (13-4) مقایسه میانگین استرس شغلی کارکنان برحسب رشته تحصیلی 
جدول (14-4) مقایسه میانگین عوامل استرس شغلی کارکنان برحسب رشته تحصیلی 
جدول (15-4) مقایسه میانگین استرس شغلی کارکنان برحسب سابقه خدمت 
جدول (16-4) مقایسه میانگین عوامل استرس شغلی کارکنان برحسب سابقه خدمت 
جدول ( 17-4) مقایسه میانگین استرس شغلی کارکنان برحسب درآمد 
جدول (18-4) مقایسه میانگین عوامل استرس شغلی کارکنان برحسب درآمد 

فصل پنجم روش تحقیق : 
نتایج آماری: 
عوامل استرس کارکنان اورژانس: 
پیشنهادات کاربردی: 
پیشنهادات برای تحقیقات و پژوهشهای آینده: 
منابع: 
فهرست منابع : 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق مديريت و بررسي استرس شغلي کارکنان اورژانس

1- انجذاب ، بهناز(1381).استرس شغلی باپاسخ های روانی ورفتاری ماماهای شاغل.یزد.مطالب اینترنتی

2-حاتمی، مجید(1381).بررسی استرس شغلی وعملکرد مدیران وسرپرستان شرکت لوله سبزآسیا.پایان نامه کارشناسی دانشگاه اصفهان

3- حسینی، محمدعلی(1382).آموزش مهارتهای ارتباطی برمیزان استرس شغلی پرسنل شاغل درمراکز توانبخشی شهرستانهای ری،تهران وشمیرانات.مطالب اینترنتی

4- ستوده، علی(1381).بررسی روایی وپایایی پرسشنامه استرس شغلی ومنابع آن دربین کارکنان.اصفهان.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

5- سیادت، علی(1383).جوسازمانی با استرس شغلی آثارآن بردبیران مدارس متوسطه. اصفهان . مطالب اینترنتی

6- عبدی، هما(1380).استرس شغلی درپرستاران شاغل دربخش مراقبت های ویژه وارتباط آن با فرسودگی شغلی آنها.یزد.مطالب اینترنتی

7- عقیلی نژاد، ماشاءالله(1386)بررسی رابطه استرس شغلی باسلامت روانی،تیپ شخصیتی ورویدادهای استرس زای زندگی درماموران راهنمایی ورانندگی.تهران.مطالب اینترنتی

8-کاظمی نژاد(1382)استرس شغلی در کارکنان ناجا.مطالب اینترنتی

9- نادری ع، سیف نراقی(1364)،روش تحقیق درعلوم انسانی.تهران.انتشارات بدر

10- هاشم زاده، ایرج(1379).استرس شغلی ورابطه آن باسلامت روان درکارکنان بیمارستان.شیراز.مطالب اینترنتی

11-هاشمی زاده،هایده(1385)بررسی رابطه رفتارهای مدیریت زمان واسترس شغلی درسرپرستاران بخش های داخلی وخارجی.قوچان.مطالب اینترنتی

12- یعقوبیان(1378).پرستاران شاغل دربیمارستانها.مازندران.مطالب اینترنتی

13-شعبانی، مرجان(1380).مدیریت خستگی واسترس درمحیط کار.ارنیو سیلی

14-کرکه آبادی، عبدالناصر(1381).استرس ورفع آن در محیط.ماری ریچارد.انتشارات انستیتو ایز ایران

*Atkins T.The relationship among uses of time management techniques source of stress in high school prin cipals:Dissertation Abstract:University of Connecticut

*Briddell B.The effect of a time management training program upon occupational stress levels and the type of behavioral pattern in college adminstration:PhD Dessertation abstract.University of florida

Davise.M.Robbins,E,E,M.(1991).The Relaxation &stress reduction work book.Oakland:New Harbinger Publications

*DickMargaret.Burnout in doctorally Prerared nurse faculty Journal of Nursing Education.octobrVol.3.No.8.1992PP:330-

*Garlier IVE.Risk Factor for post traumantic stress symptomatology inpolice offices:prospective analysis.J Nerve Ment Dis1997;185:498-

*Leary F.Stress time management and Selected demographic factors:PhD Dessertation abstract:University of connecticut1986

*Lee Scrockett MS.Effect of assertiveness training on levels of stress and assertiveness experienced by nurses in Taiwan.Issues in mental Health Nursing1994;15:419-32(Medline)

*LowensteinIF.(1991)Teacher Stress Leading to burnout:Its Prevention Today.41(2)PP.12-

*MargolisB.L.(1974).Job stress:on unlisted occupational hazard.Journal of Occupational Medicine16659-

*Norito k Takashi H.Epidemiology of job stress and Health in Japan:Review of current evidence and future direction.J Industrial Health1991;37:174-

*OehlerJerria and et al.Burnout job stressتحقيق مديريت و بررسي استرس شغلي کارکنان اورژانسietyand Percieved Social Support in neonatal nurses.Heart and lung September.vol.20No.5.1991PP:495-

*TylerPartickaEllison Racheln Source of stress and Psychological well-being in high-dependency Nursing.journal of Advanced Nursing1994.19.P:469-

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه استرس شغلی درکارکنان اورژانس متأهل و مجرد. این تحقیق ازآن جهت که جامعه و ادارات ایران بارشدوتوسعه روزافزون طرف صنعتی شدن گام برمی داردومسائل روحی روانی در درون صنایع وسازمانها پیچیده ترمی شوداهمیت دارد

اهداف اساسی تحقیق حاضرعبارت از: باتوجه به استرس هایی که کارکنان اورژانس راتهدید می کند و باوجود آمادگی جسمانی وروحی بالا این کارکنان،آیا استرس شغلی درکارکنان مجرد ومتاهل وجود دارد؟

دراین پروژه جامعه آماری کارکنان اورژانس استان یزد است و نمونه آماری تحقیق کارکنان اورژانس شهریزد در نظرگرفته شده است که تاتکمیل پروژه 460نفر بودند

در این پروژه ازپرسشنامه هایی که توسط دیویس،رابینزومک کی درسال1991به منظورارزیابی استرس شغلی دردوقسمت پرسشنامه بخش علایم استرس شغلی که شامل20سوال وپرسشنامه سنجش منابع استرس شغلی که حاوی 50 سوال است استفاده شده است.این تحقیق یک فرضیه مهم داردکه عبارتست از: باتوجه به خطراتی که درکمین همه افراد جامعه است واسترس دروجودهمه انسانها هست فرض ما براین است که بین کارکنان اورژانس متاهل و مجرداسترس شغلی وجوددارد؟ آیاآنها هم دچاراسترس شغلی می شوند؟ درپایان نتیجه این تحقیق نشان می دهد که استرس شغلی بین کارکنان متاهل ومجرد اورژانس استرس شغلی کارکنان متاهل بیشتراز کارکنان مجرداست اعتبار پرسشنامه استرس شغلی 796/0وعوامل استرس شغلی89/0برآوردگردیده است

کلمات کلیدی

الف) استرس

ب) استرس شغلی

ج ) اورژانس

مقدمه

پدیده استرس[1] یافشارعصبی ازمسایل بسیارحادکنونی سازمانها می باشد که سلامت جسمی وروانی نیروی کار رابه خطر انداخته وهزینه سنگینی رابه سازمانها وارد ساخته است،گروهی ازصاحب نظران رفتارسازمانی، استرس ناشی ازشغل را بیماری شایع قرن نامگذاری کرده اند شایدهم به راستی دوران ما عصراسترس هاست که درآن انسان بیش ازهرزمان دیگر درمعرض عوامل استرس زابه طور حتم با پیچیدگی روزافزون سازمانها[2] وگسترش تکنیک ها؛ابزارهاودیگرابعادسازمان،درصورت عدم برنامه ریزی صحیح ودقیق افزایش می یابد.(سایت گوگل ازاصغرکیهان نیا در گفت وگو باخبرنگار اجتماعی فارس)

دردهه اخیرموضوع فشارروانی بااسترس وآثارآن درسازمان مورد التفات وتوجه بسیار واقع گردیده ویکی ازمباحث اصلی رفتارسازمانی[3] رابه خوداختصاص داده است اگرچه درعلم پزشکی مسئله فشار روانی وعلل وعوارض آن مدتهاست موردبررسی وتحقیق قراردارداما باب این بحث دررفتارهای سازمانی تازه گشوده شده است وعلمای این رشته،مدت کوتاهی است که به تحلیل فشارروانی وآثاروعواقب آن درسازمان واعضای آن پرداخته اند واقعیت های موجود دربحث رفتارسازمانی زمانی نشان می دهدکه درصدقابل توجهی ازعلل وموجبات بیماریهای روانی وکسالتهای ناشی ازخستگی کارشایع،بین کارکنان سازمانهارامیتوان درشیوه های رفتاروشخصیت مدیران جستجوکرد.گروهی ازصاحبنظران رفتارسازمانی،فشارروانی ومشکلات بی شماری ازهرسواورا احاطه کرده است لذا باتوجه به حساسیت مسئله،کارکنان به انجام رساندونتایجی را مبنی برعلل پیدایش ومنابع این فشارهاوپیامدها واستراتژیهای مقابله با آن ارائه نمایدامیداست این کار بعنوان گامی کوچک مورد قبول اصل نظرقرارگیردوبرای مدیران وکارکنان مفیدافتد

کارکنان ساعات زیادی را درمحیط کار سپری میکنند نارضایتی شغلی ودرپی آن استرس ظرف چندسال فردشاغل را بیمار میکند.برای همین کارشناسان به مدیران پیشنهاد میکنند به استرس درمحیط کار اهمیت زیادی بدهند آنها میتوانند افراددارای استرس راشناسایی کنند وبه آنهاآموزش دهند همچنین میتوانند درعملی پیشگیرانه عوامل استرس زا را ازمحیط کارحذف کنند.آیاترجیح میدهیم کارکنانی شاداب و سالم وراضی داشته باشیم یا کارکنانی که پرازاسترس ودچاربیماریهای قلبی وفشارخون وغیره هستند؟

باتوجه به مطالب گفته شده درمورد استرس،دلایل واثرات استرس وراههای مقابله بااسترس،مدیران وکارکنان درسازمانهای مختلف میتوانند بابکارگیری راههای عملی درجهت افزایش قدرت تحمل وفشارپذیری فردی وسازمانی خودگام برداشته وازاین بابت درراستای سالم سازی محیط وارتقای بهداشت روانی سازمان حرکت کنند تا انرژی هایی ناخواسته صرف تنشهای سازمانی[4] میگردد درجهت ارتقای کمیت وکیفیت وتحقق مسئولیتهای اجتماعی سازمان به کارگرفته شود

بیان مسئله

در این پروژه استرس شغلی را درکارکنان اورژانس مجرد و متاهل مورد بررسی قرار دهیم که آیا استرس شغلی درآنها وجود داردیاخیر؟باتوجه به این مسئله که یک پرسنل اورژانس باید تنشها وفشارهای روانی زیادی رامتحمل شود دیدن بیماری که دارای وخامت شدید وضعیت جسمی است خودبه خود استرس درما بوجود می آورد ، حال میخواهیم بدانیم آیا کارکنان اورژانس هم دچاراسترس میشوند؟ازآنجا که سازمان ازعناصرمتعددی تشکیل شده وهریک ازعناصردرتعامل بایکدیگرند سازمان بعنوان سیستمی پویا تلقی میشود که بنا به حرکت آن نیازمند نظم والگوی مشخص تعامل میان اجزاست ازسوی دیگراین الگوی تعامل میان اجزامتاثرازعوامل متعددبرون سازمانی[5] ودرون سازمانی[6] است یکی ازعواملی که موردتوافق صاحب نظران علوم رفتارسازمانی است فشارروانی(استرس)افراد می باشد

به عقیده صاحب نظران رفتارسازمانی مدیران یکی از حساسترین قشرهادربرابرفشارهای روانی به شمارمی آیند به این دلیل که این گروه دارای مسئولیت های بسیار بوده وانجام هدفهای سازمانی را به عهده دارند وازمحیط سازمانی واجتماعی تاثیرپذیرفته ودرصورتی که درمعرض فشارروانی قرارگیرند آثارآن به سرعت دراعضای سازمان نمود خواهدداشت ازاین رو لازم است نسبت به فشارهای روانی این گروه توجه خاص داشته باشیم


اهمیت وضرورت تحقیق

اهمیت به این دلیل است که در مسیر یافتن حقیقی به فرد کمک می کند باوجوداینکه هیچگاه نمی توان به حقیقت رسید.(رابینز[7]،1372،ص136)

امروزه باتوجه به تغییرات وتحولات کلی درسطح سازمانها،درک اثرات فشارهای روانی براعضا وکارکنان ضرورت می یابدوبه عبارت دیگربارشدوپیشرفت علمی وفنی وافزایش پیچیدگی حداقل تاآینده نزدیکی درک فشارهای روانی یک راه حل ناگزیر نخواهدداشت که ازاثرات برتمامی ابعاد،آگاهی کامل بدست آورده واقدامات لازم رابه عمل آورند.لازم به ذکر است که فشارهای روانی برتصمیم گیری،انگیزش،روحیه کارکنان،توانایی انجام امور،کنترل وسرپرستی سطوح مدیریت،نحوه انجام وظایف ونظایراینها تاثیرمی گذارندزیرا با بروزفشارروانی درسازمان،دراین موارد تغییراتی حاصل میشود

اهداف تحقیق

1-تعیین رابطه بین میزان استرس شغلی کارکنان مجردومتاهل

2- تعیین رابطه بین میزان عوامل استرس شغلی کارکنان مجردومتاهل

3- تعیین رابطه بین میزان استرس شغلی کارکنان برحسب مدرک تحصیلی

4- تعیین رابطه بین عوامل استرس شغلی کارکنان برحسب مدرک تحصیلی

5- تعیین رابطه بین میزان استرس شغلی کارکنان برحسب سن

6- تعیین رابطه بین عوامل استرس شغلی کارکنان برحسب سن

7- تعیین رابطه بین میزان استرس شغلی کارکنان برحسب رشته تحصیلی

8- تعیین رابطه بین عوامل استرس شغلی کارکنان برحسب رشته تحصیلی

9- تعیین رابطه بین میزان استرس شغلی کارکنان برحسب سابقه خدمت

10- تعیین رابطه بین عوامل استرس شغلی کارکنان برحسب سابقه خدمت

11- تعیین رابطه بین میزان استرس شغلی کارکنان برحسب درآمد

12- تعیین رابطه بین عوامل استرس شغلی کارکنان برحسب درآمد

 

فرضیه های تحقیق

1- بین میزان استرس شغلی کارکنان مجردومتاهل تفاوت وجود دارد

2- بین میزان عوامل استرس شغلی کارکنان مجردومتاهل تفاوت وجود دارد

3- بین میزان استرس شغلی کارکنان برحسب مدرک تحصیلی تفاوت وجود دارد

4- بین عوامل استرس شغلی کارکنان برحسب مدرک تحصیلی تفاوت وجود دارد

5- بین میزان استرس شغلی کارکنان برحسب سن تفاوت وجود دارد

6- بین عوامل استرس شغلی کارکنان برحسب سن تفاوت وجود دارد

7- بین میزان استرس شغلی کارکنان برحسب رشته تحصیلی تفاوت وجود دارد

8- بین عوامل استرس شغلی کارکنان برحسب رشته تحصیلی تفاوت وجود دارد

9- بین میزان استرس شغلی کارکنان برحسب سابقه خدمت تفاوت وجود دارد

10- بین عوامل استرس شغلی کارکنان برحسب سابقه خدمت تفاوت وجود دارد

11- بین میزان استرس شغلی کارکنان برحسب درآمد تفاوت وجود دارد

12- بین عوامل استرس شغلی کارکنان برحسب درآمد تفاوت وجود دارد

 

تعاریف نظری وعملیاتی واژه ها

استرس[8]

استرس عبارتست از:واکنش های فیزیکی،ذهنی[9] وعاطفی که درنتیجه تغییرات ونیازهای زندگی فرد،تجربه میشود

استرس شغلی[10]

استرس ناشی ازشغل استرسی است که فرد معینی برسرشغل معینی دستخوش آن میشوددراین تعریف چند نکته نهفته است

شخص شاغل تا چه اندازه ازتجربه برخورداراست(کارآزموده است یا تازه کار)میزان قدرت وضعف اودرمقابله باشرایط موجود چقدراست چه نوع شخصیتی ازخوددرمحیط کارنشان میدهد

ازهمین رو تعریفی که ماازاسترس شغلی می کنیم چنین است کنش متقابل بین شرایط کارویژگی های فردی شاغل به گونه ای است که خواسته های محیط کار(ودرنتیجه فشارهای مرتبط باآن)بیش ازآن است که فرد بتواند ازعهده آن برآید

پرسنل اورژانس [11]

شخصی که دراورژانس  شاغل است وظیفه آن انجام کمک های اولیه پزشکی در مورد بیماران و مجروحان تا از مرگ فوری نجات یابند

[1] Stress

[2] Organizations

[3] Organization behavior

[4] Organization challinges

[5] Extra organisation

[6] Intra organisation

[7] Robbins

[8] Steress

[9] Mental

[10] Job stress

[11] Emergency

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir