توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله نقش عدالت سازمانی و مولفه های آن در سکوت سازمانی در فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش عدالت سازمانی و مولفه های آن در سکوت سازمانی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نقش عدالت سازمانی و مولفه های آن در سکوت سازمانی در فایل ورد (word)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقش عدالت سازمانی و مولفه های آن در سکوت سازمانی در فایل ورد (word) :

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و مولفه های با سکوت سازمانی در دانشگاه محقق اردبیلی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه اعضاء هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی(140 نفر) است که بر اساس نمونه گیری تصادفی خوشه ایی تعداد 70 نفر از این اساتید به عنوان نمونه انتخاب شده اند. روش انجام تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سکوت سازمانی ونداین((2003 و پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن استفاده شده است روایی این دو پرسشنامه مورد تایید صاحبنظران بوده و پایایی آنها به ترتیب 0/73 و 0/89 گزارش شده است . نتایج تجزیه و تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان نشان می دهد که بین عدالت سازمانی و سکوت سازمانی همبستگی منفی و معنی دار r = -0/64 و در سطح ( (p < 0/001 وجود دارد و از بین ابعاد عدالت سازمانی ابعاد عدالت رویه ایی r = -0/29 و عدالت تعاملی r = – 0/51 و بعد عدالت توزیعی r = -0/29 با در سطح ( ( p < 0/001 سکوت سازمانی همبستگی منفی و معنی دار دارند. یعنی عدالت سازمانی به عنوان یک متغیر می تواند به عنوان پیش بین معنادار سکوت بکار برده شود.

کلید واژه: عدالت سازمانی ، سکوت سازمانی، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی

-1 مقدمه:
بهره وری و توسعه هر سازمانی تا حدی به کاربرد صحیح و تحلیل ایده ها و بدیلهای تصمیم گیری، سبب کاهش اثربخشی
نیروی انسانی بستگی دارد و سازمانها از کارکنان خود تقاضا دارند تصمیم گیریهای سازمانی و فرایندهای تغییر میگردد(دانایی فرد و
که نوآور باشند، به اظهار نظر بپردازند و به دلیل رقابت هرچه همکاران،.(.(1390 در چند سال گذشته تحقیقات زیادی برروی
بیشتر احساس مسئولیت کنند. سازمانها برای بقا و پابرجا بودن به سکوت در سازمانها انجام گرفته و نتایج آن نشان داده است که
کارکنانی نیاز دارند که بتوانند به چالشهای محیط پاسخ دهند، از سکوت سازمانی یک پدیده اجتماعی بوده و تحت تاثیر متغیرهای
تسهیم شدن دیگران از معلومات و دانششان ترسی نداشته گوناگون در سطوح مختلف سازمان شکل می گیرد( زارعی متین و
باشند(زارعی متین،.(1390 از طرف دیگر نیل به اهداف سازمانی همکاران،.(1390 حسن پور و عسگری((1391 عوامل ایجاد کننده
مستلزم توانمندسازی کارکنان و کانال های ارتباطی باز است و سکوت سازمانی را به الف)عوامل مدیریتی، ب) عوامل سازمانی و
بسیاری از کارکنان بر این باورند که سازمانشان از کانالهای محیطی، ج) عوامل گروهی، و عوامل فردی تقسیم کردند. عدالت
ارتباطی باز و تسهیم اطلاعات و دانش حمایت نمی کند و از جمله سازمانی به عنوان یکی از متغیرهای سازمانی تاثیر بسزایی در
موانعی که بر سر راه برنامه های تغییر قرار دارد مشکلات مربوط رفتار سازمانی دارد و در تبیین چرایی واکنش افراد به پیامدهای
به مدیریت، کمبود اطلاعات، ضعف اعتماد و آن چیزی است که غیرمنصفانه، فرآیندها و رویههای نامناسب و مراودات غیرعادلانه
موریسون و میلیکن (2000) آن را سکوت سازمانی نام نهادند( بسیار راهگشاست. در ادبیات سازمان و مدیریت، واژه “عدالت
دانایی فرد و همکاران،.(1390سکوت سازمانی فرایندی است که سازمانی” 1 ابتدا توسط گرینبرگ به کارگرفته شد. به
کارکنان بر اثر آن از ارائه افکار و نظرات خود به سازمان خودداری نظرگرینبرگ عدالت سازمانی با ادراك کارکنان از انصاف کاری در
کرده و خود را از تصمیم گیریهای سازمان دور نگه می سازمان مرتبط است. نادری و تنووا (2010) عدالت سازمانی را
دارند(موریسون و میلیکن ، .(2000 و از نیروی قدرتمندی که ادراك افراد در خصوص منصفانه بودن برخورد سازمان با کارمندان
موجب امتناع کارکنان از بیان مشکلات می شود سرچشمه می و واکنش های رفتاری آن ها به چنین ادرا کی توصیف می کند..
گیرد و با محدود کردن داده های اطلاعاتی و همچنین عدم تجزیه
1 – organizational justic

محققان به طور کلی سه نوع عدالت سازمانی را شناسایی کرده اند که عبارتند از عدالت توزیعی، رویه ایی و تعاملی.
عدالت توزیعی به معنای رعایت انصاف به هنگام توزیع نتایج و پیامدها در میان کارمندان سازمان است (اوتارخانی، 1388 ؛ سیدجوادین و دیگران، .(1387 عدالت رویه ای به فرایندها و رویه هایی اشاره دارد که از طریق آن در باب تخصیص وتوزیع منابع تصمیم گیری میشود. و عدالت تعاملی، برخلاف عدالت رویه ای، کمتر شامل جنبه های رسمی و صوری تعامل است. این نوع عدالت سازمانی رفتار مدیر با کارمندان مانند میزان صداقت، میزان توجه و حساسیت و احترامی که در هنگام تعامل ازسوی مدیر با کارمندان ابراز می شود را در بر می گیرد(امیرکافی و هاشمی نسب،.(1392 در سالهای اخیر تحقیقات معدودی بر روی سکوت و رابطه آن با متغیرهای دیگر انجام گرفته است. چاتین تان(( 2014 در تحقیق خود با عنوان »عدالت سازمانی به عنوان پیش بینی کننده سکوت سازمانی« به این نتیجه رسید که عدالت تعاملی و رویه ای با سکوت سازمانی همبستگی منفی دارند و نتایج رگرسیون نیز نشان داد که عدالت ادراك شده توسط معلمان می تواند سکوت آنها را پیش بینی کند. همچنین در مطالعهای نیز که در هتل شهر آنتالیا( ترکیه )، انجام شده و مفاهیم عدالت سازمانی، سکوت سازمانی، خشونت روان ، تعهد سازمانی کارکنان هتل ازنظر متغیرهای جمعیت شناختی بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان داد بطورکلی عدالت سازمانی با سکوت سازمانی رابطه معنی دار داشته دار (اریک وهمکاران، .(2012 موضوع سکوت سازمانی در جوامع علمی و سازمانی ایران موضوعی جدید و ناآشناست و کمتر ادبیات پژوهشی در این خصوص می توان یافت اما با توجه به اینکه سکوت سازمانی پدیده ای رایج و شایع در اغلب سازمانها است که به دلایل مختلف اتفاق میافتد و باعث میشود کارکنان با مدیران و همکاران خود در بیان ایده ها و چاره جویی برای حل مشکلات سازمان مشارکت ننمایند و بی تفاوت از کنار مشکلات عبور کنند لازم است مورد توجه قرار بگیرد. مرور تحقیقات انجام شده نشان می دهد که رابطه سکوت با متغیرهایی همچون ویژگی های شخصیتی کارکنان(شریفی و اسلامیه ،(1392، هویت سازمانی (نصر اصفهانی و دهکردی،1392 )، تعهد سازمانی (دنیز و همکاران،( 2013، نگرش کارکنان و مدیران (دانایی فرد و پناهی،(1389 انجام شده است و نقش هرکدام از این متغیرها در سکوت سازمانی مشخص و تبیین شده است. اما در مورد نقش عدالت سازمانی و مولفه های در سکوت سازمانی تحقیقی در دخل کشور انجام نگرفته است که این پژوهش می تواند در این زمینه به نتایج جدیدی برسد بنابراین این تحقیق به

منظور بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و مولفه های سکوت سازمانی در دانشگاه محقق اردبیلی پرداخته است.
-2 روش تحقیق:

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام تحقیق از نوع همبستگی( توصیفی) بوده که به بررسی رابطه بین متغیرها می پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل 140 نفر از اساتید دانشکده های کشاورزی، علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه محقق اردبیلی می باشد که به صورت خوشه ای تصادفی 70 نفر از آنها از آنها به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه ها توزیع و جمع آوری گردید. برای جمع آوری داده های سکوت سازمانی از پرسشنامه 15 سئوالی ونداین که روایی آن مورد تایید صاحبنظران بوده و پایایی آن (0/73) و برای جمع آوری داده های مربوط به عدالت سازمانی از نیهوف و مورمن که روایی آن مورد تایید صاحبنطران بوده و پایایی آن (0/82) گزارش شده است استفاده شده است نمره گذاری هردو پرسشنامه بر اساس طیف 5 گزینه ایی لیکرت می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده و از آمار توصیفی(میانگین، فراوانی و;) و از آمار استنباطی از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شده است.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir