توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحلیل رابطهعوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی دارای 256 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحلیل رابطهعوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز آی سی بی سی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحلیل رابطهعوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحلیل رابطهعوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی :

تحلیل رابطهعوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی

چکیده

در متون فایلی اخیر، نگرش کلی تعهد سازمانی، عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیش بینی کنند خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل می باشد. تعهد و پایبندی مانند رضایت شغلی، دو طرز تلقی نزدیک به هم هستند که به رفتارهای مهمی مانند جا به جایی و غیبت اثر می گذارند.

همچنین تعهد و پایبندی می تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشد. کارکنانی که دارای تعهد هستند نظم بیشتری در کار خود دارند، مدّت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار می کنند. مدیران باید تعهد کارکنان را به سازمان حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با استفاده از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیّت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند.

اندیش مدیریت موضوع اصلی در نوشته های مدیریت است. این اندیشه یکی از ارزشهای اساسی است که سازماندهی بر آن متکی است و کارکنان بر اساس ملاک تعهد، ارزشیابی می شوند.

به دلیل اهمیّت تعهد کارکنان در سازمانها و تأثیر آن بر افزایش عملکرد، کاهش غیبت و ترک خدمت کارکنان، در این فایل به تحلیل رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی پرداخته ایم تا از این طریق بتوان تعهد سازمانی کارکنان را افزایش داده و این منبع گرانبها را برای سازمان حفظ کنیم. چرا که ارتقا ابعاد ویژگی های شغلی، به دلیل اینکه سبب با معنی تلقی شدن کار، ایجاد احساس مسئولیت و آگاهی از نتایج عملکرد برای فرد می گردد در او ایجاد انگیزش کرده و این نیروی انگیزشی سبب رضایت شغلی، بهبود عملکرد، ترک خدمت و غیبت کمتر و در نهایت سبب تعهد کاری بیشتری می گردد.

این فایل یک فایل توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. و روش جمع آوری اطلاعات در این فایل کتابخانه و پرسشنامه است.

جامع آماری فایل شامل 440 نفر و نمون آماری فایل شامل 112 نفر از کارکنان بانکهای ملی شهرستان اصفهان می باشد، که 36% این افراد را زن و 64% را مرد تشکیل می دهند و بر حسب تحصیلات به چهار طبق دیپلم(4/31%)، فوق دیپلم(2/10%)، لیسانس(7/51%) و فوق لیسانس و بالاتر(8/6%) تقسیم شده اند.

برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون استفاده شده است که با تجزیه و تحلیل های انجام شده مشخص شد که ویژگی های شغلی چون تنوّع مهارت، اهمیّت وظیفه، هویت وظیفه، بازخورد و استقلال با تعهد سازمانی کارکنان با ضریب همبستگی(18/0) و با تعهد عاطفی کارکنان با ضریب همبستگی (40/0) ارتباطی معنی دار دارد. و هیچگونه رابطه ای بین ویژگی های شغلی و تعهد مستمر و تعهد هنجاری کارکنان یافت نشد.

در انتها به مدیران سازمان پیشنهاداتی شده است تا از طریق ارتقا ابعاد پنج گان شغلی، تعهد عاطفی کارکنان و بالطبع تعهد سازمانی کارکنان را افزایش دهند.

تحلیل رابطهعوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات فایل

مقدمه..................................................................................................................................................................................... 1

بیان موضوع.......................................................................................................................................................................... 2

اهمیت و ضرورت فایل......................................................................................................................................................7

فرضیه ها یا سوالهای فایل...............................................................................................................................................8

هدف اصلی فایل..............................................................................................................................................................10

روش فایل.........................................................................................................................................................................10

جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه............................................................................................................11

قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی فایل..........................................................................................................................11

منابع گرد آوری اطلاعات...................................................................................................................................................12

سوابق مربوط........................................................................................................................................................................12

روش تجزیه و تحلیل داده ها............................................................................................................................................13

مشکلات و تنگناهای احتمالی فایل............................................................................................................................14

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح........................................................................................................................14

منابع فایل.........................................................................................................................................................................16

فصل دوم: ادبیات موضوع

مقدمه.................................................................................................................................................................................. 18

تعهد سازمانی:

ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی........................................................................................................................................... 19

تعهد عاطفی............................................................................................................................................................... 19

تعهد مستمر............................................................................................................................................................. 21

تعهد هنجاری.............................................................................................................................................................. 22

عوامل موثر بر تعهد سازمانی........................................................................................................................................... 25

عوامل موثر بر تعهد عاطفی...................................................................................................................................... 26

عوامل موثر بر تعهد مستمر...................................................................................................................................... 29

عوامل موثر بر تعهد هنجاری.................................................................................................................................. 33

انواع تعهد............................................................................................................................................................................ 35

دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی........................................................................................................................ 38

دیدگاههایی در مورد کانون های تعهد سازمانی.................................................................................................. 39

تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی..................................................................................................... 40

الگوهای چند بعدی.................................................................................................................................................... 41

سایر دیدگاهها درباره تعهد سازمانی...................................................................................................................... 41

راه کارهایی برای افزایش تعهد سازمانی....................................................................................................................... 46

رابطه میان تعهد حرفه ای و سازمانی........................................................................................................................... 47

مفهوم تعهد حرفه ای................................................................................................................................................ 49

دیدگاههای ناظر بر تعارض تعهد حرفه ای و سازمانی....................................................................................... 49

دیدگاهای ناظر بر سازگاری تعهد حرفه ای و سازمانی ......................................................................................51

فرایند ایجاد تعهد سازمانی.............................................................................................................................................. 52

نتایج مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی................................................................................................................ 53

تعهد سازمانی و عملکرد شغلی................................................................................................................................ 56

تعهد سازمانی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی......................................................................................... 57

تعهد سازمانی و ماهیت شغل.................................................................................................................................. 58

تعهد سازمانی و تاخیر کارکنان............................................................................................................................... 58

تعهد سازمانی و غیبت کارکنان............................................................................................................................... 60

تعهد سازمانی و ترک خدمت................................................................................................................................... 60

نتایج نا مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی............................................................................................................. 63

ارائه مفهومی جدید در تعهد سازمانی........................................................................................................................... 66

تعهد به عنوان یک مفهوم دوبعدی: زمان و طبیعت................................................................................................... 68

زمان و تعهد: تعهد قبل از ورود در مقابل تعهد بعد از ورود به سازمان.......................................................... 68

طبیعت تعهد: تعهد ابزاری در مقابل تعهد عاطفی.............................................................................................. 69

شکلهای تعهد.......................................................................................................................................................................70

تمایل به تعهد: تمایلات ابزاری و هنجاری............................................................................................................ 70

تعهد عاطفی و ابزاری................................................................................................................................................ 72

مدل مطرح شده از توسعه تعهد سازمانی..................................................................................................................... 73

فرایند قبل از ورود (به سازمان) تعهد.............................................................................................................................73

توسعه تعهد سازمانی منتج شده..................................................................................................................................... 75

دلایل نظری وعملی مدل................................................................................................................................................. 78

استنتاج عملی..................................................................................................................................................................... 78

ویژگی های شغلی:

نظریه های مرتبط با ویژگی های شغلی....................................................................................................................... 80

مدل خصوصیات ویژه شغل...................................................................................................................................... 80

تئوری ویژگی های شغل........................................................................................................................................... 81

نظریه ویژگی های ضروری شغل............................................................................................................................ 82

الگوی ویژگی های شغلی.......................................................................................................................................... 83

طراحی مجدد مشخصه های شغل................................................................................................................................. 84

ایجاد شرایط لازم جهت انگیزش درونی....................................................................................................................... 85

مشخصه ها یا ابعاد مختلف شغلی.................................................................................................................................. 85

با معنی تلقی نمودن کار........................................................................................................................................... 86

احساس مسئولیت..................................................................................................................................................... 89

آگاهی از نتایج انجام کار........................................................................................................................................... 89

توان انگیزشی شغل یا MPS .......................................................................................................................................90

عوامل و عناصر تعدیل کننده............................................................................................................................................91

دانش و مهارت............................................................................................................................................................ 92

شدت نیاز به رشد....................................................................................................................................................... 93

رضایت ناشی از عوامل مربوط به زمینه شغل........................................................................................................95

نتایج وپیامدهای طراحی مجدد شغل........................................................................................................................... 98

اثر بخشی کار........................................................................................................................................................... 100

کاهش نسبت غیبت و ترک خدمت.................................................................................................................... 100

اقدامات موثر جهت ارتقا ابعاد پنج گانه شغلی......................................................................................................... 101 ترکیب وظایف...................................................................................................................................................................102

تشکیل واحد های طبیعی کار...............................................................................................................................102

برقراری ارتباط با ارباب رجوع یا مشتری.............................................................................................................103

گسترش عمودی مشاغل.........................................................................................................................................103

باز نمودن کانالهای بازخورد....................................................................................................................................104

منابع فایل......................................................................................................................................................................107


فصل سوم : روش فایل

مقدمه.................................................................................................................................................................................109

معرفی سازمان................................................................................................................................................................. 109

روش فایل.................................................................................................................................................................... 110

جامعه آماری فایل...................................................................................................................................................... 110

اندازه نمونه و روش نمونه گیری.................................................................................................................................. 111

روش نمونه گیری........................................................................................................................................................... 112

روش جمع آوری اطلاعات............................................................................................................................................ 113

ابزار اندازه گیری فایل................................................................................................................................................ 115

روایی و پایایی.................................................................................................................................................................. 115

آزمون پایایی فایل...................................................................................................................................................... 117 منابع فایل......................................................................................................................................................................121

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه................................................................................................................................................................................ 122

بررسی توصیفی اطلاعات.............................................................................................................................................. 123

بررسی استنباطی اطلاعات ...........................................................................................................................................125

فرضیه اصلی: بین ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی فرد رابطه معنی دار وجود دارد............................. 125

فرضیه فرعی 1: بین ویژگی های شغلی و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد........................... 125

بین هویت وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد............................................................. 126

بین اهمیت وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد............................................................126

بین تنوع وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد................................................................127

بین استقلال و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد..................................................................... 127

بین دریافت بازخورد و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد....................................................... 128

فرضیه فرعی 2: بین ویژگی های شغلی و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد........................... 128

بین هویت وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد............................................................. 129

بین اهمیت وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد............................................................129

بین تنوع وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد............................................................... 130

بین استقلال و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد..................................................................... 130

بین دریافت بازخورد و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد....................................................... 131

فرضیه فرعی 3: بین ویژگی های شغلی و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد........................ 131

بین هویت وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد.......................................................... 132

بین اهمیت وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد..........................................................132

بین تنوع وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد..............................................................133

بین استقلال و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد................................................................... 133

بین دریافت بازخورد و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد..................................................... 134

بررسی تاثیر جنسیت به عنوان متغییر مداخله گر بر تعهد سازمانی................................................................... 136

بررسی تاثیر تحصیلات به عنوان متغیر مداخله گر بر تعهد سازمانی.................................................................. 138

رگرسیون و مدل سازی خطی...................................................................................................................................... 140

تعین مدل رگرسیونی ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی کارکنان.................................................................... 141

بررسی صحت معادله رگرسیون....................................................................................................................................143

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

مقدمه................................................................................................................................................................................ 147

نتیجه گیری :

نتیجه گیری میدانی از بررسی رابطه ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی......................................................... 148

پیشنهادات:

پیشنهاداتی به مدیران سازمان.....................................................................................................................................152

پیشنهاداتی به سایر فایلگران...................................................................................................................................155

پیوستها:

پرسشنامه فایل

تجزیه و تحلیل کامپیوتری یافته ها

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir