توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 پایان نامه مقایسه تاثیر انواع کنجاله سویای ایرانی و خارجی و افزودن مکمل کولین دارای 123 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه مقایسه تاثیر انواع کنجاله سویای ایرانی و خارجی و افزودن مکمل کولین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه مقایسه تاثیر انواع کنجاله سویای ایرانی و خارجی و افزودن مکمل کولین

فصل اول: مقدمه
1- بررسی منابع  
1-1- تاریخچه پرورش بلدرچین ژاپنی در جهان  
1-2- تاریخچه پرورش بلدرچین ژاپنی در ایران  
1-3- اهمیت پرورش بلدرچین ژاپنی  
1-4- خواص بیولوژیکی بلدرچین ژاپنی  
1-5- تلفات دوره جنین  
1-6- پرورش و نگهداری بلدرچین ژاپنی  
1-6-1- سیستم بستر  
1-6-2- سیستم قفس  
1-6-3- درجه حرارت سالن  
1-6-4- نوردهی  
1-6-5- شدت نور  
1-6-6- رطوبت  
1-6-7- تهویه  
1-6-8- آبخوری  
1-6-9- دان خوری  
1-7- تغذیه بلدرچین ژاپنی‌ها  
1-8- کنجاله سویا  
1-9- فرایند عمل اوری دانه سویا برای تهیه کنجاله  
1-9-1- سیلو کردن  
1-9-2- تمیز کردن  
1-9-3- خرد کردن و پختن  
1-9-4- استخراج  
1-10- کاهش کیفیت کنجاله سویا در شرایط نگهداری  
1-11- عوامل محدود کنجاله سویا  
1-12- ارزش غذایی کنجاله سویا  
1-12-1- اسید آمینه‏های کنجاله سویا  
1-12-2- ویتامین‏های موجود در کنجاله سویا  
1-12-3- مواد معدنی موجود در کنجاله سویا  
1-13- مقایسه چند نوع کنجاله سویای مختلف از نظر ترکیب  
1-14- تست اوره از برای کنجاله سویا  
1-15- کولین و ساختمان بیوشیمیایی آن  
1-16- نقش کولین در اعمال متابولیکی بدن   
1-17- اشکال شیمیایی کولین  
1-18- اثرات متابولیکی استفاده از کولین کلراید در تغذیه طیور  
1-19- سطوح مصرف کولین کلراید در تغذیه طیور  
1-20- بتایین و نقش آن در بدن طیور   
1-21- نقش گروه‏های متیل در بدن طیور  
فصل دوم: روش کار
2-1- مکان آزمایش  
2-2- نحوه تهیه مواد آزمایشی و اقلام جیره‏ غذایی  
2-3- تهیه و فرموله کردن جیره‏های آزمایشی  
2-4- آماده سازی محل اجرای آزمایش  
2-5- مدیریت بهداشتی در زمان پرورش  
2-6- مدیریت تغذیه‏ای در طول دوره پرورش  
2-7- مدیریت پرورش  
2-8- اندازه‏گیری فراسنجه‏های عملکردی در طول دوره پرورشی  
2-8-1- مقدار مصرف غذا  
2-8-2- مقدار افزایش وزن  
2-8-3- ضریب تبدیل غذایی  
2-8-4- تلفات  
2-9- اندازه‏گیری فراسنجه‏های مربوط به لاشه  
2-10- اندازه‏گیری فراسنجه‏های مربوط به اندام‏های داخلی بعد از کشتار  
2-11- جمع آوری نمونه‏های خون  
2-12- فراسنجه‏های بیوشیمیای خون  
2-13- روش اندازه‏گیری کلسترول سرم خون  
2-14- روش اندازه‏گیری HDL,LDL سرم خون  
2-15- روش اندازه‏گیری تری‏گلیسیرید سرم خون  
2-16-روش اندازه‏گیری پروتیین کل  
2-17- نوع طرح آزمایشی  
فصل سوم: نتایج و بحث
3-1- بررسی نتایج صفات عملکردی  
3-1-1- افزایش وزن بدن  
3-1-2- مصرف خوراک  
3-1-3- ضریب تبدیل غذایی  
3-2- بررسی نتایج تجزیه لاشه  
3-2-1- وزن نسبی لاشه  
3-2-2- وزن نسبی کبد  
3-2-3- وزن نسبی طحال  
3-2-4- وزن نسبی قلب  
3-2-5- وزن نسبی لوزالمعده  
3-3- بررسی فراسنجه‏های بیوشیمیایی خون  
3-3-1- کلسترول خون  
3-3-2- تری گلیسیرید خون  
3-3-3- پروتیین کل  
3-3-4- HDL,LDL  
3-3-5- اسید اوریک  
3-3-6- آلبومین خون  
3-4- بررسی نتایج تست اوره آز  
منابع فارسی  
منابع انگلیسی  

منابع

اوحدی نیا، ح. 1375 مبانی پرورش طیور، انتشارات دانشگاه تهران، صفحات 14-90
بنی اسدی، م. 1374 بلدرچین ژاپنی و تغذیه آن. فصل نامه تغذیه دام و طیور. شماره چهاردهم، سال    چهارم، صفحات 34-49
بی نام، م. 1385 نگاهی نو به بلدرچین ژاپنی، صفحات 14-19
پوررضا، ج. 1374 اصول علمی و عملی پرورش طیور، چاپ دوم، انتشارات جهاد دانشگاهی     دانشگاه صنعتی اصفهان، صفحات 38-79
بی نام، م. 1386 مدیریت کنترل و کاهش ضایعات محصولات زراعی، وزارت جهاد کشاورزی، برنامه پنجم سازندگی، صفحات 25-45
پوررضا، ج. 1379 تغذیه مرغ (ترجمه)، جلد 1و2، انتشارات ارکان اصفهان، صفحات 10-68
امانلو، م. م.، 1385 ارزیابی و مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مهم دانه آفتابگردان، پایان     نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه
صوفی سیاوش، ر. و ح. جان محمدی. 1379 تغذیه‌ دام (ترجمه)، انتشارات عمیدی، صفحات      38، 39، 40، 80 و53
فرخوی، م. 1378 راهنمای کامل پرورش طیور (ترجمه)، چاپ چهارم، انتشارات سازمان اقتصادی کوثر، صفحات 115-750
گلزار ادبی، ش. 1385 اصول پرورش بلدرچین ژاپنی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
گلیان، ا. و م. سالار معینی. 1382 تغذیه طیور (ترجمه)، واحد اموزس و پژوهش معاونت

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه تاثیر 3 نمونه کنجاله سویای تجاری (ایرانی، آرژانتین‏، برزیل) و افزودن سطوح مختلف مکمل کولین (0، 400، 800 میلی‌گرم در کیلوگرم) بر عملکرد (افزایش وزن، مصرف دان، ضریب تبدیل غذایی) و وزن برخی از احشای داخلی (لاشه، قلب، طحال، پانکراس، کبد) و هم ‏چنین برخی از فراسنجه‏های خونی (پروتیین کل، تری‏گلیسیرید، اسید اوریک، کلسترول، آلبومین،LDL ،HDL ) انجام گرفت. این تحقیق در قالب آزمایش فاکتوریل 3×3 بر پایه طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار و در هر تکرار 20 قطعه بلدرچین ژاپنی یک روزه (10 قطعه نر و 10 قطعه ماده) در یک دوره‌ کامل پرورشی (42 روزه) در سیستم قفس انجام گرفت. در طول این آزمایش، صفات عملکردی شامل وزن زنده، ضریب تبدیل غذایی، درصد تلفات، مقدار مصرف غذا به صورت هفتگی مورد اندازه‌گیری و ارزیابی قرار گرفتند. داده‌های آزمایش بعد از تست نرمال بودن با استفاده از نرم‌افزار آماری SAS مورد آنالیز و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان دادند سطوح مکمل کولین تأثیری روی عملکرد نداشت ولی کنجاله سویا (ایرانی) توانست مصرف خوراک را به طور معنی‌داری در سطح احتمال 5% افزایش دهد، اثرات متقابل مکمل کولین و کنجاله سویا بر فاکتور‏های عملکرد غیر معنی‏دار بوده است. در مورد پارامتر‏های احشاء نتایج نشان دادند، کنجاله سویا و مکمل کولین هم به صورت مستقل و هم توأم (کنجاله سویای آرژانتین و 800 میلی‌گرم در کیلوگرم کولین‌)  بروی قلب در سطح احتمال 5% معنی‏دار بوده است ولی هم مکمل کولین و هم کنجاله سویا نتوانست بر وزن لاشه، کبد، طحال و پانکراس تأثیر معنی‏داری بگذارد. هم ‏چنین کنجاله سویا (برزیل) توانست کلسترول و تری گلیسیرید  سرم خون را در سطح احتمال 5%  و 1% کاهش داده و هم ‏چنین اثر متقابل کنجاله سویا با سطوح مکمل کولین توانست تری گلیسیرید (کنجاله سویای برزیل و 400 میلی گرم در کیلو گرم مکمل کولین) و LDL سرم خون (کنجاله سویای برزیل و بدون مکمل کولین) را در سطح احتمال 1% کاهش دهد. در مورد بقیه پارامتر های خونی (پروتیین کل، اسید اوریک، آلبومین) هم اثرات مستقل و هم اثرات توأم مکمل کولین و کنجاله سویا غیر معنی‏دار می‏باشد. لازم بذکر است که نتیجه اثر جنسیت در کبد، طحال، قلب، تری‏گلیسیرید و HDL و پروتیین کل در سطح احتمال 1% معنی‏دار می‏باشد. از نتایج این تحقیق چنین استنباط می‏شود استفاده از سطوح بالی مکمل کولین باعث بهبود عملکرد و فاکتورهای خونی خواهد شد

 

مقدمه

امروزه با توجه  به این که کنجا له  سویا  بخش اعظم از جیره خوراک دام و طیور را تشکیل می دهد و این کنجا له  بعد از روغنگیری تهیه و مورد استفاده قرار می گیرد، یکی از روش هایی که در کشورمان برای تهیه کنجاله صورت می گیرد استفاده از فشار مکا نیکی همراه با حرارت  برای ا ستخراج  روغن از سویا  ا ست و محصول با قی ما نده کنجا له سویا نامیده می شود

کنجاله سویا یکی از بهترین منا بع  پرو تئینی به  شمار می‏‏آمده و حاوی تمامی اسید های آمینه ضروری بوده، لیکن از لحاظ سیستین و متیو نین فقیر می با شد هم‏چنین این کنجا له حاوی تعدادی مواد  ضد تغذیه ای و مما نعت کننده  می با شد که از مهمترین آن‏ها ممانعت کننده  آنتی تریپسین است و در صورتی که عمل استخراج به صورت صحیح انجام  نگیرد  و حرارت  منا سب داده نشود این مما نعت کننده ها از بین نرفته، رشد حیوان را به تاخیر می اندازد این مما نعت کننده ها  است باعث جلوگیری از هضم  پروتئین می‏شود و هم‏چنین فعا لیت بیش از حد پانکرا س را باعث شد‏ه که منجر به افزایش تولید تریپسین و کایمو تریپسین شده ودر نتیجه آنتی تریپسین در روده با تریپسین باند شده و باعث دفع  تریپسین و متیونین گشته که مسئوول اصلی تاخیر رشد می با شند، لازم به ذکر ا ست که در بیشتر کارخا نه های روغن کشی در کشور این فرایند رعایت نشده و لذا مشکل ذکر شده در تغذیه طیور بروز می‏دهد. با  توجه به تنوع واریته های سویا و این که در کارخانه های خوراک دام کشور از دو  نوع سویای ایرانی و خارجی استفاده می شود لذا این تحقیق برای مقایسه کنجاله سویای ایرا نی و خارجی و تاثیری که بر عملکرد و سایر فاکتورهای رشد گذاشته و از سوی دیگرپاسخ به این سوال که آیا اثر افزودن مکمل کولین تاثیری بر کمبود اسید آمینه متیونین موجود در کنجاله سویا می‏گذارد، انجام شد

 1-1- تاریخچه پرورش بلدرچین ژاپنی در جهان

از لحاظ جانورشناسی بلدرچین ژاپنی به راسته مرغان[1] و خانواده قرقاول[2] و زیر خانواده مرغان مزرعه[3] و بالاخره به گونه بلدرچین ژاپنی[4] تعلق دارد. ما بین بلدرچین ژاپنی‌های ژاپنی[5] و بلدرچین ژاپنی اروپایی[6] رابطه بسیار نزدیکی وجود دارد، در حالی که بلدرچین ژاپنی‌های اروپایی از گسترش وسیعی در اروپا، سیبری، ترکیه، چین و مصر برخوردار هستند (ناظر عدل، 1387). اکثر بلدرچین ژاپنی‌های اهلی ژاپنی از نوع بلدرچین ژاپنی وحشی مشتق شده‌اند که به یک گونه مشخص تعلق دارند

1-2- تاریخچه پرورش بلدرچین ژاپنی در ایران

بنیانگذار پرورش صنعتی بلدرچین ژاپنی در ایران مرحوم دکتر معتمد بود که در ماهی سرای کرج اقدام به پرورش بلدرچین ژاپنی کرد. یکی دیگر از کسانی که به کار پرورش بلدرچین ژاپنی به طور صنعتی پرداخت وتشکیلات وسیعی در شهرستان یزد به همین منظور تاسیس کرد دکتر رادی میبدی می‌باشد که در حال حاضر فعال است (بنی‏اسد، 1374)

صنعت پرورش بلدرچین ژاپنی حدود 22 سال پیش در ایران آغاز و با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته در سالیان اخیر پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرده ولی با وجود این پیشرفت‌ها، پرورش بلدرچین ژاپنی هنوز در ایران کاملاً فراگیر نشده که علل آن را می‏توان در موارد زیر خلاصه کرد

1- ناشناخته بودن محصولات تولیدی این پرنده برای مصرف‌کنندگان

2- حساسیت به عوامل استرس از جمله تغییرات ناگهانی محیطی در دو هفته اول

3- بالا بودن قیمت محصولات از نظر مصرف‌کنندگان

4- کافی نبودن اطلاعات عملی در مورد بلدرچین ژاپنی

5- تردید نسبت به سرمایه‌گذاری در صنعت بلدرچین ژاپنی

راه حل‌های پیشنهادی برای توسعه این صنعت در کشور:

1- افزودن منابع علمی و انتشار آنها

2- تقویت مراکز تحقیقاتی

3- لزوم و تبلیغ محصولات و مزایای پرورش بلدرچین ژاپنی از طریق مطبوعات و مجلات

4- حمایت از پرورش دهندگان بلدرچین ژاپنی از سوی مسئولین ذی‌ربط

5- کاهش قیمت محصولات تولیدی از طریق کاهش هزینه تولید (ماهری‏سیس، 1376)

1-3- اهمیت پرورش بلدرچین ژاپنی

مطالعه روی بلدرچین ژاپنی به عنوان یک پرنده به دلایل متعددی می‌تواند جنبه بنیادی یا کاربردی پیدا کند. هم اکنون از بلدرچین ژاپنی به عنوان حیوان آزمایشگاهی در سطح گسترده استفاده می‌شود، و مزایای فراوان دیگری نیز سبب اهمیت پرورش بلدرچین ژاپنی شده است. بلدرچین ژاپنی با داشتن خصوصیات مناسب جثه کوچک، رشد سریع، بلوغ زودرس، تولید بالای تخم، فاصله کوتاه تخم‌گذاری (حدود 20 ساعت)، فاصله کوتاه ایجاد نسل، نیاز کم به محیط پرورش از نظر مساحت، نیاز به غذای کم، مقاومت به شوری جیره تا حد 3 درصد نمک (داروین، 1985) دوره انکوباسیون کوتاه، مقاومت به بسیاری از بیماری‌های متداول جوجه‌های گوشتی با کیفیت بالای گوشت و تخم، قیمت بالای تولیدات، هزینه کم مواد غذایی و درمان، بازگشت سریع سرمایه و غیره به عنوان پرنده‌ای با ارزش و اقتصادی شناخته شده و هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان پرورش داده می‌شود و تحقیقات گسترده‌ای در حال انجام می‌باشد (ناظر عدل، 1387)، در منازل از این پرنده به عنوان پرنده تفریحی و آواز خوان نیز نگهداری می‌شود (گلیان، 1375)، بلدرچین ژاپنی در دو ماهگی به 20 برابر وزن تولدش می‌رسد، تخم بلدرچین ژاپنی از کیفیت بالاتری نسبت به تخم مرغ برخوردار بوده، به طوری که ارزش غذایی تخم بلدرچین ژاپنی چهار برابر ارزش غذایی تخم‌مرغ است. تخم بلدرچین ژاپنی خاصیت انبارداری بهتری نسبت به تخم‌مرغ دارد. از تخم بلدرچین ژاپنی جهت مداوا و افزایش نیروی جنسی و تغذیه کودکان استفاده می‌شود. گوشت بلدرچین ژاپنی به دلیل طعم مطبوع، داشتن کلسترول بسیار کم، طرفداران بسیار زیادی را به خود جلب نموده است (گلزار ادبی، 1385)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما